Λύση και εκκαθάριση ΕΠΕ

 

Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Υποθετικές ημερομηνίες Τσεκ με V
1. Απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων της ΕΠΕ σχετικά με τη λύση της εταιρείας, τη θέση αυτής υπό εκκαθάριση και το διορισμό εκκαθαριστών. 25 Ιουνίου  
1Α. Κατάρτιση απογραφής και ισολογισμού έναρξης της εκκαθάρισης (άρθρο 48 Ν 3190/1955). Με την έναρξη της εκκαθάρισης  
2. Υποβολή στο Συμβολαιογράφο όλων των σχετικών εγγράφων σε προετοιμασία της κατάρτισης της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης της ΕΠΕ. 27 Ιουνίου  
3. Υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης λύσης της ΕΠΕ και διορισμού εκκαθαριστών. 28 Ιουνίου  
4. Υποβολή του επικυρωμένου αντιγράφου του συμβολαίου λύσης της ΕΠΕ (όπως αυτό έχει θεωρηθεί από το Ταμείο Νομικών και το Ταμείο Προνοίας) στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας με σκοπό την καταχώριση στα οικεία βιβλία εταιριών αυτού. 3 Ιουλίου  
5. Σύνταξη περίληψης της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης της ΕΠΕ και υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ). 4 Ιουλίου  
5Α. Υποβολή του ισολογισμού έναρξης της εκκαθάρισης στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ). 13 Ιουλίου  
6. Λήψη από την αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου του αριθμού του ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί η λύση της ΕΠΕ. 18 Ιουλίου  
7. Περάτωση εκκαθάρισης και κατάρτιση τελικού ισολογισμού από τους εκκαθαριστές. 14 Δεκεμβρίου  
8. Έγκριση τελικού ισολογισμού από τη Συνέλευση των Εταίρων της ΕΠΕ. 19 Δεκεμβρίου  
9. Δημοσίευση του τελικού ισολογισμού στο Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 20 Δεκεμβρίου