ΔΕΔ Α 2082/2020 Προσαύξηση περιουσίας – Μελλοντικές καταθέσεις με μετρητά από μη αναλωθέν κεφάλαιο προηγουμένων ετών

Απόφαση ΔΕΔ 2082/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Προσαύξηση περιουσίας (άρθ. 48§3 του ν. 2238/1994 και άρθ. 21§4 του ν. 4172/2013)- σε περίπτωση που το μη αναλωθέν κεφάλαιο προηγουμένων ετών υπερκαλύπτει τα ποσά των τραπεζικών καταθέσεων, τότε ο φορολογούμενος έχει την δυνατότητα αποταμίευσης και διακράτησης μετρητών ανά χείρας και δύναται να καταθέσει μετρητά με μεταγενέστερες πιστώσεις στην τράπεζα, χωρίς αυτό να συνιστά αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας του, ενώ το βάρος της απόδειξης μεταφέρεται στη φορολογική αρχή, η οποία πρέπει να αποδείξει και να τεκμηριώσει ότι οι εν λόγω πιστώσεις μετρητών αφορούν προσαύξηση περιουσίας ή ότι προέρχονται από άλλη πηγή εισοδήματος_1111 _8421709

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ 2082_2020