Αποφάσεις ΔΕΔ σχετικά με τις υποχρεώσεις χαρτοσήμου

Του Γιώργου Λαζαρίδη Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Μέλους της ΣΟΛ Crowe

Η παρούσα εργασία αφορά σε μια συλλογή και ταξινόμηση κάποιων αποφάσεων της ΔΕΔ οι οποίες αναφέρονται σε εξετάσεις διαφορών σε αντικείμενα σχετικά με χαρτόσημο.

Η εργασία αφορά στην παράθεση των κυριότερων (κατά την κρίση μου) σημείων κάθε απόφασης, στα οποία και στηρίζεται η τελική κρίση της επιτροπής.

Παρά ταύτα συνιστάται όπως ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος χρήστης για να αποκτήσει σφαιρικότερη αντίληψη σε σχέση με κάποια απόφαση να προστρέξει στο σύνολο του κειμένου αυτής αναζητώντας της στη σελίδα της ΑΑΔΕ. (https://www.aade.gr/menoy/endikofaneis-prosfyges-apofaseis-ded)

Περαιτέρω θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι αποφάσεις της ΑΑΔΕ μπορεί να ληφθούν με κριτήριο όχι κάποιο λόγο ουσίας, αλλά κάποιο τυπικό λόγο. Παράδειγμα η μη προσκόμιση στην Επιτροπή αποδεικτικού υλικού από τον προσφεύγοντα φορολογούμενο συνιστά λόγο απόρριψης της προσφυγής (σχετικά άρθρο 65 Ν. 4174/2013). Από την άλλη φορολογούμενος μπορεί να δικαιωθεί λόγω πλημμελούς αιτιολογίας από τον έλεγχο. Όμως σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 49 παρ. 5 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α 287/31.12.2013) και του άρθρου 4 παρ. 3 της ΠΟΛ 1064/2017 σε περίπτωση που η πράξη ακυρώνεται για λόγους τυπικής πλημμέλειας, η αρμόδια φορολογική αρχή ενεργεί εκ νέου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Τέλος επισημαίνεται ότι κατά των αποφάσεων επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΔ
 • ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΑΝΕΙΩΝ
 • ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
 • ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
 • ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ
 • ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 • ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΜΙΣΘΩΝ
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΔ
 • ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 • ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΩΝ
 • ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ
 • ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 • ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
 • ΔΑΝΕΙΑ
 • ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
 • ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
 • ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΙΣΘΩΝ
 • ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

 

Γιώργος-Λαζαρίδης Χαρτόσημο