Η υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ για το 2018 – Πλήρης οδηγός

Επιμέλεια – Επιστημονική Ομάδα Taxheaven

 

1. Ποια Νομικά Πρόσωπα έχουν την υποχρέωση δημοσίευσης
 

Οι  Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί, Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού, Ευρωπαϊκή Εταιρεία, Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία, και οι προσωπικές εταιρίες (ΟΕ-ΕΕ όταν όλοι οι εταίροι των εταιριών αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη, λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρεία υποχρέωση δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Από το συνδυασμό των διατάξεων του ν. 3419/2005, του 4548/2018 του ν.3190/1955, ν.4072/2012 και του ν.4308/2014 δεν προκύπτει υποχρέωση δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε. στις οποίες δεν συμμετέχουν αποκλειστικά νομικά πρόσωπα ) και την ατομική επιχείρηση (Οι οντότητες δηλαδή της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του ν.4308/2014). Αντίθετα, οι προσωπικές εταιρείες και η ατομική επιχείρηση έχουν υποχρέωση σύνταξης των απαραίτητων καταστάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.4308/2014.

Εξαίρεση στο παραπάνω κανόνα όπως αναφέρουμε στο πρώτο εδάφιο αποτελούν οι προσωπικές εταιρείες της παρ.2 β του άρθρου 1 του ν.4308/2014, ήτοι τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής. Οι εν λόγω οντότητες υποβάλλουν από το 2017 στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εντός εννέα μηνών από την λήξη της χρήσης [σ.σ. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4403/2016 τροποποιήθηκε το άρθρο 251 με προσθήκη 4ης παραγράφου ως εξής: «4. Στη δημοσιότητα υπάγονται επίσης οι οικονομικές καταστάσεις των ομορρύθμων εταιρειών της περίπτωσης β’ της παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014( Α’ 251)».].
 

Στο πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ υφίσταται και είναι διαθέσιμη στο σχετική αίτηση καταχώρησης με την ονομασία  «Αίτηση καταχώρησης Απόφασης Γ.Σ. για την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων με εκλογή ελεγκτών και καταχώριση Ισολογισμού κατά ΕΛΠ – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ·Π·(αφορά χρήσεις που λήγουν την 07/07/2016 και μετά)».

Επισημαίνουμε ότι, η ανωτέρω αίτηση οικονομικών καταστάσεων χρησιμοποιείται και από τις οντότητες που συντάσσουν με βάσει τα Δ.Π.Χ.Π. και η οποία τροποποιείται σύμφωνα με τις επιλογές του χρήστη αναφορικά με τον τρόπο σύνταξης. Επίσης η εν λόγω αίτηση είναι όμοια και για τις οντότητες που δεν έχουν την υποχρέωση εκλογής ελεγκτών χρήσης και τιτλοφορείται «Αίτηση καταχώρησης Απόφασης Γ.Σ. για την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χωρίς εκλογή ελεγκτών και καταχώριση Ισολογισμού κατά ΕΛΠ – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (αφορά χρήσεις που λήγουν την 07/07/2016 και μετά)».

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 172 του ν.4548/2018 «Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών άλλων κρατών-μελών στις οποίες εφαρμόζεται η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132» :

[1. Οι πράξεις και τα στοιχεία που αφορούν τα υποκαταστήματα, τα οποία έχουν ιδρύσει στην Ελλάδα εταιρείες κρατών-μελών υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Ως εταιρείες κρατών-μελών νοούνται οι εταιρείες κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), στις οποίες εφαρμόζεται η Οδηγία ΕΕ 2017/1132 (ΕΕ L 169/46 της 30.6.2017) σε συνδυασμό με την Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 56/2010 της 30.4.2010 (ΕΕ L 181 της 15.7.2010).

2. Σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την παράγραφο 1, υπόκεινται οι εξής πράξεις και στοιχεία:

θ) τα λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους-μέλους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία και, σύμφωνα με τις Οδηγίες 2013/34/ΕΕ και 2006/43/ΕΚ. Αυτό δεν εφαρμόζεται στα υποκαταστήματα, τα οποία έχουν ιδρύσει τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αποτελούν αντικείμενο της Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ]

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 173 του ν.4548/2018 «Πράξεις και στοιχεία υποκαταστημάτων εταιρειών τρίτων χωρών – Κείμενο νόμου» το οποίο αναπαράγει την παρ.3 του άρθρου 7α του ν.2190/1920:
[1. Οι πράξεις και τα στοιχεία που αφορούν τα υποκαταστήματα, που έχουν ιδρύσει στην Ελλάδα εταιρείες, οι οποίες διέπονται από το δίκαιο μη κράτους-μέλους, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 172, έχουν όμως νομικό τύπο ανάλογο με τους αναφερόμενους στην Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132, υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η δημοσιότητα αφορά τις εξής πράξεις και στοιχεία:

στ) τα λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας, με εξαίρεση τα λογιστικά έγγραφα των πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται εντός της επόμενης χρήσεως με τη λογιστική κατάσταση των εργασιών του υποκαταστήματος. ]

1.1 Έλεγχος πληρότητας  σύμφωνα με την εγκύκλιο 44559/2019

Πράξεις για τις οποίες απαιτείται έλεγχος πληρότητας

Για κάθε πράξη που ο ν.4548/2018 κρίνει ως καταχωριστέα & δημοσιευτέα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)  πραγματοποιείται έλεγχος πληρότητας. 

Πράξεις οι οποίες  καταχωρίζονται & δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ μετά από τυπικό έλεγχο (πληρότητας). Η καταχώριση των εν λόγω πράξεων διενεργείται τόσο από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ/νσης Εταιρειών όσο και από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ της χώρας.

 

Α/Α Πράξη & Άρθρο Νόμου Με μέριμνα / Όργανο Απόφασης / Πράξεις / Τυχόν Επιπλέον Στοιχεία όπου απαιτούνται
44 Δημοσίευση Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων & σχετικών εκθέσεων Άρθρα:149 Με μέριμνα: Δ.Σ.

Όργανο απόφασης: Γ.Σ. η οποία εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Πράξεις: Αντίγραφο πρακτικού Γ.Σ. με απόφαση έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Επιπλέον στοιχεία22:

α) νόμιμα εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

β) Έκθεση διαχείρισης Δ.Σ. όπου απαιτείται

γ) Γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή ή της Ελεγκτικής εταιρείας μαζί με την Έκθεση Ελέγχου & το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου όπου απαιτείται

45 Δημοσίευση Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων & σχετικών εκθέσεων Άρθρα:149 Με μέριμνα: Δ.Σ. ΑΕ που ενοποιεί

Όργανο απόφασης: Γ.Σ. ΑΕ που ενοποιεί και εγκρίνει τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Πράξεις: Αντίγραφο πρακτικού Γ.Σ. με απόφαση έγκρισης των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων Επιπλέον στοιχεία:
α) νόμιμα εγκεκριμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
β) Ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης Δ.Σ. όπου απαιτείται
γ) Γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή ή της Ελεγκτικής εταιρείας μαζί με την Έκθεση Ελέγχου (για την ενοποίηση) & το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου όπου απαιτείται

 

46 Δημοσίευση Ατομικών & Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων & σχετικών εκθέσεων οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του παραρτήματος Α’ του ν. 4308/2014 Άρθρα: 151- 156 σε συνδυασμό με 149 Με μέριμνα: Δ.Σ.

Όργανο απόφασης: Γ.Σ. η οποία εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ατομικές ή και ενοποιημένες)

Πράξεις: Αντίγραφο πρακτικού Γ.Σ. με απόφαση έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ατομικές ή και ενοποιημένες) Επιπλέον στοιχεία:

α) νόμιμα εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ατομικές ή και ενοποιημένες) β) Έκθεση διαχείρισης Δ.Σ. (ατομική ή και ενοποιημένη) και όπου απαιτείται:

I. Μη χρηματοοικονομική κατάσταση / μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ατομική ή και ενοποιημένη)

II. Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης (ατομική ή και ενοποιημένη)

III. Έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις (ατομική ή και ενοποιημένη)

γ) Γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή ή της Ελεγκτικής εταιρείας μαζί με την Έκθεση Ελέγχου & το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου

 

 
2. Απαιτούμενα Λογιστικά αρχεία και εκθέσεις που η νομοθεσία απαιτεί και πρέπει να καταχωρηθούν μαζί με την αίτηση στο Γ.Ε.ΜΗ.
 
2.1. Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης  για τις Ανώνυμες εταιρίες
 
Σχετικό το άρθρο 149 του ν.4548/2018 το οποίο ορίζει τα εξής :
 
[1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.
2. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.
3. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1.
4. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται στην παράγραφο 3, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Η δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
6. Για τη δημοσίευση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων λογαριασμών) των πιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος.
7. Οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, των οποίων υποκαταστήματα κατά την έννοια της περίπτωσης 17 της παρ. 1 του του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (ΕΕ L 176/1), είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, δημοσιεύονται και στην Ελλάδα, μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα. Η δημοσιότητα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6.
8. Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις των εταιρειών:
α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 και στο παρόν άρθρο,
β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και
γ) εφόσον πρόκειται για εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΜΠΔ, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
9. Αν οι ανώνυμες εταιρείες, που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. με την επιφύλαξη των πρόσθετων οικονομικών ή πρόσθετων λογιστικών στοιχείων που τυχόν απαιτούνται από άλλες κανονιστικές αρχές για τις εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες και σε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η ευθύνη για τη συμμόρφωση με τη διάταξη αυτή βαρύνει το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας.
]
 

 
2.2 Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης  για τις Ε.Π.Ε.
 
Σχετικό το άρθρο 22 του ν.3190/1955 το οποίο ορίζει τα εξής:
 
[1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης με μέριμνα του διαχειριστή συντάσσονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α’251). Στις περιπτώσεις σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ. Π.Χ. Α.) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.
2. Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που είναι μητρικές, σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, υποχρεούνται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου με την επιφύλαξη του άρθρου 33 του ν. 4308/2014. Κατά τα λοιπά, για την ενοποίηση ισχύουν τα άρθρα 31 έως 34 του ν. 4308/2014. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με μέριμνα του διαχειριστή και ανακοινώνονται στη συνέλευση των εταίρων.
3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920 (Α’ 37/1963). Εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 107Α του κ. ν. 2190/1920. Εταιρείες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης και δεν παρέχουν τις πληροφορίες της παρ. 6 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/ 1920 στην ενοποιημένη έκθεση της μητρικής, περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες στο προσάρτημα.
4. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και του ν. 4449/2017 (Α’ 7).
5. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του κ. ν. 2190/1920. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου αυτή απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα του άρθρου 8 και ισχύουν οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 43β του κ. ν. 2190/1920. Για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζεται το άρθρο 135 του κ. ν. 2190/1920.
6. Για τις μεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4308/2014, και τις οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α’ του ν. 4308/2014, που υποχρεούνται σε κατάρτιση έκθεσης πληρωμών προς κυβερνήσεις, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 144 έως 146 του κ. ν. 2190/1920. ]
 
Σημείωση : Όπου ως άνω αναφέρεται το άρθρο 43β του ν.2190/1920 το οποίο έχει καταργηθεί, εννοείτε το αντίστοιχο άρθρο 149 του ν.4548/2018 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 188 του ιδίου νόμου . 
 
2.3. Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης  για τις I.K.E..
 
Σχετικό του άρθρο 98 του ν.4072/2012 «Τρόπος κατάρτισης και δηµοσίευσης καταστάσεων» το οποίο ορίζει τα εξής :
[1. ………………..
2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του κ. ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το ν. 4308/2014 (Α’ 251), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του κ. ν. 2190/1920.
3. Για τις μεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), και τις οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α’ του ν. 4308/2014 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 144 έως 146 του κ.ν. 2190/1920.
]

Σημείωση : Όπου ως άνω αναφέρεται το άρθρο 43β του ν.2190/1920 το οποίο έχει καταργηθεί, εννοείτε το αντίστοιχο άρθρο 149 του ν.4548/2018 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 188 του ιδίου νόμου . 
 

 
2.4. Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης  για τις OE-EE  (στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά νομικά πρόσωπα)
 
 
Σχετική η παράγραφος 4 του άρθρου 251 του ν.4072/2012 η οποία ορίζει τα εξής :
[…4. Στη δημοσιότητα υπάγονται επίσης οι οικονομικές καταστάσεις των ομορρύθμων εταιρειών της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251). Η δημοσιότητα πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7β του κ. ν. 2190/1920 εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της χρήσης. ]
 
Σημείωση : Σύμφωνα με το άρθρο 188 του ν.4548/2018 όπου διάταξη νόμου παραπέμπει σε διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ή του ν. 3156/2003, οι οποίες καταργούνται δυνάμει του άρθρου 189, με την έναρξη ισχύος του ν.4548/2018 η παραπομπή αυτή νοείται ότι αναφέρεται στις αντίστοιχες διατάξεις του νέου νόμου. Αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 7β του ν.2190/1920 είναι το άρθρο 12 του ν.4548/2018.

Επίσης και το άρθρο 185 του ν. 4548/2018  το οποίο προβλέπει :
[1. Στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 150, 151, 152, 153 και 154 του παρόντος εμπίπτουν και προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.

Συνεπώς οι προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη, λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, τότε είναι υπόχρεες στην κατάρτιση « έκθεσης διαχείρισης».
 
 

2.5. Βοηθητικός πίνακας


Κάθε κατηγορία εταιρείας απαιτεί και διαφορετικά αρχεία για να υποβληθεί η αίτηση του Ισολογισμού. Η παρούσα αίτηση Ισολογισμού είναι δυναμική και τροποποιείται ανάλογα με τα πεδία που η υπόχρεη εταιρεία συμπληρώνει. Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη βαρύτητα και προσοχή στις παρακάτω επισημάνσεις και παρατηρήσεις προκειμένου να συμπληρωθούν ορθά οι απαιτούμενες εκ του νόμου πληροφορίες και αρχεία.
Επισημαίνουμε ότι τα αρχεία που ανεβαίνουν σε αυτήν την αίτηση δεν θα έχουν υπογραφές σε κανένα σημείο και θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf.

Η καλύτερη προσέγγιση είναι να μετατραπούν από word σε pdf προκειμένου να είναι ευανάγνωστα. Στην περίπτωση που δεν είναι ευανάγνωστα η αίτηση θα επιστραφεί στον υπόχρεο. Το βάρος της απόδειξης της υπογραφής των εν λόγω αρχείων, πράξεων ή και στοιχείων το αναλαμβάνει πλήρως ο υπόχρεος  με την αποδοχή της υπεύθυνης δήλωσης κατά την υποβολή της παρούσας αίτησης.

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (ατομικές οικονομικές καταστάσεις)

  ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ [Αφορά τις οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο γ’ του 4308/2014][ΟΕ-ΕΕ, Ατομικές κλπ] . Οι οντότητες αυτές δεν έχουν υποχρέωση δημοσίευσης των εγγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

ΤΥΠΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
[Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα,καθαρή θέση, χρηματοροές & προσάρτημα) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (άρθρο 16 παρ.2) αποτελούν ενιαίο σύνολο. Ωστόσο οι αιτήσεις  δίνουν την δυνατότητα στους υπόχρεους να μπορούν να ανεβάσουν και ατομικά το κάθε στοιχείο.]

1. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρημ/κής Θέσης υπ4. Β1.1 ή Β1.2

1. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρημ/κής Θέσης υπ. Β1.1 ή Β1.2

1. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρημ/κής Θέσης υπ. Β1.1 ή Β1.2

1. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρημ/κής Θέσης υπ. Β1.1 ή Β1.2 (ή εναλλακτικά υπ.Β5)

1. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρημ/κής Θέσης υπ. Β1.1 ή Β1.2  (ή εναλλακτικά υπ.Β5 ή και τίποτα από τα ανωτέρω)(2)

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2 (ή εναλλακτικά υπ.Β6) 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2 (ή εναλλακτικά υπ.Β6)
3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης υπ. Β3 3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης υπ. Β3 3. Προσάρτημα 3. Προσάρτημα 3. Προσάρτημα(1)
4. Κατάσταση Χρηματοροών υπ. Β4 4. Προσάρτημα      

5. Προσάρτημα

       

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ με τον νόμο 4336/2015

Υποχρεωτική Υποχρεωτική Δυνητική Δυνητική Δυνητική

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΣ ή Διαχειριστών ΕΠΕ/ΙΚΕ

Υποχρεωτική Υποχρεωτική Υποχρεωτική Δυνητική

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΕ/ΕΕ (μόνο όταν όλοι οι εταίροι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε.)[3]

Υποχρεωτική

Υποχρεωτική Υποχρεωτική Δυνητική

 

[1] Οι οντότητες  της παραγράφου 2 (γ) του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 μπορούν να συντάσσουν  μόνο την κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 του νόμου. [ΣΛΟΤ 2654/2015]

[2]  Σύμφωνα με την ρητή διάταξη της παρ.2 του άρθρου 30 του ν.4308/2014 το προσάρτημα για τις πολύ μικρές οντότητες της παρ. 2γ του άρθρου 1 του ν.4308/2014 έχει γίνει ιδιαίτερα συνοπτικό και απαιτεί τουλάχιστον τις κάτωθι πληροφορίες:
α) Την επωνυμία της οντότητας.  
β) Το νομικό τύπο της οντότητας.  
γ) Την περίοδο αναφοράς.  
δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας.  
ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.  
στ) Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.  
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.  
η) Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.  
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.  
Ι) Να δηλώσουν ότι έχουν καταρτίσει τις οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με την παρ.7 ή 8 του άρθρου 16 του ν. 4308/2014.

[3] Σύμφωνα με το άρθρο 185 του ν. 4548/2018 :
[1. Στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 150 (έκθεση διαχείρησις), 151, 152, 153 και 154 του παρόντος εμπίπτουν και προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.

Συνεπώς οι προσωπικές εταιρείες (ΟΕ-ΕΕ), όταν όλοι οι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη, λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, τότε είναι υπόχρεες στην κατάρτιση « έκθεσης διαχείρισης».

 
Ως ετήσιες οικονομικές καταστάσεις νοείται το σύνολο των περιγραφόμενων λογιστικών αρχείων που ανωτέρω παρατίθεται αναλυτικά καθώς και:

i. Το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών που πηγάζουν από το προσάρτημα

ii. Η έκθεση ελέγχου όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτείται

iii. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του/των διαχειριστή/διαχειριστών όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις με τις σχετικές πρόνοιες και απαλλαγές (δείτε παρακάτω στην ενότητα ΙΙΙ).
 

iv. Η έκθεση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για ορισμένο αριθμό οντοτήτων (λεπτομέρειες στην απόφαση Αρ. πρωτ.: 62784/2017 Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων.).

v. Η Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις εισηγμένες σε χρηματαγορές οντότητες και (λεπτομέρειες στην απόφαση Αρ. πρωτ.: 62784/2017 Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων.).

vi. Η σχετική έκθεση πληρωμών προς Κυβερνήσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτείται. (λεπτομέρειες στην απόφαση Αρ. πρωτ.: 62784/2017 Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων.).

 

3. Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Σχετικό το άρθρο 147 του νόμου 4548/2018 :
[1. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.
2. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.
3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.]

 
 
 
4. Έκθεση διαχείρισης

Έγκριση και Υπογραφή της έκθεση διαχείρισης

Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου [α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό]». (άρθρο 147 του ν. 4548/2018)

Υπόδειγμα έκθεσης διαχείρισης καθώς και λοιπές χρηστικές λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο αναλυτικό άρθρο του κόμβου με τίτλο:  Έκθεση διαχείρισης (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) και «υπόδειγμα» (μετά τους νόμους 4403/2016 και 4548/2018)

5. Καταληκτικές ημερομηνίες που πρέπει να γίνει η υποβολή της αίτησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και η υποβολή της Γενικής Συνέλευσης καθώς και των οικονομικών καταστάσεων ως ανωτέρω

5.1. Για τις ΑΕ
 
Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν. 4403/2016, ορίζει ότι:

[«Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.ΕΜ.Η.:
α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
β. την έκθεση διαχείρισης και
γ. την γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση».]

Επίσης  το άρθρο 149 του ν. 4548/2018, δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης του ν. 4548/2018,  ορίζει ότι:
[«1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
β) την έκθεση διαχείρισης και
γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.
Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου.
Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου…..»]


 
5.1.1. Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση

 

Προσοχή!! το άρθρο 123 του ν.4548/2018 [Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση ] ορίζει ότι ορίζει ότι :
«1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1.
Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία….»

 

5.2. Για τις ΕΠΕ

Σχετική η παράγραφος 5 του άρθρου 22 του ν.3190/1955 η οποία ορίζει τα εξής :
[5. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του κ. ν. 2190/1920. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου αυτή απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα του άρθρου 8 και ισχύουν οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 43β του κ. ν. 2190/1920. Για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζεται το άρθρο 135 του κ. ν. 2190/1920.]

Σημείωση : Όπου ως άνω αναφέρεται το άρθρο 43β ή το άρθρο 135 του ν.2190/1920 τα οποία έχουν καταργηθεί, εννοείτε το αντίστοιχο άρθρο 149 του ν.4548/2018 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 188 του ιδίου νόμου .

5.3. Για τις IKE

Σχετική η παράγραφος 2 του άρθρου 98 του ν.4072/2012 η οποία ορίζει τα εξής :
[2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του κ. ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το ν. 4308/2014 (Α’ 251), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του κ. ν. 2190/1920.]

Σημείωση : Όπου ως άνω αναφέρεται το άρθρο 43β του ν.2190/1920 το οποίο έχει καταργηθεί, εννοείτε το αντίστοιχο άρθρο 149 του ν.4548/2018 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 188 του ιδίου νόμου .
 
 
5.4. Για τις ΟΕ-ΕΕ όταν όλοι οι εταίροι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε..
 
Σχετική η παράγραφος 4 του άρθρου 251 του ν. 4072/2012:
[4. Στη δημοσιότητα υπάγονται επίσης οι οικονομικές καταστάσεις των ομορρύθμων εταιρειών της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251). Η δημοσιότητα πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7β του κ. ν. 2190/1920 εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της χρήσης.]
 
 
5.5. Βοηθητικός πίνακας
 
  Ημερομηνία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. των ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ οικονομικών καταστάσεων Υποβολή εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ, εφόσον η σύγκληση της Γ.Σ. γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2019
Ανώνυμες Εταιρείες  Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση  έως 30/09/2019
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση έως 30/09/2019
Ι.Κ.Ε.   Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση  έως 30/09/2019
Ο.Ε.-Ε.Ε.στις οποίες συμμετέχουν κατά 100% νομικά πρόσωπα (περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014)   Εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της χρήσης
 
 
 

6. Διαδικασία βήμα βήμα για την υποβολή αίτησης καταχώρησης οικονομικών καταστάσεων και Γενικής συνέλευσης στο ΓΕΜΗ

Ιστότοπος υποβολής αίτησης https://services.businessportal.gr/
 

Για την πρόσβαση στην συγκεκριμένη υπηρεσία χρησιμοποιούνται οι κωδικοί που έχουν επιλεγεί κατά την εγγραφή της εταιρείας στις «Προσωποποιημένες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ προς τις Επιχειρήσεις» επιλέγοντας «ΕΙΣΟΔΟΣ». Αν δεν υπάρχουν κωδικοί, προχωρούμε στην «ΕΓΓΡΑΦΗ» της επιχείρησης, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς της εταιρείας για το TAXISNET (προσοχή όχι του λογιστή ή του νόμιμου εκπροσώπου). Στην αρχική σελίδα υπάρχει βίντεο με αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή αλλά και για την υποβολή των αιτήσεων. Μετά την εγγραφή επιλέγουμε ΕΙΣΟΔΟΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ, γιατί Εάν κάποιος εκπρόσωπος επιχείρησης δεν επιλέξει το σωστό τύπο της Αίτησης, που πρέπει να υποβάλει για καταχώριση στο ΓΕΜΗ, τότε η λανθασμένη αυτή αίτηση θα απορριφτεί από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ [επειδή, πιθανότατα, θα έχουν ανεβεί και λάθος αρχεία αλλά θα έχουν συμπληρωθεί και λάθος πεδία (αφού αυτά διαφέρουν σε κάθε αίτηση), με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει σωστά η καταχώριση του αιτήματος στο ΓΕΜΗ] και συνεπώς η υπόθεση της λανθασμένης αυτής αίτησης θα πρέπει να κλείσει ανεπιτυχώς (χωρίς καταχώριση).
 

Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι, θα πρέπει ο εκπρόσωπος της επιχείρησης :
α) Να υποβάλλει νέα αίτηση επιλέγοντας το σωστό τύπο αίτησης και να καταβάλει νέο τέλος καταχώρισης (για τη σωστή αίτηση) και
β) Ως προς το τέλος καταχώρισης της λανθασμένης αίτησης :
  β1) Αν αυτό έχει καταβληθεί με χρεωπιστωτική κάρτα, θα του επιστραφεί αυτόματα από το σύστημα του ΓΕΜΗ, όταν η υπόθεση κλείσει ανεπιτυχώς και
  β2) Αν αυτό έχει καταβληθεί με e-banking ή με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού ή με μετρητά σε τράπεζα, θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα στην Κ.Υ. ΓΕΜΗ της ΚΕΕΕ, για να του επιστραφεί (από αυτή) το τέλος καταχώρισης της λανθασμένης αίτηση.
 

Προσοχή : Πριν ξεκινήσετε την αίτηση θα πρέπει να συγκεντρώσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα,  να τα μετατρέψετε σε pdf, και να τα ανεβάσετε προς χρήση στον λογαριασμό σας στο ΓΕΜΗ

Επισημαίνουμε για μία ακόμη φορά σε περίπτωση που δεν το προσέξατε πιο πάνω, ότι τα αρχεία που ανεβαίνουν σε αυτήν την αίτηση δεν θα έχουν υπογραφές σε κανένα σημείο και θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf.

Η καλύτερη προσέγγιση είναι να μετατραπούν από word σε pdf προκειμένου να είναι ευανάγνωστα. Στην περίπτωση που δεν είναι ευανάγνωστα η αίτηση θα επιστραφεί στον υπόχρεο. Το βάρος της απόδειξης της υπογραφής των εν λόγω αρχείων, πράξεων ή και στοιχείων το αναλαμβάνει πλήρως ο υπόχρεος  με την αποδοχή της υπεύθυνης δήλωσης κατά την υποβολή της παρούσας αίτησης.
 

Στην οθόνη που εμφανίζεται, επιλέγουμε ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΟΥ, και με το κουμπί ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΩΡΑ 1 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ανεβάζουμε τα απαραίτητα έγγραφα υποχρεωτικά σε μορφή PDF με μέγεθος έως 5 ΜΒ (το σύνολο των εγγράφων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 ΜΒ – η ιστοσελίδα σας ενημερώνει για το μέγεθος των αρχείων). Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να ανεβούν πριν υποβληθεί η αίτηση.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι θα πρέπει να ανεβάζετε μόνο έγγραφα:

-Τύπου pdf
-Μεγέθους το πολύ 5ΜΒ

Το σύνολο όλων των εγγράφων που θα ανεβάσετε ΔΕΝ πρέπει να υπερβαίνει τα 30ΜΒ.

Τέλος αν ανεβάσετε έγγραφο με το ίδιο όνομα, επικαλύπτει το ήδη ανεβασμένο

Σημείωση: Ο αποθηκευτικός χώρος διατίθεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της υποβολής αιτήσεων. Για λόγους συντήρησης κατά καιρούς θα διαγράφονται όλα τα έγγραφα που ανεβάσατε (χωρίς να επηρεάζονται οι αιτήσεις σας). Χρησιμοποιήστε τον χώρο σας μόνο και αποκλειστικά για την υποβολή αίτησης και σας παρακαλούμε να διαγράφετε έγγραφα που δεν χρειάζεστε. Έγγραφα που χρησιμοποιούνται σε υπό διεκπεραίωση αιτήσεις δεν διαγράφονται.

Προσοχή!Προτείνεται το σκανάρισμα των εγγράφων σας να γίνεται σε χαμηλή ανάλυση 100dpi ή λιγότερο αρκεί να μην επηρεάζεται η αναγνωσιμότητα του κειμένου.

Προσοχή! Όσα έγγραφα αναρτώνται στο ΓΕΜΗ θα πρέπει να αναγράφουν τον Αριθμό ΓΕΜΗ της εταιρείας! (Αρ.5 παρ.8 Ν3419/2005)

 

 

Στην συνέχεια επιλέγουμε ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ και αφού διαλέξουμε τύπο αίτησης, εμφανίζεται ένα παράθυρο με πληροφορίες για τον συγκεκριμένο τύπο αίτησης καθώς και το κόστος για την υποβολή, το οποίο πληρώνεται μετά την ολοκλήρωση της υποβολής, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (δεν είναι απαραίτητο να ανήκει στην εταιρεία, μπορεί να ανήκει σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο). Μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε αργότερα, αλλά μέχρι να πληρώσετε δεν γίνεται καμία ενέργεια από το ΓΕΜΗ. Για την πληρωμή σε αυτή την περίπτωση, θα μεταβείτε στις «αιτήσεις υπό διεκπεραίωση» όπου θα βρείτε δίπλα από την αίτηση το κουμπί «Κάντε την πληρωμή τώρα».

Για τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων υπάρχουν έτοιμες ήδη οι επιλογές των αιτήσεων οι οποίες εμφανίζονται ανάλογα με την κάθε εταιρία.

Για τις ΑΕ:
 

– (AE) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ME εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META)

Και εφόσον δεν έχει αποφασιστεί ο έλεγχος από Ορκωτούς ελεγκτές (δείτε στην συνέχεια του άρθρου ποιες οντότητες έχουν υποχρέωση)  επιλέγετε την αίτηση :
 

– (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ΧΩΡΙΣ εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META)

 

 

Το ίδιο και για τις Ε.Π.Ε. αλλά και για τις ΙΚΕ.
 

– (ΕΠΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης Συνέλευσης Εταίρων για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ME εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META)

– (ΕΠΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ΧΩΡΙΣ εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META)
 

 
 

 

Στην συνέχεια αφού επιλεγεί η ανάλογη αίτηση ξεκινάτε την συμπλήρωση της φόρμας. Αρχικά συμπληρώνετε τα στοιχεία του αρμόδιου οργάνου  (Γενική Συνέλευση) το οποίο εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. (Αρχείο, ημερομηνία σύγκλησης κ.λπ.)
 

 
 

 

 

Στην εν λόγω αίτηση, καλείστε να συμπληρώσετε εκτός των άλλων και μια σειρά από στοιχεία τα οποία είναι:

i. Σύνολο Ενεργητικού
ii. Καθαρό Ύψος Κύκλου Εργασιών
iii. Μέσος Όρος Απασχολούμενων
iv. Πάγια
v. Αποθέματα
vi. Απαιτήσεις
vii. Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα
viii. Σύνολο Καθαρής Θέσης
ix. Σύνολο Υποχρεώσεων
x. Αποτελέσματα προ Φόρων (Κέρδη/Ζημιές προ Φόρων)

Τα πρώτα τρία στοιχεία (i, ii και iii) χρησιμοποιούνται προς χάριν κατάταξης σε κατηγορία οντοτήτων ή και ομίλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 31 του ν.4308/2014 και ως εκ τούτου η καταχώρισή τους είναι υποχρεωτική ενώ τα υπόλοιπα επτά στοιχεία ζητούνται για καθαρά στατιστικούς και μελετητικούς λόγους.

 

 

Στην συνέχεια επιλέγετε, ένα ένα τα αρχεία pdf των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 

 
 

Σε περίπτωση που επιλέξετε υποβολή ως ενιαίο σύνολο τότε η φόρμα αναμορφώνεται και καταχωρείτε μόνο ένα αρχείο για τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων, προσάρτημα και λοιπά αρχεία σε όποιες οντότητες απαιτείται.)

 

 

Ακολούθως και ανάλογα με την αίτηση που έχετε επιλέξει (με εκλογή ελεγκτών ή όχι)  πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία των ελεγκτών ή της ελεγκτικής εταιρίας εφόσον έχετε ορίσει τέτοια.


 

Υπενθυμίζουμε ότι για τον υποχρεωτικό έλεγχο για την χρήση 2019 ισχύουν τα εξής :
 

Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι πλέον αυτές της Υποπαραγράφου Α1* του ν. 4336/2015, η οποία ισχύει από 1-1-2016, επομένως αφορά στις χρήσεις που εκκινούν από 1-1-2016.
 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1-1-2019 έως 31- 12-2019 υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο εφόσον πληρούν τα κριτήρια της ως άνω Υποπαραγράφου Α1, ήτοι εφόσον συντάσσονται από οντότητες οι οποίες για το 2019 εντάσσονται στην κατηγορία των μεσαίων ή μεγάλων οντοτήτων βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2 του ν. 4308/2014. Συνεπώς, οντότητες οι οποίες το 2019 θεωρούνται μικρές ή πολύ μικρές δεν υποχρεούνται να εκλέξουν τακτικούς ελεγκτές για τη χρήση του 2019. Σημειώνεται ότι οι μικρές οντότητες έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν ορκωτούς ελεγκτές για τη χρήση 2019 προαιρετικά.

 
 

Οντότητα κατά την χρήση 2019

Υπαγωγή σε έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές

Πολύ μικρή

Όχι

Μικρή

Όχι (Ναι προαιρετικά.)

Μεσαία

Ναι

Μεγάλη

Ναι

 

 
Σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές εντάσσονται και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι οι οποίοι βάσει της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4308/2014 χαρακτηρίζονται ως «μεγάλοι».

 
 

Όμιλοι

Υπαγωγή σε έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές

Μικροί όμιλοι

Προαιρετικά

Μεσαίοι όμιλοι

Προαιρετικά

Μεγάλοι όμιλοι

Ναι

 
 

 
Σχετικές αποφάσεις : 95625/19.9.2016 και  62784/2017 
 
 Η ένταξη ή αλλαγή κατηγορίας μεγέθους γίνεται όταν η οντότητα υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει για δύο συνεχόμενες χρήσεις τα όρια μεγέθους που παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα.
 

Κριτήρια μεγέθους (κάλυψη 2 από τα 3)

Κατηγορίες οντοτήτων Μέσος όρος προσωπικού Σύνολο ενεργητικό Καθαρός κύκλος εργασιών
Πολύ μικρές άρθρου 1, παρ. 2γ (δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, ατομική, κλπ) ≤ 1.500.000
Μικρές άρθρου 1, παρ. 2γ, δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, ατομική, κλπ) > 1.500.000
Πολύ μικρές άρθρου 1 παρ. 2α και 2β ≤ 10 ≤ 350.000 ≤ 700.000
Μικρές άρθρου 1 παρ. 2α και 2β ≤ 50 ≤ 4.000.000 ≤ 8.000.000
Μεσαίες (όλες) ≤ 250 ≤ 20.000.000 ≤ 40.000.000
Μεγάλες (όλες) > 250 >20.000.000 > 40.000.000

Σχετικές αποφάσεις Σ.ΛΟ.Τ.
 

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 822 ΕΞ 17.5.2016
Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1252 ΕΞ 23.6.2016 Κατηγορίες Οντοτήτων
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1898 ΕΞ 28.9.2017 Όρια ένταξης οντοτήτων σε κατηγορίες
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2313 ΕΞ 20.2.2018 ΠΟΛ.1003/2014 σε σχέση με τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών για την ένταξη της οντότητας σε κατηγορία βιβλίων

 

*ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1. I) Υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008 (Α’174), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας υποπαραγράφου:

α) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες.

β) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν οι οντότητες αυτές χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α’ του ν. 4308/2014.

γ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι οι οποίοι βάσει της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4308/2014 χαρακτηρίζονται ως «μεγάλοι».

δ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν οι όμιλοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α’ του ν. 4308/2014.

II) Εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις ειδικής νομοθεσίας που υπαγάγουν σε έλεγχο από νόμιμο ελεγκτή ειδικές κατηγορίες οντοτήτων.

Προαιρετικός τακτικός έλεγχος

Μικρές οντότητες κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) μπορούν να προβλέπουν στο καταστατικό τους ή, εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζουν δια της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή της συνέλευσης των εταίρων, την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.

Διορισμός ελεγκτών

3. α) Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο.

β) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή τη συνέλευση των εταίρων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Το καταστατικό ή έκτακτη συνέλευση, που συγκαλείται εντός τριμήνου από τη σύσταση της οντότητας, μπορεί να ορίζει ελεγκτή για την πρώτη εταιρική χρήση. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου ευθύνονται έναντι της οντότητας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ελεγκτή.

γ) Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

δ) Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την οντότητα. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

ε) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3693/2008 (Α’174). Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ελεγκτή

4. α) Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της οντότητας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του ν. 4308/2014, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο.

β) Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε.

γ) Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το αρμόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο της οντότητας, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης.

δ) Η συνέλευση της περίπτωσης γ’ συγκαλείται υποχρεωτικά από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων ή εταίρων. Περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου

5. α) Τα θέματα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου και της έκθεσης ελέγχου (περιεχόμενο, έκδοση, υπογραφή) ρυθμίζονται από το ν. 3693/2008.

β) Στην έκθεση ελέγχου ο ελεγκτής αναφέρει αν συντάχθηκε η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχονται σε αυτήν τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ. ν. 2190/1920.

γ) Ο ελεγκτής διατυπώνει γνώμη σχετικά με το εάν:

γα) η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους,

γβ) η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις (περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ. ν. 2190/1920) και

γγ) δηλώνει αν, σύμφωνα με τη γνώση και την κατανόηση της οντότητας και του περιβάλλοντός της που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά με τη φύση των ανακριβειών αυτών.

δ) Η παράγραφος γ’ έχει εφαρμογή τόσο στην ετήσια όσο και στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

ε) Σε περίπτωση που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής οντότητας επισυνάπτονται στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ομίλου, οι εκθέσεις ελέγχου αυτών μπορούν να συγχωνεύονται σε μία. Μεταβατικές διατάξεις
 

 

Εφόσον με το αρμόδιο όργανο έχετε επιλέξει ελεγκτική εταιρία, συμπληρώνετε τα ανάλογα πεδία, σε περίπτωση που έχουν επιλεγεί φυσικά πρόσωπα ως ελεγκτές, προσθέτετε έναν έναν τους ελεγκτές στην ανάλογη φόρμα.
 

 

 

Σχετικά με την ανάρτηση των οικονομικών καταστάσεων στην ιστοσελίδα της επιχείρησης ισχύουν τα εξής :
 

Σύμφωνα με την απόφαση ΓΕΜΗ αρ.πρωτ.: 491/25.11.2015 :

Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων περί εταιριών που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε λοιπά έντυπα ή μέσα με επιμέλεια της εταιρίας (εκτός από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4250/2014), η δημοσίευση αυτή καθίσταται απολύτως προαιρετική.
H ανάρτηση οποιασδήποτε δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της εταιρίας είναι επίσης προαιρετική.
 

 
Προσοχή!!! σύμφωνα με την παράγραφο 8 του ν.4548/2018:
 
[8. Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις των εταιρειών:
α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 και στο παρόν άρθρο,
β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και
γ) εφόσον πρόκειται για εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΜΠΔ, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.]
 
 
Μετά την συμπλήρωση των ανωτέρω ολοκληρώνεται την αίτησή σας επιλέγοντας το κουμπί  «υποβολή στοιχείων».

 
Προσοχή !! Μέχρι  μέχρι να πληρώσετε δεν γίνεται καμία ενέργεια από το ΓΕΜΗ.