Οι Συνέπειες από τη λήψη Εικονικών Τιμολογίων στο Κύρος των Βιβλίων – Κύρος Βιβλίων

Οι Συνέπειες από τη λήψη Εικονικών Τιμολογίων στο Κύρος των Βιβλίων

Η κατάργηση των δρακοντειων διατάξεων, που προέβλεπαν τον εξωλογιστικό προσδιορισμό του εισοδήματος στις περιπτώσεις λήψης εικονικών τιμολογίων, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα της πολιτείας προς τη σωστή κατεύθυνση.

Με την εφαρμογή από 1-1—12013 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης (ΚΦΑΣ) ν.4093/2012, καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. (ΠΔ 186/92) και σε συνδυασμό με το ν.4110/2013 που τροποποίησε το άρθρο 32 του ΚΦΕ, (ν.2238/94), καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, που κρίνουν τα Βιβλία ανακριβή και γίνεται εξωλογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος.

Συγκεκριμένα το τροποποιημένο άρθρο 32 του ΚΦΕ αναφέρει:

Ο προσδιορισμός του ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, γίνεται με αντικειμενικό τρόπο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα Βιβλία ή τηρούνται Βιβλία απλογραφικά αντί διπλογραφικά, δεν τηρούνται τα φορολογικά και τα λοιπά προβλεπόμενα έγγραφα καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών και καθίσταται αδύνατες οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.
Όταν δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκομίζονται μετά από δύο τουλάχιστον προσκλήσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου, τα τηρούμενα βιβλία, τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών εκτός κι αν υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών με αξιόπιστο τρόπο από τον ίδιο τον υπόχρεο ή από τις διασταυρώσεις του ελέγχου.
Οι καταργούμενες διατάξεις προέβλεπαν απόρριψη των Βιβλίων όταν οι επιχειρήσεις:

Εντοπίζονταν με πλαστά και εικονικά τιμολόγια και λοιπά φορολογικά στοιχεία
Διεκπεραίωναν τις πληρωμές χωρίς διατραπεζική συναλλαγή ή με επιταγές.
Με τον ν.4174/26-7-2013 (ΦΕΚ Α 170)καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 5 και 1 του άρθρου 6 του ν. 2523/97 και καθορίζονται οι νέες ποινές και προσαυξήσεις για τις φορολογικές παραβάσεις. Οι επιβαλλόμενες ποινές συνεχίζουν να είναι βαριές, αλλά επιεικέστερες σε σύγκριση με προηγούμενους νόμους.

Με την ΠΟΛ 1210/6-9-2013 που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών ερμηνεύοντας το ν. 4174 δεν δίνει σαφείς οδηγίες , ιδιαίτερα για τις διατάξεις που αφορούν το ΦΠΑ.

Επίσης, τεράστιο κενό αφήνει ο ίδιος νόμος, στην εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων, με αποτέλεσμα πολλοί φορολογούμενοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση, να έχουν υποβάλλει αιτήματα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και παρότι έχουν παρέλθει δύο μήνες, ακόμη δεν έχουν εξεταστεί.

Σε σχετικό άρθρο, με τίτλο «Συνέπειες από τη Λήψη Εικονικών- Πλαστών Τιμολογίων Κύρος Βιβλίων – Ανεπάρκεια – Ανακρίβεια», που δημοσιεύσαμε στo κύρος-βιβλίων * είχαμε προσεγγίσει την ύπαρξη της ασάφειας και τη δυσκολία της εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η πολιτεία έκανε μία σημαντική κίνηση, καταργώντας προηγούμενες διατάξεις που είχαν ως συνέπεια την εξόντωση των επιχειρήσεων.

Δυστυχώς όμως, το φαινόμενο της διακίνησης εικονικών στοιχείων συνεχίζεται, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει το υπουργείο Οικονομικών να επαναφέρει το παλαιό καθεστώς, στην προσπάθεια του να εισπράξει περισσότερους φόρους.

Ο περιορισμός ή ακόμη και η εξάλειψη του φαινομένου, μπορεί να γίνει με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της εξόφλησης των τιμολογίων ανεξαρτήτου ποσού, μέσω τραπεζών. Επίσης, σημαντική θα μπορούσε να είναι η συνδρομή των επαγγελματικών οργανώσεων και των επιμελητήριων στην εξάλειψη της παραβατικότητας με σχετικές παρεμβάσεις.

Γιώργος Δαλιάνης
Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΡΤΙΟΝ Φοροτεχνική Λογιστική Α.Ε.

Πηγή: ARTION Α.Ε. © Copyright 2019 | https://www.artion.gr
Δείτε περισσότερα: https://www.artion.gr/εικονικά-τιμολόγια-κύρος-βιβλίων/

Συνέπειες από τη λήψη Εικονικών – Πλαστών Τιμολογίων Κύρος Βιβλίων – Ανεπάρκεια -Ανακρίβεια. [12/08/2013]

Με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ (ν.4093/2012) δεν υπάρχει πρόβλεψη απόρριψης των βιβλίων ως ανεπαρκών ή ανακριβών .Στο άρθρο 14 και στις παραγράφους 1 και 2 αναφέρεται.

Παράγραφος 1.

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι, κάθε διάταξη αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 1 -13 δεν ισχύει σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτές και παύουν να ισχύουν διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιοι που αφορούν και έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις αυτές.

Παράγραφος 2:
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι, όπου από τις κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή στις διατάξεις του ΚΦΣ (π.δ 99/77 ΦΕΚ Α 34) και του ΚΒΣ (Π.Δ.186/92 ΦΕΚ A 84) μετά την ισχύ του παρόντος Κώδικα νοούνται οι συναφείς διατάξεις των άρθρων 1 -12 του Κώδικα αυτού.
Οι προαναφερθείσες διατάξεις του ΚΦΑΣ δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 30 του ΚΒΣ π.δ 186/92.
Στο άρθρο 30 προβλεπόταν ανεπάρκεια και Ανακρίβεια για τους εκδότες και λήπτες εικονικών και πλαστών Τιμολογίων, για τη μη εξόφληση των συναλλαγών μέσω τραπέζης με επιταγές κλπ.
Ο ν 4110/2013 τροποποίησε το άρθρο 32 του ΚΦΕ (ν.2238/94) περί εξωλογιστικού προσδιορισμού. Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός με τις διατάξεις αυτές περιορίζεται μόνο στη μη τήρηση βιβλίων, στη μη διαφύλαξη βιβλίων και στοιχείων, στη τήρηση κατώτερης κατηγορίας βιβλίων από την προβλεπόμενη και στη μη επίδειξη βιβλίων στο τακτικό έλεγχο μετά από δύο έγραφες προσκλήσεις. Συγκεκριμένα το τροποποιημένο άρθρο 32 του ΚΦΕ αναφέρει.

Άρθρο 32.
Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα με αντικειμενικό τρόπο.
1 .-Ο προσδιορισμός του ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα γίνεται με αντικειμενικό τρόπο στις ακόλουθες περιπτώσεις.

α). Όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα βιβλία ή τηρούνται βιβλία απλογραφικά αντί για διπλογραφικά ,δε τηρούνται τα φορολογικά και τα λοιπά προβλεπόμενα έγγραφα, καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών και καθίστανται αδύνατες οι ελεγκτικές επαληθεύσεις,
β). Όταν δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκομίζονται μετά από δύο τουλάχιστον προσκλήσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου, τα τηρούμενα βιβλία, τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών εκτός και εάν υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών με αξιόπιστο τρόπο από τον ίδιο τον υπόχρεο ή από τις διασταυρώσεις του ελέγχου.

Με το ν.4174/26-7-2013 (ΦΕΚ A 170) καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 5 και 1 του άρθρου 6 του ν.2523/97.
Με το Κεφάλαιο ΔΕΚΑΤΟ του ΚΦΔ (ν.4174/13) καθορίζεται νέο σύστημα τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων, για τη μη υποβολή δηλώσεων, ανακριβή υποβολή, πρόστιμα παραβάσεων του ΚΦΑΣ.
Σε κανένα σημείο του νόμου δεν αναφέρεται διαφορετική αντιμετώπιση για τη λήψη ή έκδοση Εικονικών συναλλαγών.

Στο άρθρο 55 διατυπώνει (ορίζει) την έννοια της φοροδιαφυγής για εικονικές συναλλαγές και στη παράγραφο 2 καθορίζει τις ποινές και τα πρόστιμα τα οποία είναι επιεικέστερα σε σύγκριση με προηγούμενους νόμους.
Ταυτόχρονα παρέχεται το δικαίωμα σε εκκρεμείς σε οποιαδήποτε στάδιο, υποθέσεις προστίμων να κλείσουν με το νέο καθεστώς. Αναλυτικά τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων είναι σημειωμένες μέσα στο κείμενο των κρίσιμων παραγράφων του άρθρου 66 του ΚΦΔ (ν.4174/26-7-2013)

Άρθρο 66
Μεταβατικές διατάξεις 1
2.Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου 10 του κώδικα ισχύουν για τις παραβάσεις που διαπράττονται από την ημερομηνία ισχύος αυτού (1 -1-2014) με εξαίρεση την παράγραφο 2 του
άρθρου 55,το οποίο ισχύει για παραβάσεις που διαπράττονται από τη δημοσίευση του παρόντος (26-7-2013)
Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 και η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν.2523/97 καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος (26-7-2013).
3. Εξαιρετικά οι διατάξεις του άρθρου 55 παρ.2 του Κώδικα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως το χρόνο δημοσίευσης αυτού και επισύρουν πρόστιμα των άρθρων 5 παρ.10 και 6 του ν.2523/97 ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους, εφόσον το νέο καθεστώς του άρθρου 54 του Κώδικα επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον υπόχρεο, για το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή απόφαση επιβολής προστίμου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω, ανά κατηγορία υποθέσεων:

α. Για τις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου( Α.Ε.Π.) μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Κώδικα, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη κοινοποίηση της σχετικής Α.Ε.Π. Εξαιρετικά, για τις υποθέσεις της περίπτωσης αυτής οι σχετικές Α.Ε.Π. μπορεί να εκδοθούν απευθείας με βάση το νέο καθεστώς, εφόσον πριν την έκδοσή τους ο υπόχρεος υποβάλλει ανέκκλητη δήλωση επιλογής των διατάξεων που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της Α.Ε.Π.
β). Για τις υποθέσεις έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Κώδικα και δεν βρίσκονται ακόμη σε στάδιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατόπιν αιτήματος διοικητικού συμβιβασμού ή άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευσή του Κώδικα. (Μέχρι 9/9/2013)
γ). Για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. και βρίσκονται σε στάδιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατόπιν αιτήματος διοικητικού συμβιβασμού ή άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα εντός ανατρεπτικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση του Κώδικα. ( Μέχρι 9/9/2013)

5. – Στις παραπάνω περιπτώσεις α και β της παραγράφου 4,αρμόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής των προστίμων με ευνοϊκότερο καθεστώς είναι ο Προϊστάμενος της Αρχής που εξέδωσε την πράξη. Κατά της πράξης αυτής που εκδίδεται στη βάση του ευνοϊκότερου καθεστώτος δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί δικαστικού και διοικητικού συμβιβασμού. Στη παραπάνω περίπτωση γ της παραγράφου 4 το ευνοϊκότερο καθεστώς εφαρμόζεται στο πλαίσιο του διοικητικού συμβιβασμού ή ενδικοφανούς προσφυγής. Ο διοικητικός συμβιβασμός ή η αποδοχή της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής με βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των προστίμων σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Το αίτημα για υπαγωγή στο ευνοϊκότερο καθεστώς υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή ή στην αρμόδια επιτροπή των άρθρων 70Α και 70Β του ν.2238/94 κατά περίπτωση.

6. – Για τις υποθέσεις προστίμων των άρθρων 5 παρ.10 και 6 του ν. 2523/97,οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε. κατά τη δημοσίευση του παρόντος οι υπόχρεοι δύνανται με αίτησή τους η οποία υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του Κώδικα (Μέχρι την 24/9/2013) ή σε περίπτωση που κατά το χρόνο δημοσίευσης του κώδικα εκκρεμεί η έκδοση απόφασης μετά από συζήτηση, σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 να ζητήσουν το δικαστικό συμβιβασμό με βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς για το σύνολο των προστίμων ανά καταλογιστική πράξη. Αρμόδιος για τη διενέργεια του συμβιβασμού είναι ο Προϊστάμενος της αρχής που εξέδωσε την πράξη. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική δίκη καταργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143,παράγραφος 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αφού υποβληθεί αντίγραφο του πρακτικού συμβιβασμού στο αρμόδιο δικαστήριο. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού εφαρμόζεται αναλόγως.

7. – Εξαιρετικά οι διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κώδικα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους εφόσον το νέο καθεστώς του άρθρου 55 του Κώδικα επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον υπόχρεο, για το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή απόφαση επιβολής προστίμου.

8. –Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των ποσών που προκύπτουν μετά τον επαναυπολογισμό των προστίμων κατά τις διατάξεις του Κώδικα, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού.

9. – Υποθέσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 3,4 και 5 του παρόντος άρθρου, για τις οποίες δεν υποβάλλεται αίτηση για την Ειδική Διαδικασία του άρθρου 63 του Κώδικα, κρίνονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν, κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης.

10. – Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί, πέραν αυτών που προκύπτουν από την εφαρμογή των παραγράφων 3,4 και 5 του παρόντος, δεν επιστρέφονται.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΡΤΙΟΝ Φοροτεχνική Λογιστική Α.Ε.

Πηγή: ARTION Α.Ε. © Copyright 2019 | https://www.artion.gr
Δείτε περισσότερα: https://www.artion.gr/κύρος-βιβλίων/