Φορολογική Ενημερώτητα

Φορολογική ενημερότητα, τι ισχύει 

■ Γενικά  Αποδεικτικό ενημερότητας, από 01.01.2014, χορηγείται συμφωνά με τις διατάξεις [...]