Τεκμαρτα Ημερομίσθια

Τεκμαρτής Ασφάλισης των Αμειβόμενων με Κυμαινόμενες Αποδοχές

Ημέρες ασφάλισης κατά μήνα επί πλήρους απασχόλησης Οι αμειβόμενοι με κυμαινόμενες [...]