Απαλλαγή από το ΦΠΑ για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές εταιρείες

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Απαλλαγή από το ΦΠΑ για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές εταιρείες ( ΑΜΚΕ )

Δικαίωμα απαλλαγής των ευκαιριακών εκδηλώσεων από το Φ.Π.Α. για τα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα.

            Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ , όπως ισχύει, απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού  , με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση.

            Σύμφωνα με την ΑΥΟ Π.6786/640/7.10.1986, 

και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την εγκύκλιο 10301141/1341/393/Α0014/ΠΟΛ.1071/8.3.1995, η εν λόγω απαλλαγή εφαρμόζεται για δύο εκδηλώσεις ετησίως και παρέχεται στα πρόσωπα που τη δικαιούνται ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.  της  έδρα τους.

             Βάσει των ανωτέρω, ένα πρόσωπο, για να δικαιούται της σχετικής απαλλαγής των ευκαιριακών εκδηλώσεων, πρέπει κατ’ αρχήν να εμπίπτει σε μία από τις αναφερόμενες στην εν λόγω διάταξη απαλλαγές, όπως οι προβλεπόμενες για τις εκπαιδευτικές, κοινωνικές ή πολιτιστικές υπηρεσίες και κατ’ δεύτερον εξετάζεται ο κερδοσκοπικός ή μη χαρακτήρας ενός νομικού προσώπου, όπως προκύπτει από τη νομική του μορφή, το καταστατικό του και τα πραγματικά περιστατικά.            Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας ενός προσώπου συνίσταται όχι στη μη επίτευξη πλεονάσματος στο τέλος μιας χρήσης, αλλά στη μη διανομή του πλεονάσματος αυτού ως κέρδους στα μέλη του.

             Η ενδεχόμενη άσκηση δραστηριότητας που δεν απαλλάσσεται από το ΦΠΑ για λόγους μη στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού, όπως η έκδοση και πώληση εφημερίδας με τα τοπικά νέα από πολιτιστικό – λαογραφικό σύλλογο, αφενός δεν αναιρεί εξ αυτού του λόγου και μόνο το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα ενός προσώπου, ακόμη κι αν πρόκειται για δραστηριότητα που αποσκοπεί σε συμπληρωματικά έσοδα, αφετέρου δεν αποτελεί λόγο άρνησης χορήγησης της απαλλαγής των δύο εκδηλώσεων που διοργανώνονται ευκαιριακά, δεδομένου ότι τόσο στη διάταξη της περίπτωσης ιη΄, όσο και στη σχετική υπουργική απόφαση και την εγκύκλιο δεν αναφέρεται ρητά ότι η εν λόγω απαλλαγή αφορά σε πρόσωπα με αποκλειστικά απαλλασσόμενη δραστηριότητα.

            Επομένως, η παράλληλη άσκηση φορολογητέας δραστηριότητας δεν αποκλείει ένα πρόσωπο από την απαλλαγή της περίπτωσης ιη΄, υπό τον όρο όμως ότι η αιτούμενη απαλλαγή δεν αφορά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία το πρόσωπο αυτό έχει υπαχθεί στο ΦΠΑ.

            Περαιτέρω, σε περίπτωση μη έγκρισης της απαλλαγής της ευκαιριακής εκδήλωσης που διοργανώνει πρόσωπο που για τη λοιπή του δραστηριότητα απαλλάσσεται από το ΦΠΑ, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για την εν λόγω εκδήλωση και στην περίπτωση αυτή θα έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται για τους υποκειμένους στο φόρο από τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ.

            Για την ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., όπου θα υποβάλλονται οι δηλώσεις ΦΠΑ για την εκδήλωση, δήλωση μεταβολών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του ΚΦΔ (ν.4174/2013). Το εν λόγω πρόσωπο οφείλει να παραμείνει στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια που πραγματοποιεί πράξεις συνδεόμενες με τη φορολογητέα του δραστηριότητα, προκειμένου να μπορεί ορθώς να τηρεί τις υποχρεώσεις του κανονικού καθεστώτος. Μετά το πέρας αυτής και εφόσον πλέον δεν πραγματοποιεί ή δεν προτίθεται να πραγματοποιήσει φορολογητέες πράξεις, οφείλει να επανέλθει στο απαλλασσόμενο καθεστώς με την υποβολή δήλωσης μεταβολών κατά τις ανωτέρω διατάξεις του ΚΦΔ.

            Τέλος, σημειώνεται ότι από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προβλέπεται κάποιος χρονικός περιορισμός ως προς τη διάρκεια των εκδηλώσεων, συνεπώς το θέμα αυτό συνεκτιμάται στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. για την έγκριση ή μη της απαλλαγής.