ΦΠΑ – Ερωτήσεις & Απαντήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ

Πώληση αγαθού στο εξωτερικό σε μη υποκείμενο(ιδιώτη). Πώληση μπομπονιέρων & αποστολή με κούριερ στο εξωτερικό για ιδιώτη, είτε σε χώρα της Ε.Ε είτε σε τρίτη χώρα. Ποιο παραστατικό θα πρέπει να εκδοθεί; ΑΛΠ ή Τ-ΔΑ ή κάποιο άλλο συνοδευτικό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΒΣ για την πώληση αγαθού προς ιδιώτη, μη επιτηδευματία εκδίδεται απόδειξη λιανικής πώλησης (ΑΛΠ). Επιπλέον, όταν η παράδοση του εν λόγω αγαθού δεν γίνεται από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης αλλά μεταφέρεται στην έδρα του αγοραστή, από τον πωλητή, απαιτείται από αυτόν η έκδοση σχετικού (συνοδευτικού) δελτίου αποστολής βάσει των διατάξεων του άρθρου 11, του ίδιου Κώδικα. Τονίζεται ότι η παράδοση αγαθού σε χώρα της ΕΕ, προς μη υποκείμενο στο ΦΠΑ, υπόκειται σε αυτόν τον φόρο στην Ελλάδα (συνδυασμός των παρ. 1, του άρθρου 13 και παρ. 1, του άρθρου 16 του Κώδικα ΦΠΑ, Ν. 2859/2000). Ωστόσο, ο πωλητής υποκείμενος στο φόρο, μπορεί να επιλέξει την υπαγωγή του στο καθεστώς των «πωλήσεων από απόσταση», για τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται σε ιδιώτες εντός της ΕΕ. Στην ανωτέρω περίπτωση, τόπος φορολογίας είναι η χώρα του αγοραστή για ορισμένο ύψος πωλήσεων, εντός της οικείας διαχειριστικής περιόδου (βλ. Πολ. 1004/1993 για περισσότερες λεπτομέρειες).

Όσον αφορά τις πωλήσεις προς ιδιώτες εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ), αυτές δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, βάσει των διατάξεων της παρ. 1, του άρθρου 24, του Κώδικα ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, απαλλάσσεται από τον φόρο η παράδοση αγαθών που εξάγονται, εκτός της Κοινότητας, από τον πωλητή, ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του πωλητή. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί αρμοδίως (Πολ. 1262/1993), για την απαλλαγή αυτή απαιτούνται:

α) η αναγραφή της σχετικής διάταξης επί της εκδοθείσας ΑΛΠ (λ.χ. «Απαλλαγή ΦΠΑ βάσει των διατάξεων της παρ. 1, του άρθρου 24»),

β) αποδεικτικό της τράπεζας που μεσολαβεί για την συναλλαγή και

γ) το αντίτυπο 3 του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (ΕΔΕ) σφραγισμένο από το τελωνείο εξόδου.ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεωρείται ενδοκοινοτική παράδοση η πώληση αγαθών σε πελάτη ΕΕ που δεν είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα VIES λόγω τζίρου κάτω των 10.000 ευρώ; Τι έγγραφα πρέπει να μας προσκομίσει για την εξασφάλιση μας για να αποδεικνύεται ότι πρόκειται για επιχείρηση που υπάγεται στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων λόγω τζίρου;

Απάντηση

Ενδοκοινοτική παράδοση είναι η παράδοση από Έλληνα υποκείμενο στο ΦΠΑ, αγαθών, τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο κ-μ (κράτος – μέλος) από τον πωλητή ή τον παραλήπτη ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους, προς άλλο υποκείμενο στο ΦΠΑ ή προς μη υποκείμενο στο ΦΠΑ πρόσωπο, που υπό προϋποθέσεις καθίσταται υποκείμενο. Οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις είναι πράξεις απαλλασσόμενες του ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

α) Ο πωλητής να είναι υποκείμενος στο φόρο. u Ο αγοραστής να είναι υποκείμενος στο φόρο.

β)Να υπάρχει εγγραφή τόσο του αγοραστή όσο και του πωλητή στο σύστημα VIES.

γ) Τα αγαθά να μεταφέρονται από την Ελλάδα προς άλλο κ-μ (ύπαρξη σχετικού αποδεικτικού μεταφοράς- Σχετ. εγκ. ΠΟΛ 1201/1999).

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικής παράδοσης και κατά συνέπεια για την έκδοση τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ από Έλληνα πωλητή των αγαθών.

 

Κατά συνέπεια η πώληση αγαθών από ελληνική επιχείρηση σε πελάτη της στην Ε.Ε. ο οποίος ανήκει στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων (τζίρος κάτω των 10.000 ευρώ) και δεν διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ δεν θεωρείται ενδοκοινοτική παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) και στην περίπτωση αυτή ο Έλληνας πωλητής δεν έχει τις δηλωτικές και λοιπές υποχρεώσεις των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και θα εκδώσει τιμολόγιο με ελληνικό συντελεστή ΦΠΑ.

Στην περίπτωση συναλλαγής με αγοραστή άλλου κ-μ ο οποίος κατατάσσεται στις μικρές επιχειρήσεις λόγω τζίρου κατά τη νομοθεσία του κράτους του το γεγονός αυτό μπορεί να αποδεικνύεται με βεβαίωση της φορολογικής αρχής του άλλου κ-μ την οποία μπορεί να ζητήσει ο πωλητής- προμηθευτής των αγαθών και να προσκομίσει ο αγοραστής.ΕΡΩΤΗΣΗ

α) Η εκπρόθεσμη, αρχική και μηδενική δήλωση Φ.Π.Α. τι πρόστιμο έχει;

β) Ο εκπρόθεσμος ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών συναλλαγών και Intrastat τι πρόστιμα έχουν;

γ) Αν μια εταιρεία δεν έχει ξεπεράσει το κατώφλι ενδοκοινοτικών συναλλαγών πρέπει να υποβάλει τους παραπάνω πίνακες και θα απεικονίσει αυτές τις συναλλαγές στη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.;

Απάντηση

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 σε συνδυασμό με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) για κάθε παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου (πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις), καθώς και φορολογικής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, η οποία αφορά φορολογικά έτη, υποθέσεις και περιόδους από 1.1.2014 και μετά, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ.

β) Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1252/20.11.2015 δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα που είναι, μεταξύ άλλων, οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών, δηλώσεις Intrastat κ.λπ. όταν υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ.

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ της παρ. 5 του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), τα πρόσωπα που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές έχουν ορισμένες πρόσθετες υποχρεώσεις:

  1. Να εγγραφούν στο σύστημα VIES,δηλαδή να αποκτήσουν ΑΦΜ/ΦΠΑ, το οποίο θα φέρει το πρόθεμα ΕL για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
  2. Να υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ συμπληρώνοντας τους κωδικούς που αντιστοιχούν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές
  3. Να υποβάλλουν ανακεφαλαιωτικό πίνακα (Listing) αναφέροντας τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (παραδόσεις – αποκτήσεις) που πραγματοποίησαν (σχετ. από- Άρθρα – Μελέτες Ιούνιος 2016 | ΦΕ 1044 φαση ΠΟΛ 1127/2009 και εγκύκλιος 1091531/7453/1653/Δ0014/25-9-2009).

4.Να υποβάλλουν αν ξεπερνούν το οριζόμενο κάθε χρόνο κατώφλι, μηνιαία στατιστική δήλωση intrastat, που περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1015/26.1.2016 τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1.1.2016 έως 31.12.2016, πάνω από τα οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση Intrastat, διαμορφώνονται ως εξής:

α)Εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000€) για τις αφίξεις και

β) Ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000€) για τις αποστολές.

Κατά συνέπεια κατώφλι υπάρχει μόνο για την δήλωση intrastat, ενώ για την υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα και δήλωσης ΦΠΑ η υποχρέωση υφίσταται ανεξάρτητα από το ύψος των ενδοκοινοτικών συναλλαγών.ΕΡΩΤΗΣΗ

Αγρότης μελισσοκόμος ειδικού καθεστώτος, θέλει να συμμετάσχει σε έκθεση μελιού εκτός έδρας του. – Με ποιο στοιχείο κάνει τη μεταφορά; – Τι στοιχείο εκδίδεται για τις λιανικές πωλήσεις των αγροτικών τους προϊόντων σε ιδιώτες;

Aπάντηση

Αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

Οι αγρότες που, από 1.1.2014, παραμένουν στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.: g Δεν υποχρεούνται στην έκδοση συνοδευτικού εγγράφου, για την παρακολούθηση (διακίνηση, παράδοση, αποστολή) των μη τιμολογηθέντων προϊόντων τους. Το δελτίο αποστολής επιτρέπεται να εκδοθεί και από τον αγοραστή έμπορο (εγκ. ΠΟΛ. 1003/2015).

α) Δεν υποχρεούνται στην έκδοση τιμολογίου για τις πωλήσεις των προϊόντων τους σε άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών ή προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ. Σημειώνεται ότι οι οντότητες που αγοράζουν αγροτικά προϊόντα από αγρότες του ειδικού καθεστώτος, πρέπει να εκδίδουν τιμολόγιο αγοράς (άρθρο 8 παρ. 10 ΕΛΠ) στο οποίο δεν αναγράφεται ΦΠΑ (σχετ.εγκ. 10/87 ΦΠΑ).

β)Δεν εκδίδουν αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τις πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων τους σε ιδιώτες. γ)Επισημαίνεται ότι, οι υπόψη αγρότες δύνανται να επιλέξουν να εκδίδουν οι ίδιοι τα τιμολόγια για την πώληση του συνόλου της παραγωγής τους στα οποία δεν αναγράφεται ΦΠΑ ( σχετ.εγκ. 10/87 ΦΠΑ).ΕΡΩΤΗΣΗ

Σύλλογος μη κερδοσκοπικός δίνει τα κείμενα που γράφει σε τυπογραφική εταιρεία για έκδοση περιοδικού, το οποίο μοιράζει στα μέλη του δωρεάν. Με τι ΦΠΑ η εκτυπωτική εταιρεία θα κόψει το τιμολόγιο 6%; Ποια ΠΟΛ το αναφέρει αυτό;

Aπάντηση

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1244/2015 στην περίπτωση παράδοσης βιβλίων (ΔΚ ΕΧ 4901), βιβλίων για παιδιά (ΕΧ Δ.Κ. 4903), εφημερίδων ή περιοδικών (ολόκληρη η δασμολογική κλάση 4902), ως τελικών προϊόντων σε πελάτες, είτε αυτοί είναι ενδιάμεσοι (βιβλιοπωλεία, εκδότες κ.λπ.) είτε τελικοί καταναλωτές, εφαρμόζεται ο υπερμειωμένος συντελεστής 6%, με την προϋπόθεση ότι όλα τα υλικά για την παραγωγική διαδικασία διατέθηκαν από τον εργολάβο και όχι από τον πελάτη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Οδοντίατρος θα κάνει διακοπή. Κόβει στοιχείο αυτοπαράδοσης;

Πρέπει να υποβάλλει έκτακτη περιοδική ΦΠΑ;

Aπάντηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. οι παροχές ιατρικής ΦΕ | Ιούνιος 2016 Άρθρα – Μελέτες 1047 περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων.

Η απαλλαγή αυτή καλύπτει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών από ιατρούς ή οδοντιάτρους στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Συνεπώς κατά την διακοπή o οδοντίατρος δεν κάνει αυτοπαράδοση ούτε υποβάλλει έκτακτη δήλωση ΦΠΑ, δεδομένου ότι πρόκειται για πρόσωπο που πραγματοποιεί απαλλασσόμενες εκροές που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών του και κατά συνέπεια ο εν λόγω ΦΠΑ αποτελεί κόστος.

Περαιτέρω ακόμη και αν προβεί σε παράδοση αγαθών της επιχείρησης του από επαχθή ή χαριστική αιτία εφόσον για τα αγαθά αυτά δεν έχει παρασχεθεί ούτε ασκηθεί άμεσα δικαίωμα έκπτωσης (όπως στην περίπτωση του οδοντίατρου), η παράδοση αυτή απαλλάσσεται από το ΦΠΑ με την διάταξη της περ κθ΄ της παραγρ.1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000).ΕΡΩΤΗΣΗ

Προμηθευτής κόβει τιμολόγιο με λάθος ποσοστό ΦΠΑ. Αυτός που παίρνει το τιμολόγιο έχει ευθύνη;

Aπάντηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν και η εισαγωγή αγαθών που πραγματοποιήθηκε από αυτόν καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν.

Κατά συνέπεια ο λήπτης δεν έχει καμιά ευθύνη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΦΠΑ στην εστίαση (καφετέρια) ποιους συντελεστές εφαρμόζουμε για κατανάλωση εντός ή εκτός καταστήματος;

Aπάντηση

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1168/2015 και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την ΦΕ | Ιούνιος 2016 Άρθρα – Μελέτες 1049 ΠΟΛ.1160/2015 (παρ. 10) όσον αφορά την εστίαση, οι υπηρεσίες εστίασης υπάονται σε κάθε περίπτωση στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ανεξαρτήτως των ειδών εστίασης που καταναλώνονται, δεδομένου ότι οι εν λόγω υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ.

Ως υπηρεσία εστίασης νοείται η παροχή, κατόπιν παρασκευής ή όχι, τροφίμων, ποτών και γενικά ειδών εστίασης, η οποία συνοδεύεται από υποστηρικτικές παροχές, όπως, ενδεικτικά, η διάθεση τραπεζοκαθισμάτων, επιτραπέζιων σκευών και λοιπού εξοπλισμού, το σερβίρισμα, ο καθαρισμός του χώρου και των τραπεζιών κλπ, οι οποίες επιτρέπουν την άμεση επιτόπια κατανάλωση των προσφερόμενων ειδών στους χώρους των επιχειρήσεων εστίασης, όπως καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων, ταχυφαγείων, αναψυκτηρίων, οβελιστηρίων, πιτσαριών, σνακ – μπαρ, κέντρων διασκέδασης και λοιπών συναφών επιχειρήσεων.

Υπηρεσία εστίασης θεωρείται και η τροφοδοσία (catering), εφόσον δεν συνίσταται σε απλή παράδοση φαγητού, αλλά σε ένα σύνολο στοιχείων και πράξεων, κατά τα ανωτέρω, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα προσφερόμενα είδη δεν καταναλώνονται άμεσα εντός των εγκαταστάσεων της οικείας επιχείρησης, αλλά σε χώρο και χρόνο που προσδιορίζονται από τον πελάτη.

Βάσει των ανωτέρω και παραδείγματος χάριν, στην περίπτωση που στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών εστίασης καταναλώνονται νερό, ψωμί, τυριά ή γάλα, κατά την τιμολόγηση της εν λόγω υπηρεσίας εστίασης εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ.

Στην περίπτωση απλής πώλησης, κατόπιν παρασκευής με οποιονδήποτε τρόπο (μαγειρέματος, ψησίματος, ανάμειξης κλπ) ή όχι, τροφίμων, γευμάτων, ποτών, ροφημάτων και γενικά ειδών εστίασης, δηλαδή όταν τα είδη αυτά παραδίδονται στον πελάτη, χωρίς τις πρόσθετες υποστηρικτικές παροχές εκ μέρους της επιχείρησης για την επιτόπια κατανάλωσή τους, πρόκειται για παράδοση αγαθών (παραδόσεις «πακέτο»).

Το αυτό ισχύει ανεξάρτητα αν τα είδη εστίασης παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως από τους πελάτες για κατανάλωση εκτός των επιχειρήσεων εστίασης ή αν αποστέλλονται με ευθύνη της επιχείρησης εστίασης σε τόπο που υποδεικνύει ο πελάτης.

Στις παραδόσεις αγαθών σε «πακέτο» το κάθε είδος φορολογείται με το συντελεστή ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται.

 

Για παράδειγμα,

«Πακέτο» που περιλαμβάνει σαλάτα, σουβλάκια χοιρινά, αναψυκτικό, νερό και ψωμί, φορολογείται ως εξής: η σαλάτα, τα σουβλάκια και το αναψυκτικό με 23%, το νερό και το ψωμί με 13%.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Δικηγόρος ο οποίος το 2015 πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα κάτω των 10.000 ευρώ και ο οποίος επιθυμεί να ενταχθεί στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων για το 2016. Πότε υποβάλλει δήλωση μεταβολών για να ενταχθεί στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων για το 2016;

Aπάντηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 ΚΦΔ για το γεγονός αυτό (ένταξη στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων) υποβάλλεται δήλωση μεταβολών μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τις διατάξεις του ανωτέρω αναφερόμενου άρθρου του ΚΦΔ (εντός δέκα ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου). Περαιτέρω σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την ΠΟΛ. 1126/2015 διευκρινίστηκε ότι σε περίπτωση όμως που η μετάταξη πραγματοποιήθηκε την προβλεπόμενη ημερομηνία (εκπληρώνονται δηλαδή ορθά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου καθεστώτος) αλλά υποβάλλεται εκπρόθεσμα μόνο η δήλωση μεταβολών, επιβάλλεται για την εκπρόθεσμη αυτή δήλωση το πρόστιμο του άρθρου 54 του ΚΦΔ.

Συνεπώς αν ένα υποκείμενο στο φόρο συμπεριφερθεί ως απαλλασσόμενο από την αρχή της διαχειριστικής περιόδου που σημαίνει ότι δεν εκδώσει στοιχεία με ΦΠΑ μπορεί να πάει και μετά το πρώτο δεκαήμερο της διαχειριστικής περιόδου να υποβάλλει την δήλωση μεταβολών για να ενταχθεί στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων με μόνη συνέπεια για την εκπρόθεσμη αυτή δήλωση την επιβολή προστίμου του άρθρου 54 του ΚΦΔ.ΕΡΩΤΗΣΗ

Ο συντελεστής Φ.Π.Α. για τις υπηρεσίες παιδότοπου (παράλληλα με υπηρεσίες καφετερίας) είναι κανονικός ή χαμηλός;

Aπάντηση

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4334/2015 (ΦΕΚ 80 τ. Α΄/16.7.15) και εν συνεχεία του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94 τ. Α΄/14.8.15) αντικαταστάθηκε, μεταξύ άλλων, το Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), το οποίο περιλαμβάνει τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής, περιορίζοντας σημαντικά τον αριθμό των αγαθών και υπηρεσιών για τα οποία έχουν εφαρμογή οι μειωμένοι συντελεστές 13% και, επί ειδικής προβλέψεως, 6% στη φορολογητέα αξία.

Στο εν λόγω νέο Παράρτημα ΙΙΙ Κεφάλαιο Β΄ «Υπηρεσίες» δεν περιλαμβάνονται πλέον οι υπηρεσίες παιδότοπου και ως εκ τούτου η παροχή υπηρεσιών παιδότοπου υπάγεται πλέον στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Η οικοδιδασκαλία δεν έχει ΦΠΑ. Μπορεί κάποιος να νοικιάσει ένα χώρο να πηγαίνει εκεί το παιδί (μόνο ένα παιδί) και να θεωρηθεί οικοδιδασκαλία;

Aπάντηση

Σύμφωνα με την περίπτωση ιγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα ιδιαίτερα μαθήματα που παραδίδονται από εκπαιδευτικούς κατ’ οίκον και υποβοηθούν τους μαθητές στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους κατά την φοίτησή τους στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Eφόσον όμως νοικιάσει ένα χώρο εξομοιώνεται, για σκοπούς ΦΠΑ, με φροντιστήριο και απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 22 παραγρ.1 περ.ιβ΄

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Τουριστικό γραφείο με έδρα την Κίνα κλείνει δωμάτια σε ξενοδοχείο στη Σαντορίνη για λογαριασμό πελατών του από Γερμανία. Στο τιμολόγιο που θα εκδώσει το ξενοδοχείο θα συμπεριλάβει ΦΠΑ ή όχι;

Aπάντηση

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), οι υπηρεσίες που σχετίζονται με ακίνητα θεωρούνται ότι παρέχονται στη χώρα που βρίσκεται το ακίνητο ανεξάρτητα από τα αν παρέχονται προς υποκείμενο στο ΦΠΑ πρόσωπο ή προς μη υποκείμενο.

Κατά συνέπεια στα τιμολόγια που θα εκδώσει το ξενοδοχείο για την διαμονή των Γερμανών τουριστών οφείλει να συμπεριλάβει ελληνικό ΦΠΑ με το συντελεστή που εφαρμόζεται στη Σαντορίνη για τα ξενοδοχεία. Επισημαίνεται ότι η έννοια των υπηρεσιών συναφών με ακίνητα προσδιορίζεται με τον (Ε.Ε.)Κανονισμό 1042/2013 ο οποίος τροποποίησε τον Κανονισμό 282/2011.