Διακοπή εργασιών νομικού προσώπου (Α.Ε.) σε προγενέστερο χρόνο

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανώνυμη εταιρεία επιθυμεί να κάνει διακοπή εργασιών βάσει της ΠΟΛ.1163/2016 με ημερομηνία διακοπής Ιανουάριο 2015. Τελευταία συναλλαγή Ιούνιος 2014. Δεν διαθέτη αποθέματα πάγια ή εμπορεύσιμα, δεν έχει απαιτήσεις, έχει μόνο υποχρεώσεις σε τράπεζες οι οποίες καλύπτονται από προσωπικές εγγυήσεις των μετόχων, επίσης έχει υποχρεώσεις σε μετόχους, και αρνητικά ίδια κεφάλαια λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Με ποιο τρόπο μπορώ να ολοκληρώσω την διακοπή εργασιών, καθ ότι η Δ.Ο.Υ. δεν το κάνει ισχυριζόμενη ότι έχω υποχρεώσεις; Επίσης ποιο θα είναι το ύψος του προστίμου για την εκπρόθεσμη διακοπή φορολογικού μηχανισμού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Στο νέο δίκαιο των Α.Ε. (όπως ισχύει από 1/1/2019 με το Ν.4548/2018) αναφέρεται :

• στο άρθρο “164 Λόγοι Λύσεως της Εταιρείας” ότι : «1. Η εταιρεία λύεται: […] β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, […]»

•  στο “άρθρο 167 Εκκαθαριστές” : «1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. […]»

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Α.Ε. του ερωτήματος θα πρέπει να λυθεί και να τεθεί σε εκκαθάριση (υποχρεωτικά), και με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης να προχωρήσει σε διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. και διακοπή στην Δ.Ο.Υ.. Συνεπώς δεν μπορεί να προχωρήσει σε διακοπή των εργασιών της στην Δ.Ο.Υ. με ημερομηνία έτους 2015 (σημ.: Από την ΠΟΛ.1163/2016 : «1. Φορολογούμενοι (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες), που: […] β. δεν έχουν, εφόσον πρόκειται για εταιρείες ή λοιπά νομικά πρόσωπα για τα οποία προβλέπεται εκ του νόμου στάδιο εκκαθάρισης, χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών της επιχείρησης τους, δύνανται να υποβάλουν, στον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, δήλωση διακοπής εργασιών (έντυπο Μ4 ) με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. Ως ημερομηνία διακοπής […]».

2.  Καθώς η εταιρεία έχει υποχρεώσεις προς τις Τράπεζες καλυπτόμενες με προσωπικές εγγυήσεις των μετόχων, μπορεί κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (μέθοδος αποδεκτή καθώς εξυπηρετεί τους σκοπούς επίσπευσης της εκκαθάρισης) και μέσω του προϊόντος αυτής εξόφληση των υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες. Σε διαφορετική περίπτωση η τυχόν κάλυψη των υποχρεώσεων αυτών απευθείας από τους μετόχους θα χαρακτηρισθεί για την Α.Ε. ως  έσοδο (φορολογητέο) από άφεση χρέους, καθώς δεν θα υφίσταται πλέον υποχρέωση προς τις Τράπεζες. Πιθανά  ακόμη να χαρακτηρισθεί και ως δωρεά των μετόχων προς την Α.Ε.  επιφέρουσα υποχρεώσεις φόρου Δωρεάς βάσει του Ν. 2961/2001