Φορολογική Ενημερώτητα

Α.1161/2020 Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.

[...]

Φορολογική ενημερότητα, τι ισχύει 

■ Γενικά  Αποδεικτικό ενημερότητας, από 01.01.2014, χορηγείται συμφωνά με τις διατάξεις [...]