Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 01.01.2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Tο εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία εξαιτίας υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής ή ανανέωσης ή λύσης συμβολαίου συνεργασίας,

Α. Φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013,  (κλίμακα του Φορου Μισθωτών) εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Στο ποσό αυτό διενεργείται παρακράτηση φόρου μισθωτών με συντελεστή 20%.
(βλ. Πολ 1072/2015)
Με τον ανωτέρω συντελεστή 20% διενεργείται και η παρακράτηση του φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν, κατά περίπτωση, ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές, καθώς και άλλοι αμειβόμενοι αθλητές, εξαιτίας της υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής ή της ανανέωσης συμβολαίου συνεργασίας με ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, καθόσον οι αμοιβές των ανωτέρω προσώπων από τα συμβόλαια αυτά αποτελούν πρόσθετες αμοιβές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές τους. Διευκρινίζεται, ότι με τον ανωτέρω συντελεστή δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.
Συνεπώς, στην περίπτωση που το σύνολο των εν λόγω εισοδημάτων που αποκτούν οι ανωτέρω δικαιούχοι δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους, τότε αυτό φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 καθώς και τις μειώσεις φόρου του άρθρου 16 του ίδιου νόμου .

Β. Στην περίπτωση όμως που το σύνολο των ανωτέρω εισοδημάτων υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους, τότε το συνολικό αυτό εισόδημα και όχι το υπερβάλλον του ορίου αυτού, φορολογείται εξ’ ολοκλήρου με φορολογικό συντελεστή 22% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για το σύνολο των εισοδημάτων αυτών και χωρίς να εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή οι μειώσεις φόρου του άρθρου 16 του ν.4172/2013.

Γ. Ανεξαρτήτως της υπέρβασης ή όχι του ορίου των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους, τα εν λόγω εισοδήματα υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013.


Για τη φορολόγηση του εισοδήματος

Ε.2026/2020: Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που αποκτούν από 1.1.2020 και μετά οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία εξαιτίας υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση συμβολαίου συνεργασίας, βάσει των νέων διατάξεων του άρθρου 76 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α’).

Ε.2169/2020 : Σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτούν οι αμειβόμενοι προπονητές και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες


Για την παρακράτηση του ΦΜΥ 

ΠΟΛ 1072/2015 : Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.