Διπλός ΑΦΜ – Πρόστιμα και Διαδικασίες Διαγραφής

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ΔΕΔ, με απόφαση της οποία Φορολογούμενος δεν πλήρωσε πρόστιμο

που το επέβαλε η ΔΟΥ :

Για να επιβληθεί το πρόστιμο σε φορολογούμενο που έχει εγγραφεί στο φορολογικό 
Μητρώο περισσότερες από μία φορές, αυτό που εξετάζεται κάθε φορά κατά τον έλεγχο, 
είναι αν το ίδιο πρόσωπο, εν γνώσει του, προέβη στις σχετικές ενέργειες για την 
απόκτηση Α.Φ.Μ., περισσοτέρων του ενός, τους οποίους και έχει χρησιμοποιήσει π.χ. 
στην έκδοση ή τη λήψη φορολογικών στοιχείων, την υποβολή δηλώσεων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του Κ.Φ.Δ., όπως δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., 
στοιχείων ακινήτων (Ε9), Ε.Φ.Α., παρακρατούμενων φόρων κ.λπ. και γενικά σε 
συναλλαγές του με τη Φορολογική Διοίκηση.

 

Α. Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΓΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ Ν 4174/2013 (ΚΦΔ) ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 53-62

H ΠΟΛ.1252/20.11.2015 Η ερμηνευτική εγκύκλιος των προστίμων του Κ.Φ.Δ.

(Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62))

στ) Μη εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγραφή σε αυτό περισσότερες φορές (παρ. 1 περ. ζ’)

…………………………………

στ) Μη εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγραφή σε αυτό περισσότερες φορές (παρ. 1 περ. ζ’)

Σε περίπτωση που φορολογούμενος, ή οποιοδήποτε πρόσωπο υπέχει τέτοια υποχρέωση, δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (άρθρο 54 παρ. 2 περ. ε’).

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται οι παραβάσεις μη υποβολής της δήλωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής ατομικών στοιχείων από φυσικό πρόσωπο ή της δήλωσης Έναρξης/Μεταβολής εργασιών από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για την εγγραφή αυτών στο φορολογικό μητρώο (απόδοση Α.Φ.Μ.).

Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι φορολογούμενος, φυσικό, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, έχει εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο, μετά την 1.1.2014, περισσότερες από μία φορές. Στις περιπτώσεις που η εγγραφή στο φορολογικό μητρώο περισσότερες από μία φορές διαπράχθηκε μέχρι 31.12.2013, ανεξάρτητα από τον χρόνο διαπίστωσης, το σχετικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου. 

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου το ανωτέρω πρόστιμο να επιβληθεί σε φορολογούμενο που έχει εγγραφεί στο φορολογικό Μητρώο περισσότερες από μία φορές, αυτό που εξετάζεται κάθε φορά κατά τον έλεγχο, είναι αν το ίδιο πρόσωπο, εν γνώσει του, προέβη στις σχετικές ενέργειες για την απόκτηση Α.Φ.Μ., περισσοτέρων του ενός, τους οποίους και έχει χρησιμοποιήσει π.χ. στην έκδοση ή τη λήψη φορολογικών στοιχείων, την υποβολή δηλώσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κ.Φ.Δ., όπως δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., στοιχείων ακινήτων (Ε9), Ε.Φ.Α., παρακρατούμενων φόρων κ.λπ. και γενικά σε συναλλαγές του με τη Φορολογική Διοίκηση.

…………………………

 

Β. Ο ΙΣΧΥΩΝ ΝΟΜΟΣ 2523 ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ 31/12/2013

Νόμος 2523/1997 –

Αρθρο 04 –  Παράγραφος 1 αναφέρει

1.Τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο που ορίζεται από εκατόν δεκαεπτά (117) Ευρώ μέχρι χίλια εκατόν εβδομήντα (1.170) Ευρώ. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή. Ειδικά όποιος κατέχει και χρησιμοποιεί αριθμούς φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) περισσότερους από έναν ή αναγράφει στα φορολογικά του στοιχεία καθώς και στις φορολογικές του δηλώσεις αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) που ανήκει σε άλλο πρόσωπο ή που δεν έχει χορηγηθεί σε αυτόν υπόκειται σε πρόστιμο που ορίζεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές. Από 1.1.2002 το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε Ευρώ και στρογγυλοποιούμενο διαμορφώνεται σε 4.400 Ευρώ.
Δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του πρώτου εδαφίου επί ανακρίβειας της δήλωσης, εφόσον το ύψος της προκύπτουσας διαφοράς κύριου και συμπληρωματικού φόρου, τέλους ή εισφοράς ανέρχεται μέχρι του ποσού για το οποίο αμελείται η βεβαίωση κατά τις κείμενες διατάξεις

Αρθρο 09 –  Παράγραφος 6 αναφέρει

6. Με πρακτικό αποδοχής της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό τα πρόστιμα των άρθρων 4, 5 και 6 περιορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) αυτών, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα ευρώ, εάν καταβληθεί το είκοσι τοις εκατό (20%) του οφειλόμενου ποσού, κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων, για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, ημερών, ενώ το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επομένου, του πρακτικού αποδοχής της διαφοράς ή του δικαστικού συμβιβασμού, μήνα, γενομένης σχετικής μνείας για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο σχετικό πρακτικό.
Ειδικά τα πρόστιμα για τις αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α’ και η’ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 και τις παραβάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 10 του ίδιου άρθρου, περιορίζονται, κατά την πράξη αποδοχής ή δικαστικό συμβιβασμό, στο ένα δεύτερο (1/2) αυτών εάν το ύψος του προστίμου καταβληθεί εφάπαξ και είναι μέχρι χίλια διακόσια (1.200) ευρώ και στην περίπτωση που το ποσό υπερβαίνει τα χίλια διακόσια (1.200) ευρώ μειώνεται στο ένα δεύτερο (1/2), εφόσον καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) αυτού, κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ημερών, ενώ το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη του μήνα που διενεργείται το πρακτικό αποδοχής της διαφοράς ή ο δικαστικός συμβιβασμός, γενομένης σχετικής μνείας για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο σχετικό πρακτικό.
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ολικής ή μερικής ανυπαρξίας της παράβασης, τα πρόστιμα διαγράφονται ολικά ή μερικά. Η πράξη διαγραφής πρέπει να περιέχει πλήρη και ειδική αιτιολογία για την ανυπαρξία της παράβασης.

 

Γ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ  ΔΕΔ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΗΜΟΥ

Μη επιβολή προστίμου για την κατοχή δύο ΑΦΜ από αμέλεια  02-09-2018

 

Δ. Η  ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΦΜ

Χορήγησης ΑΦΜι διαδικασίες απόδοσής – διακοπής

Ε. Οδηγίες για απενεργοποίηση διπλών πραγματικών ή προσωρινών ΑΦΜ

1. Περισσότεροι του ενός πραγματικοί ΑΦΜ (διπλοί ΑΦΜ)

Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν αποδοθεί από τις ΔΟΥ (μηχανογραφημένες ή μη), περισσότεροι του ενός ΑΦΜ σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα. Για την απενεργοποίηση των παραπάνω ΑΦΜ, απαιτείται να κληθεί ο υπόχρεος και να συμπληρώσει τη δήλωση Μ13 «Δήλωση απενεργοποίησης ΑΦΜ». Σημειώνεται ότι, όσες ΔΟΥ δεν έχουν παραλάβει τη δήλωση απενεργοποίησης ΑΦΜ, η διαδικασία της απενεργοποίησης των διπλών ΑΦΜ γίνεται χωρίς τη συμπλήρωσή της. Ο μοναδικός ΑΦΜ που θα παραμείνει τελικά με τα στοιχεία του υποχρέου, επιλέγεται από τη ΔΟΥ. Για την επιλογή αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη ποιος ΑΦΜ χρησιμοποιείται.

Παραδείγματα

α) Σε φορολογούμενο που είχε αποδοθεί ΑΦΜ ως μισθωτός και εσφαλμένα του αποδόθηκε από την Υπηρεσία δεύτερος ΑΦΜ, λόγω υποβολής δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος, επιλέγεται ο ΑΦΜ που του αποδόθηκε λόγω του επιτηδεύματος και απενεργοποιείται ο ΑΦΜ που του είχε αποδοθεί ως μισθωτός.

β) Σε φορολογούμενο που του είχε αποδοθεί ΑΦΜ λόγω υποβολής δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος, το οποίο και διέκοψε μεταγενέστερα και στη συνέχεια του αποδόθηκε δεύτερος ΑΦΜ, λόγω υποβολής νέας δήλωσης έναρξης εργασιών άλλου επιτηδεύματος, επιλέγεται από τη ΔΟΥ ο τελευταίος ΑΦΜ, με τον οποίο έχει θεωρήσει τα φορολογικά βιβλία και στοιχεία του και απενεργοποιείται ο ΑΦΜ που δεν χρησιμοποιείται.
Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που έχει αποδοθεί από διαφορετική ΔΟΥ ο δεύτερος ΑΦΜ, τότε η ΔΟΥ που έχει στο Μητρώο της τον ΑΦΜ που δεν χρησιμοποιείται, τον μεταγράφει στη ΔΟΥ που έχει τον ενεργό ΑΦΜ, η οποία και
προβαίνει στην άμεση απενεργοποίησή του. Είναι ευνόητο ότι ταυτόχρονα με τη μεταγραφή του ΑΦΜ μεταφέρονται και τα τυχόν υπάρχοντα χρέη σε αυτόν. Οταν από την έρευνα της ΔΟΥ αποδειχθεί ότι, φορολογούμενος κατέχει δύο ΑΦΜ, τους οποίους χρησιμοποιεί, είτε στα φορολογικά του στοιχεία, είτε για την
υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, απόδοσης φόρων, τελών ή εισφορών, είτε για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, τότε εκτός της διαδικασίας της απενεργοποίησης, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, πρέπει να του επιβληθούν και οι κυρώσεις που ορίζονται στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του
Ν.2523/1997, σύμφωνα και με τις οδηγίες που σας δόθηκαν με την εγκύκλιο υπ’ αριθ. 1125403/2171/Α0012/ΠΟΛ.1317/2.12.1997.
Η διαδικασία απενεργοποίησης των διπλών πραγματικών ΑΦΜ αφορά όλες τις ΔΟΥ μηχανογραφημένες και μη και η εφαρμογή της αρχίζει από την παραλαβή της παρούσας.
Ο εντοπισμός διπλών ΑΦΜ για τις ΔΟΥ που λειτουργούν με χειρόγραφο σύστημα, γίνεται από το ΚΕΠΥΟ. Από τις ΔΟΥ είναι δυνατός ο εντοπισμός μόνο από τα φορολογικά στοιχεία των υποχρέων (όπως επιτηδευματίας που υποβάλλει με άλλο ΑΦΜ περιοδική ή εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ και με άλλο ΑΦΜ δήλωση φορολογίας εισοδήματος) ή από πληροφορίες, που πιθανώς να έχει η ΔΟΥ, ότι ο συγκεκριμένος φορολογούμενος συναλλάσσεται ή λαμβάνει αποδεικτικά και από άλλες ΔΟΥ με διαφορετικό ΑΦΜ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ΔΟΥ που λειτουργεί χειρόγραφα, πρέπει να έρχεται σε επικοινωνία με την Κεντρική Βάση Δεδομένων του ΚΕΠΥΟ, από
την οποία θα ζητά την απενεργοποίηση του διπλού ΑΦΜ. Ο εντοπισμός των διπλών ΑΦΜ στις μηχανογραφημένες ΔΟΥ είναι ευκολότερος, λόγω της άμεσης πρόσβασης στην Κεντρική Βάση του ΚΕΠΥΟ.