Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς από τουριστικό γραφείο

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ

Τι ποσό θα θεωρήσω ως τεκμαρτή δαπάνη μεταφοράς (σύμφωνα με την εγκύκλιο 10/1987), η οποία προσαυξάνει το κόστος του πακέτου ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και τεκμαρτό έσοδο του κανονικού καθεστώτος:
Α) Tο ποσό που θα πλήρωνα σε ξένο λεωφορείο για τις ανάγκες του πακέτου; Ή
Β) Το ποσό που θα χρέωνα την μεταφορά με δικό μου λεωφορείο αλλά ως έσοδο μου;
Αυτό το ποσό που αφορά την συγκεκριμένη περίπτωση δικαιολογείται να είναι διαφορετικό από την χρέωση της μεταφοράς σε κάποια εκδρομή η οποία περιλαμβάνει μόνο μεταφορά με ιδιόκτητο λεωφορείο πχ γύρος νησιού χωρίς κανένα άλλο έξοδο; Η παραπάνω απορία μου δημιουργήθηκε βάσει του παρακάτω χειρισμού:
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α
Εκδίδουμε ΑΠΥ για την εκδρομή πχ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ η οποία περιλαμβάνει διάφορα έξοδα τα οποία είναι: εστιατόριο, καράβι, μεταφορά με δικό μας λεωφορείο. Σε αυτή την απόδειξη ενώ εκδίδεται ενιαία με συνολικό ποσό πχ 400,00 στο κάτω μέρος της ΑΠΥ στην αιτιολογία διαχωρίζω ως εκμετάλλευση του λεωφορείου το ποσό που θα μου κόστιζε η παραπάνω μεταφορά αν την έκανε κάποια εταιρεία μεταφορών. Το ποσό αυτό είναι 100,00 + ΦΠΑ 9 % =109,00.
Με το ποσό αυτό κάνω την εγγραφή που απεικονίζει τον αποχωρισμό από το πακέτο της τεκμαρτής δαπάνης μεταφοράς και τη φορολόγηση με τις γενικές διατάξεις η οποία είναι η : ΧΡΕΩΣΗ 62.90 109,00 ΠΙΣΤΩΣΗ 73.01 100,00 ΠΙΣΤΩΣΗ 54.00 9,00 Και για την οποία εκδίδεται λογιστικό σημείωμα. Ενώ οι υπόλοιπες εγγραφές είναι:  ΤΟ ΕΣΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΧΡΕΩΣΗ 38.00 400,00 ΠΙΣΤΩΣΗ 73.90 400,00 ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΧΡΕΩΣΗ 62.90 200,00 ΠΙΣΤΩΣΗ 50.00 200,00. ʼρα μικτή αμοιβή 400,00-309,00 =91/1,19=76,47 *19 %=14,53. Eπίσης αποδίδεται το ΦΠΑ των 109,00 από το τεκμαρτό έσοδο δηλαδή 9,00. ʼρα συνολικό ποσό ΦΠΑ προς απόδοση 14,53+9,00.
Όλα τα παραπάνω για μια εκδρομή οπού περιλαμβάνει διάφορά έξοδα συμπεριλαμβανομένου της τεκμαρτής δαπάνης του ιδιόκτητου λεωφορείου μου.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β
Σε άλλη όμως εκδρομή στον ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ το μόνο που περιλαμβάνει η εκδρομή είναι η μεταφορά τους με ιδιόκτητο λεωφορείο με κάποιες στάσεις. Οπότε αφού δεν έχω κανένα έξοδο τρίτου δεν την θεωρώ την εκδρομή ως εκδρομή πακέτο αλλά ως μεταφορά προσώπων και χρεώνω με ΦΠΑ 9 % αλλά όχι με την τιμή της παραπάνω περίπτωσης που το αντιμετωπίζω ως κόστος 109,00 αλλά πολύ μεγαλύτερη τιμή πχ 500,00 γιατί το αξιολογώ ως έσοδο. Και η λογιστική εγγραφή ΧΡΕΩΣΗ 30 500,00 ΠΙΣΤΩΣΗ 73 458,72 ΠΙΣΤΩΣΗ 54 41,28. Στην ουσία όμως και η πρώτη περίπτωση και η δεύτερη περιλαμβάνουν μεταφορά που στην πρώτη περίπτωση χρεώνω τεκμαρτή δαπάνη μεταφοράς και στην δεύτερη ως έσοδο μεταφοράς. Είναι σωστός ο παραπάνω χειρισμός;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 43, του Ν 2859/2000, καθώς και  τις οδηγίες παρ. 189, της υπ. αριθ. 10/10.07.1987 εγκυκλίου του Υπ. Οικ., οι υπηρεσίες μεταφοράς που παρέχονται με μεταφορικά μέσα που εκμεταλλεύεται το ίδιο το τουριστικό πρακτορείο, δεν μπορούν να υπαχθούν στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 43. Συνεπώς, οι υπηρεσίες αυτές δεν περιλαμβάνονται στο κόστος της εκδρομής – περιήγησης («πακέτου») και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της μικτής αμοιβής του πρακτορείου, όπως υπολογίζεται από τα οριζόμενα της παρ. 3, του άρθρου 43. Οι υπηρεσίες αυτές, επομένως, θα πρέπει να τιμολογηθούν ξεχωριστά για κάθε πελάτη, εκδίδοντας κάθε φορά το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείου του ΚΒΣ, (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών). Στο στοιχείο αυτό, θα αναγράφεται το πόσο του ΦΠΑ, υπολογιζόμενο (με συντελεστή 9% – παράρτημα ΙΙΙ του Ν 2859/2000) επί της αξίας στην οποία προσφέρεται η συγκεκριμένη υπηρεσία. Ασφαλώς, όταν μαζί με την υπηρεσία της μεταφοράς (με μεταφορικά μέσα που εκμεταλλεύεται το πρακτορείο) προσφέρεται και η υπηρεσία του «πακέτου», μπορεί να εκδίδεται μία ΑΠΥ ή ένα ΤΠΥ για κάθε πελάτη, στην οποία όμως θα εμφανίζονται διακεκριμένα οι δύο υπηρεσίες.
 
Στο παράδειγμα της πρώτης περίπτωσης που αναφέρετε, η μικτή αμοιβή του πρακτορείου θα υπολογιστεί ως εξής:
 
Μικτή αμοιβή = Πληρωμή Πελάτη – Κόστος υπηρεσιών που προσφέρονται (έξοδα μαζί με τον ΦΠΑ) = 400,00 – 100,00 = 300,00€
 
ʼρα η φορολογητέα αξία είναι: 300,00 /1,19 = 252,10€ και ο οφειλόμενος ΦΠΑ: 252,10 Χ 19% = 47,90€.
 
Η υπηρεσία της μεταφοράς, (αξίας, έστω 100,00€) που δημιουργεί έσοδο στην επιχείρηση, υπάγεται στο κανονικό καθεστώς. Τονίζεται, ότι τα έξοδα που συνδέονται με την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας και αποτελούν πράξεις υπαγόμενες σε ΦΠΑ (π.χ μίσθωμα, δαπάνες επισκευής – συντήρησης του λεωφορείου κ.λπ) δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τον προσδιορισμό της μικτής αμοιβής του «πακέτου» και κατά συνέπεια το τουριστικό γραφείο διατηρεί το δικαίωμα της έκπτωσης του ΦΠΑ των δαπανών αυτών. Τόσο τα έξοδα που διενεργούνται για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, όσο και τα αντίστοιχα έσοδα από αυτή, καταχωρίζονται στους οικείους λογαριασμούς του ΕΓΛΣ και όχι σε ιδιαίτερους λογ/σμους εσόδων και κόστους ανάλογα με το προσφερόμενο «πακέτο» (οδηγίες της Πολ. 1221/1995).
 
Τέλος, η τιμολόγηση της υπηρεσίας της μεταφοράς είναι θέμα της επιχειρηματικής βούλησης του ιδιοκτήτη του τουριστικού γραφείου. Η τιμολόγηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας σε επίπεδα κάτω του κόστους, όπως και η μη τήρηση ενιαίας τιμής σε υπηρεσίες του ίδιου είδους, μπορεί να δημιουργήσει θέμα υποτιμολόγησης σε περίπτωση ελέγχου, οπότε η εκτίμηση, αν συνιστά παράβαση ή όχι, εναπόκειται στην κρίση του ελεγκτή.
 
1.10.2008