Ετήσιος πίνακας προσωπικού 2019

Πότε υποβάλλεται ο ετήσιος πίνακας προσωπικού 2019;

Από 1 έως 31 Οκτωβρίου 2019, θα πρέπει οι εργοδότες να υποβάλλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τον ετήσιο πίνακα προσωπικού για τα άτομα που απασχολούν με εξαρτημένη σχέση εργασίας. (αριθμ. 40331/Δ1.13521 ΦΕΚ 3520/9-92019 υπουργικής απόφασης)

Ποιοι εργαζόμενοι δηλώνονται στον ετήσιο πίνακα προσωπικού;

Στον ετήσιο πίνακα προσωπικού (Ε4) αποτυπώνονται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται την ώρα της υποβολής, είτε αυτοί είναι μόνιμοι είτε εποχικοί. Επιχειρήσεις δηλαδή που απασχολούν εποχικό προσωπικό και δεν έχει λήξει η εργασιακή τους σχέση κατά την υποβολή του ετήσιου πίνακα (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά γραφεία κλπ) θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον πίνακα και το προσωπικό αυτό.

Ξέχασα να συμπεριλάβω εργαζομένους στον ετήσιο πίνακα προσωπικού. Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να κατατεθεί Ε4 – συμπληρωματικός ετήσιος πίνακας προσωπικού, μόνο για τα άτομα που δεν συμπεριλήφθηκαν στον Ε4 – ετήσιο πίνακα και πάντα εντός των νομίμων προθεσμιών.

Έγιναν λάθη στον υποβληθέντα ετήσιο πίνακα προσωπικού. Μπορώ να υποβάλλω συμπληρωματικό ετήσιο για την διόρθωσή τους;

Όχι. Ο συμπληρωματικός ετήσιος πίνακας, υποβάλλεται μόνο για εργαζόμενους που δεν καταχωρήθηκαν αρχικά. Για διορθώσεις λαθών, πρέπει να γίνει χειρόγραφη ενημέρωση του ΣΕΠΕ.

Μετά την υποβολή του ετήσιου πίνακα προσωπικού και μέχρι 31 Οκτωβρίου έγιναν νέες προσλήψεις. Πρέπει να υποβληθεί συμπληρωματικός ετήσιος πίνακας;

Όχι, δεν πρέπει να υποβληθεί συμπληρωματικός ετήσιος πίνακας προσωπικού, αφού αυτός υποβάλλεται μόνο για το προσωπικό που απασχολούταν κατά την ημερομηνία υποβολής του εντύπου «Ε4 Ετήσιος πίνακας» και δεν είχε δηλωθεί σ’ αυτό.

Άλλαξαν οι αποδοχές του προσωπικού εντός του Οκτωβρίου. Πρέπει να υποβληθεί Ε4 – τροποποιητικός πίνακας αποδοχών εντός δεκαπενθημέρου;

Εφόσον οι μεταβολές αυτές καταχωρίστηκαν στον ετήσιο πίνακα προσωπικού και είναι εντός του διαστήματος των 15 ημερών από την μεταβολή, δεν απαιτείται η υποβολή νέου πίνακα λόγω αλλαγής των αποδοχών.

Δεν υποβλήθηκε ετήσιος πίνακας προσωπικού εντός των νομίμων προθεσμιών. Τι πρέπει να κάνω;

Ο ετήσιος πίνακας προσωπικού θα πρέπει να κατατεθεί χειρόγραφα στο ΣΕΠΕ. Προβλέπεται πρόστιμο για εκπρόθεσμη κατάθεση. Η παράβαση χαρακτηρίζεται ως “σημαντική”

Δεν υποβλήθηκε ετήσιος πίνακας προσωπικού. Τι προβλέπεται σε περίπτωση ελέγχου;

Προβλέπεται πρόστιμο για μη υποβολή ετήσιου πίνακα προσωπικού. Η παράβαση χαρακτηρίζεται ως “πολύ υψηλής” σοβαρότητας

Η μη αναγραφή εργαζόμενου σε ετήσιο πίνακα προσωπικού μπορεί να επισύρει ποινή για αδήλωτο εργαζόμενο;

Αν και βάσει του άρθρου 5 του Ν.4554/2018, οι διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία επιβάλλονται εφόσον διαπιστωθεί η μη αναγραφή εργαζομένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού, εν τούτοις σύμφωνα με εσωτερικές οδηγίες του ΣΕΠΕ προς τους επιθωρητές εργασίας, οι περιπτώσεις αυτές δεν θα πρέπει να εξετάζονται υπό τη στενή γραμματική διατύπωση του νόμου, αλλά σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της διάταξης και πάντα εντός του πλαισίου των αρχών της καλής πίστης και της χρηστής διοίκησης.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν είναι αναγραμμένος στον ισχύοντα ετήσιο πίνακα προσωπικού, για τον οποίο ωστόσο τεκμαίρεται η συνέχιση της εργασιακής του σχέσης, (πχ. υποβάλλεται κανονικά ΑΠΔ, εμφανίζεται σε προϊσχύοντα πίνακα, δεν έχει κατατεθεί για αυτόν καταγγελία σύμβασης ή οικειοθελής αποχώρηση κλπ), δεν θα πρέπει να λογίζεται ως «αδήλωτος εργαζόμενος» κατά το άρθρο 5 του Ν.4554/2018, αλλά ως εργαζόμενος για τον οποίο δεν έχει υποβληθεί ετήσιος πίνακας προσωπικού. Στην περίπτωση αυτή, ακολουθείται βέβαια η προβλεπόμενη διαδικασία επιβολής προστίμου για μη κατάθεση ετήσιου πίνακα προσωπικού.