Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για το e-Μητρώο Πλοίων

1. Ποιος είναι ο δικτυακός τόπος της εφαρμογής του «e-Μητρώου Πλοίων»;

Η είσοδος των χρηστών στην εφαρμογή του «e-Μητρώου Πλοίων» πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Α.Α.Δ.Ε. και την ηλεκτρονική διεύθυνση «http://www.aade.gr». Η πιστοποίηση των χρηστών διενεργείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TAXISnet.

2. Ποιες είναι οι τεχνικές απαιτήσεις για την είσοδο στην εφαρμογή του «e-Μητρώου Πλοίων»;

Ο χρήστης μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή (browser), Ιnternet Εxplorer, Mozilla, Chrome.

3. Είναι υποχρεωτική η καταχώριση στο «e-Μητρώο Πλοίων»;

ΝΑΙ, για τις κατηγορίες των πλοίων του άρθρου 2 του ν. 4256/14 όπως ισχύει.

4. Ποιο είναι το όφελος καταχώρισης των πλοίων στο «e-Μητρώο Πλοίων» για τον συναλλασσόμενο;

α. Η δημιουργία του ηλεκτρονικού μητρώου του ν. 4256/14 έχει στόχο την καταχώριση όλων των πλοίων σε μια βάση δεδομένων, η οποία θα είναι προσβάσιμη από τους συναλλασσομένους αλλά και από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου οι διαδικασίες που αφορούν τη λειτουργία των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών, όπως χορήγηση αδειών επαγγελματικού χαρακτήρα, να πραγματοποιούνται σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον. Κατά το πρώτο στάδιο εφαρμογής προβλέπεται η διαδικασία έντυπης υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

β. Στην πλήρη ηλεκτρονική εφαρμογή εξορθολογίζονται και καταργούνται γραφειοκρατικές διατάξεις και εισάγονται νέες ρυθμίσεις βασισμένες στα σύγχρονα συστήματα και μέσα μηχανογράφησης.

γ. Στην πλήρη ηλεκτρονική εφαρμογή απλοποιούνται και συντομεύουν οι διαδικασίες για την εκναύλωση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων.

5. Ποια πλοία είναι υπόχρεα καταχώρισης στο «e-Μητρώο Πλοίων»;

α) Τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής ελληνικής σημαίας.

β) Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σημαίας κράτους εκτός της Ε.Ε. υπό προϋποθέσεις, τα οποία εκναυλώνονται μεταξύ ελληνικών λιμένων, εφεξής «ξένης σημαίας».

γ) Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.

6. Έχουν υποχρέωση εγγραφής στο «e-Μητρώο Πλοίων» τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ξένη σημαία;

Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ξένη σημαία δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο «eΜητρώο Πλοίων» του ν. 4256/14, ωστόσο παραμένουν υπόχρεα για την πληρωμή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕΠΑΗ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4211/2013.

7. Ποια πρόσωπα έχουν την ευθύνη για την εγγραφή/καταχώριση των πλοίων στο «e- Μητρώο Πλοίων»;

α) Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ελληνικής σημαίας την ευθύνη εγγραφής/καταχώρισης την έχει ο ιδιοκτήτης, πλήρης κύριος ή επικαρπωτής, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων. Στην περίπτωση σκάφους με περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες, η εγγραφή/καταχώριση διενεργείται από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά κατά το μέρος της ιδιοκτησίας του.

β) Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα τουριστικά ημερόπλοια, ελληνικής ή ξένης σημαίας, την ευθύνη εγγραφής/καταχώρισης την έχει ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής.

Στην περίπτωση συμπλοιοκτησίας η εγγραφή διενεργείται από τον κάθε πλοιοκτήτη ξεχωριστά κατά το μέρος της ιδιοκτησίας του.

Στην περίπτωση εφοπλισμού η εγγραφή διενεργείται από τον εφοπλιστή ή την εφοπλίστρια εταιρεία και τον/τους πλοιοκτήτη/τες κατά τα στοιχεία που τους αφορούν.

Σε περίπτωση εκμετάλλευσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή τουριστικού ημερόπλοιου από συμπλοιοκτησία, τα στοιχεία εκμετάλλευσης καταχωρίζονται από τον διαχειριστή αυτής.

8. Στην ΚΥΑ ορίζεται ότι στην περίπτωση σκάφους με περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες, η εγγραφή διενεργείται από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά κατά το μέρος της ιδιοκτησίας του. Είμαι ένας εκ των πλοιοκτητών και κατά την εγγραφή του ποσοστού μου η εφαρμογή μου εμφανίζει ως υποχρεωτική την καταχώριση όλων των πλοιοκτητών.

Ο πρώτος πλοιοκτήτης, επικαρπωτής ή ο εφοπλιστής που θα προχωρήσει στην εισαγωγή νέου πλοίου, πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρίσει στην εφαρμογή τα στοιχεία όλων των πλοιοκτητών (ΑΦΜ & ποσοστό) καθώς και του εφοπλιστή.

Μόνο όμως στον ΑΦΜ του κάθε πλοιοκτήτη, ή επικαρπωτή θα εμφανίζεται η επιλογή της αρμόδιας Δ.Ο.Υ./Τελωνείου.

9. Αν ο πλοιοκτήτης / εφοπλιστής διαπιστώσει, ότι κάποια από τα στοιχεία του πλοίου που έχει καταχωρίσει είναι λάθος, πώς μπορεί να τα διορθώσει;

Μπορεί να προχωρήσει σε διορθώσεις μέχρι η εγγραφή του πλοίου να αποθηκευθεί από κάποια αρμόδια Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π., Δ.Ο.Υ., Τελωνείο).

Μετά την αποθήκευση διορθώσεις μπορούν να γίνουν μόνο από τους υπηρεσιακούς χρήστες. Στο πλαίσιο αυτό ο πλοιοκτήτης / εφοπλιστής / επικαρπωτής πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια Υπηρεσία για το στοιχείο που επιθυμεί να διορθώσει.

10. Ποια είναι συνοπτικά η διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων του/των πλοίου/-ων στην εφαρμογή;

Για τους σκοπούς διευκόλυνσης των συναλλασσομένων οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν καταρτίσει Εγχειρίδιο Χρήσης της εφαρμογής του «e-Μητρώου Πλοίων», το οποίο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr.

Συνοπτικά τα βήματα της διαδικασίας εγγραφής έχουν ως εξής:

Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής

Βήμα 1ο – Είσοδος στην εφαρμογή: Ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή του «e-Μητρώου Πλοίων» μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Α.Α.Δ.Ε. και την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.aade.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet.

Βήμα 2ο – Εγγραφή: Καταχωρίζει τα κατά περίπτωση στοιχεία του πλοίου στα αντίστοιχα πεδία της εφαρμογής (Εγγραφή).

Βήμα 3ο – Αίτηση για καταχώριση: Αποθηκεύει προσωρινά τα στοιχεία, πραγματοποιώντας με αυτό τον τρόπο προσωρινή εγγραφή του/των πλοίου/ων στο «e-Μητρώο Πλοίων».

Βήμα 4ο – Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου: Εκδίδει το αντίστοιχο για το κάθε πλοίο ηλεκτρονικό παράβολο.

Βήμα 5ο – Έλεγχος: Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προβαίνουν στους απαραίτητους ελέγχους, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, για τη βεβαίωση της ορθότητας των αποθηκευμένων στοιχείων. Κατόπιν αυτών και των διορθώσεων που τυχόν προκύψουν βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών για τη νηολόγηση του πλοίου/σκάφους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προβαίνουν στην δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου.

Βήμα 6ο – Καταχώριση: Με την δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου ολοκληρώνεται η εγγραφή και αυτό καταχωρίζεται στο «e-Μητρώο Πλοίων» λαμβάνοντας μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

Επαγγελματικά πλοία αναψυχής

Βήμα 1ο – Είσοδος στην εφαρμογή: Ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή του «e-Μητρώου Πλοίων» μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Α.Α.Δ.Ε. και την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.aade.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet.

Βήμα 2ο – Εγγραφή: Καταχωρίζει τα κατά περίπτωση στοιχεία του πλοίου στα αντίστοιχα πεδία της εφαρμογής (Εγγραφή).

Βήμα 3ο – Αίτηση για καταχώριση: Αποθηκεύει προσωρινά τα στοιχεία, πραγματοποιώντας με αυτό τον τρόπο προσωρινή εγγραφή του/των πλοίου/ων στο «e-Μητρώο Πλοίων».

Βήμα 4ο – Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου: Εκδίδει το αντίστοιχο για το κάθε πλοίο ηλεκτρονικό παράβολο.

Βήμα 5ο – Κατάθεση δικαιολογητικών: Υποβάλλει στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΔΙΝΕΘΑΤ) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1209/18. Ειδικά για τα υπό ξένη σημαία πλοία απαιτείται επιπρόσθετα η υποβολή σχετικών δικαιολογητικών και στην Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1209/18, για την απόδειξη της καταβολής ή της νόμιμης μη επιβάρυνσης με Φ.Π.Α. για την απόκτηση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.

Βήμα 6ο – Έλεγχος: Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προβαίνουν στους απαραίτητους ελέγχους, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, για τη βεβαίωση της ορθότητας των αποθηκευμένων στοιχείων. Κατόπιν αυτών και των διορθώσεων που τυχόν προκύψουν βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προβαίνουν στη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου.

Βήμα 7ο – Καταχώριση: Με τη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου ολοκληρώνεται η εγγραφή και αυτό καταχωρίζεται στο «e-Μητρώο Πλοίων» λαμβάνοντας μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια

Βήμα 1ο – Είσοδος στην εφαρμογή: Ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή του «e-Μητρώου Πλοίων» μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Α.Α.Δ.Ε. και την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.aade.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet.

Βήμα 2ο – Εγγραφή: Καταχωρίζει τα κατά περίπτωση στοιχεία του πλοίου στα αντίστοιχα πεδία της εφαρμογής (Εγγραφή).

Βήμα 3ο – Αίτηση για καταχώριση: Αποθηκεύει προσωρινά τα στοιχεία, πραγματοποιώντας με αυτό τον τρόπο προσωρινή εγγραφή του/των πλοίου/ων στο «e-Μητρώο Πλοίων».

Βήμα 4ο – Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου: Εκδίδει το αντίστοιχο για το κάθε πλοίο ηλεκτρονικό παράβολο.

Βήμα 5ο – Κατάθεση δικαιολογητικών: Υποβάλλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1209/18, στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΔΙΝΕΘΑΤ) ή σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή (προκειμένου να τα διαβιβάσει στην ως άνω Δ/νση). Ειδικά για τα υπό ξένη σημαία πλοία απαιτείται επιπρόσθετα η υποβολή σχετικών δικαιολογητικών και στην Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση, για την απόδειξη της καταβολής ή της νόμιμης μη επιβάρυνσης με Φ.Π.Α. για την απόκτηση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.

Βήμα 6ο – Έλεγχος: Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προβαίνουν στους απαραίτητους ελέγχους, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, για τη βεβαίωση της ορθότητας των αποθηκευμένων στοιχείων. Κατόπιν αυτών και των διορθώσεων που τυχόν προκύψουν βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προβαίνουν στη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου.

Βήμα 7ο – Καταχώριση: Με τη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου ολοκληρώνεται η εγγραφή και αυτό καταχωρίζεται στο «e-Μητρώο Πλοίων» λαμβάνοντας μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

11. Ποιος είναι ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης του πλοίου;

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων του πλοίου και του συνόλου των ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιών χορηγείται από το σύστημα ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης του πλοίου. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός για κάθε πλοίο και το ακολουθεί σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται πχ. ιδιωτικό, επαγγελματικό, τουριστικό.

12. Τι είναι το ΧΙΝ ή HULL number;

Το XIN ή HULL number είναι στοιχείο, μοναδικό για κάθε πλοίο, που καταχωρίζεται στην ενότητα 10 (οικονομικά στοιχεία πλοίου). Όλα τα σκάφη που έχουν κατασκευαστεί ή έχουν εισαχθεί μετά την 1η Νοεμβρίου 1972 έχουν ένα αλφαριθμητικό στοιχείο που αποτελείται από 12 ψηφία. Το στοιχείο αυτό μπορεί να εμφανίζεται με το πρόθεμα HULL number ή ΧΙΝ επί των εγγράφων του πλοίου.

13. Σε ποια έγγραφα του πλοίου αναγράφεται το ΧΙΝ ή HULL number;

Κατά περίπτωση, το HULL number μπορεί να αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Καταμέτρησης, στο BUILDER’S CERTIFICATION AND FIRST TRANSFER OF TITLE, στο Πρωτόκολλο Επιθεώρησης του πλοίου και στο BILL OF SALE.

14. Τι θα συμβεί εάν δεν καταχωριστεί το ΧΙΝ ή HULL number ή καταχωριστεί λάθος;

Η συμπλήρωση του ΧΙΝ ή HULL number είναι υποχρεωτική, συνεπώς χωρίς το στοιχείο αυτό η οριστικοποίηση της εγγραφής δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Η λανθασμένη καταχώριση του ΧΙΝ ή HULL number θα έχει ως αποτέλεσμα το πλοίο/σκάφος να καταχωριστεί με ανακριβή στοιχεία στο «e-Μητρώο Πλοίων». Για τη διόρθωση της καταχώρισης θα πρέπει να υποβληθεί από το υπόχρεο για την εγγραφή του πρόσωπο έντυπη αίτηση μεταβολής των καταχωρισμένων στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε..

15. Ποια είναι η προθεσμία για την υποβολή αίτηση καταχώρισης και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή του πλοίου στο «e-Μητρώο Πλοίων»;

Η προσωρινή αποθήκευση των στοιχείων του πλοίου στην εφαρμογή του «e-Μητρώου Πλοίων» επέχει θέση αίτηση καταχώρισης. α) Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής (ελληνικής σημαίας) η αίτηση καταχώρισης πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία νηολόγησής τους ή την εγγραφή τους στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών, αντίστοιχα. Για τα πλοία αυτά δεν απαιτείται η υποβολή περαιτέρω δικαιολογητικών πέραν των όσων απαιτούνται για τη νηολόγησή τους.

β) Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ελληνικής σημαίας, η αίτηση καταχώρισης πραγματοποιείται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη νηολόγησή τους. Επίσης η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (άρθρο 5.2.γ΄ της ΠΟΛ 1209/18) στο Υ.ΝΑ.Ν.Π. πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εικοσιπέντε (25) ημερολογιακών ημερών από τη νηολόγησή τους.

Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, υπό ξένη σημαία, που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν και καταχωριστούν ως επαγγελματικά στην Ελλάδα, η αίτηση καταχώρισης πραγματοποιείται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της απαλλαγής για την απόκτηση του σκάφους από την Τελωνειακή ή Φορολογική Διοίκηση. Επίσης, η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Υ.ΝΑ.Ν.Π. (άρθρο 5.2.γ΄ της ΠΟΛ 1209/18) και στην Α.Α.Δ.Ε. (άρθρο 5.2.δ΄ της σχετικής απόφασης) πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εικοσιπέντε (25) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της απαλλαγής για την απόκτηση του σκάφους από την Τελωνειακή ή Φορολογική Διοίκηση.

γ) Για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, ελληνικής σημαίας, η αίτηση καταχώρισης πραγματοποιείται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) από τη νηολόγησή τους ή την εγγραφή τους στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών. Επίσης η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (άρθρο 5.3.β΄ της ΠΟΛ 1209/18) στο Υ.ΝΑ.Ν.Π. πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εικοσιπέντε (25) ημερολογιακών ημερών από τη νηολόγησή τους ή την εγγραφή τους στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών.

Για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, υπό ξένη σημαία, η αίτηση καταχώρισης πραγματοποιείται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της απαλλαγής για την απόκτηση του σκάφους από την Τελωνειακή ή Φορολογική Διοίκηση. Επίσης, η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή τη Λιμενική Αρχή (άρθρο 5.3.β΄ της σχετικής απόφασης) και στην Α.Α.Δ.Ε. (άρθρο 5.3.γ΄ της σχετικής απόφασης) πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εικοσιπέντε (25) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της απαλλαγής για την απόκτηση του σκάφους από την Τελωνειακή ή Φορολογική Διοίκηση.

16. Πώς ολοκληρώνεται η εγγραφή ενός πλοίου στην εφαρμογή του «e-Μητρώο Πλοίων»;

α) Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, απαιτείται η καταβολή ποσού εβδομήντα πέντε ευρώ (75€), μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του «e-Παραβόλου».

β) Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, απαιτείται η καταβολή ποσού πεντακοσίων ευρώ (500€), μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του «e-Παραβόλου».

γ) Για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, ανεξαρτήτως σημαίας, απαιτείται η καταβολή ποσού πεντακοσίων ευρώ (500€) για πλοία επτά μέτρων και άνω και ποσού διακοσίων ευρώ (200€) για σκάφη κάτω των επτά μέτρων.

17. Με ποιον τρόπο μπορώ να πληρώσω το «e-Παράβολο» υπέρ του Δημοσίου;

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την έκδοση και πληρωμή του «e-Παραβόλου» υπέρ του Δημοσίου, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://www.aade.gr/sites/default/files/2018-03/FAQ%27s_eparavolo_29-03-2017.pdf.

18. Τι ισχύει για την προθεσμία εγγραφής των ήδη νηολογημένων ή εγγεγραμμένων στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών έως και την 15.11.2018 ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, υπό ελληνική σημαία και των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας;

Τα ήδη νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών έως και την 15.11.2018, ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, ανεξαρτήτως σημαίας, έχουν υποχρέωση εγγραφής στο «e-Μητρώο Πλοίων». Η αίτηση καταχώρισης (αποθήκευσης των απαιτούμενων στοιχείων στην εφαρμογή του «eΜητρώου Πλοίων») πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από τη θέση σε λειτουργία του «e-Μητρώου Πλοίων», ήτοι έως και την 15.05.2019.

H κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο Υ.ΝΑ.Ν.Π. και στην Α.Α.Δ.Ε. (για τα υπό ξένη σημαία πλοία/σκάφη) πραγματοποιείται στις προθεσμίες που ορίζονται στην ΠΟΛ 1209/18.

19. Τι ισχύει για την προθεσμία εγγραφής των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής που διαθέτουν προσωρινή άδεια σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014 ή άδεια του ν. 2743/1999, σε ισχύ;

Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής που διαθέτουν «προσωρινή» άδεια σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014 ή άδεια του ν. 2743/1999, σε ισχύ, έχουν υποχρέωση εγγραφής στο «e-Μητρώο Πλοίων». Η αίτηση καταχώρισης (αποθήκευσης των στοιχείων στην εφαρμογή του «e-Μητρώου Πλοίων») πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από τη θέση σε λειτουργία του «e-Μητρώου», ήτοι έως και 15.05.2019. H κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Υ.ΝΑ.Ν.Π. και στην Α.Α.Δ.Ε. (για τα υπό ξένη σημαία πλοία) πραγματοποιείται στις προθεσμίες που ορίζονται στην ΠΟΛ 1209/18.

20. Ποια είναι η διαδικασία μεταβολής/τροποποίησης των καταχωρισμένων στην εφαρμογή στοιχείων των πλοίων/σκαφών;

Για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων που έχουν καταχωρισθεί στο «e-Mητρώο πλοίων» υποβάλλεται έντυπη αίτηση, από το υπόχρεο για την εγγραφή του πρόσωπο, στις αρμόδιες για τη μεταβολή υπηρεσίες με την οποία συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει αυτή, εφόσον αυτά απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η μεταβολή.

Εάν προβλέπεται μικρότερη προθεσμία από τις υφιστάμενες διατάξεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας από την οποία επηρεάζεται η μεταβολή αυτή θα πρέπει αυτή να δηλώνεται έγκαιρα ώστε να είναι εφικτή η τήρηση της προθεσμίας αυτής (π.χ. για την απαλλαγή των επαγγελματικών σκαφών υφίσταται προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από τη χορήγηση της απαλλαγής για την καταχώριση στο «e-Μητρώο Πλοίων», οπότε η δήλωση της μεταβολής στην εφαρμογή θα πρέπει να πραγματοποιείται έγκαιρα ώστε να είναι δυνατή να τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται και η διενέργεια επαληθεύσεων από τους υπηρεσιακούς χρήστες).

21. Τι κυρώσεις έχω στην περίπτωση εκπρόθεσμης εγγραφής, ή μη έγγραφής, ή μεταβολής στοιχείων του πλοίου, στο «e-Μητρώου Πλοίων»;

Εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί η καταχώριση του πλοίου στο «e-Mητρώο Πλοίων» δεν είναι δυνατή η επαγγελματική εκμετάλλευσή του και δεν χορηγούνται απαλλαγές από τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση που σχετίζονται με την εκμετάλλευσή του αυτή , καθώς και οι απαλλαγές από το φόρο κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης από επαχθή αιτία.

Εκπρόθεσμη εγγραφή ή μεταβολή στοιχείων του πλοίου, στο «e-Μητρώο Πλοίων», επιφέρει τις κυρώσεις του αρ. 13 του ν. 4256/2014, όπως ισχύει.

22. Μπορώ να απενεργοποιήσω ένα πλοίο από το «e-Μητρώο Πλοίων»;

Η απενεργοποίηση από το «e-Μητρώο Πλοίων» είναι δυνατό να πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής σχετικής έντυπης αίτησης από το υπόχρεο για την εγγραφή πρόσωπο.

Η απενεργοποίηση ιδιωτικών πλοίων αναψυχής υπό ελληνική σημαία από το «e-Μητρώο Πλοίων» πραγματοποιείται στην περίπτωση διαγραφής τους από τα ελληνικά νηολόγια. Η απενεργοποίηση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων από το «e-Μητρώο Πλοίων» πραγματοποιείται εφόσον:

α) Διαγράφονται από τα ελληνικά νηολόγια και παύει ο επαγγελματικός τους χαρακτήρας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ν.4256/2014.

β) Παύει ο επαγγελματικός τους χαρακτήρας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ν. 4256/2014, εφόσον φέρουν σημαία άλλη πλην της ελληνικής.

Για τα απενεργοποιημένα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια δεν είναι δυνατή η επαγγελματική τους εκμετάλλευση.

Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με την απενεργοποίηση ανά κατηγορία πλοίου σχετικό είναι το άρθρο 7 της ΠΟΛ 1209/18.

23. Ένα επαγγελματικό πλοίο αναψυχής που νηολογείται μετά την έναρξη λειτουργίας του μητρώου μπορεί να ζητήσει απαλλαγή από το Φ.Π.Α. αν δεν έχει εγγραφεί στο «e-Mητρώο Πλοίων»;

Για τη χορήγηση απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. προϋπόθεση καταρχήν αποτελεί ο επαγγελματικός προορισμός του σκάφους. Η προσκόμιση αποδεικτικών για την καταχώριση «e-Μητρώο Πλοίων» αποτελεί απόδειξη του επαγγελματικού προορισμού του σκάφους. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι προθεσμίες που ορίζονται στην απόφαση Π.8271/4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β΄ 3/8.1.1988), όπως ισχύει καθώς και στις λοιπές διατάξεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας που διέπουν τη χορήγηση των απαλλαγών αυτών.

24. Δικαιούνται απαλλαγών από τον Φ.Π.Α. μετά την 15.5.2019 τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής που διαθέτουν προσωρινή άδεια, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 15 του ν.4256/2014 ή άδεια του ν.2743/1999, εφόσον δεν έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση καταχώρισης στο «e-Μητρώο Πλοίων»;

Στην περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα αίτηση καταχώρισης στο «eΜητρώο Πλοίων» εντός της μεταβατικής περιόδου των 6 μηνών από την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του, δηλαδή έως και 15.5.2019, δεν χορηγούνται νέες απαλλαγές από τη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση.

25. Αναζήτησα στην εφαρμογή του «e-Mητρώου Πλοίων» τα ΠΛΟΙΑ ΜΟΥ και βρήκα αποθηκευμένα πλοία τα οποία έχω μεταβιβάσει. Τι πρέπει να κάνω; Μπορώ να τα διαγράψω;

Για τα πλοία που δεν σας ανήκουν πλέον, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Θα καταχωρισθούν από τον νέο πλοιοκτήτη.

26. Αναζήτησα στην εφαρμογή του «e-Mητρώου Πλοίων» τα ΠΛΟΙΑ ΜΟΥ και βρήκα πλοία ιδιοκτησίας μου καταχωρισμένα από την Υπηρεσία. Στο πεδίο του ΑΜΥΕΝ υπάρχει καταχωρισμένος ο ΑΜΥΕΝ με το πρόθεμα TMP και δεν μπορώ να αποθηκεύσω.

Θα σβήσετε το πρόθεμα TMP, θα καταχωρίσετε τον σωστό ΑΜΥΕΝ και όσα πεδία των επιμέρους ενοτήτων απαιτούνται και θα μπορέσετε να αποθηκεύσετε.

27. Κατά την καταχώριση του πλοίου μου στο «e-Mητρώο Πλοίων» απαιτείται η καταχώριση του HIN. Το πλοίο όμως είναι παλιό και ο συγκεκριμένος αριθμός δεν προκύπτει από κανένα έγγραφο. Πώς θα μπορέσω να αποθηκεύσω το πλοίο;

Εφόσον δεν υπάρχει HIN για το συγκεκριμένο πλοίο θα γράψετε στο αντίστοιχο πεδίο τη λέξη (ΑΝΕΥ και θα συμπληρώσετε και κάποιο επί πλέον στοιχείο π.χ. τον ΑΦΜ του πλοιοκτήτη).

28. Στην ενότητα 5. Στοιχεία Πλοιοκτησίας μου εμφανίζονται ως επιλογή 4 αρμόδιες υπηρεσίες: Δ.Ο.Υ. ΦΠΑ-Χαρτοσήμου – Δ.Ο.Υ. Εισοδήματος – Δ.Ο.Υ. Κεφαλαίου – Τελωνείο. Πρέπει να τις επιλέξω όλες;

Θα επιλέξετε ΜΟΝΟ εκείνες τις υπηρεσίες που είχαν αρμοδιότητα να ελέγξουν φορολογικά την απόκτηση του συγκεκριμένου πλοίου, εάν δηλαδή επιβαρύνθηκε ή μη, με ΦΠΑ Χαρτόσημο, εάν υποβλήθηκε δήλωση φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, μεταβίβασης από επαχθή αιτία κ.λπ.

Όσον αφορά στις αρμόδιες υπηρεσίες, διευκρινίζονται τα εξής:

α) Δ.Ο.Υ. Φ.Π.Α.-Χαρτοσήμου είναι κατά κανόνα η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του πωλητή για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και η Δ.Ο.Υ. του αγοραστή/αποκτώντος για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.

β) Δ.Ο.Υ. Εισοδήματος επιλέγεται μόνο όταν το σκάφος είναι Ναυταθλητικό.

γ) Δ.Ο.Υ. Κεφαλαίου είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβλήθηκε η δήλωση φόρου Κληρονομιάς, Γονικής Παροχής, Δωρεάς, Μεταβίβασης από επαχθή αιτία κατά περίπτωση. Τα οικονομικά στοιχεία αυτής της ενότητας αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κεφαλαίου (10 Α), θα συμπληρώνονται για πλοία που αποκτήθηκαν από την 1.1.2014 και μετά.

δ) Τελωνείο είναι το αρμόδιο Τελωνείο όπου πραγματοποιούνται οι διαδικασίες τελωνισμού και καταβάλλεται ή απαλλάσσεται ο ΦΠΑ σκάφους προερχόμενου από ΤΧ ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου σκάφους που προέρχεται από άλλο Κ.Μ .

Στις περιπτώσεις (β) και (γ) θα πρέπει να επιλέξετε οπωσδήποτε και Δ.Ο.Υ. ΦΠΑ Χαρτοσήμου. Στη περίπτωση που το πλοίο εκτελωνίστηκε και είναι αρμοδιότητα του Τελωνείου, τότε θα επιλέξετε μόνο αρμόδιο Τελωνείο.

29. Πότε θα επιλέγω Δ.Ο.Υ. Κεφαλαίου;

Θα επιλέξετε Δ.Ο.Υ. Κεφαλαίου μόνο στην περίπτωση που έχετε αποκτήσει το πλοίο από κληρονομιά, δωρεά, γονική παροχή ή αγορά για την οποία οφείλεται φόρος μεταβίβασης του α.ν.1521/50.

30. Βλέπω το πλοίο μου καταχωρισμένο στην εφαρμογή, αλλά τα Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου είναι λάθος και δεν μου επιτρέπει να τα διορθώσω. Τι πρέπει να κάνω;

Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Η εφαρμογή κατά την αποθήκευση της εγγραφής προχωράει σε νέους ελέγχους και θα καταχωρήσει το Νόμιμο Εκπρόσωπο που είναι καταχωρισμένος στο ΜΗΤΡΩΟ του taxis.

31. Στην ενότητα 10Α.Οικονομικά Στοιχεία Πλοίου-Κεφάλαιο στην Ημερομηνία κτήσης καταχωρίζεται η ημερομηνία του τιμολογίου αγοράς;

Η ενότητα 10Α συμπληρώνεται μόνο , όταν η μεταβίβαση του πλοίου που καταχωρίζεται είναι αρμοδιότητα της φορολογίας κεφαλαίου. Όταν δηλαδή αιτία κτήσης του πλοίου είναι κληρονομιά, δωρεά, γονική παροχή, αγορά κλπ.

Στην περίπτωση που η αιτία κτήσης του πλοίου είναι η αγορά, στην ενότητα 10Α καταχωρίζεται ο αριθμός και η ημερομηνία της Δήλωσης Φόρου Μεταβίβασης του α.ν.1521/50, εφόσον για το πλοίο υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση.

Στις παραπάνω περιπτώσεις στο πεδίο Ημερομηνία κτήσης καταχωρίζεται η ημερομηνία απόκτησης του πλοίου, όπως αυτή καταγράφεται στις αντίστοιχες δηλώσεις.

32. Όταν η πλοιοκτήτρια επιχείρηση είναι ΟΕ, ΕΕ, ΝΕΠΑ ή ΑΕ, πώς γίνεται η εγγραφή στο «eΜητρώο Πλοίων»; Πρέπει να γίνει εγγραφή από όλους τους πλοιοκτήτες;

Η εγγραφή του πλοίου διενεργείται από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά κατά το μέρος της ιδιοκτησίας του, μόνο όταν η πλοιοκτήτρια επιχ/ση είναι Συμπλοιοκτησία.

Στις λοιπές περιπτώσεις καταχωρείται μόνο ο ΑΦΜ της πλοιοκτήτριας εταιρείας.