Η ειδικότητα του εργαζόμενου πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε στον πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.

30/10/2014
Σε περίπτωση αλλαγής της ειδικότητας του εργαζόμενου, δεν υπάρχει πρόβλεψη από τις ισχύουσες διατάξεις για υποβολή τροποποιητικού πίνακα με την νέα ειδικότητα του εργαζόμενου.
Σύμφωνα με το Π.Δ 156/1994, η ειδικότητα και τα καθήκοντα του εργαζόμενου είναι απαραίτητα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει η γνωστοποίηση των βασικών όρων εργασίας προς τον εργαζόμενο, μέσω ατομικής σύμβασης ή άλλου εγγράφου.
Σε περίπτωση αλλαγής της ειδικότητας θα πρέπει να γίνει η σχετική γνωστοποίηση προς τον εργαζόμενο της νέας ειδικότητας εντός μηνός ,από την επελθούσα αλλαγή .
Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία της ειδικότητας του εργαζόμενου που δηλώνονται στον πίνακα προσωπικού , στις γνωστοποιήσεις των βασικών όρων εργασίας ( ατομικές συμβάσεις ή σχετικά έγγραφα), στοιχεία και βιβλία της επιχείρησης θα πρέπει να είναι ορθά και ακριβή , διότι αν προκύψουν κατά την έρευνα μη ορθά και ακριβή στοιχεία ως προς την ειδικότητα , δύναται να επιβληθούν στην επιχείρηση ποινικές και διοικητικές κυρώσεις .
Επομένως αν και δεν προβλέπεται η υποβολή νέου πίνακα προσωπικού σε περίπτωση αλλαγής της ειδικότητας του εργαζόμενου, από τα στοιχεία που υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση, θα πρέπει να προκύπτει η πραγματική ειδικότητα και τα καθήκοντα του εργαζόμενου.
(σχετ. διατάξεις – άρθρο 16 Ν.2874/2000- άρθρο 8 Ν.2336/1995- Π.Δ 156/1994- Υ.Α 29502/85/2014).
 
Βασίλης Τραϊανόπουλος
Επιθ. Εργασιακών Σχέσεων
Πηγη : ergasiaka-gr