Ειδικό καθεστώς πακέτων τουριστικού γραφείου

Ως γνωστό, ο ΦΠΑ στα τουριστικά πακέτα υπολογίζεται βάσει του άρθρου 43 του Ν.2859/00, επί του μικτού κέρδους του πακέτου. το μικτό κέρδος του πακέτου προκύπτει ως η διαφορά της τιμής πώλησης του πακέτου στο πελάτη, μείον το κόστος διοργάνωσης του πακέτου.
Στην περίπτωση που τα τιμολόγια των προμηθευτών, που δημιουργούν το κόστος του πακέτου δεν έχουν παραληφθεί και καταχωρηθεί μέχρι την υποβολή του ΦΠΑ της περιόδου που ανήκει το πακέτο, επιτρέπεται εγγραφή πρόβλεψης για το αναμενόμενο κόστος, ώστε να υπολογισθεί το πραγματικό μικτό κέρδος και άρα να αποδοθεί ο πραγματικός ΦΠΑ; Αυτό ήταν πρόταση του κ. Σταματόπουλου ως διευθυντή του ΦΠΑ, κάτι που αμφισβήτησε η φορολογική αρχή σε γενόμενο έλεγχο, αλλά τελικά αποδέχθηκε τις σχετικές προβλέψεις.

Στην ΠΟΛ 1221/1995, υφίσταται αναφορά σε προϋπολογιστικό κόστος με σκοπό τον προσδιορισμό των ποσοστών κατανομής του μικτού κέρδους, στην περίπτωση μικτών πακέτων ταξιδίων εντός Κοινότητας και Τρίτων Χωρών.
Ο τρόπος υπολογισμού καθώς και η απεικόνιση των δεδομένων στα βιβλία, γίνεται με τα πραγματικά στοιχεία εσόδων και κόστους. Επίσης, όπως προκύπτει από τα παραδείγματα της εγκυκλίου, η αποτύπωση στις περιοδικές δηλώσεις και η απόδοση του ΦΠΑ γίνεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία.
Η διαφοροποίηση των ποσοστών με βάση τα οριστικά πραγματικά δεδομένα, και η όποια διαφοροποίηση στο ΦΠΑ διενεργείται στο τέλος του έτους  με την δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται  το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου (περ. β΄ παρ. 1 άρθρου 33 ΦΠΑ).
Η εγκύκλιος δεν αναφέρεται σε άλλου είδους προβλέψεις, ενώ υπενθυμίζεται ότι εκ των βασικών προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου, είναι  ο υποκείμενος να κατέχει  νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, από τα οποία αποδεικνύονται οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που γίνονται σε αυτόν και ο φόρος με τον οποίο επιβαρύνθηκαν (περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ΦΠΑ).

 

 

 

Πρακτικά η απάντηση σας σημαίνει ότι κάθε περίοδο αποδίδεται φπα βάσει των πραγματικά ληφθέντων και λογιστικοποιηθέντων τιμολογίων στην περίοδο αυτή, και η όποια διαφορά τακτοποιείται στην περίοδο του Δεκεμβρίου με τροποποιητική που υποβάλλεται μέχρι το τέλος Απριλίου;
δηλ. σε πακέτο με κόστος 500 € και τιμή πώλησης 600 €, που πραγματοποιήθηκε και τιμολογήθηκε τον μήνα Μάρτιο, αλλά το τιμολόγιο του κόστους παραλήφθηκε και καταχωρήθηκε τον Αυγουστο, πως θα γίνει η απόδοση του φπα στις περιόδους Μάρτιο και Αύγουστο αντίστοιχα;

Όπως αναφέραμε, η αναφορά  σε προϋπολογιστικό κόστος αφορά τις περιπτώσεις μικτών πακέτων ταξιδίων (Κοινοτικές Χώρες και Τρίτες Χώρες). Ο τελικός διακανονισμός με τα οριστικά ποσοστά επιμερισμού διενεργείται με την δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται  το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου (περ. β΄ παρ. 1 άρθρου 33 ΦΠΑ).
Στον μήνα Μάρτιο θα υφίσταται θετική διαφορά περιθωρίου κέρδους και θα αποδοθεί ο αναλογούν ΦΠΑ, ενώ στην περίοδο του μηνός Αυγούστου θα προκύψει αρνητική διαφορά και ο αρνητικός φόρος θα συμψηφισθεί με τον ΦΠΑ των επόμενων φορολογικών περιόδων.