Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α., σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά), που προβλέπεται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, ε΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22, καθώς και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 1642/1986.

ΠΟΛ.366/18.12.1987

Σχόλια: Προσοχή βλέπε και “ΠΟΛ.1081/19.3.2014 Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις” , σύμφωνα με την οποία καταργείται η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων για σκοπούς ΦΠΑ που προβλέπονται στην απόφαση αυτή (ΦΕΚ Β’ 964/16-04-2014)18 Δεκ 1987Taxheaven.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΟΙΚ. Π. 8271/18.12.1987

ΠΟΛ 366

Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α., σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά), που προβλέπεται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, ε΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22, καθώς και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 1642/1986.


Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α΄) όπως ισχύουν.

α. Της περίπτωσης α΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 20.

β. Των παραγράφων 1 περιπτώσεις α΄, γ΄, δ΄, ε΄ και η΄ και 2 του άρθρου 22.

γ. Την παράγραφο 3 του άρθρου 58.

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ΄ του άρθρου 49 του Π.Δ. 99/1977 όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της Τ. 3300/47/1984 Α.Υ.Ο. και

4.Τις διατάξεις των Π.1591/1546/1987 και Π. 1701/1600/87 Α.Υ.Ο.- ΠΟΛ.71/10.3.1987

Αποφασίζουμε

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α΄
Εισαγωγή σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά)

Αρθρο 1

Η απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της εισαγωγής σκαφών που προορίζονται για την εμπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία, ή άλλη εκμετάλλευση ή για διάλυση ή για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το δημόσιο γενικά, που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986, παρέχεται με τη διαδικασία που ορίζεται στα παρακάτω άρθρα 2 έως 4.

Αρθρο 2

Για την απαλλαγή που προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Προκειμένου για σκάφη που προορίζονται για την εμπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία ή άλλη εκμετάλλευση:

α. Αντίγραφο του σχετικού τιμολογίου ή αντίγραφο της οικείας σύμβασης αγοράς του σκά­φους, θεωρημένα από την Ελληνική Προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του σκάφους, από τα οποία να προκύπτει η αξία του σκάφους σε ξένο συνάλλαγμα, η κατηγορία, το είδος, η χωρητικότητα, το όνομα καθώς και ο αριθμός νηολογίου της χώρας προέλευσης του.

β. Υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα-πλοιοκτήτη του Ν. 1599/1986, με την οποία θα βεβαιώνει τον προορισμό του σκάφους και θα ανα­λαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, μέσα σε ένα μήνα, το προσωρινό έγγραφο εθνικότητας ή την άδεια α­ναγνώρισης του σκάφους ως επαγγελματικού ή την επαγγελματική άδεια αλιείας και μέσα σε έξι (6) μήνες από τον τελωνισμό το οριστικό έγγραφο εθνικότητας, της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι παραπάνω προθεσμίες μπορεί να παραταθούν κατά την κρίση της Τελωνειακής αρχής, εφόσον η μη προσκόμιση των δικαιολογητικών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εισαγωγέα-πλοιοκτήτη.

Η Τελωνειακή αρχή χορηγεί κυρωμένο αντίγραφο της διασάφησης εισαγωγής στον ενδια­φερόμενο, το οποίο προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, για την έκδοση του προσωρινού ή οριστικού εγγράφου εθνικότητας.

γ. Τραπεζική εγγύηση ή αξιόχρεη προσωπική εγγύηση τρίτου προσώπου για το ποσό του Φ.Π.Α μέχρι την προσκόμιση των πιο πάνω δικαιολογητικών.

2. Προκειμένου για σκάφη τα οποία από το είδος της κατασκευής τους (χωρητικότητα, μέγε­θος, διαρρύθμιση, εξοπλισμό κ.τ.λ.), μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για ιδιωτική χρήση, ως σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού, εκτός από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, υποβάλλεται ακόμη βεβαίωση του αρμόδιου για τη φορολογία του εισαγωγέα-πλοιοκτήτη οίκον. Εφόρου, από την οποία να προκύπτει ότι είναι υποκείμενος στο φόρο και δήλωσε ότι το συγκεκριμένο σκάφος θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματικό για τους σκοπούς της επιχείρησης τους.

3. Προκειμένου για σκάφη που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις Ένοπλες Δυνάμεις και το δημόσιο γενικά, απαιτείται αντίγραφο της οικείας σύμβασης αγοράς του σκάφους ή έγγραφο της αρμόδιας Δημόσιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει η κατηγορία, το είδος, η χωρητικότητα σε κόρους καθώς και ο προορισμός του σκάφους.

Αρθρο 3

Για την απαλλαγή των σκαφών που προορίζονται να διαλυθούν, απαιτούνται τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

α. Κυρωμένο αντίγραφο της άδειας διάλυσης της οικείας Λιμενικής αρχής.

β. Αδεια εισαγωγής της αρμόδιας Τελωνειακής αρχής με ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση, σύμφωνα με τον κανονισμό Ε.Ο.Κ. 1535/77 (Δ.Υ.Ο.Δ. 874/418/12-9-1986).

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνονται τα πλήρη στοιχεία της επι­χείρησης που θα ενεργήσει τη διάλυση καθώς και ο τόπος και ο χρόνος διάρκειας αυτής.

Αρθρο 4

1. Η διάλυση των σκαφών που προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο, ενεργείται σε τελωνειακώς ελεγχόμενους χώρους.

2. Μετά το πέρας της διάλυσης η επιχείρηση που την ενήργησε, υποβάλλει στην τελωνειακή αρχή που εποπτεύει τη διάλυση υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, κοινή με τον εισαγωγέα πλοιοκτήτη, με τα πλήρη στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. και αρμόδιο για το Φ.ΠΑ Οίκον. Έφορο), με την οποία βεβαιώνουν την ολοκλήρωση των εργασιών της διάλυσης και ότι τα προϊόντα της διάλυσης είναι αυτά που περιγράφονται στον προσαρτημένο, σ΄ αυτήν πίνακα. Ο πίνακας αυτός υποβάλλεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα και περιλαμβάνει αναλυτι­κά το είδος, την ποσότητα, τη δασμολογική κλάση των διαλυμάτων και των λοιπών εφοδίων και ειδών εξοπλισμού του σκάφους.

3. Η τελωνειακή αρχή, στην οποία υποβάλλεται ο πιο πάνω πίνακας, θεωρεί αυτόν σε όλες τις σελίδες του και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α. Παραδίδει ένα αντίτυπο στον εισαγωγέα-πλοιοκτήτη.

β. Διαβιβάζει ένα αντίτυπο στο αρμόδιο Τελωνείο εισαγωγής του σκάφους για την εξόφληση του Τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής.

γ. Διαβιβάζει ένα αντίτυπο στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.ΠΑ του εισαγωγέα-πλοιοκτήτη οίκον. Έφορο, για την παρακολούθηση της περαιτέρω διάθεσης αυτών.

δ. Διαφυλάσσει ένα αντίτυπο στο αρχείο του. για την περαιτέρω παρακολούθηση των διαλυμάτων και λοιπών ειδών που θα εξαχθούν από το χώρο της διάλυσης.

4. Κατά την έξοδο των πιο πάνω αγαθών, από τον τελωνειακώς ελεγχόμενο χώρο του διαλυτηρίου, η τελωνειακή αρχή συντάσσει άδεια ζυγίσεως, στην οποία εμφανίζονται το είδος, η ποσότητα. η δασμολογική κλάση και το βάρος των εξαγομένων από το χώρο της διάλυσης αγαθών. Στην άδεια αυτή προσαρτάται και το σχετικό ζυγολόγιο, θεωρημένο αντίγραφο της άδειας ζυγίσεως, χορηγείται στο φορτωτή (εισαγωγέα-πλοιοκτήτη) των αγαθών, για να επισυναφθεί στο στέλεχος του εκδιδόμενου κατά περίπτωση φορολογικού στοιχείου (Δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο πώλησης — Δελτίο αποστολής).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Παράδοση σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά).

Αρθρο 5

Η απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης σκαφών γενικά που προορίζονται για την εμπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία. ή άλλη εκμετάλλευση, ή για διάλυση, ή για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το δημόσιο γενικά, που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ 1 της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986, παρέχεται με τη διαδικασία που ορίζουν τα παρακάτω άρθρα.

Αρθρο 6

1. Για την απαλλαγή της παράδοσης σκαφών που προορίζονται για την εμπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία, ή άλλη εκμετάλλευση, ο αγοραστής υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. οίκον, έφορο:

α) αίτηση-δήλωση η οποία περιλαμβάνει:

– τα πλήρη προσωπικά στοιχεία του αγοραστή και του πωλητή,

– τον Α.Φ.Μ. του αγοραστή και του πωλητή.

– τον αρμόδιο οίκον, έφορο για τον ΟΠΑ του πωλητή.

– το λιμεναρχείο στο οποίο θα νηολογηθεί το σκάφος, καθώς και την οίκον, εφορία που θα φορολογείται αυτό,

– τα πλήρη στοιχεία του σκάφους (είδος σκάφους. όνομα, χωρητικότητα, αριθμ. νηολογίου κτλ) εφόσον, ή όσα, υπάρχουν, και

– αίτημα για την χορήγηση βεβαίωσης, για την χωρίς φόρο αγορά του συγκεκριμένου σκάφους.

β) μαζί με την αίτηση-δήλωση υποβάλλει και αποδεικτικά στοιχεία ότι το σκάφος έχει επαγγελματικό προορισμό. Τέτοια αποδεικτικά στοιχεία μπορεί κατά περίπτωση να είναι και τα παρακάτω:

-Κυρωμένο αντίγραφο της δανειακής σύμβασης που έχει συναφθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, για τη χρηματοδότηση της αγοράς από τράπεζα, πιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό κ.τ.λ., από το οποίο να προκύπτει ο επαγγελματικός προορισμός του σκάφους.

-Κυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας του σκάφους ή της άδειας αναγνώρισης του σκάφους ως επαγγελματικού ή της επαγγελματικής άδειας αλιείας της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας,

-Αν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης-δήλωσης δεν έχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για τον επαγγελματικό προορισμό του σκάφους. τότε με την αίτηση-δήλωση αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση να προσκομίσει, στον αρμόδιο ως άνω οίκον, έφορο, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες, ένα από τα αναφερόμενα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία από το οποίο να προκύπτει η επαγγελματική χρήση του σκάφους και ότι σε αντίθετη περίπτωση, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει το φόρο που αναλογεί στην αξία αυτού, στο δημόσιο. Η παραπάνω προθεσμία δύναται να παραταθεί ακόμη για σαράντα πέντε (45) μέρες κατά την κρίση του οίκον, εφόρου.

γ) αντίγραφο του τίτλου κτήσης του σκάφους (τιμολόγιο, δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο).

2. Ο οίκον. έφορος, στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση-δήλωση, της προηγούμενης παραγράφου, αφού εξακριβώσει από τα στοιχεία του σχετικού φακέλου ότι:

α) Ο αιτών είναι υποκείμενος στο φόρο και ασκεί ή πρόκειται να ασκήσει το επάγγελμα του εκμεταλλευτή του σκάφους, και

β) από τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση-δήλωση αποδεικτικά στοιχεία, ότι το σκάφος έχει επαγγελματικό προσδιορισμό, χορηγεί στον αγοραστή βεβαίωση απαλλαγής του σκάφους με την επιφύλαξη ότι η απαλλαγή αυτή ισχύει για όσο χρόνο το σκάφος διατηρεί τον επαγγελματικό προορισμό του.

3. Ο αγοραστής προσκομίζει τη βεβαίωση αυτή στον πωλητή για να την επισυνάψει σαν δικαιολογητικό, είτε στο στέλεχος του τιμολογίου πώλησης του σκάφους, είτε στο δημόσιο ή στο ιδιωτικό έγγραφο της πώλησης, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ ΩΣ Α.Υ.Ο. Π.8271/4879/18.12.1987».

Προκειμένου για παραδόσεις σκαφών μετά την νηολόγηση τους, η βεβαίωση της περίπτωσης β΄ της προηγουμένης παραγράφου χορηγείται σε δύο αντίτυπα ένα από τα οποία ο πωλητής υποβάλλει στην υπηρεσία νηολογίου για τη διαγραφή ή τη μεταγραφή του σκάφους στα οικεία νηολόγια.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία, ο αγοραστής δεν προσκομίσει στον οίκον, έφορο, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την πιο πάνω παράγραφο 1 τα προβλεπόμενα από την ίδια παράγραφο δικαιολογητικά, ο οίκον, έφορος προβαίνει αμέσως στον καταλογισμό του φόρου σε βάρος του αγοραστή κατ΄ εφαρμογή του άρθρων 40 του Ν. 1642/1986.

Ο αγοραστής με αίτηση του, που υποβάλλει πριν από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας μπορεί να ζητήσει παράταση αυτής και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της αρχικής προθεσμίας.

Αρθρο 7

Για την απαλλαγή από το φόρο της εξαγωγής σκαφών από υποκείμενο στο φόρο πριν από την νηολόγηση τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της απόφασης μας Π.1701/1600/87 – ΠΟΛ.71/10.3.1987

Αρθρο 8

Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης σκάφους με ελληνική σημαία, από υποκείμενο στο φόρο το οποίο προορίζεται να αλλάξει σημαία, ο πωλητής υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.ΠΑ οικονομικό του Έφορο:

α) Κυρωμένο αντίγραφο, του εγγράφου μεταβίβασης, από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία των συμβαλλομένων, τα στοιχεία του σκάφους και η αξία του σκάφους στο νόμισμα που συμφωνήθηκε η παράδοση.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες, από την υποβολή της δήλωσης αυτής:

– πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, για τη διαγραφή του σκάφους από τα ελληνικά νηολόγια.

Αρθρο 9

1. Για την απαλλαγή από το ΟΠΑ της παράδοσης σκάφους με σκοπό τη διάλυση του, ο πωλητής-πλοιοκτήτης, υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.ΠΑ οίκον, έφορο:

-Κυρωμένο αντίγραφο του σχετικού εγγράφου μεταβίβασης, σε δύο αντίτυπα

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του αγοραστή του σκάφους σε δύο αντίτυπα στην οποία εκτός των άλλων στοιχείων θα αναφέρεται και η αρμόδια για το Φ.ΠΑ Οικονομική Εφορία του καθώς και ο τόπος και ο χρόνος της διάλυσης. Με την υπεύθυνη αυτή δήλωση ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει κυρωμένα αντίγραφα της σχετικής άδειας διάλυσης μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες τόσο στον οίκον, έφορο φορολογίας του πωλητή όσο και στον αρμόδιο για τη φορολογία του (του αγοραστή) οίκον, έφορο.

2. Ο Οίκον. Έφορος του πωλητή, θεωρεί τα δικαιολογητικά που του υποβάλλονται και παραδίδει το ένα αντίτυπο του εγγράφου μεταβίβασης στον πωλητή, για τη διαγραφή του σκάφους από τα νηολόγια και αποστέλλει στον αρμόδιο για τον Φ.ΠΑ Οικονομικό Έφορο του αγοραστή το ένα αντίτυπο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86, προκειμένου αυτός να παρακολουθήσει περαιτέρω την τύχη των αγαθών που θα προκύψουν από τη διάλυση.

3. Για τη διάλυση του σκάφους και την παρακολούθηση των διαλυμάτων και λοιπών αγαθών που θα προκύψουν από τη διάλυση, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

Αρθρο 10

Για την απαλλαγή από το φόρο της παράδοσης σκαφών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις ένοπλες δυνάμεις και το δημόσιο γενικά, ο πωλητής πρέπει να κατέχει είτε κυρωμένο, από τη συμβαλλόμενη δημόσια αρχή, αντίγραφο της σχετικής σύμβασης αγοραπωλησίας του σκάφους είτε σχετική βεβαίωση της αρχής αυτής, ότι το σκάφος προορίζεται για τις ανάγκες του δημοσίου γενικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Παράδοση υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε σκάφη και σε αντικείμενα αυτών.

Αρθρο 11

1. Για την απαλλαγή από το φόρο των υλικών και αντικειμένων που παραδίδονται με προορισμό να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε σκάφη που εκτελούν πλόες εξωτερικού ή μικτούς, υπερπόντια αλιεία ή χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και το δημόσιο γενικά ή ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ξένων κρατών, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της Π.1591/1546/4.3.1987 Α.Υ.Ο. όπως ισχύουν.

Η ίδια απόφαση εφαρμόζεται και για την απαλλαγή των υλικών και αντικειμένων που προ­ορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αντικείμενα που είναι ενσωματωμένα ή χρησιμοποιούνται στα παραπάνω σκάφη.

2. Προκειμένου για τα λοιπά σκάφη που απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986, εφαρμόζονται οι διατάξεις των κατωτέρω άρθρων 12 έως 14.

Αρθρο 12

1. Σε κάθε σκάφος της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, τηρείται ειδικό διπλότυπο δελτίο με τον τίτλο «ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (άρθρο 22, παράγρ. 1, περίπτ. α΄ Ν. 1642/1986)», θεωρημένο από τον αρμόδιο για την επιβολή του ΦΠΑ Οικονομικό Έφορο.

Στο δελτίο αυτό θα έχουν προεκτυπωθεί πέρα των στοιχείων που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 29 του ΚΦΣ και της Σ. 1082/1986 απόφαση μας και:

α) το όνομα, το είδος και ο αριθμός νηολογίου του σκάφους,

β) η κατάλληλη γραμμογράφηση για την αναγραφή της ποσότητας και του είδους των προς αγορά ή επισκευή υλικών και αντικειμένων.

2. Το ειδικό δελτίο της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδεται για κάθε αγορά υλικών ή αντι­κειμένων για τα σκάφη και αποτελεί δικαιολογητικό για την χωρίς φόρο έκδοση του σχετικού φορολογικού στοιχείου.

3. Η πλοιοκτήτρια, η διαχειρίστρια ή η εκμεταλλεύτρια, κατά περίπτωση επιχείρηση, δύναται να τηρεί ανεξάρτητη σειρά του παραπάνω ειδικού δελτίου, χωρίς να αναγράφονται τα στοιχεία της περίπτωσης α΄ της πιο πάνω παραγράφου 1, στις περιπτώσεις που η ίδια ενεργεί αγορές υλικών και αντικειμένων για τον εφοδιασμό των σκαφών αυτής. Για τον εν συνεχεία εφοδιασμό συγκεκριμένου σκάφους της, υποχρεούται στην έκδοση εις τριπλούν του υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ΚΦΣ προβλεπόμενου δελτίου Αποστολής. Το ένα αντίγραφο του δελτίου αποστολής επιστρέφεται στον εκδότη του, αφού υπογραφεί από τον πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη του σκάφους, για την παραλαβή των αγαθών που αναγράφονται σ΄ αυτό και αφού σημειωθεί σ΄ αυτό ο αριθμός σελίδας που καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο της παραγράφου 1 του επόμενου άρθρου.

4. Για τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης και τη φύλαξη του ειδικού ως άνω στοιχείου, εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία οι σχετικές με τα φορολογικά στοιχεία» διατάξεις του Κ.Φ.Σ. (Π.Δ. 99/1977).

(το άρθρο 12 έχει καταργηθεί με την απόφαση μετά την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ.1104/18.3.1993)

Αρθρο 13

1. Σε κάθε σκάφος της παραγράφου 2 του άρθρου 11, της απόφασης αυτής, τηρείται ειδικό βιβλίο με τον τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΜΗ­ΘΕΙΑΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ­ΝΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.». το οποίο πριν από κάθε χρησιμοποίηση του θεωρείται από τον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. οίκον, έφορο.

2. Στο ειδικό αυτό βιβλίο, που θα έχει την κατάλληλη γραμμογράφηση, καταχωρούνται:

-το είδος, ο αριθμός και η ημερομηνία του φορολογικού στοιχείου αγοράς ή του δελτίου αποστολής της παράγρ. 3 του προηγούμενου άρθρου,

-τα στοιχεία του προμηθευτή ή της πλοιοκτήτριας επιχείρησης κ.τ.λ., κατά περίπτωση, (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, Α.Φ.Μ.)

-το είδος και η ποσότητα των υλικών και αντικειμένων που εφοδιάστηκε το σκάφος με το συγκεκριμένο στοιχείο και

-η ημερομηνία χρησιμοποίησης ή ενσωμάτωσης αυτών στο σκάφος.

3. Η ενημέρωση του πιο πάνω ειδικού βιβλίου, γίνεται με την είσοδο των αγαθών στο σκάφος.

Αρθρο 14

1. Προκειμένου ο προμηθευτής των υλικών και αντικειμένων να μην επιβαρύνει με φόρο την αξία αυτών κατά την παράδοση τους, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από τις επόμενες παραγράφους.

2. Η πλοιοκτήτρια ή η διαχειρίστρια επιχείρηση, ο εκμεταλλευτής, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης του σκάφους, κατά περίπτωση, εκδίδει και προσκομίζει το οριζόμενο από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 12 της παρούσας, ειδικό διπλότυπο δελτίο για την αγορά των αναγραφόμενων σ΄ αυτό αγαθών χωρίς φόρο.

3. Ο προμηθευτής παραδίδει τα αναγραφόμενα στο ως άνω ειδικό δελτίο αγαθά, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΩΣ Α.Υ.Ο. Π.8271/4879/18.12.1987» και επισυνάπτει στο στέλεχος αυτού το πρωτότυπο του πα­ραπάνω ειδικού δελτίου. Στο τιμολόγιο αυτό πέρα των στοιχείων που ορίζονται από τις διατά­ξεις του Κ.Φ.Σ. αναγράφονται ακόμη:

-Ο αριθμός του πιο πάνω ειδικού δελτίου αγοράς εφοδίων και

-το όνομα, το είδος και ο αριθμός νηολογίου του σκάφους, στις περιπτώσεις που η παράδο­ση ενεργείται κατ ευθεία σ΄ αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Παράδοση και εισαγωγή υλικών και αντικειμένων που προορίζονται για την κατασκευή ή μετατροπή σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά).

Αρθρο 15

1. Για παραδόσεις ή εισαγωγές υλικών και αντικειμένων χωρίς Φ.Π.Α. που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή σκαφών, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο αυτό. σύμφωνα με την περιπτ. α΄ της παραγρ.1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986, εφόσον η κατασκευή ενεργείται με υλικά και αντικείμενα προέλευσης εσωτερικού και εξωτερικού, από ναυπηγεία εκτός ελευθέρων τελωνειακών συγκροτημάτων, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από τα άρθρα του κεφαλαίου αυτού.

Αρθρο 16

1. Η πλοιοκτήτρια επιχείρηση ή ο νόμιμος αυτής αντιπρόσωπος, υποβάλλει αίτηση στην αρ­μόδια τελωνειακή αρχή, στην περιφέρεια της οποίας θα γίνει η κατασκευή του σκάφους, με την οποία ζητά τη συγκρότηση της επιτροπής της παραγρ. 1 του επόμενου άρθρου.

2. Με την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εκτός των αναφερομένων στην παραγρ. 3 του άρθρου 80 της Τ.3300/47/84 Α.Υ.Ο. δικαιολογητικών, υποβάλλονται ακόμη εις διπλούν:

α) Αναλυτικός πίνακας των αναγκαίων για την κατασκευή του συγκεκριμένου σκάφους υλικών και αντικειμένων που πρόκειται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σ΄ αυτό.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι τα υλικά και αντικείμενα του παραπάνω πίνακα θα χρησιμοποιηθούν για το συγκεκριμένο σκάφος, το οποίο δικαιούται απαλλαγής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με την ίδια υπεύθυνη δήλωση αναλαμβάνεται η υποχρέωση καταβολής, των δασμών, λοιπών φόρων και Φ.Π.Α. που αναλογούν στις ποσότητες των υλικών και εφοδίων που τελικά δε θα χρησιμοποιηθούν καθώς και στα υπολείμματα αυτών, αλληλέγγυα προς την ναυπηγική επιχείρηση και εξ ολοκλήρου.

γ) Αντίγραφο της σχετικής σύμβασης ανάθεσης κατασκευής του σκάφους, εφόσον υπάρχει.

3. Η αίτηση της πιο πάνω παραγράφου 1, καταχωρείται σε ιδιαίτερο βιβλίο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 4 του άρθρου 80 της Τ. 3300/47/84 Α.Υ.Ο.

Αρθρο 17

1. Μετά την καταχώρηση της αίτησης με φροντίδα της τελωνειακής αρχής συγκαλείται η επιτροπή που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 81 της Τ. 3300/47/84 ΑΎ.Ο.. στην οποία εκτός των οριζομένων από τη διάταξη αυτή μελών, θα συμμετέχουν και:

α) Ένας εφοριακός ελεγκτής που θα ορίζεται από τον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. της ναυπηγικής επιχείρησης οίκον, έφορο. Προκειμένου για ναυπηγικές επιχειρήσεις που έχουν τις εγκαταστάσεις τους στην περιοχή νομού Αττικής, πλην των νήσων, εκτός Σαλαμίνας, ο εφοριακός ελεγκτής ορίζεται ως μέλος από τον οίκον. έφορο πλοίων Πειραιά.

β) Ένας εξουσιοδοτημένος από τη ναυπηγική επιχείρηση τεχνικός εκπρόσωπος αυτής.

2. Η Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου, αφού ελέγξει τα προβλεπόμενα από το προηγούμενο άρθρο δικαιολογητικά, συντάσσει σχετική έκθεση με την οποία γνωμοδοτεί για τα αναγκαία κατά είδος, κατηγορία και ποσότητα υλικά και αντικείμενα μέχρι την ολοκλήρωση της κατα­σκευής του σκάφους και τη χρονική διάρκεια αυτής.

3. Με βάση την παραπάνω έκθεση-γνωμοδότηση της επιτροπής, ο αρμόδιος τελώνης εκδί­δει απόφαση με την οποία εγκρίνει τη χορήγηση της προβλεπόμενης από την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986 απαλλαγής. για τα υλικά και αντικείμενα αυτής, που θα εισαχθούν από το εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση εγκρίνει επίσης τη χορήγηση απαλλαγής από δασμούς και λοιπούς φόρους που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Ν. 603/1977 και τις προκαταρκτικές διατάξεις του δασμολογίου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών.

4. Η εγκριτική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, καταχωρείται από τον τελώνη, κατ΄ αύξοντα αριθμό σε ειδικό προς τούτο βοηθητικό βιβλίο.

5. Η παραπάνω εγκριτική απόφαση ατέλειας, η έκθεση-γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής καθώς και τα προβλεπόμενα από το άρθρο 16 της παρούσας δικαιολογητικά, αποτελούν τον σχετικό φάκελο ατέλειας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 81 της Τ. 3300/47/84 Α.Υ.Ο.

6.0 αρμόδιος τελώνης αποστέλλει άμεσα ένα αντίγραφο της έκθεσης-γνωμοδότησης και των πάλλων δικαιολογητικών που βρίσκονται στο φάκελο ατελείας, στον αρμόδιο για τη φορολογία της ναυπηγικής επιχείρησης οικον. έφορο. Αντίγραφο της έκθεσης-γνωμοδότησης επίσης αποστέλλει στην πλοιοκτήτρια επιχείρηση ή στο νόμιμο αυτής εκπρόσωπο.

Προκειμένου για ναυπηγικές επιχειρήσεις των οποίων οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στο νομό Αττικής, με εξαίρεση τα νησιά πλην της νήσου Σαλαμίνας, το αντίγραφο της έκθεσης-γνωμοδότησης και των λοιπών δικαιολογητικών του φακέλου, αποστέλλονται στον οίκον. έφορο πλοίων Πειραιά.

Αρθρο 18

1. Ο αρμόδιος, σύμφωνα με την παρ. 6 του προηγούμενου άρθρου, οίκον, έφορος, με βάση την έκθεση-γνωμοδότηση που του έστειλε ο αρμόδιος τελώνης, εκδίδει σχετική απόφαση, με την οποία εγκρίνει την προμήθεια από την εγχώρια αγορά των υλικών και αντικειμένων της γνωμοδότησης. χωρίς Φ.Π.Α..

2. Την σχετική εγκριτική απόφαση απαλλαγής, της προηγούμενης παραγράφου, ο οίκον, έφο­ρος καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο με τίτλο «ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ Φ.Π.Α.». Στο ειδικό αυτό βιβλίο αναγράφονται:

α) Ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

β) Τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ) της ναυπηγικής επιχείρησης.

γ) Τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ και αρμόδια οίκον, εφορία) της πλοιοκτήτριας επιχείρησης.

δ) Ο τόπος που θα γίνει η κατασκευή του σκάφους.

ε) Το όνομα, η κατηγορία και ο αριθμός νηολογίου του σκάφους (εφόσον αυτά είναι γνωστά).

στ) Το αρμόδιο τελωνείο αποστολής της έκθεσης-γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής

καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία της έκθεσης αυτής.

ζ) Ο αριθμός και ο χρόνος έκδοσης της έκθεσης επιμέτρησης της παρ. 2 του άρθρου 21 της παρούσας, την οποία θα του αποστείλει ο αρμόδιος τελώνης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου.

3. Η εγκριτική απόφαση απαλλαγής του εφόρου, η έκθεση-γνωμοδότηση και τα λοιπά δικαιολογητικά που ο αρμόδιος τελώνης αποστέλλει στον οίκον, έφορο, αποτελούν το σχετικό φάκελο απαλλαγής των υλικών και αντικειμένων κατασκευής του σκάφους, στον οποίο δίνεται ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης απαλλαγής.

Αρθρο 19

1. Για κάθε προμήθεια, από την εγχώρια αγορά, χωρίς Φ.Π.Α., υλικών και αντικειμένων που είναι αναγκαία για την κατασκευή του σκάφους, η ναυπηγική επιχείρηση υποβάλλει στον αρμόδιο, σύμφωνα με την παραγρ. 6 του άρθρου 17 της απόφασης μας αυτής, οίκον, έφορος:

α) Αίτηση, με την οποία ζητά την έγκριση αγο­ράς, χωρίς Φ.Π.Α., από την εγχώρια αγορά των υλικών και αντικειμένων που αναγράφονται στο συνημμένο σ΄ αυτήν πίνακα του επόμενου εδαφίου

β. Στην αίτηση αυτή θα αναφέρονται:

-Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. και η οίκον, εφορία του προμηθευτή, και

– Ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης του εφόρου, που προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο.

β) Αναλυτικά, κατά προμηθευτή, εις τριπλούν, πίνακα αγοράς υλικών και αντικειμένων για την κατασκευή του σκάφους, στον οποίο, εκτός από τα στοιχεία που αναγράφονται στην παραπάνω αίτηση, θα αναγράφονται ακόμη το είδος και η ποσότητα των προς αγορά υλικών και αντικειμένων.

2.Ο οικον. έφορος, στον οποίο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της προηγουμένης παραγράφου με βάση την αρχική εγκριτική του απόφαση και αφού διαπιστώσει, από το προσκομιζόμενο σ΄ αυτόν προσωρινό βιβλίο ατέλειας, ότι οι αναγραφόμενες στο σχετικό πίνακα ποσότητες και είδη καλύπτονται από τις εγκριθείσες με την αρχική απόφαση του ποσότητες:

α) θεωρεί τον πίνακα αγοράς σε κάθε σελίδα και στα τρία αντίτυπα και συντάσσει επ΄ αυτών έγγραφη εντολή προς τον προμηθευτή των αγαθών για την παράδοση των αναγραφόμενων σ΄ αυτόν αγαθών, χωρίς φόρο, συσχετίζοντας το πρωτότυπο αυτού με το φάκελο απαλλαγής των υλικών και αντικειμένων κατασκευής του σκάφους.

β) Το δεύτερο αντίτυπο του παραπάνω αναλυτικού πίνακα αγοράς, παραδίδει στην ενδιαφερόμενη ναυπηγική επιχείρηση, για την προμήθεια των αγαθών.

γ) το τρίτο αντίτυπο, του ίδιου ως άνω πίνακα, αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της παρ. 1 του άρθρου 16 της παρούσας, προκειμένου αυτό να συσχετιστεί με τον τηρούμενο φάκελο ατέλειας για να ληφθεί υπόψη, από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης των υλικών και αντικει­μένων.

3. Ο προμηθευτής, με την προσκόμιση του πιο πάνω θεωρημένου πίνακα, παραδίδει στην ναυπηγική επιχείρηση τα υλικά και αντικείμενα που αναγράφονται σ΄ αυτόν και εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο πώλησης, χωρίς να επιβαρύνει την αξία αυτών με φόρο, αναγράφοντας σ΄ αυτό την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΩΣ ΑΎ.Ο. Π. 8271/4879/ 18-12-87» και επισυνάπτει στο στέλεχος του τιμολογίου το θεωρημένο αντίτυπο του πίνακα σαν δικαιολογητικά απαλλαγής. Στο τιμολόγιο αυτό αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία του σκάφους, για το οποίο προορίζονται τα αγαθά

4. Η αγοράστρια ναυπηγική επιχείρηση, με την παραλαβή των υλικών και αντικειμένων προβαίνει στην άμεση καταχώρηση αυτών στο προσωρινό βιβλίο ατελειών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 της Τ. 3300/47/84 και σημειώνει σ΄ αυτό τον αριθμό του σχετικού τιμολογίου αγοράς, τα στοιχεία του προμηθευτή και την ένδειξη «ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ».

Για τη διευκόλυνση του ελέγχου η ναυπηγική επιχείρηση υποχρεούται να τοποθετεί τα εγχώρια υλικά και αντικείμενα χωριστά από εκείνα που εισήγαγε ατελώς.

Αρθρο 20

Για την εισαγωγή από το εξωτερικό των υλικών και αντικειμένων, που απαιτούνται για την κατασκευή του σκάφους, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση του αρμόδιου τελώνη, που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 17 της παρούσας, χωρίς Φ.Π.Α. εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 82, 83 και 84 της Τ. 3300/47/84 ΑΥ.Ο.

Αρθρο 21

1. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του σκάφους η ναυπηγική ή η πλοιοκτήτρια επιχείρηση υποβάλλει αίτηση στην παραπάνω αρμόδια για την έγκριση της ατέλειας τελωνειακή αρχή, για τον έλεγχο, της νόμιμης χρησιμοποίησης των υλικών και αντικειμένων που αγόρασε ή εισήγαγε χωρίς την καταβολή ΦΠΑ. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και το προσωρινό βιβλίο ατελειών.

2. Με μέριμνα της πιο πάνω τελωνειακής αρχής συνέρχεται η προβλεπόμενη από την παράγρ. 1 του άρθρου 17 της παρούσας επιτροπή, η οποία αφού λάβει υπόψη της τα υλικά και αντικείμενα που έχουν αγοραστεί και εισαχθεί με βάση τα στοιχεία του φακέλου ατέλειας κάνει επιτόπιο έλεγχο και συντάσσει σχετική έκθεση (επιμέτρηση).

3. Στη σχετική έκθεση-επιμέτρηση περιλαμβάνονται κατ΄ είδος, ποσότητα και προέλευση (ε­σωτερικού ή εξωτερικού):

α) Τα υλικά και αντικείμενα που παραδόθηκαν χωρίς φόρο για την κατασκευή του σκάφους.

β) Τα υλικά και αντικείμενα που διαπιστώθηκε οπό τον έλεγχο ότι χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του σκάφους.

γ) Τα υλικά και αντικείμενα που δε χρησιμοποιήθηκαν.

δ) Τα τυχόν φορολογητέα υπολείμματα καθώς και η δικαιολογημένη απομείωση (φύρα) που προέκυψαν από την επεξεργασία.

4. Η αρμόδια ως άνω τελωνειακή αρχή αποστέλλει, με απόδειξη αντίγραφο της έκθεσης-επιμέτρησης:

α) στον αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγρ. 6 του άρθρου 17, οίκον. έφορο,

β) στην πλοιοκτήτρια επιχείρηση και

γ) στην ναυπηγική επιχείρηση.

Αρθρο 22

Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των υλικών και αντικειμένων που έχουν εισαχθεί από το εξωτερικό, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 4,5,6 και 7 του άρθρου 85 της Τ. 3300/47/84 Α.Ύ.Ο.

Αρθρο 23

1. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από το φόρο των υλικών και αντικειμένων που αγοράστηκαν από το εσωτερικό η ναυπηγική επιχείρηση υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την επίδοση σ΄ αυτήν της έκθεσης-επιμέτρησης και με βάση την έκθεση αυτή να υποβάλλει στον αρμόδιο οίκον. έφορο εκκαθάριση των αγαθών που αγοράστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του σκάφους. Η εκκαθάριση αυτή περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία της ναυπηγικής και πλοιοκτήτριας επιχείρησης καθώς και τα συνολικά δεδομένα της έκθεσης επιμέτρησης κατ είδος, ποσότητα και συντελεστή φόρου.

2. Ο οίκον. έφορος με πράξη του στην πιο πάνω εκκαθάριση, οριστικοποιεί την απαλλαγή από το φόρο της αξίας των υλικών και αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν ή ενσωματώθηκαν στο σκάφος περιλαμβανομένης και της φυσικής απομείωσης αυτών.

3. Η ναυπηγική επιχείρηση υποχρεούται, ταυτόχρονα με την υποβολή της πιο πάνω εκκαθάρισης, να υποβάλλει έκτακτη προσωρινή δήλωση ΦΠΑ, χωρίς καμία έκπτωση, και να καταβάλει το φόρο που αναλογεί στην αξία των εγχώριων υλικών και αντικειμένων που δε χρησιμοποιήθηκαν καθώς και στην αξία των τυχόν υπολειμμάτων αυτών.

4. Σε περίπτωση μη υποβολής της έκτακτης προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ ο οικον. έφορος εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, της πιο πάνω παραγράφου 1, υποχρεούται να εκδόσει, σε βάρος της ναυπηγικής επιχείρησης, προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου με βάση τις διατάξεις των άρθρων 40 και επομένων του Ν. 1642/1986.

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του Αρθρου 16 της απόφασης αυτής, αλληλεγγύως υπόχρεως για την καταβολή του φόρου είναι και η πλοιοκτήτρια επιχείρηση.

Αρθρο 24

1. Σε περίπτωση καθυστέρησης κατασκευής του σκάφους πέραν από τα οριζόμενα στην έκθεση-γνωμοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 17 της απόφασης αυτής, χρονικά όρια, χορηγείται παράταση από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 της Τ. 3300/47/84 Α.Υ.Ο. Η απόφαση της παράτασης κοινοποιείται και στον αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγρ. 6 του άρθρου 17 της παρούσας, οίκον. έφορο.

2. Αν η ναυπήγηση του σκάφους καθυστερεί αδικαιολόγητα, η αρμόδια τελωνειακή αρχή εφαρμόζει τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 86 της Τ. 3300/47/84 Α.Υ.Ο. και με έγγραφο της γνωστοποιεί την ενέργεια της αυτή στον αρμόδιο ως άνω οίκον, έφορο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί στο άμεσο καταλογισμό του φόρου που αναλογεί στην αξία των εγχώριων αγαθών που αγοράστηκαν χωρίς φόρο.

Αρθρο 25

Στις περιπτώσεις που τα αναγκαία για την κατασκευή του σκάφους υλικά και αντικείμενα εισάγονται εξ ολοκλήρου από το εξωτερικό, για την απαλλαγή τους από το φόρο, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 80 έως και 86 της Τ. 3300/47/84 Α.Υ.Ο.

Αρθρο 26

Στις περιπτώσεις που τα αναγκαία για την κατασκευή του σκάφους υλικά και αντικείμενα αγοράζονται εξ ολοκλήρου από το εσωτερικό, για την απαλλαγή τους από το φόρο, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) Η αίτηση μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 16 της απόφασης αυτής, υποβάλλονταί στον αρμόδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17, οίκον, έφορο. Ο οίκον, έφορος καταχωρεί την αίτηση αυτή στο ειδικό βιβλίο της παράγρ. 2 του άρθρου 18 της παρούσας, συγκροτεί και συγκαλεί την επιτροπή της παράγρ. 1 του άρθρου 17, χωρίς τη συμμετοχή σ΄ αυτή Τελωνειακού Οργάνου. Πρόεδρος της επιτροπής αυτής ορίζεται ο ίδιος οίκον, έφορος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

β) Ύστερα από αίτηση της πλοιοκτήτριας επιχείρησης ή της εξουσιοδοτημένης προς τούτο ναυπηγικής επιχείρησης, ο αρμόδιος οίκον, έφορος θεωρεί ειδικό προσωρινό βιβλίο αγοράς εγχώριων υλικών και αντικειμένων χωρίς ΦΠΑ, για την κατασκευή του σκάφους, στο οποίο έχουν αναγραφεί τα υλικά και αντικείμενα που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση του οίκον. εφόρου, κατά μερίδες (είδος και ποσότητα) καθώς και η διάρκεια της ναυπήγησης. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται:

– Ο αριθμός και η ημερομηνία του σχετικού τιμολογίου αγοράς.

– Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του προμηθευτή.

-Τα υλικά και αντικείμενα που αγοράστηκαν χωρίς φόρο, στις αντίστοιχες μερίδες, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η παρακολούθηση τους.

Το πιο πάνω ειδικό βιβλίο, μετά την ολοκλήρωση της ναυπήγησης ή μετατροπής παραδίδεται στον οικονομικό έφορο που το θεώρησε.

γ) Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18, 19, 21, 23 και 24 της απόφασης αυτής. όπου δε στα άρθρα αυτά αναφέρεται «τελωνεια­κή αρχή» στη θέση αυτής υπεισέρχεται ο αρμόδιος οίκον, έφορος.

Αρθρο 27

Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά και αντικείμενα για την κατασκευή του σκάφους, εισάγονται ή αγοράζονται από την πλοιοκτήτρια επιχείρηση και στη συνέχεια διατίθενται στην ναυπηγική επιχείρηση για την κατασκευή του σκάφους με σχέση μίσθωσης έργου (φασόν) η απαλλαγή τόσο της αξίας αυτών όσο και των εργασιών κατασκευής (ΦΑΣΟΝ) παρέχεται στο όνομα της πλοιοκτήτριας επιχείρησης με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 16 έως 24 της απόφασης αυτής.

Αρθρο 28

1. Η ναυπηγική επιχείρηση, που κατασκεύασε το σκάφος με υλικά και αντικείμενα που έτυχαν απαλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού, εφόσον το σκάφος προορίζεται να καταχωρηθεί στα ελληνικά νηολόγια, υπό ελληνική σημαία, ως επαγγελματικό, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο για τις εργασίες της, (κατασκευή με ίδια ή όχι υλικά), χωρίς φόρο και με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ ΑΥΟ Π.. 8271/4879/18.12.1987» με την έκδοση του οποίου οριστικοποιείται η α­παλλαγή που χορηγήθηκε, από το φόρο αυτό. στα προηγούμενα στάδια.

Αντίγραφα του τιμολογίου αυτού υποχρεούται να υποβάλλει άμεσα στην αρμόδια τελωνειακή και φορολογική αρχή που χορήγησε την απαλλαγή για τα υλικά και αντικείμενα.

2. Η πλοιοκτήτρια επιχείρηση, για την οριστικοποίηση της απαλλαγής της προηγούμενης παραγράφου, υποχρεούται μέσα σε προθεσμία 45 ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου να υποβάλλει στον αρμόδιο (πιο πάνω) οίκον. έφορο κυρωμένο αντίγραφο του οριστικού πιστοποιητικού νηολόγησης ή της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εμπορικής ναυτιλίας από το οποίο να προκύπτει ο επαγγελματικός προορισμός του σκάφους.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία η πλοιοκτήτρια επιχείρηση δεν υποβάλλει στον οίκον, έφορο που χορήγησε την απαλλαγή μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την Ίδιο παράγραφο ή όταν από τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν προκύπτει ο επαγγελματικός προορισμός του σκάφους, ο οίκον, έφορος προβαίνει αμέσως στον καταλογισμό του φόρου σε βάρος της πλοιοκτήτριας επιχείρησης κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 40 και επόμενα του Ν. 1642/1986, με φορολογητέα αξία την αξία παράδοσης του σκάφους. Η αξία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη σε καμιά περίπτωση από το συνολικό κόστος κατασκευής του σκάφους.

Η πλοιοκτήτρια επιχείρηση με αίτηση της, που υποβάλλεται πριν από την λήξη της πιο πά­νω προθεσμίας, μπορεί να ζητήσει παράταση αυτής και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της αρχικής προθεσμίας.

Αρθρο 29

1. Για την απαλλαγή της κατασκευής σκάφους που θα εξαχθεί πριν την νηολόγηση του, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, ανεξάρτητα από τον επαγγελματικό ή μη προορισμό του σκάφους.

2. Για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ απαιτείται να επισυναφθούν στο στέλεχος αυτού κατά περίπτωση:

-Κυρωμένο αντίγραφο του σχετικού τελωνειακού παραστατικού της εξαγωγής ή

-Κυρωμένο αντίγραφο του δελτίου κινήσεως του σκάφους, που εκδίδει κατά περίπτωση η τελωνειακή αρχή ή

-Κυρωμένα αντίγραφα των Προσωρινών Ναυτιλιακών εγγράφων (ΠΝΕ).

Αρθρο 30

Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα:

α) Σε περίπτωση μετατροπής ή μετασκευής σκάφους, για το οποίο παρέχεται απαλλαγή ως επαγγελματικό από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22, του Ν. 1642/1986 ή ανεξάρτητα από τον επαγγελματικό ή μη προορισμό του προκειμένου για σκάφος με ξένη σημαία.

β) Για εισαγωγή ή παράδοση υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή, μετατροπή ή μετασκευή σκαφών που θα χρησιμοποιηθούν από τις ένοπλες δυνάμεις και το δημόσιο γενικά. Κατ εξαίρεση, προκειμένου για την κατασκευή, μετασκευή ή μετατροπή σκαφών του πολεμικού Ναυτικού, ή την μετατροπή ή μετασκευή σε σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού, αντί της διαδικασίας που ορίζεται από τις διατάξεις αυτού του κεφαλαίου, μπορεί να εφαρμοστεί ανάλογα, ύστερα από αίτηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, η προβλεπόμενη από το από 17.8.1954 Β.Δ. διαδικασία μέσω της Μόνιμης Επιτροπής Κόστους (ΜΟ.Ε.Κ.) ή άλλης επιτροπής που θα οριστεί από το ΥΠ.ΕΘ.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή σκαφών πλοίων και πλωτών μέσων γενικά, καθώς και των αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα ή χρησιμοποιούνται σ΄ αυτά

Αρθρο 31

1. Δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή σκαφών που δικαιούνται απαλλαγής, σύμφωνα με την περιπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986 καθώς και για την επισκευή και συντήρηση των αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα σ΄ αυτά ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση τους.

2. Για την απαλλαγή από το ΦΠΑ της παροχής υπηρεσιών της προηγουμένης παραγράφου, απαιτούνται:

Α. Επισκευή ή συντήρηση σκάφους καθώς και αντικειμένων αυτού που γίνεται επί του σκάφους.

Η επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης σκάφους καθώς και αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση του, εφόσον οι εργασίες αυτές ενεργούνται επί του σκάφους, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο χωρίς φόρο, με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΩΣ Α.Υ.Ο. Π.8271/4879/18.12.1987», επισυνάπτοντας στο στέλεχος αυτού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση του πλοιάρχου ή του Κυβερνήτη του σκάφους ή του νηογνώμονα από την οποία να προκύπτουν το είδος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν καθώς και το είδος και η ποσότητα των μικροανταλλακτικών και εξαρτημάτων που διέθεσε η επιχείρηση που ενήργησε τις παραπάνω εργασίες κατά την εκτέλεση τους.

β) Κυρωμένο αντίγραφο ναυτιλιακού εγγράφου (έγγραφο εθνικότητας, πιστοποιητικό νηολόγησης κτλ.) από το οποίο θα προκύπτει ότι το συγκεκριμένο σκάφος καλύπτεται από τις διατά­ξεις της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986.

γ) Προκειμένου για τουριστικά επαγγελματικά σκάφη, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ότι η σχετική επαγγελματική άδεια του σκάφους δεν έχει ανακληθεί.

Β. Επισκευή ή συντήρηση σε χώρους εκτός του σκάφους αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα σ΄ αυτό ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση του.

1. Για την επισκευή ή συντήρηση, σε χώρους εκτός του σκάφους, αντικειμένων που είναι εν­σωματωμένα σ΄ αυτό ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση του εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται από τα άρθρα 87 και επόμενα της Τ. 3300/47/84 Α.Υ.Ο.

2. Η επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο χωρίς φόρο, με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΩΣ Α.Υ.Ο. Π.8271/4879/18.12.1987» και επισυνάπτει στο στέλεχος αυτού τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

α) Κυρωμένο αντίγραφο της εξοφλημένης άδειας επισκευής που εκδίδει η αρμόδια τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 90 της πιο πάνω απόφασης και στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η έκδοση αυτής.

β) Για τις μικροεπισκευές αντικειμένων, που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 91 της παραπάνω απόφασης, απαιτείται κυρωμένο αντίγραψα της σχετικής αίτησης που υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, θεωρημένο από αυτήν για την επαναφορά στο σκάφος των αντικειμένων που επισκευάστηκαν.

Η τελωνειακή αρχή θα χορηγεί τα από τις παραπάνω περιπτώσεις α΄ και β΄ προβλεπόμενα δικαιολογητικά, αφού διαπιστώσει ότι πρόκειται για σκάφος που δικαιούται απαλλαγής από το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986 και ενεργήσει επ΄ αυτών σχετική περί της απαλλαγής του πράξη.

Στο πιο πάνω τιμολόγιο εκτός των άλλων στοιχείων θα αναφέρονται ακόμη:

-Το όνομα, το είδος και ο αριθμός νηολογίου του σκάφους

– Το είδος, η ποσότητα και η αξία των τυχόν υλικών που διέθεσε η ίδια. για την εκτέλεση των εργασιών.

Αρθρο 32

1. Για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των υπηρεσιών του προηγουμένου άρθρου, που παρέχονται σε σκάφη που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και το δημόσιο γενικά, απαιτείται αντίγραφο της σχετικής σύμβασης ή σχετικό έγγραφο της αρμόδιας δημόσιας αρχής, το οποίο η επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές, επισυνάπτει σαν δικαιολογητικό στο στέλεχος του σχετικού τιμολογίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Εισαγωγή υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε σκάφη, πλοία ή πλωτά μέσα γενικά και σε αντικείμενα αυτών, καθώς και καυσίμων, λιπαντικών και τροφοεφοδίων που προορίζονται για τον εφοδιασμό σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά).

Αρθρο 33

1. Για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. της εισαγωγής:

α. Υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε σκάφη, που δικαιούνται απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986 ή σε αντικείμενα αυτών,

β. καυσίμων και λιπαντικών, της περίπτ. γ της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986, που προορίζονται για τον εφοδιασμό σκαφών της περίπτ. α΄ της ίδιας παραγράφου και άρθρου και

γ. τροφοεφοδίων και λοιπών συναφών αγαθών της περίπτ. γ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986 που προορίζονται για τον εφοδιασμό σκαφών, που ορίζονται από την ίδια διάταξη.

Εφαρμόζεται, κατά περίπτωση, η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της Τ. 3300/47/84 Α.Υ.Ο. για τη χορήγηση της απαλλαγής από τους λοιπούς φόρους, με εξαίρεση τα σκάφη του πολεμικού ναυτικού και του δημοσίου γενικά, για τα οποία εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται για την απαλλαγή αυτών από τους λοιπούς φόρους.

Συναλλαγματικές διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση της απαλλαγής από τους λοιπούς οφειλόμενους κατά την εισαγωγή φόρους, υπό τον όρο της δραχμοποίησης συναλλάγματος, δεν εφαρμόζονται προκειμένου για χορήγηση απαλλαγής από το Φ.Π.Α.

2. Σε κάθε περίπτωση που η τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, χορηγεί απαλλαγή από το Φ.Π.Α., παραδίδει στο δικαιούχο της απαλλαγής, κατά περίπτωση, πρόσωπο, αντίγραφο του οικείου τελωνειακού παραστατικού με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΩΣ Α.Υ.Ο. Π.8271/4879/18.12.1987».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Ναύλωση σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά)

Η απαλλαγή της ναύλωσης σκαφών, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22, παρέχεται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στα παραπάνω άρθρα 35 και 36.

Αρθρο 35

Για την απαλλαγή που προβλέπεται από το χορηγούμενο άρθρο απαιτείται η ναύλωση ή η χρονοναύλωση του σκάφους να είναι ολική και να γίνεται με σκοπό την περαιτέρω εκμετάλλευση του από τον ναυλωτή δηλ. για την διενέργεια φορολογητέων πράξεων ή αφορολογήτων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου για επαγγελματικά τουριστικά σκάφη του Ν. 438/76.

Αρθρο 36

1. Ο εκναυλωτής σε κάθε περίπτωση, υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την υπο­γραφή του σχετικού ναυλωσυμφώνου, να το προσκομίσει στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α, οικονομικό του έφορο σε τρία (3) αντίτυπα. Από το ναυλωσύμφωνο πρέπει να προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, ο Α.Φ.Μ. αυτών, το όνομα, το είδος, η κατηγορία και ο αριθμός νηολογίου του σκάφους, ο χρόνος ναύλωσης αυτού καθώς και το αντίτιμο της ναύλωσης.

Με το ναυλωσύμφωνο συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ναυλωτή, σε δύο (2) αντίτυπα, ότι το σκάφος θα χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια φορολογητέων πράξεων ή αφορολόγητων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.

2. Ο παραπάνω οικον. Έφορος, θεωρεί τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου σε όλες τις σελίδες, ενεργεί σχετική πράξη για την απαλλαγή σε όλα τα αντίτυπα και:

-αποστέλλει από ένα θεωρημένο αντίτυπο του ναυλωσυμφώνου και της υπεύθυνης δήλωσης, στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. οίκον. έφορο του ναυλωτή.

– παραδίδει στον εκναυλωτή τα υπόλοιπα αντίτυπα.

Ο εκναυλωτής παραδίνει το ένα θεωρημένο αντίτυπο του ναυλωσυμφώνου στον ναυλωτή και το άλλο αντίτυπο μαζί με το αντίτυπο της υπεύθυνης δήλωσης, διαφυλάσσει σαν δικαιολογητικά της απαλλαγής από το φόρο της συγκεκριμένης πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Απαλλαγή υπηρεσιών που παρέχονται για τις άμεσες ανάγκες των σκαφών (πλοίων, πλωτών μέσων γενικά) και του φορτίου αυτών

Η απαλλαγή από το φόρο των υπηρεσιών, που παρέχονται για τις άμεσες ανάγκες των σκαφών και του φορτίου αυτών, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτ. ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986, παρέχεται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του επόμενου άρθρου.

Αρθρο 38

1. Η απαλλαγή του προηγούμενου άρθρου χορηγείται, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται άμεσα:

α. Στα σκάφη που δικαιούνται απαλλαγής σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986 και είναι άμεσα αναγκαίες για την ασφαλή εκτέλεση του προορισμού τους ή την πλήρωση των όρων καθαριότητας και υγιεινής διαμονής σ΄ αυτά.

β. Στο φορτίο των πιο πάνω σκαφών για τη συντήρηση ή την ασφαλή μεταφορά αυτού κατά το χρόνο που αυτό βρίσκεται επί του σκάφους.

Κατ΄ εξαίρεση οι υπηρεσίες αυτές απαλλάσσονται όταν είναι αναγκαίες και είναι αδύνατη η παροχή τους επί του σκάφους.

γ. Για τη φόρτωση και εκφόρτωση του φορτίου από το κύττος του σκάφους στην πλευρά αυτού και αντίστροφα.

2. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής της προηγούμενης παραγράφου, η επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες εκδίδει το σχετικό φορολογικό στοιχείο στην ιδιοκτήτρια, διαχειρίστρια ή εκμεταλλεύτρια του μεταφορικού μέσου επιχείρηση με τα πλήρη στοιχεία του σκάφους, χωρίς φόρο με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ ΩΣ ΑΥ.Ο. Π.8271/4879/18.12.1987» και επισυνάπτει στο στέλεχος αυτού σχετική βεβαίωση του πλοιάρχου ή του Κυβερνήτη του σκάφους, από την οποία προκύπτουν το είδος, ο τόπος, ο χρόνος, η αναγκαιότητα της παροχής των υπηρεσιών αυτών, τα στοιχεία του σκάφους και ο επαγγελματικός προορισμός αυτού.

Αρθρο 39

1. Η απαλλαγή από το φόρο των υπηρεσιών, που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτ. η΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986, χορηγείται, εφόσον αυτές παρέχονται άμεσα στις επιχειρήσεις που ενεργούν θαλάσσιες μεταφορές προσώπων από και προς το εξωτερικό και αφορούν άμεσα τις μεταφορές αυτές.

2. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής της προηγούμενης παραγράφου, η επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές εκδίδει το σχετικό φορολογικό στοιχείο στην ιδιοκτήτρια, διαχειρίστρια ή εκμεταλλεύτρια του σκάφους επιχείρηση, χωρίς φόρο. με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΩΣ Α.Υ.Ο. Π.8271/4879/18.12.1987» και επισυνάπτει στο στέλεχος αυτού σχετική βεβαίωση, της μεταφορικής επιχείρησης, από την οποία να προκύπτει ότι οι υπηρεσίες αυτές παρασχέθηκαν χάρη της μεταφοράς προσώπων από και προς το εξωτερικό.

3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται ανάλογα και για επιχειρήσεις που ενεργούν σιδηροδρομικές μεταφορές προσώπων από και προς το εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 40

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής με τον όρο «σκάφος», νοείται κάθε πλοίο ή πλωτό μέσο γενικά ανεξάρτητα από τη χωρητικότητα του.

2. Για παραδόσεις αγαθών στο ίδιο σκάφος από τον ίδιο προμηθευτή, μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο, μπορεί να μη ζητούνται κάθε φορά τα σχετικά δικαιολογητικά, που προβλέπονται από την απόφαση αυτή, για την απόδειξη του επαγγελματικού προορισμού του σκάφους, προκειμένου να επισυναφθούν στο στέλεχος του σχετικού τιμολογίου, εφόσον αναγράφεται, στο εκάστοτε τιμολόγιο, ο αριθμός του σχετικού τιμολογίου. στο οποίο, το πρώτο, έχουν επισυναφθεί τα δικαιολογητικά αυτά και βεβαιώνεται με υπογραφή του αγοραστή, ότι τα δικαιολογητικά αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και σε περίπτωση συχνής επανάληψης παροχής υπηρεσιών.

Αρθρο 41

Για πράξεις παράδοσης ή εισαγωγής αγαθών και λήψεις υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1987 μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, εφόσον αφορούν ακόμη για τα οποία παρέχεται απαλλαγή με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, η απαλλαγή αυτή από το φόρο προστιθέμενης αξίας, παρέχεται:

1. Σε περίπτωση αγοράς, εισαγωγής αγαθών ή λήψης υπηρεσιών που επιβαρύνθηκαν με φόρο, ο φόρος αυτός επιστρέφεται στον αγοραστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Π.3082/2516  ΠΟΛ.151/13.5.1987

Ο αγοραστής στην περίπτωση αυτή. πέραν από τα προβλεπόμενα από την πιο πάνω απόφαση δικαιολογητικά, υποχρεούται να συνυποβάλλει και ένα από τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της παρούσας, από το οποίο προκύπτει ο επαγγελματικός προορισμός του σκάφους.

2. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής, σε περίπτωση αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών, χωρίς φόρο, για την κατασκευή, μετατροπή, συντήρηση ή επισκευή σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά) ο αγοραστής πλοιοκτήτης εντός 30 ημερών από την έκδοση της απόφασης αυτής υποχρεούται:

α) Να υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας οίκον, έφορο, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, εις διπλούν κατά προμηθευτή. Η δήλωση αυτή θα περιλαμβάνει τον αριθμό, την ημερομηνία και την αξία των σχετικών τιμολογίων καθώς και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τον Α.Φ.Μ. του εκδότη αυτών.

β) Να υποβάλλει, μαζί με την πιο πάνω δήλωση κυρωμένο από την αρμόδια υπηρεσία, αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας ή της άδειας αναγνώρισης του σκάφους ως επαγγελματικού ή της επαγγελματικής άδειας του σκάφους και προκειμένου για τουριστικά επαγγελματικά σκάφη, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ότι δεν ανακλήθηκε η επαγγελματική άδεια αυτού.

γ) Να καταχωρήσει, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την έκδοση της παρούσας, τα πάσης φύσεως φορολογικά στοιχεία που έχει λάβει για την επισκευή ή συντήρηση του σκάφους, στο ειδικό βιβλίο της παραγρ. 1 του παραπάνω άρθρου 12 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του ίδιου άρθρου.

3. Στις περιπτώσεις που μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, η πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια επιχείρηση εφοδίασε δικά της σκάφη, που ενεργούν πλόες εξωτερικού ή μικτούς, με υλικά και αντικείμενα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/1986, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από την Π.1591/1546/1987 Α.Υ.Ο., προκειμένου να αποδειχθεί ότι το σκάφος εφοδιάστηκε πράγματι με τα συγκεκριμένα αγαθά, αντί του σχετικού τελωνειακού παραστατικού που ορίζεται από την περίπτ. β΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 1 της πιο πάνω απόφασης, απαιτείται αυτό να προκύπτει από τα σχετικά φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν για την προμήθεια και διακίνηση των εφοδίων αυτών και από σχετική βεβαίωση του πλοιάρχου ή του αρχιμηχανικού του σκάφους για τον εφοδιασμό του σκάφους με τα συγκεκριμένα αγαθά.

4. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής, σε περίπτωση αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών που χρησιμοποιήθηκαν ή ενσωματώθηκαν σε σκάφη κατά την κατασκευή ή μετασκευή αυτών, εφόσον η κατασκευή ή μετασκευή αυτή έχει ολοκληρωθεί κατά την έκδοση της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της πιο πάνω παραγράφου 2.

5. Προκειμένου για αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, χωρίς φόρο, που χρησιμοποιήθηκαν ή ενσωματώθηκαν σε σκάφη, που η κατασκευή ή μετασκευή τους δεν έχει ολοκληρωθεί κατά την έκδοση της απόφασης αυτής, για την οριστικοποίηση της απαλλαγής, η αγοράστρια ναυπηγική επιχείρηση μέσα σε 30 μέρες από την έκδοση της απόφασης αυτής, υποχρεούται:

α) Να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης αυτής.

β) Να υποβάλλει στον αρμόδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 17 της παρούσας, οίκον, έφορο, τις υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 που προβλέπονται από την περίπτωση α΄ της πιο πάνω παραγράφου 2.

Με την υποβολή των δηλώσεων αυτών υποβάλλει ακόμη ένα από τα προβλεπόμενα, από την παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας, δικαιολογητικά, κυρωμένο, από το οποίο να προκύπτει ο επαγγελματικός προορισμός του σκάφους.

γ) Να υποβάλλει στην αρμόδια επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 17 της απόφασης αυτής, εκτός από τον πίνακα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του πιο πάνω άρθρου 16, αναλυτικό πίνακα των υλικών και αντικειμένων που έχει ήδη προμηθευτεί για την κατασκευή του σκάφους ανεξάρτητα από την προέλευση τους και την επιβάρυνση ή μη αυτών με φόρο, προκειμένου αυτά να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη της έκθεσης – επιμέτρησης του σκάφους.

δ) Να καταχωρήσει, μέσα σε 30 μέρες από τη χορήγηση σ΄ αυτόν, από την αρμόδια υπηρεσία, στο ειδικό προσωρινό βιβλίο ατελειών της παραγράφου 4 του άρθρου 19 ή στο ειδικό βιβλίο αγοράς εγχώριων αγαθών της παραγρ. 1 του άρθρου 13 της απόφασης αυτής, όλα τα φορολογικά στοιχεία που έχει ήδη λάβει για την κατασκευή ή μετασκευή του σκάφους.

6. Ο οίκον, έφορος, αφού διαπιστώσει ότι για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, ο αγοραστής δικαιούται απαλλαγής από το φόρο αυτό, ενεργεί σχετική πράξη για την απαλλαγή στο ένα αντίτυπο των δηλώσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ των παραπάνω παραγράφων 2 και 4 αντίστοιχα. Το θεωρημένο αυτό αντίτυπο της δήλωσης, ο οίκον. έφορος το παραδίδει στον αγοραστή, προκειμένου αυτός να το προσκομίσει στον προμηθευτή, μέσα σε 15 μέρες για να το διαφυλάξει αυτός σαν δικαιολογητικό της έκδοσης των αναφερομένων σ΄ αυτό τιμολογίων, χωρίς φόρο.

7. Για την προμήθεια, χωρίς φόρο, των υλικών και αντικειμένων που απαιτούνται ακόμη για την ολοκλήρωση της κατασκευής ή μετασκευής του σκάφους, εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις του κεφαλαίου Δ΄ της απόφασης αυτής.

8. Σε περίπτωση που ο πλοιοκτήτης κατά την αγορά ή εισαγωγή αγαθών, που απαλλάσσονται άμεσα από το φόρο, σύμφωνα με την απόφαση μας αυτή, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 1642/1986 και κατά την προμήθεια των αγαθών αυτών κατέβαλε το φόρο που αναλογεί σ΄ αυτό, δικαιούται επιστροφής του φόρου αυτού από τον αρμόδιο για τη φορολογία του σκάφους οίκον, έφορο εφόσον υποβάλλει σ΄ αυτόν:

α) Κυρωμένο φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας του σκάφους, καθώς και της ατομικής επαγγελματικής άδειας του εκμεταλλευτή του σκάφους.

β) Αίτηση στην οποία θα επισυνάψει τα σχετικά παραστατικά που προβλέπει το άρθρο 25 του Ν. 1642/1986 από τα οποία να προκύπτει το ποσό του φόρου με το οποίο επιβαρύνθηκαν τα αγαθά αυτά.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προμηθευτή των αγαθών, ότι το ποσό του φόρου που αναγράφεται στο σχετικό τιμολόγιο δε μειώθηκε υλικά ή μερικά λόγω επιστροφής των αγαθών ή έκπτωσης της αξίας αυτών.

9. Σε περίπτωση που ο αγοραστής, πλοιοκτήτης της ή η ναυπηγική επιχείρηση, δεν προσκομίσει στον προμηθευτή των αγαθών, μέσα σε 60 μέρες από την έκδοση της απόφασης αυτής το θεωρημένο από τον οίκον. έφορο αντίτυπο της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 5β΄ του άρθρου αυτού, ο προμηθευτής εκδίδει συμπληρωματικό ειδικό τιμολόγιο και χρεώνει το φόρο που αναλογεί στην αξία των αγαθών και υπηρεσιών, κατά το μέρος που αυτή δεν καλύπτεται με το παραπάνω δικαιολογητικό. Το φόρο αυτό ο προμηθευτής αποδίδει στο δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 1642/1986.

Αρθρο 42

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1 ης Ιανουαρίου 1987, να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.