Οδηγίες για τις ενέργειες των υπηρεσιακών χρηστών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης στο e-Μητρώο Πλοίων

Ο ΔΕΕΦ Α 1113548 ΕΞ 2019

Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με τις ενέργειες των υπηρεσιακών χρηστών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης για την ηλεκτρονική εφαρμογή «e-Μητρώο Πλοίων» του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ Α’92) και λοιπά θέματα

Αθήνα, 9/8/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε: Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 106 72
Πληροφορίες: 2132122400
2106987448
Τηλέφωνο: 2103645613
Fax: 2103645613
E-Mail: vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr
dfpa.a1@syzefxis.gov.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με τις ενέργειες των υπηρεσιακών χρηστών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης για την ηλεκτρονική εφαρμογή «e-Μητρώο Πλοίων» του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ Α’92) και λοιπά θέματα.

Σχετ.: 1. Η αριθμ. ΠΟΛ.1209/2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού».

2. Η αριθμ. πρωτ. Ε.2094/2019 εγκύκλιος «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4613/2019 (ΦΕΚ Α’ 78/24.5.2019) για τις προθεσμίες καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων και παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α’ 179/2018) και του ν.4256/2014 (ΦΕΚ Α’92/2014) όπως ισχύει σήμερα».

A. Ενέργειες Υπηρεσιακών Χρηστών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες και διευκρινίσεις αναφορικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του «e-Μητρώου Πλοίων» περιγράφοντας συνοπτικά τις απαιτούμενες ενέργειες των υπηρεσιακών χρηστών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης οι οποίες αφορούν την παρούσα έκδοση της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-Μητρώο Πλοίων. Σημειώνεται ότι υπηρεσιακοί χρήστες νοούνται και οι υπάλληλοι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) για τα στοιχεία του e-Μητρώου Πλοίων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους. Ειδικότερα διευκρινίζονται τα εξής:

1. Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Α.Α.Δ.Ε. «https://www.aade.gr/polites/mitroo-ploion», στην οποία ο υπηρεσιακός χρήστης μπορεί να αναζητήσει το εγχειρίδιο των «Συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων» και τον πίνακα με τις σχετικές προθεσμίες.

Επιπλέον σχετικά εγχειρίδια χρήσης της εφαρμογής με τίτλο «Οδηγίες Χρήσης της εφαρμογής Μητρώο Τουριστικών Πλοίων για το ρόλο Υπάλληλος», «Προσωρινή αποθήκευση- Υπηρεσιακοί Χρήστες» ο υπηρεσιακός χρήστης μπορεί να αναζητήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση «https://elearning.aade.gr/» εφόσον έχει επιλεγεί από την Υπηρεσία του ως χρήστης του e-Μητρώου Πλοίων, καθώς και στο «Εκπαιδευτικό υλικό» στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας ανεξαρτήτως εάν έχει επιλεγεί από την Υπηρεσία του ως χρήστης της ανωτέρω εφαρμογής.

Για την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης πληροφορίες μπορεί να αναζητηθούν στην ερώτηση πέντε (5) των συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας («https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-01/FAQs_forolog_telon_akad.pdf»).

2. Αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1209/2018 ορίζονται οι Δ.Ο.Υ. ή τα Τελωνεία, για τον έλεγχο, τη βεβαίωση της ορθότητας των καταχωρισμένων οικονομικών στοιχείων καθώς και τη μεταβολή αυτών στο e-Μητρώο Πλοίων της ενότητας 10.

Η επιβεβαίωση των οικονομικών στοιχείων πραγματοποιείται (είτε κατά την εγγραφή του πλοίου/σκάφους στο e-Μητρώο Πλοίων, είτε κατά την μεταβολή των στοιχείων πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού του):

α) Για τα υπό ελληνική σημαία πλοία/σκάφη, μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής του υπόχρεου προσώπου και την πρώτη αποθήκευση για υπηρεσιακή χρήση από τις υπηρεσίες του Υ.ΝΑ.Ν.Π.

β) Για τα υπό ξένη σημαία πλοία/σκάφη, μετά την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης του υπόχρεου προσώπου και την υποβολή του εντύπου κατάθεσης δικαιολογητικών του Παραρτήματος ΙΙ της ανωτέρω απόφασης.

Συνεπώς οι υπηρεσιακοί χρήστες των Δ.Ο.Υ. ή των Τελωνείων για την επιβεβαίωση των οικονομικών στοιχείων της αίτησης αναμένουν, είτε μήνυμα που αποστέλλεται αυτόματα από την εφαρμογή ή από τους υπηρεσιακούς χρήστες του Υ.ΝΑ.Ν.Π. για τα υπό ελληνική σημαία πλοία, είτε την υποβολή του εντύπου κατάθεσης δικαιολογητικών για τα υπό ξένη σημαία πλοία.

Για το σκοπό αυτό απαιτείται η συστηματική λήψη των μηνυμάτων (καθημερινά) της εφαρμογής του e-Μητρώου Πλοίων με ευθύνη των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών καθώς και η διαχείριση αυτών, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι θα πραγματοποιούνται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες άμεσα.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων των ήδη καταχωρισμένων πλοίων ανεξαρτήτως του ποια υπηρεσία έχει πραγματοποιήσει τη μεταβολή (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο, ή Υ.ΝΑ.Ν.Π.), η εφαρμογή αυτόματα θα επαναφέρει το εν λόγω σκάφος για έλεγχο σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. Στις περιπτώσεις όπου οι εν λόγω μεταβολές δεν είναι διακριτές τότε διενεργείται επικοινωνία με τους λοιπούς υπηρεσιακούς χρήστες προκειμένου να εντοπιστούν οι αλλαγές και να επιβεβαιωθούν εκ νέου τα στοιχεία της ενότητας 10.

3. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να εμφανίζεται ένα πλοίο σε ένα Τελωνείο ή σε μια Δ.Ο.Υ σαν εκκρεμότητα στην ενότητα 10, προς επιβεβαίωση των στοιχείων του, και προκειμένου να είναι δυνατό για τους επιχειρησιακούς χρήστες να επιβεβαιώσουν, εγκρίνουν ή τροποποιήσουν τα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί στο πεδίο 5 η ανωτέρω υπηρεσία, Τελωνείο ή Δ.Ο.Υ., ως η αρμόδια υπηρεσία.

Σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης της αρμόδιας υπηρεσίας (Τελωνείο ή Δ.Ο.Υ), δηλαδή στην περίπτωση όπου ένα πλοίο/σκάφος έχει καταχωρηθεί, είτε από τον συναλλασσόμενο είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Υ.ΝΑ.Ν.Π.-, στην ενότητα 5 Τελωνείο ή Δ.Ο.Υ. που δεν είναι αρμόδια για να διαχειριστεί την καταχώριση αυτού του πλοίου, θα εμφανίζονται ειδοποιήσεις εκκρεμών πλοίων σε Τελωνεία ή Δ.Ο.Υ. στα οποία ωστόσο δεν θα υφίσταται σχετικός φάκελος ή εκκρεμότητα, ενώ στις υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνεία) που θα υφίσταται ο σχετικός φάκελος ή η εκκρεμότητα θα εμφανίζονται οι σχετικές εγγραφές στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e- Μητρώου Πλοίων αλλά δεν θα είναι δυνατόν οι υπηρεσιακοί χρήστες των Δ.Ο.Υ ή των Τελωνείων να τις επιβεβαιώσουν ή να τις τροποποιήσουν.

Στις περιπτώσεις αυτές οι ανωτέρω υπηρεσίες των Δ.Ο.Υ. ή των Τελωνείων που έχουν λάβει σχετική ειδοποίηση χωρίς να υφίσταται σε αυτές ο σχετικός φάκελος ή η εκκρεμότητα, για τα υπό ελληνική σημαία πλοία/σκάφη θα αποστέλλουν σχετικό μήνυμα στις υπηρεσίες του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (μέσω της εφαρμογής του e-Μητρώου Πλοίων) προκειμένου οι τελευταίες να διορθώσουν την αρμόδια Υπηρεσία της Φορολογικής ή Τελωνειακής Διοίκησης (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο), ενώ για τα υπό ξένη σημαία πλοία/σκάφη για τα οποία ο πρώτος υπηρεσιακός χρήστης είναι υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου θα ενημερώνεται ο πλοιοκτήτης, εφοπλιστής ή ιδιοκτήτης προκειμένου να προβεί σε διόρθωση του πεδίου 5 και νέα ορθή αποθήκευση της αρμόδιας υπηρεσίας.

4. Για τα πλοία/σκάφη που καταχωρούνται για πρώτη φορά στο e-Μητρώο Πλοίων, ή που μεταβάλλονται τα στοιχεία πλοιοκτησίας ή εφοπλισμού τους, επιβεβαιώνονται υποχρεωτικά τα οικονομικά στοιχεία σε όλες τις περιπτώσεις (στην περίπτωση των πλοίων/σκαφών υπό ελληνική σημαία η επιβεβαίωση πραγματοποιείται βάσει των δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί σε προηγούμενο χρόνο με σκοπό την απόκτηση της ελληνικής σημαίας από τα υπόχρεα για την εγγραφή πρόσωπα, για τα υπό ξένη σημαία η επιβεβαίωση πραγματοποιείται με βάση το έντυπο κατάθεσης δικαιολογητικών που προσκομίζουν).

Για τα ήδη νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών πλοία/σκάφη κατά τις 15.11.2018 (έναρξη λειτουργίας του e-Μητρώου Πλοίων), οι υπηρεσιακοί χρήστες επιλέγουν, εάν θα εγκρίνουν τα οικονομικά στοιχεία άμεσα (επιλογή πεδίου «Εγκρίνεται») προκειμένου να διενεργήσουν τον έλεγχο σε μεταγενέστερο χρόνο ή θα προβούν άμεσα στον έλεγχο και επιβεβαίωση (επιλογή πεδίου «Εγκρίνεται» και επιλογή πεδίου «Ελέγχθηκε») των οικονομικών στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 5 της ΠΟΛ 1209/2018. Η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται κατά την επιβεβαίωση των υπό ξένη σημαία πλοίων/σκάφων, τα στοιχεία των οποίων θα πρέπει να ελεγχθούν και επιβεβαιωθούν άμεσα.

Ο υπηρεσιακός χρήστης προβαίνει στην επιβεβαίωση των ανωτέρω στοιχείων επιλέγοντας και το σχετικό πεδίο ελέγχου στην εφαρμογή του e-Μητρώου ώστε να είναι σαφές στους λοιπούς χρήστες ότι τα στοιχεία αυτά έχουν επιβεβαιωθεί. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ο προγραμματισμός των υπηρεσιών καθώς υφίσταται υποχρέωση επαλήθευσης και επιβεβαίωσης των καταχωρισμένων στοιχείων των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ή επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, τα οποία υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση έως και 15.9.2019, το αργότερο έως και την 15.5.2023.

Σε περιπτώσεις πέραν των ανωτέρω όπου απαιτείται για δεόντως αιτιολογημένους λόγους η διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχου και κατά συνέπεια η ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας απαιτεί χρόνο πέραν των οριζόμενων προθεσμιών τότε δύναται κατ’ εξαίρεση να εγκρίνονται άμεσα τα οικονομικά στοιχεία και ο έλεγχος αυτών να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Τα καταχωρισμένα στοιχεία θα πρέπει το συντομότερο δυνατό και χωρίς καθυστέρηση να επιβεβαιώνονται με τα στοιχεία των τηρούμενων/ προσκομιζόμενων φακέλων πριν την εξάντληση της ανωτέρω προθεσμίας. Ειδικά στις περιπτώσεις μεταβίβασης πλοίου/σκάφους που έχει εγγραφεί στο e- Μητρώο Πλοίων αλλά τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ο σχετικός έλεγχος των στοιχείων θα ολοκληρώνεται κατά τη διαδικασία της μεταβίβασης.

Η επιβεβαίωση των στοιχείων πραγματοποιείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο και κατά φορολογικό αντικείμενο (Φ.Π.Α., Εισόδημα, Κεφάλαιο) και διακριτά ανά φορολογία (μία ξεχωριστή επιβεβαίωση για κάθε φορολογία). Σημειώνεται ότι το «Hull Number» επιβεβαιώνεται μόνο από τους υπηρεσιακούς χρήστες της Α.Α.Δ.Ε. αρμόδιους για το αντικείμενο του Φ.Π.Α. (Τελωνείο ή Δ.Ο.Υ.).

Σε περίπτωση ολικής ναύλωσης θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνονται τα στοιχεία του εφοπλιστή και τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την ναύλωση.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα οικονομικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένου του «Hull Number») δεν υφίσταται ή δεν είναι δυνατό για τον φορολογούμενο να το προσκομίσει θα αναγράφεται η ένδειξη «Δεν υφίσταται/ΑΦΜ (υποκειμένου)». Στις περιπτώσεις αυτές σκόπιμος είναι ο έλεγχος από την Τελωνειακή ή Φορολογική αρχή κατά λόγω αρμοδιότητας και κατά την κρίση της Υπηρεσίας. Εφιστάται η προσοχή ώστε η δυνατότητα αυτή να μην αποτελέσει λόγο καταστρατήγησης, λαμβάνοντας όμως πάντοτε υπόψη τη σημαντικότητα καταχώρισης των ορθών και πραγματικών στοιχείων στην εν λόγω εφαρμογή και την ανάγκη μοναδικοποίησης της εγγραφής του σκάφους.

Η επιβεβαίωση των οικονομικών στοιχείων πρέπει να πραγματοποιείται κατά απόλυτη προτεραιότητα με βάση την ημερομηνία λήψης των μηνυμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΝΑ.Ν.Π. για τα υπό ελληνική σημαία πλοία/σκάφη ή την ημερομηνία υποβολής του εντύπου κατάθεσης δικαιολογητικών για τα υπό ξένη σημαία πλοία/σκάφη, με εξαίρεση τις αιτήσεις που αφορούν μεταβίβαση της πλοιοκτησίας ή μεταβολή του εφοπλισμού του πλοίου/σκάφους για τα οποία θα ακολουθείται ξεχωριστή προτεραιότητα.

5. Οι υπηρεσιακοί χρήστες (των Δ.Ο.Υ ή Τελωνείων) επιβεβαιώνουν μόνο τα οικονομικά στοιχεία, της ενότητας 10 της εφαρμογής, σε περίπτωση εγγραφής πλοίων/σκαφών στο e-Μητρώο Πλοίων, ή μεταβολής της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού τους για τα ήδη εγγεγραμμένα πλοία/σκάφη.

Επίσης καταχωρίζουν μεταβολές που αφορούν αποκλειστικά τα οικονομικά στοιχεία κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από το υπόχρεο πρόσωπο.

Εφόσον εντοπίσουν καταχωρισμένα στοιχεία σε πεδίο διαφορετικό της αρμοδιότητάς τους, τα οποία όμως δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά τότε οφείλουν να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία προκειμένου εκείνη να προβεί στην διόρθωση – επικαιροποίηση των εν λόγω πεδίων προκειμένου στην εφαρμογή να εντοπίζονται τα πραγματικά στοιχεία.

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσιακοί χρήστες του Υ.ΝΑ.Ν.Π. είναι αρμόδιοι να μεταβάλλουν τα στοιχεία αρμοδιότητάς τους, ενότητες 1 έως και 9.

Μετά την επιβεβαίωση των οικονομικών στοιχείων οι υπηρεσιακοί χρήστες αναμένουν την ολοκλήρωση της εγγραφής του πλοίου/σκάφους στο e- Μητρώο Πλοίων.

6. Στην περίπτωση που ο πλοιοκτήτης δεν διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ θα πρέπει να συμπληρωθούν στα στοιχεία του πλοιοκτήτη και του εφοπλιστή, τα στοιχεία του εφοπλιστή, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατό, κατά την πρώτη φάση λειτουργίας της εφαρμογής, να καταχωριστούν στοιχεία πλοιοκτήτη με μη ελληνικό ΑΦΜ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ελέγχουν εάν η απόκτηση του πλοίου και η μίσθωση/ναύλωση του σκάφους νόμιμα έχει φορολογηθεί ή απαλλαγεί ή δεν έχει επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α.

7. Η πρώτη αποθήκευση για υπηρεσιακή χρήση προκειμένου για την εγγραφή, ή μεταβολή της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού, των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα υπό ελληνική σημαία πλοία (ιδιωτικά και επαγγελματικά) και από τις Δ.Ο.Υ. ή Τελωνεία, για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα τουριστικά ημερόπλοια υπό ξένη σημαία. Η επικοινωνία των υπηρεσιακών χρηστών προκειμένου για την οριστική εγγραφή των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών στο e-Μητρώο πραγματοποιείται με μηνύματα τα οποία αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω της εφαρμογής.

Μηνύματα αποστέλλονται αυτόματα από το Υ.ΝΑ.Ν.Π. στην Α.Α.Δ.Ε. κατά την διαδικασία εγγραφής του πλοίου/σκάφους καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταβολής της πλοιοκτησίας (όχι του εφοπλισμού).

Στην περίπτωση αποθήκευσης από τον υπηρεσιακό χρήστη της Α.Α.Δ.Ε. του πλοίου υπό ξένη σημαία δεν αποστέλλεται μήνυμα αυτόματα από την εφαρμογή του e- Μητρώου Πλοίων στην αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΝΑ.Ν.Π. Στο πλαίσιο αυτό ο υπηρεσιακός χρήστης της Α.Α.Δ.Ε. μετά την επιβεβαίωση των οικονομικών στοιχείων θα πρέπει να αποστείλει σχετικό μήνυμα στην αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΝΑ.Ν.Π. μέσω της εφαρμογής.

Οι αποθηκευμένες εγγραφές από τους υπηρεσιακούς χρήστες της Α.Α.Δ.Ε. συνεχίζουν να εμφανίζονται στις εκκρεμείς εγγραφές του μητρώου με διαφορετικό όμως χρώμα. Εάν κάποιο στοιχείο μεταβληθεί στα πεδία της εφαρμογής μετά την έγκριση της Α.Α.Δ.Ε. τότε για λόγους ασφάλειας ζητείται εκ νέου ο έλεγχος και η έγκριση των πεδίων της Α.Α.Δ.Ε.

8. Η απενεργοποίηση των τουριστικών πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΝΑ.Ν.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΠΟΛ.1209/2018.

9. Σε περίπτωση διαπίστωσης, από υπηρεσιακούς χρήστες της Α.Α.Δ.Ε., παραβάσεων για τις οποίες προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4256/2014 θα ενημερώνονται αρμοδίως οι υπηρεσίες του Υ.ΝΑ.Ν.Π. καθώς είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την επιβολή αυτών (π.χ. υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης εγγραφής στο e-Μητρώο Πλοίων για υπό ξένη σημαία πλοίο που ο πρώτος υπηρεσιακός χρήστης είναι ο χρήστης της Α.Α.Δ.Ε.).

10. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην αριθμ. πρωτ. Ε.2094/2019 εγκύκλιο του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., για την εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων, από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του e-Μητρώου Πλοίων, δεν εκδίδεται σχετική άδεια αλλά απαιτείται η καταχώρισή τους σε αυτό σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4256/14. Συνεπώς για την χορήγηση απαλλαγής Φ.Π.Α. που σχετίζεται με την επαγγελματική δραστηριοποίηση των πλοίων θα πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση του πλοίου (εγγραφή ως επαγγελματικό) στο e-Μητρώο πλοίων όσο και αν ιδιοχρησιμοποιείται (δεν χορηγούνται στην περίπτωση αυτή απαλλαγές για τα καύσιμα).

11. Περαιτέρω Ενέργειες υπηρεσιακού χρήστη της Τελωνειακής Διοίκησης

Σε περίπτωση εισαγωγής σκάφους ή απόκτησης καινούργιου από άλλο ΚΜ επιβεβαιώνεται η απαλλαγή από Φ.Π.Α. από το υποβαλλόμενο παραστατικό (Διασάφηση Εισαγωγής ή Δήλωση καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου).

Ι. Όσον αφορά την απόκτηση του πλοίου/σκάφους:

Στις περιπτώσεις εισαγωγής, ενδοκοινοτικής απόκτησης, κατασκευής σε ελεύθερο τελωνειακό συγκρότημα, του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 συμπληρώνονται τα αντίστοιχα πεδία της ενότητας 10 Γ:

α) Hull Identification Number

β) Φ.Π.Α. : ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ή ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

II. Όσον αφορά την εξαγωγή πλοίου/σκάφους

Στις περιπτώσεις εξαγωγής σκάφους που έχει καταχωρισθεί στο e-Μητρώο πλοίων, το τελωνείο εξαγωγής θα πρέπει να ενημερώσει μέσω της εφαρμογής του e-Μητρώου πλοίων το αρμόδιο τελωνείο όπως αυτό εμφανίζεται στην ενότητα 5, περί της τήρησης διατυπώσεων εξαγωγής του σκάφους .

Το αρμόδιο τελωνείο όπως αυτό εμφανίζεται στην ενότητα 5 θα πρέπει να καταχωρίσει τα αναγκαία στοιχεία στο πεδίο Φ.Π.Α.: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΗΣ.

III. Όσον αφορά την μεταβολή πλοίου/σκάφους

i. Στις περιπτώσεις όπου ένα σκάφος έχει καταχωρηθεί στο e-Μητρώο πλοίων σαν ιδιωτικό και πρόκειται να μετατραπεί σε επαγγελματικό, δεν θα υπάρξει μεταβολή στην ενότητα 10 Γ. Ωστόσο επειδή θα υπάρξουν αλλαγές στα πεδία 1-9 της εφαρμογής θα ζητηθεί να επιβεβαιωθούν ξανά τα στοιχεία του εν λόγω πεδίου.

Αντιθέτως στις περιπτώσεις μεταβολής επαγγελματικού σκάφους, για το οποίο έχουν προηγουμένως καταχωρισθεί στοιχεία από το αρμόδιο τελωνείο στην ενότητα 10Γ, σε ιδιωτικό, υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία αρμοδιότητας της τελωνειακής υπηρεσίας και για το λόγο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθούν και να καταχωριστούν τα αντίστοιχα σημεία στο εν λόγω πεδίο με τίτλο «ΚΑΤΑΒΟΛΗ Φ.Π.Α. ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ».

ii. Κατά την διαδικασία καταχώρισης των σκαφών στο e-Μητρώο ελέγχονται πάντοτε τα καταχωρισμένα στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν είτε από τον φυσικό φάκελο είτε από τα καταχωρισμένα στοιχεία στο ICISnet.

Σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσιακοί χρήστες φροντίζουν να εξετάσουν την ορθή συμπλήρωση της ενότητας 5 και να αναζητήσουν τη διασάφηση εισαγωγής ή τη Δήλωση καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου προκειμένου να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την συμπλήρωση των ορθών στοιχείων στην ενότητα 10 Γ.

iii. Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία του σκάφους δεν είναι συμπληρωμένα σωστά ή δεν είναι όλα τα απαιτούμενα πεδία συμπληρωμένα τότε οι υπηρεσιακοί χρήστες αναζητούν τα στοιχεία κατά τα ανωτέρω (ICISnet, κ.λπ), είτε ζητούν την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών και επικοινωνούν μέσω της εφαρμογής με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την ολοκλήρωση της καταχώρισης.

iv. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι η καταχώριση του βιβλίου ατέλειας αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο όσον αφορά τα στοιχεία του σκάφους και δεν πρέπει να συγχέεται το τελωνείο έκδοσης του βιβλίου ατέλειας με το αρμόδιο τελωνείο της ενότητας 5 για την έγκριση και επιβεβαίωση των στοιχείων του σκάφους.

12. Όσον αφορά τις ενέργειες του υπηρεσιακού χρήστη της Φορολογικής Διοίκησης για την επιβεβαίωση των οικονομικών στοιχείων διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:

α) Ελέγχει το τελευταίο στάδιο της συναλλαγής που αφορά την απόκτηση του πλοίου ή τον εφοπλισμό του από το πρόσωπο που καταχωρίζει το πλοίο στο e-Mητρώο Πλοίων.

β) Σε περίπτωση απόκτησης του πλοίου στην Ελλάδα ή μεταφοράς του από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., θα αναζητείται η καταβολή του Φ.Π.Α. (δήλωση Φ.Π.Α. ή/και ανακεφαλαιωτικός πίνακας αντίστοιχα), ή η απαλλαγή από το Φ.Π.Α., ή μη επιβάρυνση με Φ.Π.Α. στη Ελλάδα, λόγω π.χ. απόκτησης από ιδιώτη ή φορολόγησής του εκτός Ελλάδας.

γ) Σε περίπτωση πλοίου που εισέρχεται από Τρίτη χώρα θα πρέπει οι υπηρεσιακοί χρήστες να επιβεβαιώνουν ότι έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις εισαγωγής στην Ε.Ε.

Στις περιπτώσεις όπου έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις εισαγωγής θα πρέπει το αρμόδιο τελωνείο (το τελωνείο όπου τηρήθηκαν οι διατυπώσεις εισαγωγής) να δηλώνεται στην ενότητα 5 της εφαρμογής. Εφόσον για το πλοίο έχουν τηρηθεί διατυπώσεις εισαγωγής σε άλλο ΚΜ και αυτό επιβεβαιώνεται με την προσκόμιση του τελωνειακού παραστατικού ή βεβαίωση της τελωνειακής αρχής του ΚΜ στο οποίο τηρήθηκαν οι διατυπώσεις εισαγωγής, τότε το πλοίο θεωρείται ότι μεταφέρεται από το κράτος μέλος αυτό.

Στις περιπτώσεις όπου δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις εισαγωγής τότε ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής θα καταθέτει υπεύθυνη δήλωση ότι το σκάφος μεταφέρεται από τρίτη χώρα και ότι δεν έχει υποβληθεί διασάφηση εισαγωγής. Ο υπηρεσιακός χρήστης της Δ.Ο.Υ., βάσει της υπεύθυνης δήλωσης αυτής, θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αποστολή μηνύματος μέσω της εφαρμογής και τηλεφωνική επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές του Υ.ΝΑ.Ν.Π.) προκειμένου να συμπληρωθεί στην ενότητα 5 το αρμόδιο τελωνείο (το τελωνείο στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι διατυπώσεις εισαγωγής), καθ’ υπόδειξη του συναλλασσομένου.

δ) Σε περίπτωση ναύλωσης πλοίου από υποκείμενο στο φόρο (Ελληνα ή μη εγκατεστημένο στην Ελλάδα), σε υποκείμενο στο φόρο Έλληνα που διαθέτει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στην Ελλάδα ο οποίος πρόκειται να το χρησιμοποιήσει για περαιτέρω μίσθωση ή ναύλωση (το σκάφος βρίσκεται στην Ελλάδα ή διατίθεται στην Ελλάδα):

i) Ο ναυλωτής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στη Δ.Ο.Υ. που δηλώνει το χρονικό διάστημα της ναύλωσης καθώς και εάν ο εκναυλωτής διαθέτει πλήρωμα ή όχι, σε περίπτωση που τα ανωτέρω δεν προκύπτουν από τα έγγραφα που προσκομίζει, ώστε να είναι σαφές εάν η εν λόγω υπηρεσία αφορά μεταφορά προσώπων (ναύλωση με πλήρωμα) ή μίσθωση (ναύλωση χωρίς πλήρωμα) και στην περίπτωση της μίσθωσης εάν αφορά βραχυχρόνια ή μακροχρόνια.

ii) Εάν ο εκναυλωτής είναι Έλληνας θα εξετάζεται εάν έχει λάβει σχετική απαλλαγή από τη Δ.Ο.Υ. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να χρεώνεται Φ.Π.Α. για την ναύλωση του σκάφους. Στην τελευταία περίπτωση και έως ότου δημιουργεί ξεχωριστό πεδίο στην εφαρμογή του e-Μητρώου Πλοίων, συμπληρώνεται στην ενότητα «ΟΛΙΚΗ ΝΑΥΛΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ στην περίπτωση εφοπλισμού σύμφωνα με το άρ. 27.1.δ’ του Κώδικα Φ.Π.Α.» η απαλλαγή ή το λεκτικό «ΧΡΕΩΣΗ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟΥ …».

iii) Εάν ο εκναυλωτής δεν έχει ελληνικό Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α., θα πρέπει στην περίπτωση μακροχρόνιας μίσθωσης (συνεχής κατοχή ή χρήση για διάστημα που υπερβαίνει τις 90 ημέρες – χωρίς πλήρωμα) ο λήπτης να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα στην περίπτωση ενδοκοινοτικής παροχής υπηρεσιών, καθώς και χρεοπίστωση στη δήλωση Φ.Π.Α., εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 14.2.α’ του Κώδικα Φ.Π.Α. Στην περίπτωση αυτή και έως ότου δημιουργηθεί ξεχωριστό πεδίο στην εφαρμογή του e-Μητρώου Πλοίων, συμπληρώνεται στην ενότητα «ΟΛΙΚΗ ΝΑΥΛΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ στην περίπτωση εφοπλισμού σύμφωνα με το άρ. 27.1.δ’ του Κώδικα Φ.Π.Α.» το λεκτικό «ΚΑΤΑΒΟΛΗ Φ.Π.Α. ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟΥ…/ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14.2.α’».

iv) Εάν ο εκναυλωτής δεν έχει ελληνικό Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. θα πρέπει στην περίπτωση βραχυχρόνιας μίσθωσης (συνεχής κατοχή ή χρήση για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες – χωρίς πλήρωμα) να λάβει ελληνικό Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. οπότε εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περίπτωση (ii). Σε αντίθετη περίπτωση ο ναυλωτής θα πρέπει να κάνει χρεοπίστωση στη δήλωση Φ.Π.Α., χωρίς υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα (εφαρμογή άρθρου 35.1.η’ του Κώδικα Φ.Π.Α.). Στην τελευταία περίπτωση και έως ότου δημιουργηθεί ξεχωριστό πεδίο στην εφαρμογή, συμπληρώνεται στην ενότητα «ΟΛΙΚΗ ΝΑΥΛΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ στην περίπτωση εφοπλισμού σύμφωνα με το άρ. 27.1.δ’ του Κώδικα Φ.Π.Α.» το λεκτικό «ΚΑΤΑΒΟΛΗ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟΥ …. /ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35.1.η’».

ε) Σε περίπτωση πλοίου το οποίο έχει αποκτηθεί ή εφοπλιστεί σε άλλο κράτος και εκ των υστέρων μεταφέρεται στην Ελλάδα είτε από τον πλοιοκτήτη, είτε από τον εφοπλιστή, για σκοπούς περαιτέρω ναύλωσης (ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής διαθέτει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της Χώρας):

i) Σε περίπτωση μεταφοράς του πλοίου από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. δεν θεωρείται ότι πραγματοποιείται ενδοκοινοτική απόκτηση σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Κώδικα Φ.Π.Α. και εκ του λόγου αυτού δεν αναζητείται ανακεφαλαιωτικός πίνακας.

Σε περίπτωση μεταφοράς του πλοίου από τον πλοιοκτήτη, συμπληρώνεται έως ότου δημιουργηθεί ξεχωριστό πεδίο στην εφαρμογή, στην ενότητα «ΜΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ Φ.Π.Α.» ^ «ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ» ^ «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α. ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΚΜ» το λεκτικό «ΤΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ».

Σε περίπτωση μεταφοράς του πλοίου από τον εφοπλιστή, συμπληρώνεται, έως ότου δημιουργηθεί ξεχωριστό πεδίο στην εφαρμογή, στην ενότητα «ΟΛΙΚΗ ΝΑΥΛΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ στην περίπτωση εφοπλισμού σύμφωνα με το άρ. 27.1.δ’ του Κώδικα Φ.Π.Α.» το λεκτικό «ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ».

ii) Σε περίπτωση μεταφοράς του πλοίου από κράτος εκτός Ε.Ε. εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο σημείο γ’. Ειδικά σε περίπτωση μεταφοράς του πλοίου από τον εφοπλιστή, συμπληρώνεται περαιτέρω, έως ότου δημιουργηθεί ξεχωριστό πεδίο στην εφαρμογή, στην ενότητα «ΟΛΙΚΗ ΝΑΥΛΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ στην περίπτωση εφοπλισμού σύμφωνα με το άρ. 27.1.δ’ του Κώδικα Φ.Π.Α.» το λεκτικό «ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ».

στ) Στην περίπτωση ιδιοκατασκευής σκάφους στο εσωτερικό της Χώρας και έως ότου δημιουργηθεί ξεχωριστό πεδίο στην εφαρμογή, συμπληρώνεται στην ενότητα «ΜΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ Φ.Π.Α.» ^ «ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» ^ «ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. – ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ» το λεκτικό «ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΑΦΜ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ» σε όλα τα υποχρεωτικά πεδία της συγκεκριμένης ενότητας.

Β. Ροή εργασιών των υπηρεσιακών χρηστών στο e-Μητρώο Πλοίων

Στο Παράρτημα Ι της παρούσας εγκυκλίου απεικονίζεται σχηματικά η ροή των εργασιών που πρέπει να ακολουθείται από τους υπηρεσιακούς χρήστες της Α.Α.Δ.Ε. κατά την διαδικασία καταχώρισης ενός σκάφους στο e-Μητρώο πλοίων.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣΠαράρτημα Ι. Σχηματική απεικόνιση της Ροής εργασιών στο e- Μητρώο Πλοίων

1. Πλοία με Ελληνική σημαία

2. Πλοία με Ξένη σημαία