Π.7395/4269/1987. (ΠΟΛ 302/87)

Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Ορους, καθώς και των αγαθών που εισάγονται από το εξωτερικό στην περιοχή αυτή.- (Β` 720).

5 Νοέ 1987Taxheaven.gr
Υ.Α. Π. 7395/4269 (Οικονομικών) της 5.11/15.12.87.

Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Ορους, καθώς και των αγαθών που εισάγονται από το εξωτερικό στην περιοχή αυτή.- (Β` 720).

Εχοντας υπόψη τις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α` ):

α) της παραγράφου 2 του άρθρου 1

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 54 και

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

Αποφασίζουμε:


Αρθρο 1

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους.

2. Απαλλάσσονται επίσης από το ΦΠΑ:

α) Η εισαγωγή αγαθών από το εξωτερικό και η παράδοση αγαθών από τη λοιπή Ελλάδα στην περιοχή του Αγίου Ορους εφόσον αυτά προορίζονται να αναλωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή αυτή.

β) Η παράδοση αγαθών σε εργολάβο ή υπεργολάβο, που προορίζονται για την εκτέλεση πράξεων στην περιοχή του Αγίου Ορους καθώς και οι πράξεις των προσώπων αυτών προς το Κέντρο Διαφυλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚΕΔΑΚ). κατά το μέρος που αυτό ενεργεί για λογαριασμό των Ι. Μονών
κτλ. στην περιοχή του Αγίου Ορους ή απευθείας προς τις Ι. Μονές, Σκήτες κτλ.

γ) Η παροχή υπηρεσιών προς τις Ι. Μονές κτλ. ή σε λήπτες που είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή του Αγίου Ορους.

3. Για την απαλλαγή των προηγουμένων παραγράφων ακολουθείται η διαδικασία των επόμενων άρθρων.


Αρθρο 2.

Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών από υποκειμένους εγκατεστημένους στην λοιπή Ελλάδα προς υποκειμένους που ασκούν τη δραστηριότητά τους στην περιοχή του Αγίου Ορους.

1. Για την απαλλαγή από το φόρο της παράδοσης αγαθών που ενεργείται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένος σε περιοχή εκτός του Αγίου Ορους, σε υποκείμενο που ασκεί τη δραστηριότητά του μόνιμα στην περιοχή του Αγίου Ορους, με σκοπό τη διάθεση αυτών μέσα στην περιοχή αυτή, ακολοθείται η διαδικασία των επομένων παραγράφων.

2. Ο προμηθευτής παραδίδει στον αγοραστή τα αγαθά με θεωρημένο “τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής” ή “δελτίο αποστολής”, στο οποίο αναγράφεται και η αρμόδια για το ΦΠΑ οικονομική εφορία του αγοραστή.

3. Σε περίπτωση, που για την παράδοση των αγαθών ο προμηθευτής εκδίδει “τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής” αναγράφετα ο ΦΠΑ που αναλογεί, αλλά αναστέλλεται η καταβολή του από τον αγοραστή.

4. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής της προηγούμενης παραγράφου ο αγοραστής υποχρεούται μέσα σε 20 μέρες, από την έκδοση του σχετικού “τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής”, να προσκομίσει στον προμηθευτή των αγαθών, κυρωμένο από το τελωνείο Δάφνης, φωτοαντίγραφο
αυτού. Στο φωτοαντίγραφο αυτό η αρμόδια ως άνω τελωνειακή αρχή μετά από έλεγχο, κατά την είσοδο των αγαθών στην περιοχή του Αγίου Ορους, βεβαιώνει ότι όλα τα αναγραφόμενα σ` αυτό αγαθά έχουν εισαχθεί στην περιοχή του Αγίου Ορους.

5. Ο προμηθευτής – πωλητής των αγαθών εκδίδει πιστωτικό σημείωμα για την έκπτωση του φόρου που αναλογεί στην αξία των αγαθών και επισυνάπτει, σαν δικαιολογητικό, το παραπάνω φωτοαντίγραφο στο στέλεχος αυτού.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αγοραστής δεν προσκομίσει στον προμηθευτή των αγαθών το πιο πάνω φωτοαντίγραφο 4 του άρθρου αυτού, υποχρεούται να καταβάλει στον προμηθευτή το φόρο που έχει αναγραφεί στο σχετικό “τιμολόγιο πώλησης- δελτίο αποστολής”.

7. Σε κάθε περίπτωση αναστολής καταβολής του φόρου από τον αγοραστή στον προμηθευτή, ο προμηθευτής υποχρεούται στην απόδοση του φόρου στο δημόσιο μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 1642/86, θεωρουμένης ως γενομένης
της καταβολής του φόρου αυτού από τον αγοραστή κατά το χρόνο έκδοσης του “τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής”.

8. Σε περίπτωση που, κατά την παράδοση των αγαθών, ο προμηθευτής εξέδοσε “δελτίο αποστολής” και ο αγοραστής του προσκομίσει κυρωμένο, σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο 4, από το τελωνείο Δάφνης,
φωτοαντίγραφο του πιο πάνω στοιχείου μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου για την έκδοση του τιμολογίου πώλησης, εκδίδει τιμολόγιο πώλησης χωρίς ΦΠΑ με την ένδειξη “ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ Α.Υ.Ο. Π. 7395/4269/5.11.1987” και επισυνάπτει στο στέλεχος αυτού σαν δικαιολογητικό της απαλλαγής το
κυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αποστολής.

9. Σε περίπτωση που η προσκόμιση του κυρωμένου φωτοαντιγράφου του δελτίου αποστολής γίνει μετά την έκδοση του τιμολογίου πώλησης, αλλά μέσα σε 20 μέρες από την έκδοση του τιμολογίου, η έκπτωση του ΦΠΑ γίνεται με έκδοση πιστωτικού σημειώματος.


Αρθρο 3.

Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών από υποκειμένους εγκατεστημένους στη λοιπή Ελλάδα σε Ι. Μονές, κτλ. εφόσον τα αγαθά αυτά προορίζονται να αναλωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή του Αγίου Ορους.

1. Για την παράδοση αγαθών χωρίς φόρο, στην Ι. Κοινότητα, Ι. Μονές, Σκήτες, Κελλιά, Αθωνιάδα Σχολή και λοιπά Εξαρτήματα, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ή να αναλωθούν απ` αυτές ή από τους μονάζοντες στην περιοχή αυτή μοναχούς, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

2. Η Ιερά Κοινότητα και κάθε Ι. Μονή υποχρεούται να εκτυπώσει διπλότυπα αριθμημένα μπλοκ με τίτλο “ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ” τόσο για τις ανάγκες αυτών, όσο και για τις ανάγκες των Σκητών, Κελλιών και λοιπών Εξαρτημάτων που υπάγονται σ` αυτές.

Τα μπλοκ αυτά πριν από τη χρησιμοποίησή τους θεωρούνται από τον
εκπρόσωπο της Ι. Κοινότητας ή της Ι. Μονής αντίστοιχα.

Στο παραπάνω “ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ” θα αναγράφονται:

τα στοχεία του αγοραστή (άνω αριστερά). Σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα μπλοκ πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για αγορές από τις Σκήτες, Κελλιά και λοιπά Εξαρτήματα, θα αναγράφονται και τα στοιχεία αυτών.

τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, επάγγελμα, ΑΦΜ, και αρμόδια οικον. εφορία).
τα προς αγορά είδη, κατά είδος και ποσότητα, και η ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Το παραπάνω δελτίο θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της Ι. Μονής ή Σκήτης και θα φέρει τη σφραγίδα αυτής.
Προκειμένου για προμήθειες από Σκήτες, Κελλιά και λοιπά Εξαρτήματα τα εν λόγω δελτία για τις επί μέρους προμήθειες μπορεί να υπογράφονται εκτός από το Δίκαιο της Σκήτης και από την Ι. Μονή ή την Ι. Κοινότητα.
3. Ο προμηθευτής εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο πώλησης χωρίς ΦΠΑ, με την ένδειξη “ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ Α.Υ.. Π. 7395/4269/5.11.1987” επισυνάπτοντας το πιό πάνω δελτίο παραγγελίας σαν δικαιολογητικό της απαλλαγής.

4. Στη διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου υπάγεται και η πολιτική Διοίκηση Αγίου Ορους και οι λοιπές δημόσιες υπηρεσίες που εδρεύουν στο Αγιο Ορος.


Αρθρο 4.

Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών, που προορίζονται για την εκτέλεση έργων αναστήλωσης κτλ. από το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚΕΔΑΚ) ή από εργολάβους στην περιοχή Αγίου Ορους.

1. Γιά την παράδοση αγαθών, χωρίς φόρο, που προορίζονται για την εκτέλεση έργων στην περιοχή του Αγίου Ορους, στο ΚΕΔΑΚ, ή σε εργολάβους ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία.

2. Ο προμηθευτής των αγαθών, παραδίδει στον αγοραστή – ΚΕΔΑΚ ή εργολάβο τα αγαθά που προορίζονται για την κατασκευή έργων στην περιοχή του Αγίου Ορους, με την προσκόμιση, για κάθε παράδοση, σχετικής βεβαίωσης του ως άνω Κέντρου για το είδος και την ποσότητα των προς αγορά αγαθών, κατ` ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του προηγουμένου άρθρου.

Προκειμένου για παραδόσεις αγαθών σε εργολάβο, εφόσον αυτά προορίζονται για εκτέλεση έργων, στην ίδια ως άνω περιοχή, όταν τα υπό εκτέλεση έργα έχουν ανατεθεί σ`αυτόν απευθείας από την Ιερά Κοινότητα, τις Ιερές Μονές, Σκήτες, Πολιτική Διοίκηση, Αθωνιάδα Σχολή κτλ., δεν απαιτείται η πιό πάνω βεβαίωση του ΚΕΔΑΚ, αλλά υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή – εργολάβου, του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνει ότι τα αγαθά αυτά προορίζονται για έργα που εκτελούνται απ` αυτόν στην περιοχή του Αγίου Ορους, καθώς και το όνομα του κύριου του έργου (Ι. Μονή, Σκήτη κτλ.).

3.- Για την οριστικοποίηση, της απαλλαγής ή την έκδοση του σχετικού τιμολογίου χωρίς φόρο, κτλ., εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγραφών 3 έως 9 του άρθρου 2 της παρούσας αλλά η βεβαίωση για την εισαγωγή των εγχώριων αγαθών στην περιοχή του `Αγίου Όρους, (κατά ποσότητα και είδος), που αναγράφονται στο σχετικό φορολογικό στοιχείο, θα ενεργείται από την Ιερά Κοινότητα ή την Ιερά Μονή ή τον εκπρόσωπο της Σκήτης (Δίκαιο) στην περιοχή της οποίας εκτελούνται τα έργα, ή το ΚΕ.Δ.Α.Κ. (αρμόδια όργανα Δ/ντης ΚΕ.Δ.Α.Κ. και επιβλέπων μηχ/κός), στις περιπτώσεις που αυτό αγοράζει αγαθά ή δέχεται υπηρεσίες για έργα που του έχουν ανατεθεί και εκτελεί στην περιοχή αυτή ή από τον Πολιτικό Διοικητή, προκειμένου για έργα της αρμοδιότητας του. Ειδικότερα, για προμήθειες υλικών που ενεργεί η αποθήκη του ΚΕ.Δ.Α.Κ, που βρίσκεται στη Δάφνη του Αγίου Όρους, η παραπάνω βεβαίωση θα ενεργείται από το Τελωνείο Δάφνης
[Οπως η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε με την απόφαση ΠOΛ.1164/24.8.1992]
[Η παράγραφος που αντικαταστάθηκε είχε ώς εξής
3. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής ή την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, χωρίς φόρο, κτλ. εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 9 του άρθρου 2 της παρούσας με τη διαφορά ότι η βεβαίωση για την εισαγωγή των εγχώριων αγαθών στην περιοχή του Αγίου Ορους (κατά ποσότητα και είδος), που αναγράφονται στο σχετικό φορολογικό στοιχείο, θα ενεργείται ανάλογα, από την Ιερά Κοινότητα, την Ιερά Μονή ή τον εκπρόσωπο της Σκήτης (Δικαίο), στην περιοχή της οποίας εκτελούνται τα έργα, ανεξάρτητα αν η ανάθεση του έργου έγινε από το ΚΕΔΑΚ ή από την Ι. Μονή κτλ., ή από τον Πολιτικό Διοικητή, προκειμένου γιά έργα της αρμοδιότητάς του.]
4. Για την παραλαβή του έργου συντάσσεται έκθεση επιμέτρησης εις τριπλούν από την Ιερά Κοινότητα, Ιερά Μονή ή τον εκπρόσωπο της Σκήτης, στην περιοχή της οποίας έχει εκτελεστεί το έργο. Στην έκθεση αυτή αναγράφεται η αξία του έργου, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τα τυχόν αχρησιμοποίητα υλικά τα οποία έχουν αγοραστεί ή εισαχθεί με απαλλαγή και τα οποία μεταφέρονται από τον εργολάβο στη λοιπή Ελλάδα.

Ενα αντίτυπο της έκθεσης αυτής παραδίδεται στον εργολάβο για να το επισυνάψει στο στέλεχος του τιμολογίου το οποίο θα εκδόσει χωρίς ΦΠΑ με την ένδειξη “ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ Α.7395/4269/5.11.1987”.

Από τα άλλα, το ένα αντίτυπο αποστέλλεται χωρίς καθυστέρηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της Δάφνης στην αρμόδια οικον. εφορία του εργολάβου για την εφαρμογή των πιο κάτω άρθρων 6 και 8 παρ. 6.Αρθρο 5.

Παράδοση αγαθών από την περιοχή του Αγίου Ορους
προς τη λοιπή Ελλάδα.

1. Δεν επιβαρύνονται με φόρο προστιθέμενης αξίας οι παραδόσεις αγαθών που παράγονται στην περιοχή του Αγίου Ορους, εφόσον ενεργούνται από την περιοχή αυτή με προορισμό τη λοιπή Ελλάδα.

2. Ειδικότερα για παραδόσεις σε υποκειμένους που ασκούν τη δραστηριότητα τους στη λοιπή Ελλάδα:

α) Ο πωλητής (Ι. Μονή κτλ.) υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την πώληση, να διαβιβάσει στην τελωνειακή αρχή της Δάφνης αντίγραφο εις διπλούν του στοιχείου της πώλησης (τιμολόγιο ή
πιστοποιητικό προέλευσης) με τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, επάγγελμα, ΑΦΜ, και τον αρμόδιο για την επιβολή του ΦΠΑ οικον. έφορο).

β) Η αρμόδια τελωνειακή αρχή της Δάφνης, στο τέλος κάθε μήνα και χωρίς καθυστέρηση, διαβιβάζει τα δικαιολογητικά της προηγούμενης περίπτωσης στον αρμόδιο για την επιβολή του ΦΠΑ του αγοραστή οικον. έφορο, για την ενημέρωση του σχετικού φακέλου του αγοραστή.


Αρθρο 6.

1. Αγαθά τα οποία παραδόθηκαν από τη λοιπή Ελλάδα στην περιοχή του Αγίου Ορους, χωρίς να επιβαρυνθούν με το φόρο προστιθέμενης αξίας, επιβαρύνονται με το φόρο αυτό σε κάθε περίπτωση που θα επαναφερθούν στη λοιπή Ελλάδα.

2. Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου της προηγούμενης παραγράφου ενεργείται από τον αρμόδιο για την επιβολή του ΦΠΑ οικον. έφορο του αγοραστή, ο οποίος έτυχε της απαλλαγής του φόρου αυτού κατά την αγορά τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 της παρούσας.

Για το σκοπό αυτό η αρμόδια τελωνειακή αρχή ή η Ι. Μονή κτλ. η οποία βεβαίωσε για την εισαγωγή των αγαθών αυτών στην περιοχή του Αγίου Ορους, υποχρεούται να γνωστοποίησει αυτό με έγγραφό της στον αρμόδιο ως άνω οικον. έφορο.


Αρθρο 7.

Παροχή υπηρεσιών στην περιοχή του Αγίου Ορους.

Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών που παρέχονται από υποκειμένους της λοιπής Ελλάδας στην περιοχή του Αγίου Ορους, και προκειμένου ο παρέχων τις υπηρεσίες (μεταφορέας, εργολάβος, πολ. μηχανικός κτλ.) να εκδόσει το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση φορολογικό στοιχείο (φορτωτική, απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών κτλ.) χωρίς φόρο, απαιτείται να επισυνάψει στο στέλεχος αυτού σχετική βεβαίωση του λήπτη των υπηρεσιών (Ι. Μονή κτλ.) από την οποία να
προκύπτει το είδος των υπηρεσιών και ότι αυτές παρασχέθηκαν στην περιοχή του Αγίου Ορους.


Αρθρο 8.

Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ των εισαγομένων από το εξωτερικό αγαθών που προορίζονται για την περιοχή του Αγίου Ορους.

1. Η απαλλαγή από το φόρο των εισαγομένων από το εξωτερικό αγαθών που προορίζονται για την περιοχή του Αγίου Ορους χορηγείται από την αρμόδια για τον τελωνισμό των αγαθών τελωνειακή αρχή με την τήρηση των απαιτουμένων για την εισαγωγή τους τελωνειακών κλπ. διατυπώσεων και της διαδικασίας που ορίζεται στις παρακάτω κατά περίπτωση παραγράφους. Κατ` εξαίρεση η απαλλαγή από το φόρο των ειδών που καλύπτονται από τις διατάξεις ατελείας του Ν.Δ. 10/16.9.26 χορηγείται από το τελωνείο Δάφνης.

2. Εισαγωγή αγαθών από τις Ι. Μονές.

Η απαλλαγή από το φόρο, της εισαγωγής από το εξωτερικό αγαθών που πραγματοποιείται από τις Ι. Μονές του Αγίου Ορους, παρέχεται με την τήρηση της διαδικασίας με την οποία χορηγείται σ` αυτές η απαλλαγή από τους λοιπούς οφειλόμενους κατά την εισαγωγή φόρους.

Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής αγαθών από το εξωτερικό η ενδιαφερόμενη Ι. Μονή θα αποστέλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή έγγραφο με το οποίο θα ζητά την εισαγωγή των αγαθών με απαλλαγή από το φόρο και θα βεβαιώνει σ` αυτό ότι τα εισαγόμενα αγαθά προορίζονται να αναλωθούν,
χρησιμοποιηθούν ή τοποθετηθούν στην περιοχή του Αγίου Ορους για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Μονής ή των μοναχών της.

Ανάλογη διαδικασία θα εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις εισαγωγής αγαθών από Σκήτες. Ησυχαστήρια και λοιπά στην περιοχή του Αγίου Ορους Ιδρύματα που δικαιούνται ατελείας.

3. Εισαγωγή αγαθών από υποκείμενους στο φόρο που ασκούν δραστηριότητα μόνιμα στην περιοχή του Αγίου Ορους.

Για την απαλλαγή από το φόρο της εισαγωγής των αγαθών αυτών ο ενδιαφερόμενος εισαγωγέας υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή:

α) Αίτηση στην οποία αναγράφεται η δραστηριότητα που ασκεί μόνιμα στην περιοχή του Αγίου Ορους και γίνεται λεπτομερής περιγραφή των εισαγομένων αγαθών, των οποίων ζητά την εισαγωγή τους με απαλλαγή από το φόρο.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία ο ενδιαφερόμενος εισαγωγέας δηλώνει ότι τα αγαθά εισάγονται μέσα στα πλαίσια της δραστηριότητας που ασκεί στην περιοχή του Αγίου Ορους και ότι προορίζονται να διατεθούν μέσα στην περιοχή αυτή. Η τελωνειακή αρχή θα παραδίνει τα εισαγόμενα αγαθά με προσωρινή απαλλαγή από το φόρο, για την οριστικοποίηση δε της απαλλαγής ο εισαγωγέας υποχρεούται να αποστείλει σ` αυτήν μέσα σε δύο μήνες από την παραλαβή τους, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνει ότι τα αγαθά έχουν εισαχθεί στην περιοχή του Αγίου Ορους.

Η δήλωση αυτή θα φέρει θεώρηση του τελωνείου Δάφνης, το οποίο θα βεβαιώνει την ακρίβεια του περιεχομένου της, εφόσον έχει διαπιστώσει την είσοδο των εν λόγω αγαθών στην περιοχή του Αγίου Ορους.

Η παραπάνω δίμηνη προθεσμία μπορεί να παραταθεί από την αρμόδια τελωνειακή αρχή κατά την κρίση της, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι.
4. Εισαγωγή αγαθών από ΚΕΔΑΚ, ή από εργολάβους που εκτελούν έργα στην περιοχή του Αγίου Ορους.

Για την απαλλαγή από το φόρο της εισαγωγής αγαθών που πραγματοποιείται από το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς ή από εργολάβους του Κέντρου αυτού, τα οποία προορίζονται για την κατασκευή έργων που εκτελούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους, το ΚΕΔΑΚ θα αποστέλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή έγγραφο, στο οποίο θα περιγράφει λεπτομερώς τα εισαγόμενα αγαθά, θα βεβαιώνει ότι αυτά προορίζονται για την κατασκευή συγκεκριμένων έργων που εκτελούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους και θα ζητά την εισαγωγή τους με απαλλαγή από το φόρο που αναλογεί σ` αυτά.

Οταν η εισαγωγή των αγαθών πραγματοποιείται από άλλους εργολάβους το παραπάνω έγγραφο θα αποστέλλει στην τελωνειακή αρχή κατά περίπτωση η Ιερά Κοινότητα ή η Ι. Μονή κλπ. η οποία έχει αναθέσει στον εισαγωγέα εργολάβο την εκτέλεση του έργου.

Σε καθε περίπτωση εισαγωγής αγαθών από εργολάβους θα επισυνάπτεται στο αποστελλόμενο στο τελωνείο, από το ΚΕΔΑΚ κλπ. έγγραφο, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του εργολάβου, με την οποία θα δηλώνει ότι τα προς εισαγωγή αγαθά είναι αναγκαία και προορίζονται για τα εκτελούμενα στην περιοχή του Αγίου Ορους έργα.

Η τελωνειακή αρχή θα παραδίδει τα εισαγόμενα αγαθά με προσωρινή απαλλαγή από το φόρο, για την οριστικοποίηση δε της απαλλαγής αυτής ο εισαγωγέας των αγαθών (ΚΕΔΑΚ ή εργολάβος) υποχρεούται να αποστείλει στην παραπάνω τελωνειακή αρχή, μέσα σε δύο μήνες από την παραλαβή τους, βεβαίωση της Ιεράς Κοινότητας ή της Ι. Μονής στην περιοχή της οποίας εκτελείται το έργο, με την οποία θα βεβαιώνεται η εισαγωγή των αγαθών στην περιοχή του Αγίου Ορους και η χρησιμοποίησή τους για την κατασκευή του έργου.

Η παραπάνω δίμηνη προθεσμία μπορεί να παραταθεί από την αρμόδια τελωνειακή αρχή κατά την κρίση της, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

5. Για τα εισαγόμενα με απαλλαγή από τον φόρο αγαθά θα συντάσσονται τα πρακτικά ατελείας που προβλέπονται από την Δ.6220/1955 Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την απόφαση Α.7590/162/18.11.1982 δύο αντίτυπα των οποίων θα αποστέλλονται στο τελωνείο Δάφνης και θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις
αυτές.

6. Αγαθά που έχουν εισαχθεί στην περιοχή του Αγίου Ορους από το εξωτερικό με απαλλαγή από το φόρο, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου αυτού, σε περίπτωση μεταφοράς τους στη λοιπή Ελλάδα επιβαρύνονται με το φόρο που αναλογεί σ` αυτά κατά το χρόνο της μεταφοράς, εκτός αν τα μεταφερόμενα αγαθά προορίζονται για πρόσωπα τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο κατά την εισαγωγή ομοίων αγαθών από το εξωτερικό.

Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου ή η χορήγηση της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις απαλλαγή ενεργείται από το τελωνείο Δάφνης με την τήρηση απαιτουμένων διατυπώσεων.

Αρθρο 9.

Προκειμένου για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή την τηλεφωνική εξυπηρέτηση οι λογαριασμοί των μετρητών ή συσκευών αντίστοιχα που είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή του Αγίου Ορους, δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Αρθρο 10.

1. Για την τακτοποίηση των πράξεων παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που διενεργήθηκαν από τη λοιπή Ελλάδα προς την περιοχή του Αγίου Ορους από την 1η Ιανουαρίου 1987 μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, οι Ι. Μονές, Σκήτες, Ησυχαστήρα, κλπ., υποχρεούνται μέχρι 31.12.87 να εφοδιάσουν τους προμηθευτές των αγαθών ή αυτούς που έχουν παράσχει υπηρεσίες στην περιοχή αυτή, με κατάσταση που θα περιλάμβανει τους αριθμούς τιμολογίων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών ή άλλων στοιχείων που επέχουν θέση τιμολογίου, την ημερομηνία έκδοσης, την αξία αυτών και το ποσό του φόρου που τυχόν έχουν επιβαρυνθεί. Η κατάσταση αυτή θα θεωρείται από τα αρμόδια προς τούτο όργανα των Ι. Μονών, ή Ι. Σκητών κατά περίπτωση.

Για τυχόν προμήθειες υλικών και αντικειμένων που έγιναν από το ΚΕ.Δ.Α.Κ. ή υπηρεσίες που αυτό έλαβε για έργα που εκτελεί στην περιοχή του Αγ. Όρους μέχρι την έκδοση της παρούσας, η σχετική βεβαίωση για την οριστικοποίηση της απαλλαγής μπορεί να χορηγηθεί από τα αρμόδια όργανα του ΚΕ.Δ.Α.Κ. εφόσον δεν κατέστη δυνατή μέχρι σήμερα η χορήγηση αυτής από άλλα αρμόδια όργανα της περιοχής αυτής
[Οπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την απόφαση ΠOΛ.1164/24.8.1992]
Η διάταξη αυτή δεν ισχύει, προκειμένου για υποκειμένους που ασκούν τη δραστηριότητα τους στην περιοχή του Αγίου Ορους.

2. Οι υποκείμενοι της λοιπής Ελλάδας με τη λήψη της κατάστασης της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδουν πιστωτικό σημείωμα για το ποσό του φόρου που έχουν χρεώσει στα στοιχεία που περιλαμβάνει η κατάσταση αυτή, υποχρεούμενοι στην επιστροφή του φόρου αυτού στους δικαιούχους. Η πιό πάνω θεωρημένη κατάσταση διαφυλάσσεται από το λήπτη ως νόμιμο δικαιολογητικό τόσο για την επιστροφή του φόρου που θα ενεργήσει, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, όσο και για την νομιμοποίηση της έκδοσης των αναγραφομένων στην κατάσταση αυτή φορολογικών στοιχείων χωρίς φορολογική περίοδο που έγινε η επιστροφή.

3. Το ποσό του φόρου που επιστρέφεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο συμψηφίζεται στη φορολογική περίοδο που έγινε η επιστροφή.

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 1987, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Taxheaven.gr