Μητρώο πραγματικών δικαιούχων του Ν. 4557-2018

 

Υποχρέωση Νομικών Προσώπων και Οντοτήτων αναφορικά με τους Πραγματικούς Δικαιούχους τους

 Δέκα έτη μετά την εφαρμογή του Ν. 3691/2008, με τον Ν. 4557/2018 (ο «Νόμος») εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη το νέο πλαίσιο για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σε ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ (η «4η Οδηγία ΑΜL»). Υπό το νέο πλαίσιο, για πρώτη φορά προβλέπεται η διαρκής υποχρέωση των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με έδρα στην Ελλάδα να διατηρούν ακριβή δεδομένα σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους. Αντίστοιχες υποχρεώσεις θεσπίζονται και για τα καταπιστεύματα σε σχήμα ρητής καταπιστευτικής διαχείρισης (express trust) που διέπονται από την ελληνική νομοθεσία.

Ι. Έννοια Πραγματικού Δικαιούχου

Ως πραγματικός δικαιούχος κατά το Νόμο νοείται το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α, στο/α τελικά ανήκει ή το/α οποίο/α ελέγχει/ουν το υπόχρεο νομικό πρόσωπο δια της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων, και μέσω μετοχών στον κομιστή ή της άσκησης μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Η κατοχή ποσοστού μετοχών ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% του νομικού προσώπου από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου. Η κατοχή ποσοστού μετοχών ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% της εταιρείας από νομικό πρόσωπο, ο έλεγχος του οποίου ασκείται από φυσικό/ά πρόσωπο/α ή από περισσότερα νομικά πρόσωπα τα οποία ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου. Σημειώνουμε την αστοχία στη διατύπωση του Νόμου αναφορικά με τη διάκριση μεταξύ της έννοιας της ιδιοκτησίας και της έννοιας του ελέγχου, καθώς σύμφωνα με την 4η Οδηγία AML η κατοχή των ανωτέρω ποσοστών συμμετοχής ή η κατοχή των ανωτέρω ποσοστών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας συνιστούν ενδείξεις άμεσης και έμμεσης ιδιοκτησίας, αντίστοιχα. Το εν λόγω ζήτημα θα πρέπει να επιλύεται με αναφορά στην αντίστοιχη πρόβλεψη της ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Περαιτέρω, ο έλεγχος δύναται να εξακριβωθεί και με άλλα μέσα, μεταξύ άλλων, βάσει των κριτηρίων ελέγχου για την κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δηλαδή, ενδεικτικά, της άσκησης ελέγχου μέσω συμφωνίας μετόχων, της άσκησης δεσπόζουσας επιρροής ή της εξουσίας διορισμού των ανώτερων διοικητικών στελεχών του νομικού προσώπου.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και μόνο εφόσον δεν δύναται να προσδιοριστεί κανένα πρόσωπο ως πραγματικός δικαιούχος σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια ή εάν υπάρχουν αμφιβολίες για το ότι το πρόσωπο που προσδιορίστηκε είναι πράγματι ο πραγματικός δικαιούχος, ως πραγματικός δικαιούχος νοείται το ή τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους στην εταιρεία.

Τα ως άνω κριτήρια δεν τυγχάνουν εφαρμογής στις εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εταιρείες που υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ ή ισοδύναμα διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια αναφορικά με τις πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο.

ΙΙ. Ειδικό Μητρώο

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου, οι εταιρικές και άλλες οντότητες με καταστατική έδρα στην Ελλάδα έχουν την υποχρέωση να διατηρούν στην έδρα τους, σε ειδικό μητρώο, επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους. Στις τηρούμενες πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον α) το ονοματεπώνυμο, β) η ημερομηνία γέννησης, γ) η υπηκοότητα και δ) η χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων, καθώς και ε) το είδος και στ) η έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν. Ειδικότερα για τις εισηγμένες εταιρείες, η τήρηση του ειδικού μητρώου φαίνεται ότι θα γίνεται βάσει των ήδη διαθέσιμων στο πλαίσιο συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων, τα οποία κρίνονται από το νομοθέτη ως επαρκή για τη συμμόρφωση των εν λόγω οντοτήτων με τις υποχρεώσεις διαφάνειας του Νόμου.

Υπεύθυνος τήρησης του ειδικού μητρώου είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή το ειδικώς εξουσιοδοτημένο από το αρμόδιο όργανο αυτής πρόσωπο. Ειδική πρόβλεψη τίθεται για τις εισηγμένες εταιρείες, στις οποίες η τήρηση του μητρώου ανατίθεται στον υπεύθυνο εταιρικής συμμόρφωσής της.

Περαιτέρω, στο Νόμο προβλέπεται η δυνατότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών να συνιστούν κοινά πληροφοριακά συστήματα που επιτρέπουν την καταχώριση, την ανταλλαγή και την αποθήκευση επαρκών, ακριβών και επίκαιρων πληροφοριών για τους νόμιμους και πραγματικούς δικαιούχους των νομικών προσώπων που είναι πελάτες τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εδρεύουν στην αλλοδαπή. Πρόσβαση στα εν λόγω πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να δίδεται στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (η «Αρχή»), στις αρμόδιες αρχές καθώς και στις εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

ΙΙΙ. Πρόσβαση στο Ειδικό Μητρώο

Πρόσβαση στο ειδικό μητρώο μπορούν να έχουν κατόπιν σχετικού αιτήματος τόσο τα πρόσωπα στα πλαίσια τήρησης των υποχρεώσεων λήψης μέτρων δέουσας επιμέλειας κατά τους όρους του Νόμου (συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών), όσο και η Αρχή, οι αρμόδιες αρχές αλλά και οι εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

ΙV. Κεντρικό Μητρώο

Πέραν του ειδικού μητρώου, στο Νόμο προβλέπεται η δημιουργία ενός κεντρικού μητρώου πραγματικών δικαιούχων που θα λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο, σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στην 4η Οδηγία ΑML. Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων δημιουργείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών (το «Κεντρικό Μητρώο»). Το Κεντρικό Μητρώο θα συνδέεται με το Α.Φ.Μ. κάθε νομικού προσώπου ή οντότητας, ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα διασύνδεσής με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα Αποθετήρια Τίτλων καθώς και οιονδήποτε άλλο φορέα στον οποίο τηρούνται πληροφορίες για τον πραγματικό δικαιούχο των υπόχρεων οντοτήτων. Στο ίδιο πνεύμα, ο Νόμος προβλέπει την υποχρέωση των δημόσιων υπηρεσιών Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών καθώς και των υπηρεσιών οιωνδήποτε άλλων φορέων να συνεργάζονται με τη Γ.Γ.Π.Σ. και να συνδράμουν στην «τροφοδότηση» του Κεντρικού Μητρώου.

V. Πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο

Πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο έχουν η Αρχή και οι αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και των συναφών βασικών αδικημάτων, χωρίς κανένα περιορισμό, οι αρμόδιες αρχές καθώς και τα πρόσωπα που υποχρεούνται στην εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Νόμο. Ειδική πρόβλεψη έχει τεθεί και για τη δυνατότητα των ανωτέρω αρχών να συνεργάζονται και να διαβιβάζουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων στις αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα των τελευταίων.

Πληροφόρηση ως προς τα ελάχιστα στοιχεία του Κεντρικού Μητρώου μπορεί να έχει και κάθε πρόσωπο ή οργανισμός που αποδεικνύει ειδικό έννομο συμφέρον και υποβάλλει σχετικό αίτημα πλήρως τεκμηριωμένο στο Υπουργείο Οικονομικών. Περιορισμοί στην πρόσβαση στις πληροφορίες για τον πραγματικό δικαιούχο δύναται να θεσπίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Αρχής, όταν η πρόσβαση αιτιολογημένα δύναται να εκθέσει τον πραγματικό δικαιούχο σε κίνδυνο εξαπάτησης, απαγωγής, εκβιασμού, βίας ή εκφοβισμού ή αν ο πραγματικός δικαιούχος είναι ανήλικος ή με άλλον τρόπο ανίκανος για δικαιοπραξία.

Η λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου τίθεται σε πλήρη ισχύ εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του Νόμου, ήτοι μέχρι την 31.1.2019. Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να καταχωρίσουν αυτό στο Κεντρικό Μητρώο εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη λειτουργίας του, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασής τους στην πλατφόρμα taxisnet. Η καταχώριση τυχόν μεταβολών στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων θα πρέπει να πραγματοποιείται επίσης εντός εξήντα (60) ημερών.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση και τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου, τον τρόπο και τη σειρά καταχώρισης των στοιχείων του ειδικού μητρώου σε αυτό, τη διασύνδεση του Κεντρικού Μητρώου με τα Αποθετήρια Τίτλων και τα πληροφοριακά συστήματα που συστήνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

VI. Κυρώσεις

Η μη συμμόρφωση των υπόχρεων νομικών προσώπων με τις υποχρεώσεις τήρησης, επικαιροποίησης και καταχώρισης του ειδικού μητρώου στο Κεντρικό Μητρώο εντός των τιθέμενων ως άνω προθεσμιών επισύρει την επιβολή των κάτωθι κυρώσεων:

α)    δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης βάσει ενημέρωσης που λαμβάνουν από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Κεντρικού Μητρώου,

β)     επιβολή προστίμου δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ από την Αρχή και πρόβλεψη προθεσμίας για τη συμμόρφωση του υπόχρεου προσώπου με το Νόμο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων προσώπων εντός της τιθέμενης προθεσμίας ή υποτροπής, η Αρχή προβαίνει στην επιβολή προστίμου είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-10-2019 ]  Πηγή : Taxheaven.gr

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις 

*30/09/2019 : Προστέθηκε αναφορά για τα Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
*02/10/2019 : Προστέθηκε αναφορά για την διαδικασία εξουσιοδότησης εκπροσώπου Νομικού Προσώπου. Δ Τεχνικά ζητήματα, Ερώτηση 1

Α. Γενικά -Ορισμοί

1. Τι είναι το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων;

Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο το οποίο έχει δημιουργηθεί, μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Σε αυτό, όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες οι νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα εκ του νόμου απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους.

2. Πως ορίζεται ο πραγματικός δικαιούχος;

Πραγματικός δικαιούχος (beneficial owner) θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο πραγματικά ανήκει ή το οποίο ελέγχει πραγματικά μία εταιρική οντότητα ή για λογαριασμό του οποίου διεξάγονται συναλλαγές ή δραστηριότητες μιας εταιρείας. Η έννοια του πραγματικού δικαιούχου αντιπαραβάλλεται με την έννοια του νόμιμου κυρίου (legal owner) της νομικής οντότητας, ο οποίος δηλώνεται ως μέτοχος ασκών τον έλεγχο του νομικού προσώπου/οντότητας.

3. Είμαι πραγματικός δικαιούχος. Ποιος καταχωρίζει τα στοιχεία μου στο Κεντρικό Μητρώο;

Η καταχώριση των στοιχείων του πραγματικού δικαιούχου γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή ειδικώς εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με απόφαση του αρμόδιου εταιρικού καταστατικού οργάνου.
Η πρόσβαση στην εφαρμογή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, λαμβάνει χώρα με τους δικούς του προσωπικούς κωδικούς και προϋποθέτει την ύπαρξη εξουσιοδότησης του νομικού προσώπου στον εκπρόσωπο του, στο πληροφοριακό σύστημα του TaxisNet,.

4. Ποιος είναι ο σκοπός του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων;

Σκοπός του Κεντρικού Μητρώου είναι η άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, στο πλαίσιο της διαφάνειας των εταιρικών οντοτήτων και των παρεμφερών νομικών μορφωμάτων, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της χρησιμοποίησής τους για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Στόχος της Ε.Ε. είναι η διασύνδεση των εθνικών Μητρώων Πραγματικών Δικαιούχων μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας έως τις 10 Μαρτίου 2021.

5. Είμαι πραγματικός δικαιούχος. Πως προστατεύονται τα δικαιώματά μου ως υποκείμενο των δεδομένων που τίθενται στη διάθεση του κοινού;

Στο πλαίσιο δίκαιης ισορροπίας μεταξύ αφ’ ενός του γενικού συμφέροντος για την πρόληψη του Ξ/Χ και της Χ/Τ και αφ’ ετέρου των θεμελιωδών δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, οι πληροφορίες των πραγματικών δικαιούχων που τίθενται στη διάθεση του κοινού αφορούν αυστηρά στη σφαίρα της οικονομικής τους δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση του κοινού στο Κεντρικό Μητρώο είναι ελεύθερη μόνο ως προς τα στοιχεία που αφορούν στο ονοματεπώνυμο, την υπηκοότητα και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν οι πραγματικοί δικαιούχοι, προκειμένου να αποφευχθεί η έκθεση του πραγματικού δικαιούχου σε κίνδυνο εξαπάτησης, απαγωγής, εκβιασμού, βίας ή εκφοβισμού και να επιτευχθεί η προστασία του αν είναι ανήλικος ή με άλλον τρόπο ανίκανος προς δικαιοπραξία.
Επιπλέον, οι υπόχρεοι καταχώρισης ενημερώνονται αυτόματα για τις αναζητήσεις που έγιναν για αυτούς από φυσικά πρόσωπα. Οι υπόχρεοι καταχώρισης δεν ενημερώνονται για αναζητήσεις που διενεργούνται από τις ελεγκτικές αρχές, τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 6 του ν. 4557/2018 ή των υπόχρεων προσώπων (άρθρο 5 ν. 4557/2018).

6. Είμαι πραγματικός δικαιούχος. Για πόσο διάστημα τηρούνται τα δεδομένα μου;

Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί και αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται online για πέντε (5) έτη. Μετά την 5ετία παραμένουν στη βάση δεδομένων που τηρείται στη ΓΓΠΣ σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Β. Νομικό πλαίσιο

1. Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Μητρώου;

■ Ο ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139), όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ. 62 του ν. 4607/2019 (Α’ 65) με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η οδηγία 2015/849 και εν μέρει η οδηγία 2018/843.
■ Η υπ’ αρ. 67343 ΕΞ 2019/19-06-2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2443), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 73900 ΕΞ 2019/02-07-2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2718).

2. Ποιος θεωρείται πραγματικός δικαιούχος; Ποιες μπορεί να αποτελούν ενδείξεις ελέγχου μίας εταιρείας, ώστε να προκύψει ο πραγματικός δικαιούχος;

Πραγματικός δικαιούχος θεωρείται το φυσικό ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία πραγματικά ανήκει ή τα οποία πραγματικά ελέγχουν μία εταιρική οντότητα. Η εξακρίβωση και ο έλεγχος της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων επεκτείνεται, κατά περίπτωση, σε νομικές οντότητες που κατέσχουν άλλες οντότητες. Σκοπός είναι να αναζητηθεί και εντοπιστεί το φυσικό πρόσωπο το οποίο τελικά ασκεί έλεγχο μέσω ιδιοκτησίας ή με άλλο τρόπο ενός νομικού προσώπου. Ο έλεγχος με άλλα μέσα μπορεί να περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, όπως μέσω (εξωεταιρικής) συμφωνίας μετόχων, της άσκησης δεσπόζουσας επιρροής ή της εξουσίας διορισμού ανώτερων διοικητικών στελεχών. Ενδείξεις ελέγχου:
■ Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο.
■ Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα.
■ Εάν μία μητρική οντότητα έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών, εταίρων ή μελών μίας άλλης οντότητας (θυγατρική).
■ Εάν μία μητρική οντότητα έχει το δικαίωμα:
– να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της άλλης οντότητας (θυγατρική οντότητα) και είναι ταυτόχρονα μέτοχος, εταίρος ή μέλος αυτής της οντότητας,
– να ασκεί κυριαρχική επιρροή στην άλλη οντότητα (θυγατρική οντότητα), της οποίας είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος, είτε βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με την οντότητα αυτή είτε βάσει πρόβλεψης του ιδρυτικού εγγράφου ή του καταστατικού της.
■ Εάν μία μητρική οντότητα είναι μέτοχος εταίρος ή μέλος της άλλης οντότητας και είτε:
– ελέγχει από μόνη της, δυνάμει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους, εταίρους ή μέλη της οντότητας αυτής (θυγατρική οντότητα), την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, εταίρων ή μελών της είτε:
– ισχύουν αθροιστικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
■ Η πλειοψηφία των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της οντότητας αυτής (θυγατρικής οντότητας) που είχαν τη διοίκηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, καθώς και κατά την προηγούμενη περίοδο και μέχρι την κατάρτιση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έχει
διοριστεί μόνο ως αποτέλεσμα της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.
■ Τα δικαιώματα ψήφου που κατέχονται από τη μητρική οντότητα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου στη θυγατρική οντότητα.
■ Κανένα τρίτο μέρος δεν έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα σημεία α’, β’ ή γ’ της παρούσας παραγράφου, αναφορικά με αυτή την οντότητα (θυγατρική οντότητα).
■ Εάν μια μητρική οντότητα έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγματι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο στην άλλη οντότητα (θυγατρική οντότητα).

3. Τα Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι υπόχρεα καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων;

Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σύλλογοι, σωματεία, ιδρύματα, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κ.α.) είναι υπόχρεα καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, ως οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα.

4. Ποιοι δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων/οντοτήτων;

Δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας ή/και ο διαχειριστής (εφόσον υπάρχει).

Στους συνεταιρισμούς δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας του ΔΣ, καθώς και τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό μερίδων ίσο ή άνω του 25%.
Στις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας ή/και ο διαχειριστής (εφόσον υπάρχει) καθώς και οι εταίροι, φυσικά/νομικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω του 25%. Στους ιερούς ναούς δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι ο Πρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας (εφόσον υπάρχει) του εκκλησιαστικού συμβουλίου.
Οι άτυπες ενώσεις ιδιοκτητών και ενοίκων πολυκατοικίας, όταν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα, δεν είναι υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.
Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, όταν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα, δεν είναι υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

5. Τι κυρώσεις υπάρχουν στην περίπτωση μη καταχώρισης των στοιχείων του πραγματικού δικαιούχου στο Κεντρικό Μητρώο;

Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων. Περαιτέρω, σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης τήρησης ειδικού μητρώου και εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο, με απόφαση της Αρχής επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και τίθεται προθεσμία για τη συμμόρφωσή τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Γ. Ενδεικτικές περιπτώσεις – Παραδείγματα

1. Εταιρεία μη εισηγμένη που εδρεύει στην Ελλάδα έχει εξαντλήσει όλα τα δυνατά μέσα προσδιορισμού του πραγματικού δικαιούχου ή έχει αμφιβολίες ως προς το πρόσωπο που προσδιορίστηκε. Ποιος θεωρείται ως πραγματικός δικαιούχος;

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα δυνατά μέσα και ελλείψει βάσιμων υποψιών ή εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το ότι το πρόσωπο που προσδιορίστηκε είναι ο πραγματικός δικαιούχος, θεωρείται πραγματικός δικαιούχος το ή τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους διευθύνοντος την εταιρεία.

2. Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα αλλά έχει απαλλαγεί από τη φορολογία βάσει ειδικών διατάξεων. Υποχρεούται σε καταχώριση στο Κεντρικό Μητρώο;

Όχι. Υπόχρεοι καταχώρισης είναι τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα.

3. Εγκατεστημένη στην Ελλάδα θυγατρική εταιρεία της οποίας η μητρική είναι εισηγμένη στο εξωτερικό. Υποχρεούται σε καταχώριση στο Κεντρικό Μητρώο;

Ναι. Θυγατρική εταιρεία με πραγματικό δικαιούχο εισηγμένη εταιρεία στο εξωτερικό υποχρεούται σε καταχώρηση. Ως πραγματικός δικαιούχος νοείται η εισηγμένη μητρική. Για την ορθή καταχώριση της μητρικής εισηγμένης εταιρείας, αρκεί η αναφορά του ΑΦΜ (TIN) της στη χώρα εγκατάστασης και του κωδικού αναγνώρισης νομικού προσώπου (Legal Entity Identifier).

4. Είμαι μέτοχος σε εισηγμένη εταιρεία. Οφείλω να γνωστοποιήσω τις μεταβολές στο ποσοστό μετοχών που κατέχω στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων;

 
Οι εισηγμένες εταιρείες σε ρυθμισμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα καταχωρίζονται αυτόματα στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, μέσω σύνδεσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών με τη ΓΓΠΣ. Τα στοιχεία καταχώρισης αφορούν τον Α.Φ.Μ. και τον κωδικό αναγνώρισης νομικού προσώπου (Legal Entity Identifier).

Δ. Τεχνικά ζητήματα

1. Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν είστε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος Νομικού Προσώπου»;

Η πρόσβαση στο σύστημα λαμβάνει χώρα από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για την υποβολή της δήλωσης, με τους δικούς του προσωπικούς κωδικούς, μέσω της διαδικασίας εξουσιοδότησης στο TaxisNet,.
Το μήνυμα «Δεν είστε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος Νομικού Προσώπου» σημαίνει δεν έχει ακολουθηθεί στο TaxisNet η διαδικασία εξουσιοδότησης, άρα δεν έχετε και δικαίωμα υποβολής.
Η διαδικασία εξουσιοδότησης εκπροσώπου Νομικού Προσώπου είναι η ακόλουθη:
Το Νομικό Πρόσωπο συνδέεται στο TaxisNet με τους κωδικούς του (λογαριασμό TaxisNet) και κατόπιν από την επιλογή «Ο λογαριασμός μου / Εξουσιοδοτήσεις» εξουσιοδοτεί το φυσικό πρόσωπο (νόμιμο εκπρόσωπο) της νομικής οντότητας. Με την ολοκλήρωση της ενέργειας αυτής, μπορεί ο νόμιμος εκπρόσωπος να συνδεθεί και να εισέλθει στην εφαρμογή «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ», χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του λογαριασμό στο TaxisNet.

2. Πως ολοκληρώνεται η υποβολή της δήλωσης;

Μετά την προσθήκη όλων των δικαιούχων, ο υπόχρεος μπορεί να αποθηκεύσει προσωρινά την δήλωση πατώντας το κουμπί «Προσωρινή Αποθήκευση» της οθόνης «Βασικά Στοιχεία» και μπορεί να κάνει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις επιθυμεί. Για την οριστική υποβολή της δήλωσης , επιλέγεται το κουμπί «Οριστική Υποβολή» της οθόνης «Βασικά Στοιχεία».

3. Έχω κάνει οριστική Υποβολή και πρέπει να κάνω μεταβολές.

Παρέχεται η δυνατότητα άρσης της οριστικής Υποβολής και πολλαπλών επανυποβολών, πατώντας το κουμπί «τροποποίηση» της οθόνης «Βασικά Στοιχεία».

4. Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμός ΓΕΜΗ;

Το πεδίο «Αριθμός ΓΕΜΗ» δεν είναι υποχρεωτικό και μπορεί να είναι κενό. Ωστόσο, αν ο χρήστης εισάγει τουλάχιστον ένα χαρακτήρα στο πεδίο, τότε είναι απαιτητό να συμπληρώσει από 8 έως 12 αριθμητικά ψηφία.

5. Τι είναι το πεδίο TAX ID;

Σε περίπτωση προσώπου από το εξωτερικό το πεδίο TAX ID συμπληρώνεται αυτόματα (με βάση τον αριθμό μητρώου της χώρας του εξωτερικού) και δεν είναι τροποποιήσιμο.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-06-2019 ] Πηγή : Taxheaven.gr

67343 ΕΞ 2019 Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018

(Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αριθμ. 67343 ΕΞ 2019

(ΦΕΚ B’ 2443/20-06-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α’ 139/30.07.2018),όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 62 του ν. 4607/2019 (Α’ 65),
β) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
γ) του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών και Υφυπουργών» (Α’ 116),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

2. Την ανάγκη ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων τήρησης και διαδικασίας καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

3. Την ανάγκη θέσπισης και περιγραφής των λειτουργικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων του ν. 4557/2018, που τηρείται αρμοδίως στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του νόμου αυτού.

4. Την ανάγκη χρονικής διαβάθμισης της διαδικασίας καταχώρισης των υπόχρεων στο Μητρώο λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εταιρικών και λοιπών οντοτήτων και των επιχειρήσεων που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) «πάροχος στοιχείων πραγματικού δικαιούχου»: ο νόμιμος εκπρόσωπος ή το ειδικώς εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με απόφαση του αρμόδιου εταιρικού καταστατικού οργάνου που τηρεί το Μητρώο της παρ. 1 του άρθρου 20, ή ο καταπιστευματοδόχος ή διαχειριστής καταπιστεύματος που τηρεί το Μητρώο της παρ. 1 του άρθρου 21,

2) «αρμόδια Ελεγκτική Αρχή»:
α) η Αρχή καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρο 47 ν. 4557/2018) και
β) οι αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018),

3) «αρμόδια αρχή/αρμόδιες αρχές»: οι οριζόμενες στο άρθρο 6 του ν. 4557/2018,

4) «υπόχρεο πρόσωπο/υπόχρεα πρόσωπα»: τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4557/2018,

5) «Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας»: ο φορέας που ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4557/2018,

6) «νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες»: τα οριζόμενα στο άρθρο 2 περιπτ. γ) και δ) του ν. 4172/2013,

7) «υπόχρεος καταχώρισης»: τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που υποχρεούνται να καταχωρίζουν στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του ν. 4557/2018.

Άρθρο 2
Υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Α. Κάθε είδους νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 και να τηρούν ειδικό Μητρώο πραγματικών δικαιούχων, το οποίο συνδέεται με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα, υπόχρεοι καταχώρισης είναι:

1. Εμπορικές επιχειρήσεις που δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμισμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης:
α) Ομόρρυθμες Εταιρείες.
β) Ετερόρρυθμες εταιρείες.
γ) Ετερόρρυθμες εταιρείες κατά μετοχές.
δ) Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.
ε) Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης μονοπρόσωπες.
στ) Ανώνυμες Εταιρείες.
ζ) ΙΜΕ ΕΠΕ.
η) Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες.

Θυγατρικές εταιρείες ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών με πραγματικό δικαιούχο εισηγμένη εταιρεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή καταχωρίζουν ως πραγματικό δικαιούχο την εισηγμένη μητρική σύμφωνα με το μέρος Β του παρόντος άρθρου.

2. Ναυτικές – ναυτιλιακές εταιρείες:
α) ναυτικές εταιρείες του ν. 959/1979 και ειδικές ναυτικές επιχειρήσεις (ΕΝΕ) εγκριτικών πράξεων του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο ΝΕ του ν. 959/1979,
β) οι ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής του ν. 3182/2003 (ΝΕΠΑ),
γ) οι συμπλοιοκτησίες.

Οι εταιρείες της παρούσας παραγράφου καταχωρίζουν στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρισθεί στα οικεία Μητρώα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Αστικές επαγγελματικές εταιρείες:
α) αστικές επαγγελματικές εταιρείες δικηγόρων,
β) αστικές επαγγελματικές εταιρείες συμβολαιογράφων,
γ) αστικές επαγγελματικές εταιρείες δικαστικών επιμελητών.

4. Οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
α) σύλλογοι – σωματεία,
β) ιδρύματα,
γ) αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
δ) μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 2731/1999.

5. Καταπιστεύματα και παρεμφερή μορφώματα:
α) οι νομικές οντότητες της περιπτ. δ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013,
β) τα αλλοδαπά εμπιστεύματα (trusts) του οποίου ο ιδρυτής, εμπιστευματούχος ή δικαιούχος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος,
γ) αλλοδαπά ιδρύματα (foundation).

6. Συνεταιρισμοί:
α) αστικοί συνεταιρισμοί,
β) οικοδομικοί συνεταιρισμοί,
γ) αγροτικοί συνεταιρισμοί,
δ) πιστωτικοί συνεταιρισμοί,
ε) πιστωτικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν με τη μορφή πιστωτικού ιδρύματος.

7. Εταιρείες που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή σε παρόμοιες διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Ο σύνδικος της πτώχευσης, ο διαχειριστής αφερεγγυότητας ή ο εκκαθαριστής ή ειδικός εκκαθαριστής καταχωρίζουν σε ειδική μερίδα του Κεντρικού Μητρώου τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων.

Β. Οι εισηγμένες εταιρείες σε ρυθμισμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα καταχωρίζονται αυτόματα στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, μέσω σύνδεσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών με τη ΓΓΠΣ. Τα στοιχεία καταχώρισης αφορούν τον Α.Φ.Μ. και τον κωδικό αναγνώρισης νομικού προσώπου (Legal Entity Identifier).

Άρθρο 3
Διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Για την υποβολή στοιχείων στην εφαρμογή του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α. Η εφαρμογή παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr και την επιλογή με τη σήμανση «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ν. 4557/2018)».

β. Πρόσβαση στην εφαρμογή για την υποβολή των στοιχείων έχουν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες με την έννοια των περιπτ. γ) και δ) του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 διά των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με χρήση των διαπιστευτηρίων που έχουν λάβει από τη Φορολογική Διοίκηση. Ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, πιστοποιημένο και ενεργοποιημένο με κλειδάριθμο, που έχει δηλωθεί στο TAXISnet στο σύστημα εξουσιοδοτήσεων της υπηρεσίας myTAXISnet της ιστοσελίδας www.gsis.gr ή www.aade.gr, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.

γ. Με την επιτυχή εισαγωγή στο σύστημα, πραγματοποιούνται έλεγχοι για την διαπίστωση του ρόλου και των δικαιωμάτων πρόσβασης. Αναλόγως αποδίδονται οι ρόλοι «Πάροχος στοιχείων πραγματικού δικαιούχου Ν.Π.» «Αρμόδια Ελεγκτική Αρχή», «Αρμόδια Αρχή», «Υπόχρεο Πρόσωπο», «Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας».

Άρθρο 4
Στοιχεία καταχώρισης υπόχρεων

Α. Ο πάροχος στοιχείων καταχωρίζει:

1. Για νομικά πρόσωπα

α) Για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα που εκπροσωπεί:
ΑΦΜ, Επωνυμία, Διακριτικό τίτλο, ΑΡ.ΓΕΜΗ, μορφή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, στοιχεία επικοινωνίας (Χώρα, Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια, τηλ. σταθερό, fax, email), κωδικό αναγνώρισης νομικού προσώπου (Legal Entity Identifier), όπου απαιτείται.

β) Για τον ίδιο:
ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, τύπος πιστοποιητικού ταυτοποίησης, αριθμός πιστοποιητικού, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας (Χώρα διαμονής, Οδός, αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια, τηλ. σταθερό, τηλ. κινητό, fax, email).

γ) Για τους πραγματικούς δικαιούχους:

i) Βασικά στοιχεία:
ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, τύπος πιστοποιητικού, αριθμός πιστοποιητικού, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, διεύθυνση κατοικίας (Χώρα διαμονής, Οδός, αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, τηλ. σταθερό, τηλ. κινητό, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),Φορολογική κατοικία και TAX ID.

ii) Διεύθυνση επικοινωνίας/αλληλογραφίας:
Οδός, αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια, Χώρα.

iii) Ιδιότητες πραγματικού δικαιούχου:
Μέλος Δ.Σ., δ/νων σύμβουλος, εντεταλμένος σύμβουλος, διοικητής, γενικός δ/ντής, δ/ντής, άλλο πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση, διαχείριση ή εκπροσώπηση της εταιρείας, εταίρος, μέτοχος, άλλη ιδιότητα.

iv) Είδος και έκταση δικαιωμάτων:
Είδος μέλους, είδος τίτλου, ποσοστό ιδιοκτησίας, ποσοστό δικαιώματος ψήφου, δυνατότητα ελέγχου με άλλο τρόπο (εξωεταιρική συμφωνία για διορισμό μελών ΔΣ ή για από κοινού λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση), τυχόν ιδιότητα πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου/ στενού συγγενή ή στενού συνεργάτη του κατά τους ορισμούς 9,10,11 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018.

δ) Στην περίπτωση κατοχής εταιρείας από άλλη εταιρεία, καταχωρίζει:

i) Βασικά στοιχεία:
Επωνυμία, Διακριτικός τίτλος, ΑΦΜ, ΑΡ. ΓΕΜΗ, είδος Ν.Π., στοιχεία προσδιορισμού έδρας (Χώρα, Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια, τηλέφωνο fax, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, επίσημος ιστοσελίδα νομικού προσώπου αν υπάρχει), Φορολογική κατοικία και TAX ID.

ii) Είδος και έκταση δικαιωμάτων:
Είδος μέλους, είδος τίτλου, ποσοστό ιδιοκτησίας, ποσοστό δικαιώματος ψήφου, δυνατότητα ελέγχου με άλλο τρόπο.

2. Για νομικές οντότητες (καταπιστεύματα και άλλα είδη νομικών μορφωμάτων παρεμφερή με καταπιστεύματα)

Τα στοιχεία για τον ίδιο της περιπτ. β, της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και τα βασικά στοιχεία της υποπερίπτ. ii) της περιπτ. γ, της παρ. 1 του παρόντος άρθρου των ακολούθων προσώπων:
α) του ιδρυτή,
β) του ή των καταπιστευματοδόχων,
γ) του προστάτη (ενδεχομένως),
δ) των δικαιούχων ή της κατηγορίας δικαιούχων,
ε) οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο επί του καταπίατεύματος.

Β. Όλα τα ποσοστά καταχωρούνται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

Τα στοιχεία αυτά αντλούνται από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης αλλά επικαιροποιούνται και επιβεβαιώνονται από τον πάροχο στοιχείων, ο οποίος φέρει και την ευθύνη της ακρίβειας και πληρότητας αυτών.

Άρθρο 5
Τήρηση δεδομένων και επεξεργασία τους

Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί και αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται online για πέντε (5) έτη, και φυλάσσονται πέραν τούτου σε βάση δεδομένων που τηρείται στη ΓΓΠΣ, σύμφωνα με το ν. 2472/1997 (Α’50) και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η Γ.Γ.Π.Σ. ως εκ του ρόλου της είναι ο εκτελών την επεξεργασία.

Άρθρο 6
Δικαιώματα πρόσβασης

1. Οι αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές έχουν πλήρη και απεριόριστα δικαιώματα προβολής των στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης στα στοιχεία του Μητρώου και μόνο για τους σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας επιμέλειας που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως και 19 του ν. 4557/2018. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 στοιχεία.

2. Για την πρόσβαση των υπόχρεων προσώπων καθορίζεται ετήσιο τέλος ύψους εκατό (100) ευρώ.
Για την πρόσβαση φυσικών προσώπων καθορίζεται τέλος ύψους είκοσι (20) ευρώ για 10 αναζητήσεις.
Η είσπραξη των τελών γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικού παραβόλου το οποίο εκδίδεται με την αίτηση για αναζήτηση. Η πληρωμή του παραβόλου επιτρέπει την αναζήτηση. Το παράβολο συνδέεται με τον λογαριασμό γενικών εσόδων από παράβολα που είναι «1450189001 παράβολα από κάθε αιτία».
Τα έσοδα που δημιουργούνται από την είσπραξη των τελών για τις αναζητήσεις του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων καλύπτουν τις δαπάνες λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της ΓΓΠΣ και αποδίδονται για τον σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό της, με την εγγραφή ισόποσων πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4270/2014.

3. Με την πρόσβαση στο σύστημα οι χρήστες αποδέχονται την καταγραφή των στοιχείων τους. Περαιτέρω, οι χρήστες -φυσικά πρόσωπα αποδέχονται την ενημέρωση των υπόχρεων καταχώρισης για τις αναζητήσεις που έγιναν από αυτούς. Οι υπόχρεοι καταχώρισης δεν ενημερώνονται για αναζητήσεις των ελεγκτικών αρχών, των αρμόδιων αρχών ή των υπόχρεων προσώπων.

Άρθρο 7
Διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής αιτήματος χορήγησης πληροφοριών

1. Οι αρμόδιες Ελεγκτικές αρχές, οι αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ και την επιλογή με τη σήμανση «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ν. 4557/2018)», τυποποιημένο έγγραφο, το οποίο συμπληρώνουν, υπογράφουν, επισυνάπτουν σε σχετική ηλεκτρονική φόρμα και υποβάλουν στον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα, ο οποίος εγκρίνει την πρόσβαση των ειδικά εξουσιοδοτημέων προσώπων που ορίζονται από κάθε φορέα, με σχετική φόρμα καταχώρισης της εφαρμογής.

2. Τα φυσικά πρόσωπα μπαίνουν στο σύστημα με τους κωδικούς taxisnet και καταχωρίζουν σε σχετική φόρμα – αίτηση το λόγο αναζήτησης.

Άρθρο 8
Χρόνος και σειρά καταχώρισης

1. Η παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής για τη διευκόλυνση των υπόχρεων γίνεται σταδιακά. Η διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων της παρ. 2 πραγματοποιείται χρονικά ανά Ομάδα υπόχρεων προσώπων, σύμφωνα με το Παράρτημα Α’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και στο οποίο έχει καταχωρισθεί το σύνολο των υπόχρεων σε φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα νομικών προσώπων και οντοτήτων, ως εξής:

α) Η Ομάδα Α από 16/9/2019-14/10/2019
β) Η Ομάδα Β από 30/9/2019-1/11/2019
γ) Η Ομάδα Γ από 14/10/2019-29/11/2019

2. Για την εξοικείωση των χρηστών η εφαρμογή θα λειτουργήσει πιλοτικά από 20/07/2019. Τα δεδομένα που θα συλλέγουν θα διαγραφούν. Σχετικές πληροφορίες θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών www.minfin.gr.

Άρθρο 9
Διαρκής υποχρέωση σύνδεσης με το Κεντρικό Μητρώο και Έλεγχος

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που συνιστάται κατά τη διάρκεια του χρόνου καταχώρισης όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 6 ή μετά την ολοκλήρωσή του οφείλει να καταχωρίζει τα προβλεπόμενα στοιχεία εντός 60 ημερών από τη σύστασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4557/2018. Ο έλεγχος συμμόρφωσης με την παρούσα συμπεριλαμβάνεται στους ελέγχους δέουσας επιμέλειας που διενεργεί η ΑΑΔΕ.
 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’  
  ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ  
  (Σε μορφή υπολογιστικού φύλλου)  
     
  ΜΟΡΦΕΣ ΜΗ Φ.Π.    
           
           
  Κατηγορία ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΡΦΗΣ ΜΗ φ.Π. ΠΛΗΘΟΣ  
      A’ ΟΜΑΔΑ    
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 11 ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 726  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 12 ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 29  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν.959/79 2.128  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 9 ΕΙΔΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 298  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΑ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 1.782  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 36 AN 89/67 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 131  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 37 AN 89/67 ΗΜΕΔΑΠΗ ΑΕ 13  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 38 AN 378/68 ΚΑΙ Ν 27/75 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡ 1.243  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 39 ΑΝ 89/67 ΗΜΕΔΑΠΗ ΟΕ    
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 40 ΑΝ 89/67 ΗΜΕΔΑΠΗ ΕΕ    
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 50 ΑΝ 89/67 ΗΜΕΔΑΠΗ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 2  
5 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 79 ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ 1.937  
8 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 83 ΝΑΥΤ ΕΤ ΑΝ378/68 KAI Ν27/75 (ΑΡΟ25-ΠΑΡ1) 2  
                    8.291 60 ημέρες
      Β’ ΟΜΑΔΑ    
           
1 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 59 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.582  
2 ΝΠΔΔ 60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 21.878  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 10 ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ν. 89/67 537  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 13 ΑΜΙΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 302  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 14 ΑΜΙΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 29  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 15 ΑΜΙΓΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 15  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 16 ΑΜΙΓΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 19  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 17 ΑΜΙΓΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 3  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 18 ΑΜΙΓΗΣ ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 43  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 20 ΑΝ 89/67 ΗΜΕΔΑΠΗ ΕΠΕ 4  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 21 ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ.ΕΥΘΥΝΗΣ 2.003  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 22 ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤ.ΕΥΘΥΝΗΣ 107  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 23 ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 59  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 24 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 13  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 25 ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 8  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 26 ΑΛΛΟ ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ 4.133  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 27 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 17  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 28 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 90  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 29 ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ 251  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡ ΕΥΘΥΝΗΣ 1.096  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 4.628  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 32 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ε.Α.Σ. 100  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 33 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕ.Σ.Ε. 2  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 34 ΚΟΙΝΟΠΡ.ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 99  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 1.487  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 52 ΑΕ ΟΤΑ 55  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 56 ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓ ΕΤΑΙΡ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 54  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 57 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 19.003  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 58 ΜΟΝΟΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 13.309  
4 ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 41 ΣΥΛΛΟΓΟΣ 26.896  
4 ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 42 ΣΩΜΑΤΕΙΟ 26.456  
4 ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 43 ΙΔΡΥΜΑ 1.455  
4 ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 44 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΩΝ 32  
4 ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 45 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 10  
4 ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 46 ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ 233  
4 ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 47 ΑΛΛΟ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ 4.742  
4 ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 48 ΑΕ ΕΠΙΧ ΠΡΟΓΡΑΜ ΚΠΣ (Ν .2860/2000) 1  
4 ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 49 ΑΕ ΟΑΕΔ (Ν.2956/2001)    
4 ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 53 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 6  
4 ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 54 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 348  
4 ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 55 ΑΕ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 6  
5 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 75 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 6.948  
5 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 76 ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 162  
5 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 77 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 4.321  
5 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 78 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 1.056  
5 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 80 ΑΛΛΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 242  
6 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 61 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 7.876  
6 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 62 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠ. 82  
6 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 63 ΑΛΛΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 3.258  
6 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 64 ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 1.649  
6 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 74 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 7.077  
7 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΜΗ ΦΠ 81 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΜΗ ΦΠ ΑΕ 272  
7 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΜΗ ΦΠ 82 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΜΗ ΦΠ ΕΠΕ 192  
7 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΜΗ ΦΠ 85 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΜΗ ΦΠ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 51  
8 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 67 ΥΠΗΡ ΣΤΟΙΧΗΜ Κ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 24  
8 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 68 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 78  
8 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 86 ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 318  
8 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 87 ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 4.175  
8 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 88 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΛΗ ΜΗ ΦΠ 8.576  
8 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 89 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 2.491  
8 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 90 8Η ΟΔΗΓΙΑ ΕΕ 6.071  
8 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 91 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 19  
8 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 92 ΑΛΛΟΔ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒ.ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 61  
8 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 93 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔ. ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ. 7  
8 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 94 ΑΛΛΟΔ.ΕΤΑΙΡ.ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΥ 305  
8 ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 95 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 5  
9 ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΜΗ ΦΠ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 65 ΑΛΛΟΔΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ 15  
9 ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΜΗ ΦΠ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 66 ΑΛΛΟΔΑΠΟ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ 86  
9 ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΜΗ ΦΠ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 70 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 7  
10 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΕΕ ΜΗ ΦΠ 96 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΕΕ ΜΗ ΦΠ ΑΕ 407  
10 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΕΕ ΜΗ ΦΠ 97 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΕΕ ΜΗ ΦΠ ΕΠΕ 553  
10 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΕΕ ΜΗ ΦΠ 98 ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΕΕ ΜΗ ΦΠ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 74  
12 ΜΗ ΦΠ ΕΕ ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ 69 ΜΗ ΦΠ ΕΕ ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ 834  
13 ΜΗ ΦΠ ΜΗ ΕΓΚΑΤ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 71 ΜΗ ΦΠ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΗ ΕΓΚΑΤ 5  
99 ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 99 ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ 873  
        193.282 60 ημέρες
           
      Γ’ ΟΜΑΔΑ    
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 1 ΟΕ 110.268  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 2 ΕΕ 38.295  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 3 ΕΕ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ 29  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 4 ΕΠΕ 27.051  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 15.837  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 6 ΙΜΕ ΕΠΕ 370  
3 ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ 7 ΑΕ 55.034  
           
        246.884 60 ημέρες
       

448.457

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2019

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ