Χαρτόσημο τιμολογίων αγοράς

Χαρτόσημο τιμολογίων αγοράς.
Υποβολή δήλωσης και απόδοση του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου και ΟΓΑ 
επί χαρτοσήμου (2,4% αν ο αγοραστής είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. 
άρθρο 15 παρ. 1α ΚΝΤΧ, ή 3,6% αν ο αγοραστής είναι οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 
άρθρα 13 παρ. 15 και 1α Ν.Δ. 4755/1930).

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: ΠΟΛ. 1029

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ: Α΄

 

 

ΘΕΜΑ: Χρόνος απόδοσης οφειλομένων τελών χαρτοσήμου σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και της ειδικής εισφοράς δακοκτονίας.

Με αφορμή πλήθος ερωτημάτων, τα οποία υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το θέμα, διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ. 99/1977 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων» (34Α΄), οριζόταν ότι οι εκδίδοντες τιμολόγια, αποδείξεις κ.α. στοιχεία του Κώδικα αυτού, υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωση απόδοσης των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου, επί της αξίας των κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο εκδοθέντων στοιχείων, καθώς και της εισφοράς δακοκτονίας, μέχρι και της εικοστής των μηνών Φεβρουαρίου, Μαίου, Αυγούστου και Νοεμβρίου εκάστου έτους.

Εξαιρετικά, προκειμένου περί ασφαλιστικών επιχειρήσεων, η δήλωση απόδοσης των τελών χαρτοσήμου υποβάλλεται μέχρι και της εικοστής των μηνών Μαρτίου, Μαίου, Αυγούστου και Νοεμβρίου εκάστου έτους, σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω διατάξεις.

Επίσης, και στις ειδικές περιπτώσεις που ορίστηκαν με την Σ.882/120/2.3.1982 (109Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών έγινε δεκτό ότι, τα τέλη χαρτοσήμου που οφείλονται, καταβάλλονται από τους υπόχρεους κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ. 99/1977 .

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 39 του Π.Δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» (84Α΄), ορίστηκε ότι, οι διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ. 99/1977 , σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων τελών χαρτοσήμου και εισφορών, εφαρμόζονται και μετά την έκδοση και την έναρξη ισχύος του Διατάγματος και μέχρι του χρόνου που με άλλες διατάξεις θα ρυθμιστούν τα θέματα αυτά.

2. Με τις διατάξεις της παρ.1 της Υποπαραγράφου Ε1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012) καταργήθηκε ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε) και αντικαταστάθηκε με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, οι διατάξεις του οποίου ισχύουν, από 1.1.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 αυτού.

3. Στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών δεν υφίσταται αναφορά περί διατηρήσεως των ρυθμίσεων, σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων τελών χαρτοσήμου καθώς και της ειδικής εισφοράς δακοκτονίας, όπως προέβλεπαν οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, αλλά ούτε ρυθμίζονται διαφορετικά στις διατάξεις του τα θέματα αυτά.

4. Ενόψει των ανωτέρω, έως ότου καλυφθεί νομοθετικά το θέμα, οι δηλώσεις απόδοσης των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, συνεχίζουν να υποβάλλονται, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, ήτοι, μέχρι την 20η των μηνών Φεβρουαρίου, Μαίου, Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους και αφορά στο σύνολο της αξίας των εκδοθέντων τιμολογίων, αποδείξεων, κ.λ.π., κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

 


 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιχείρηση αγοράζει από ιδιώτη κάποιο αντικείμενο είτε για πάγιο είτε για εμπόρευμα.
Συμφωνεί με τον ιδιώτη να του καταβάλει για παράδειγμα 1000 ευρώ για το αντικείμενο αυτό.

Το χαρτόσημο πως υπολογίζεται;
α) Υπολογίζεται πάνω στο ποσό 1000*3,6%= 36 ευρώ αναγράφεται διακριτά στο τιμολόγιο και αποδίδεται απο την επιχείρηση;
β) εμπεριέχεται άρα 34,75 ευρώ παρακρατούνται απο τα 1000 και αποδίδονται απο την επιχείρηση; 

γ)μπορεί να γίνεται είτε το ένα είτε το άλλο αν υπάρχει συμφωνία με τον ιδιώτη;

Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η σωστή αποτύπωση στο τιμολόγιο αγοράς της αξίας συναλλαγής και του χαρτοσήμου ενόψει και mydata.

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Ο Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου δεν ορίζει ποιο πρόσωπο βαρύνει το τέλος στην περίπτωση της αγοράς κινητού πράγματος (με πωλητή ιδιώτη). Συνεπώς μπορεί να ειπωθεί ότι, αν δεν συμφωνηθεί άλλως, εφαρμογή θα έχει το άρθρο 527 του Αστ. Κώδικα ότι «Τα έξοδα ή τα τέλη που απαιτούνται για την έγγραφη κατάρτιση της σύμβασης βαρύνουν εξίσου και τα δύο μέρη.».

2. Στις περιπτώσεις συναλλαγών που βάσει των διατάξεων του ΚΒΣ εκδίδονται φορολογικά στοιχεία υπόχρεος στην απόδοση του χαρτοσήμου είναι ο εκδότης του φορολογικού στοιχείου (Υπ. Οικ. Π.2354/304/1971 και Σ.3445/470/1977).

3. Για την περίπτωση του ερωτήματος :

Αν λ.χ. η συμφωνία είναι 1.000,00€ για το κινητό αγαθό και συμφωνείται ότι το τέλος χαρτοσήμου (συνολικά 3,60% επί της αξίας των 1.000,00€) βαρύνει τον πωλητή (σημ. αποδίδεται στο δημόσιο από την επιχείρηση- αγοραστή), τότε το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί με αξία 1.000,00 και αναφορά – παρακράτηση τελών χαρτοσήμου (36,00€) και πληρωμή στον πωλητή 964,00€.

Επομένως, το κόστος της συναλλαγής για την επιχείρηση θα είναι 1.000 ευρώ (τα 964 ευρώ θα αποδοθούν στον πωλητή ιδιώτη και τα 36 στο Δημόσιο).

Ο τύπος παραστατικού είναι ο 3.1 (Τίτλος κτήσης – τιμολόγιο αγοράς) και το χαρτόσημο θα συμπληρωθεί στη στήλη 36 ως κράτηση, έτσι ώστε να αποτυπωθεί το πληρωτέο ποσό των 964 ευρώ στον πωλητή.

Αν λ.χ. η συμφωνία είναι 1.000,00€ για το κινητό αγαθό και συμφωνείται ότι το τέλος χαρτοσήμου (συνολικά 3,60% επί της αξίας των 1.000,00€) βαρύνει τον αγοραστή (σημ. αποδίδεται στο δημόσιο από την επιχείρηση- αγοραστή), τότε το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί με αξία 1.000,00 και θα πληρωθεί στον πωλητή το ποσό των 1.000,00€.

Επομένως, το κόστος της συναλλαγής για την επιχείρηση θα είναι 1.036 ευρώ (τα 1.000 ευρώ θα αποδοθούν στον πωλητή ιδιώτη και τα 36 στο Δημόσιο).

Ο τύπος παραστατικού είναι ο 3.1 (Τίτλος κτήσης – τιμολόγιο αγοράς) και το χαρτόσημο θα συμπληρωθεί στη στήλη 31 (ποσοστό 3.6%)