Πώς Φορολογούνται Μισθοί Και Αμοιβές Διευθυντών Και Διαχειριστών ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ;

Τώρα θα εξετάσουμε με ποιό τρόπο φορολογούνται οι αμοιβές των διευθυντών και διαχειριστών των ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ και λοιπών νομικών οντοτήτων.

Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α) όπου ορίζεται ότι, το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης, αλλά και της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του του ίδιου νόμου όπου ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες …… δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, συμπεραίνουμε ότι οιαμοιβές που λαμβάνουν μέλη και διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ καθώς και οι αμοιβές εκπροσώπων και εταίρων ΟΕ και ΕΕ για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρείες, χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015, 11/5/2015).

Επιπλέον με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 60 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι « το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 μετά από προηγούμενη αναγωγή σε ετήσιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καταβληθείσες εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων οι οποίες επιβάλλονται με νόμο και τις οποίες καταβάλλουν οι εταίροι και οι διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ στον ασφαλιστικό φορέα για την ασφάλισή τους ως εταίροι, διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και μόνο για αυτήν την αιτία, εμπίπτουν στην περ. δ΄παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, εφ’ όσον αφορούν στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και συνεπώς εξαιρούνται της φορολογίας εισοδήματος (ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015, 11/5/2015). Για την κατανόηση των προαναφερομένων παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα που αφορά ομοιοτρόπως τις υπ’ όψιν εταιρείες:

Ας υποθέσουμε ότι κατά το έτος 2015 διαχειριστής-μέλος της εταιρείας «Εμπορική ΕΠΕ» λαμβάνει μηνιαίο μισθό 1.000,00€ για τις υπηρεσίες που προφέρει στην ως άνω εταιρεία. Οι ασφαλιστικές εισφορές στον Ο.Α.Ε.Ε. του παραπάνω φυσικού προσώπου ανέρχονται στο ποσό των 477,22€ ευρώ ανά δίμηνο. Η φορολόγηση της παραπάνω αμοιβής μέσω της παρακράτησης θα γίνει ως εξής:

Α’ περίπτωση. Οι αμοιβές βαρύνουν τ’ αποτελέσματα της χρήσης

1. Παρακράτηση φόρου

Μηνιαίο εισόδημα: 1.000,00

Αναγωγή σε ετήσιο: 1.000,00 χ 14 = 14.000,00.

Φόρος κλίμακας παρ. 1, αρθρ.15 = 14.000,00 χ 22% = 3.080,00.

Μείωση παρ.1 άρθρου 16: 3.080,00 – 2.100,00 = 980,00

Μείωση φόρου 1,5 % λόγω παρακράτησης : 980,00 χ 1,5% = 14,70.

Ετήσιος παρακρατούμενος φόρος = 965,30 (980,00-14,70)

Οπότε μηνιαία παρακράτηση 965,30/14 = 68,95€

2. Παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (άρθρο 29, Ν.3986/2011)

Ετήσιο καθαρό εισόδημα 14.000,00 χ 0,7% = 98,00/14 = 7,00€ μηνιαίως

Άρα τελικό μηνιαίο πληρωτέο ποσό: 1.000,00 – 68,95 – 7,00 = 924,05

Διευκρινίζεται ότι η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν οι εταίροι και οιδιαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ στον ασφαλιστικό φορέα για την ασφάλισή τους ως εταίροι, διαχειριστέςΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ και μόνο για αυτήν την αιτία γίνεται κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης και όχι κατά την διενέργεια της παρακράτησης ( ΠΟΛ.1072, 31 Μαρτίου 2015).

Β’ περίπτωση. Οι αμοιβές προέρχονται από κέρδη χρήσης (διανεμόμενα κέρδη) όπως εκάστοτε ορίζει η νομοθεσία.

1. Παρακράτηση φόρου

Μηνιαίο εισόδημα 1.000,00 χ 14 (μήνες) = 14.000,00 ετήσιο εισόδημα.

Παρακράτηση φόρου για μερίσματα : 14.000,00 χ 10% = 1.400,00
(περ. α, παρ.1, άρθρο 62 & περ. α, παρ.1, άρθρο 64, Ν.4172/2013)Άρα τελικό πληρωτέο ποσό: 14.000,00 – 1.400,00 = 12.600,00€.

Με την ως άνω παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου φυσικού προσώπου (παρ. 1 και 2 άρθρου 36 & παρ. 3, άρθρο 64 Ν.4172/2013).