ΠΟΛ.1164/24.8.1992 Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των υπηρεσιών της περίπτ. λα΄ της παραγρ.1 του άρθρου 18, των περιπτώσεων ε΄ και στ της παραγρ . 1.του άρθρου 20 του Ν. 1642/1986 και συμπλήρωση της απόφασής μας Π.7395/4269/1987

ΘΕΜΑ: Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των υπηρεσιών της περίπτ. λα΄ της παραγρ.1 του άρθρου 18, των περιπτώσεων ε΄ και στ της παραγρ . 1.του άρθρου 20 του Ν.1642/1986 και συμπλήρωση της απόφασής μας Π.7395/4269/1987.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 `Α΄), όπως ισχύουν.

α. των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16

β. των παραγράφων 1 περίπτ. λα΄ και 2 του άρθρου 18

γ. των παραγρ. 1 περίπτ. ε΄ και στ΄ και 2 του άρθρου 20 και δ της παραγρ. 3 του άρθρου 58.

 1. Την απόφασή μας Π.7395/4269/1987 και
 1. Την ανάγκη αντιμετώπισης δυσχερειών που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, καθώς και την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών απαλλαγής που ορίζονται με την απόφαση μας αριθ. Π.7395/4269/87.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Προϋποθέσεις άμεσης απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της περίπτ. λα΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 1642/86.

 1. Οι υπηρεσίες μεταφοράς, φόρτωσης και εκφόρτωσης, καθώς και οι συναφείς με αυτές υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με τη μεταφορά των αγαθών από το εξωτερικό μέχρι τον πρώτο, γνωστό κατά τον τελωνισμό, τόπο προορισμού των αγαθών στο εσωτερικό της Χώρας, ανεξάρτητα από τον τόπο πραγματοποίησής τους (εσωτερικό ή εσωτερικό) απαλλάσσονται άμεσα του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 18, παραγρ.1 περίπτ. λα΄ και 16, παραγ.1 περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του N. 1642/1986, εφόσον:

α) Ο παρέχων τις υπηρεσίες εκδίδει, χωρίς φόρο, προς το λήπτη των υπηρεσιών – εισαγωγέα στις περιπτώσεις εισαγωγής των αγαθών με αξία FOΒ πριν από την κατάθεση του τελωνειακού παραστατικού πρόσδοσης προορισμού των αγαθών το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. φορολογικό στοιχείο (φορτωτική ή τιμολόγιο) με τα συνολικά ποσά των χρεώσεων για ναύλο, δικαιώματα, δαπάνες και λοιπά έξοδα που βαρύνουν το λήπτη των υπηρεσιών μέχρι τον πρώτο τόπο προορισμού των αγαθών.

β) Η συνολική αξία του φορολογικού στοιχείου της περίπτωσης α) πρέπει να• περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των εισαγομένων αγαθών.

Για το σκοπό αυτό ο εισαγωγέας υποχρεούται να προσκομίζει στη μεσολαβούσα τράπεζα, πριν από την έκδοση της σχετικής άδειας εκτελωνισμού το αντίγραφο του παραπάνω φορολογικού στοιχείου με την ένδειξη “ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΏΝ” προκειμένου η αξία αυτού να ληφθεί, υπόψη για τη φορολογητέα αξία των εισαγομένων αγαθών

Για τις περιπτώσεις εισαγωγής αγαθών χωρίς συναλλαγματικές διατυπώσεις και γενικά όπου δεν απαιτείται μεσολάβηση Τράπεζας, για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας, ο λήπτης των υπηρεσιών (εισαγωγέας) υποχρεούται να παραδώσει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με την κατάθεση τελωνειακού παραστατικού πρόσδοσης προορισμού των αγαθών, αντίγραφο του εν λόγω φορολογικού στσιχείου.

 1. Στις περιπτώσεις εισαγωγής αγαθών με αξία CIF ο παρέχων τις υπηρεσίες της προηγουμένης παραγράφου 1 εκδίδει το σχετικό φορολογικό στοιχείο προς το λήπτη των υπηρεσιών, κάτοικο εσωτερικού, χωρίς φόρο. Αντίγραφο του στοιχείου αυτού προσκομίζει στην Τράπεζα Ελλάδος για την συναλλαγματική του τακτοποίηση. Ενδεχόμενες συμπληρωματικές χρεώσεις για τις εισαγωγές αυτές, χωρίς την τήρηση των αυτών προϋποθέσεων, θα κρίνονται κατά περίπτωση, για την υπαγωγή τους ή μη στο φόρο.
 1. Σε καμία περίπτωση δεν θα εκδίδεται η σχετική “ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ” από τη μεσολαβούσα Τράπεζα, εφόσον δεν προσκομισθεί το αντίγραφο του φορολογικού στοιχείου της παραπάνω παραγράφου 1 η βεβαίωση της οικείας λιμενικής αρχής από την οποίοι θα προκύπτει ότι για την συγκεκριμένη μεταφορά δεν μεσολάβησε ναυτικός πράκτορας.
 1. Σε περίπτωση μεταφοράς εισαγομένων αγαθών από τον πρώτο τόπο εκφόρτωσης τους στο εσωτερικό της χώρας μέχρι τον πρώτο τόπο προορισμού τους στο εσωτερικό της χώρας για θέση σε ανάλωση η ελεύθερη κυκλοφορία και λήπτης των υπηρεσιών αυτών είναι πρόσωπο άλλο από εκείνο του εισαγωγέα, δηλαδή ναυτικός πράκτορας, αντιπρόσωπος μεταφοράς. διαμεταφορέας κτλ, το σχετικό φορολογικό στοιχείο εκδίδεται χωρίς φόρο, εφόσον το πρόσωπο αυτό χορηγήσει προς τον ενεργούντα τη μεταφορά αυτή σχετική βεβαίωση ότι πρόκειται περί εσωτερικής διαμετακόμισης, αναγράφοντας σ΄αυτήν και τον αριθμό του σχετικού φακέλου της μεταφοράς, που αυτός τηρεί για τη μεταφορά των αγαθών από το εξωτερικό, καθώς και το είδος., το όνομα ή τον αριθμό του μεταφορικού μέσου που ενήργησε τη μεταφορά από το εξωτερικό.

Στις περιπτώσεις εισαγωγής αγαθών με αξία FOB καθώς και στις περιπτώσεις εισαγωγής αγαθών με αξία CIF όπου ο πρώτος τόπος προορισμού που αναγράφεται στα φορτωτικά έγγραφα είναι διαφορετικός από τον τόπο θέσης αυτών σε ανάλωση ή ελεύθερη κυκλοφορία, το φορολογικό στοιχείο του ενεργούντος την εσωτερική μεταφορά, παραδίδεται υποχρεωτικά στην αρμόδια τελωνειακή αρχή προκειμένου να ληφθεί υπόψη για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας των αγαθών.

`Αρθρο 2

Προϋποθέσεις άμεσης απαλλαγής από το ΦΠΑ των υπηρεσιών της περιπτ. ε τηςπαραγρ.1 του άρθρου 20 του Ν. 1642/86

 1. Οι υπηρεσίες μεταφοράς. φόρτωσης και εκφόρτωσης, καθώς .και οι συναφείς μ΄ αυτές υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με τη μεταφορά των αγαθών από το εσωτερικό μέχρι τον πρώτο τόπο προορισμού τους στο Εξωτερικό ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του λήπτη αυτών (εσωτερικό-εξαγωγέας ή εξωτερικό-αγοραστής), απαλλάσσονται άμεσα του φόρου προστιθέμενης αξίας. εφόσον ο παρέχων τις υπηρεσίες εκδίδει το προβλεπόμενο κατά περίπτωση, από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.. φορολογικό στοιχείο, στο οποίο θα αναγράφονται, και τα συνολικά ποσά των χρεώσεων για τις υπηρεσίες που θα ενεργήσει στο εσωτερικό ή εξωτερικό, για λογαριασμό του λήπτη των υπηρεσιών, μέχρι τον πρώτο τόπο προορισμού των αγαθών στο εσωτερικό. Επίσης, στο στοιχείο αυτό θα αναγράφεται και η ένδειξη: “ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΝΑΥΛΟΥ”, εφόσον λήπτης των υπηρεσιών είναι ο εξαγωγέας.
 1. Αντίγραφο του φορολογικού στοιχείου της προηγουμένης παραγράφου προσκομίζεται από τον εξαγωγέα, στη μεσολαβούσα Τράπεζα, προκειμένου αυτή να καθορίσει το ύψος του πραγματικού ναύλου και την τακτοποίηση των συναλλαγματικών υποχρεώσεων του στις περιπτώσεις που αυτός είναι και ο λήπτης των υπηρεσιών των διαμεσολαβούντων στη μεταφορά προσώπων (εξαγωγές CIF). Αντίθετα στις περιπτώσεις που λήπτης των υπηρεσιών αυτών είναι κάτοικος εξωτερικού (εξαγωγές FΟΒ ή ΕΧ-FACTORY). ο παρέχων τις υπηρεσίες προσκομίζει το αντίγραφο του φορολογικού αυτού στοιχείου στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη συναλλαγματική του τακτοποίηση.
 1. `Αμεση απαλλαγή παρέχεται επίσης για τις υπηρεσίες μεταφοράς που ενεργούνται από τον τόπο φόρτωσης έως τον τόπο της οριστικής εξαγωγής, εφόσον η εξαγωγή ενεργείται ΕΧ-FACTORY και οι υπηρεσίες αυτές ενεργούνται για λογαριασμό του λήπτη των υπηρεσιών κάτοικο εξωτερικού, τον οποίο και βαρύνει η σχετική δαπάνη, η δε δαπάνη για τις υπηρεσίες αυτές καταβάλλεται από τα διαμεσολαβούντα στη μεταφορά πρόσωπα για λογαριασμό του.

4.Στις περιπτώσεις εξαγωγής αγαθών που δεν απαιτείται μεσολάβηση Τράπεζας, η Τελωνειακή Αρχή της εξαγωγής αποστέλλει, εντός 10 ημερών από τη φόρτωση των αγαθών, στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του εξαγωγέα Δ.Ο.Υ. αντίγραφο του φορολογικού στοιχείου της πιο πάνω παραγράφου 1.

 1. Στις υπηρεσίες χερσαίας μεταφοράς αγαθών στο εσωτερικό της χώρας από τον τόπο φόρτωσης στον τόπο οριστικής εξαγωγής που λήπτης των υπηρεσιών αυτών είναι μεταφορικό γραφείο, παραγγελιοδόχος ή αντιπρόσωπος μεταφοράς, διαμεταφορέας, ναυτικό πρακτορείο. κτλ.. ο μεταφορέας εκδίδει το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ. Β. Σ φορολογικό στοιχείο χωρίς χρέωση Φ.Π.Α., εφόσον ο λήπτης, των υπηρεσιών αυτών στο στέλεχος του εκδιδόμενου από το μεταφορέα φορολογικού στοιχείου: α) βεβαιώνει ότι πρόκειται για μεταφορές εμπορευμάτων προς εξαγωγή και ότι το κόμιστρο εμπεριέχεται στο συνολικό ναύλο της διεθνούς μεταφοράς. και β) αναγράφει, τον αριθμό του σχετικού φακέλου της μεταφοράς.

Τα παραπάνω στοιχεία μπορεί, να αναγράφονται και σε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1593/86. η οποία παραδίδεται στο μεταφορέα και επισυνάπτεται, στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδει.

Αρθρο 3

Προϋποθέσεις άμεσης απαλλαγής των υπηρεσιών της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 1642/86.

 1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της απόφασης αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση διαμεσολάβησης παραγγελιοδόχων ή αντιπροσώπων για την πραγματοποίηση μέρους ή ολόκληρης της διεθνούς μεταφοράς κατά το μέρος που η καταβαλλόμενη ή οφειλόμενη αμοιβή από το λήπτη των υπηρεσιών (διαμεσολαβούντα) προς τον παρέχοντα τις υπηρεσίες διεθνούς μεταφοράς, εμπεριέχεται στον κύριο ναύλο που θα καλυφθεί με το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο.
 1. Για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των πράξεων της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου.

Αρθρο 4

Προϋποθέσεις άμεσης απαλλαγής των υπηρεσιών της περίπτωσης λα της παρ. 1 του άρθρου 18 και της περίπτ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 1642/1986.

 1. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από μεσίτες η άλλα πρόσωπα που ενεργούν ως αντιπρόσωποι και μεσολαβούν για την πραγματοποίηση εισαγωγής ή εξαγωγής ή πράξεων του άρθρου 22 η πράξεων που πραγματοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό άλλου προσώπου απαλλάσσονται άμεσα, εφόσον:

α) Εκδίδεται φορολογικό στοιχείο για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης πράξης και

β) Η αμοιβή για τις υπηρεσίες αυτές καταβάλλεται από το λήπτη των υπηρεσιών μέσω τραπέζης με εκχώρηση συναλλάγματος ή σε δραχμές, όταν ο λήπτης είναι εξαγωγέας κάτοικος εσωτερικού ή με εισαγωγή συναλλάγματος, όταν ο λήπτης είναι, κάτοικος εσωτερικού.

 1. Για πράξεις παροχής υπηρεσιών της παραγράφου, ο παρέχων της υπηρεσίες επισυνάπτει στο στέλεχος του σχετικού φορολογικού στοιχείου που εκδίδει:

α) σχετική βεβαίωση του υποκειμένου στο φόρο λήπτη των υπηρεσιών, κατοίκου εσωτερικού, από την οποία να προκύπτουν, κατά περίπτωση τα πλήρη στοιχεία του λήπτη, η συγκεκριμένη πράξη, το σχετικό στοιχείο που καλύπτει και αποδεικνύει τη συγκεκριμένη πράξη, όπως ο αριθμός και η ημερομηνία του τιμολογίου εξαγωγής, πώλησης ή του ναυλοσύμφωνου και του σχετικού τελωνειακού παραστατικού όπου δε συντρέχει περίπτωση, το είδος των υπηρεσιών, η αμοιβή αυτών, κτλ.. καθώς και η τράπεζα όπου μεσολαβεί.

β) ειδοποιητήριο της Τράπεζας όπου μεσολαβεί, από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία των συμβαλλομένων (προμηθευτή -εισαγωγέα – αντιπροσώπου), το είδος και η ποσότητα, του συναλλάγματος κτλ.

Αρθρο 5

Οριστικοποίηση της απαλλαγής

Η απαλλαγή των προηγουμένων άρθρων οριστικοποιείται, εφόσον ο παρέχων τις υπηρεσίες:

α) προς λήπτη κάτοικο εξωτερικού, καταχωρεί το φορολογικό στοιχείο που εκδίδει στα φορολογικά του βιβλία, καθώς και στα βιβλία με βάση τα οποία ελέγχεται συναλλαγματικά από την Τράπεζα της Ελλάδος.

β) προς λήπτη κάτοικο εσωτερικού, καταχωρεί το φορολογικό στοιχείο που εκδίδει στα φορολογικά του βιβλία.

Αρθρο 6

Συμπληρωματικές Χρεώσεις

Οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις, που ενεργούνται από τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες απαλλάσσονται σύμφωνα με την απόφαση αυτή (μεταφορείς, διαμεταφορείς, ναυτικά, πρακτορεία, γραφεία μεταφορών, κτλ) και τιμολογούνται μετά την έκδοση του αρχικού φορολογικού στοιχείου, φορολογούνται με τον οικείο συντελεστή της σχετικής υπηρεσίας.

Αρθρο 7

Ρύθμιση εκκρεμοτήτων

 1. Πράξεις για τις οποίες παρέχεται άμεση απαλλαγή, σύμφωνα με την απόφαση αυτή, που αφορούν εισαγωγή ή εξαγωγή αγαθών και πραγματοποιήθηκαν μέχρι την έκδοση της παρούσας, χωρίς να υπολογιστεί φόρος, έστω και αν δεν ελήφθησαν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 3 της αριθ. Π.1808/746/3.3.1988 Α.Υ.Ο., η απαλλαγή αυτή θεωρείται οριστική στις εξής περιπτώσεις:

α) για το ναύλο που συνδέεται άμεσα με εισαγωγή ή εξαγωγή αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από υποκείμενο στο φόρο,

β) για τα σχετικά με τις εισαγωγές ή εξαγωγές της προηγούμενης περίπτωσης έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό,

γ) για τις λοιπές πράξεις αν από επίσημα στοιχεία αποδεικνύεται ότι η αμοιβή των συγκεκριμένων αυτών πράξεων έχει ληφθεί υπόψη κατά τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας κατά την εισαγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1642/1986 ή την εξαγωγή για τη διαμόρφωση της τελικής αξίας των αγαθών που εξάχθηκαν

 1. Για επιχειρήσεις που έχουν διαπιστωθεί ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου.

Αρθρο 8

Τροποποίηση της Π.7395/4269/1987 Α.Υ.Ο.

 1. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της Π.7395/4269/1987 Α.Υ.Ο.. αντικαθίστανται ως εξής:

“3.- Για την οριστικοποίηση, της απαλλαγής ή την έκδοση του σχετικού τιμολογίου χωρίς φόρο, κτλ., εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγραφών 3 έως 9 του άρθρου 2 της παρούσας αλλά η βεβαίωση για την εισαγωγή των εγχώριων αγαθών στην περιοχή του `Αγίου Όρους, (κατά ποσότητα και είδος), που αναγράφονται στο σχετικό φορολογικό στοιχείο, θα ενεργείται από την Ιερά Κοινότητα ή την Ιερά Μονή ή τον εκπρόσωπο της Σκήτης (Δίκαιο) στην περιοχή της οποίας εκτελούνται τα έργα, ή το ΚΕ.Δ.Α.Κ. (αρμόδια όργανα Δ/ντης ΚΕ.Δ.Α.Κ. και επιβλέπων μηχ/κός), στις περιπτώσεις που αυτό αγοράζει αγαθά ή δέχεται υπηρεσίες για έργα που του έχουν ανατεθεί και εκτελεί στην περιοχή αυτή ή από τον Πολιτικό Διοικητή, προκειμένου για έργα της αρμοδιότητας του. Ειδικότερα, για προμήθειες υλικών που ενεργεί η αποθήκη του ΚΕ.Δ.Α.Κ, που βρίσκεται στη Δάφνη του Αγίου Όρους, η παραπάνω βεβαίωση θα ενεργείται από το Τελωνείο Δάφνης”.

 1. Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Π.7395/4269/1987 Α.Υ.Ο, προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής:

“Για τυχόν προμήθειες υλικών και αντικειμένων που έγιναν από το ΚΕ.Δ.Α.Κ. ή υπηρεσίες που αυτό έλαβε για έργα που εκτελεί στην περιοχή του Αγ. Όρους μέχρι την έκδοση της παρούσας, η σχετική βεβαίωση για την οριστικοποίηση της απαλλαγής μπορεί να χορηγηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΚΕ.Δ.Α.Κ. εφόσον δεν κατέστη δυνατή μέχρι σήμερα η χορήγηση αυτής από άλλα αρμόδια όργανα της περιοχής αυτής”.

Αρθρο 9

 1. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής παύει η ισχύς των άρθρων 1, 2, 3 και 4 της απόφασης 

Π.1808/748/3.3.1988.

 1. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ 

 

Η ανωτέρω διαδικασία προβλέπεται από τις ΑΥΟ Π. 7395/4269/ΠΟΛ.302/1987 και ΑΥΟ 1082911/4328/ΠΟΛ. 1164/1992 (άρθρο 8).

Όπως αναφέρεται θα πρέπει η Μονή (στην πράξη ο εργολάβος) να εκδόθει ειδική Βεβαίωση με την οποία αναφέρει ότι “η Μονή τάδε αγοράζει από τον Έμπορο Χ μέσω του εργολάβου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ τόσες μονάδες μέτρησης είδους Ψ, ποσού Ω. Η παρούσα Βεβαίωση εκδίδεται για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. βάσει των…” (και αναφέρει τις σχετικές αποφάσεις κ.λπ.).