Ο Φορολογικός Εκπρόσωπος του κατοίκου εξωτερικού από την 1/1/2014 και μετά

Από τον Ορέστη Σειμένη Φοροτεχνικό-Συγγραφέα

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ από 1/1/2014 ΚΑΙ ΜΕΤΑ : Φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και δε διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται, από 1/1/2014 να ορίσει, φορολογικό εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, στην ταχυδρομική διεύθυνση του οποίου, η Φορολογική Διοίκηση, θα μπορεί να αποστέλλει κάθε είδους αλληλογραφία σχετική με το φορολογούμενο.

 Ο Φορολογικός Εκπρόσωπος ορίζεται με την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση, της σχετικής για τη χορήγηση ΑΦΜ δήλωσης, συνυποβάλλοντας υποχρεωτικά το έντυπο Μ7 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» και απλή έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για τον ορισμό του.

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ : Το πρόσωπο, το οποίο ορίζεται φορολογικός εκπρόσωπος, ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου.

ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ : Σε περίπτωση αλλαγής φορολογικού εκπροσώπου, υποβάλλονται, τα σχετικά δικαιολογητικά από τον φορολογούμενο, στη Φορολογική Διοίκηση και εντός προθεσμίας 10 ημερών από την πραγματοποίηση της μεταβολής

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ :  Όταν οι παραπάνω δηλώσεις, δεν υποβάλλονται από το φορολογούμενο αλλά από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζεται και σχετική προς τούτο εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη.

ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ:  Επίσης, με τις παραπάνω δηλώσεις, δηλώνεται υποχρεωτικά η πλήρης διεύθυνση κατοικίας του φορολογούμενου στην αλλοδαπή και η διεύθυνση της ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας.

Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  Φορολογικός εκπρόσωπος που δεν επιθυμεί τη συνέχιση της συγκεκριμένης εκπροσώπησης, υποβάλλει στην περίπτωση αυτή και μόνο, στη Φορολογική Διοίκηση το έντυπο Μ7 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» όταν ο φορολογούμενος, δεν προβαίνει στην αντικατάσταση του.

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Στον φορολογούμενο που δε γνωστοποιεί στη Φορολογική Διοίκηση, το διορισμό φορολογικού εκπροσώπου, επιβάλλονται οι κυρώσεις (πρόστιμο) του άρθρου 54του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

ΟΙ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΩΣΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ :

Τα πρόσωπα που μέχρι την έναρξη ισχύος της πολ.1283/30-12-2013 είχαν δηλωθεί αντίκλητοι, θεωρούνται από την 1/1/2014, φορολογικοί εκπρόσωποι.

ΠΟΛ.1283/30.12.2013