Συμπλήρωση εντύπου Ε11 – Θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και παραδείγματα

1. Υπόχρεοι υποβολής Εντύπου Ε11

Οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για το πλαίσιο υποβολής του εντύπου αυτού, εμπεριέχονται στην υπ’ αριθμ. 49327/10702/22.12.2014 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Συγκεκριμένα, στο έντυπο Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), θα πρέπει να καταχωρούνται, εντός του μηνός Ιανουαρίου (από 1/01 έως και 31/01 εκάστου έτους), στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών».

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’αριθμ. 29502/85/1.9.2014 απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 49327/10702/22.12.2014 όμοια απόφασή του «…η) Με το έντυπο E11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) γνωστοποιούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο IA.5. παρ. 2 περ. 3β του Ν. 4254/2014 εντός του μηνός Ιανουαρίου (από 1/01 έως και 31/01 εκάστου έτους), στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών».

Από τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύ­που Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), που καθίσταται υποχρεωτική από 01/01/2015 εξαιρούνται οι φορείς του «Μητρώου Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που ακολουθούν για τη χορήγηση αδειών στο με εξαρτημέ­νη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό τους τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας» (ΦΕΚ 26 Α΄) και του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως ισχύουν (Υ.Α. 49327/10702/2014 (ΦΕΚ B’ 3456/23.12.2014)

Στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω υπουργικής απόφασης περιλαμβάνεται κάθε εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων και των αναφερομένων στο «Μητρώο Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που απασχολεί εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου).

Υπάγονται στην εξαίρεση του άρθρου 9 περ. ε) της ίδιας ως άνω υπουργικής απόφασης μόνο οι αναφερόμενοι φορείς στο «Μητρώο Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που ακολουθούν για τη χορήγηση αδειών στο με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό τους τις διατάξεις του N. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας» (ΦEK Α΄26) και του N. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦEK Α’ 143), όπως ισχύουν.

Σε περίπτωση που στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, για το οποίο εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία ως προς τη χορήγηση ετήσιας κανονικής άδειας, δεν χορηγείται επίδομα αδείας λόγω υπαγωγής του στο Ενιαίο Μισθολόγιο, το αντίστοιχο πεδίο του εντύπου E11 συμπληρώνεται μηδενικό και αναγράφεται η σχετική πληροφορία στο πεδίο παρατηρήσεων. Στο τελευταίο δε πεδίο μπορεί να αναγράφεται κάθε χρήσιμη διευκρίνιση που αφορά είτε τις αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας, είτε τον ίδιο τον εργαζόμενο και την εργασιακή του σχέση κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, στο οποίο αναφέρεται το έντυπο E11 (π.χ. αναφορά τυχόν ισχύουσας ρύθμισης αυτοδίκαιης μεταφοράς άδειας στο επόμενο έτος ή αποζημίωσης μη ληφθείσης αδείας ένεκα υπάρξεως σπουδαίου λόγου ή περισσότερων της μιας συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου που έληξε στο επόμενο της συνάψεώς της έτος). [Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας Κοινων. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης 13146/37/6.4.2015].

Διευκρινίζεται ότι, με την υπ’ αριθ. 3589/Δ9/1/1028/2018 (ΦΕΚ Β’ 185/26-1-2018) απόφαση της υπουργού εργασίας, παρατάθηκε για το έτος 2018, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας, 2017) έως και την 28η Φεβρουαρίου 2018.

Ευνόητο είναι ότι, ότι όπως σαφώς προκύπτει από το ανωτέρω νομικό πλαίσιο, στο «Βιβλίο Αδειών», που αποβλέπει στην αποτύπωση της πραγματικής εικόνας της επιχείρησης, θα πρέπει να καταχωρίζεται το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης, δεδομένου ότι οι διατάξεις περί χορήγησης ετήσιας κανονικής άδειας είναι αναγκαστικού δικαίου και συνεπώς όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται ετήσια κανονική άδεια. Επομένως, με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών», αναφορικά με τις δικαιούμενες και τις πραγματικά χορηγηθείσες ημέρες αδείας του συνόλου των εργαζομένων και σύμφωνα με τις αντίστοιχες πραγματικά καταβληθείσες αποδοχές χορηγηθείσας αδείας και επιδόματος αδείας, θα συμπληρώνεται αντίστοιχα και το έντυπο Ε11. Πιο συγκεκριμένα,

  • Σε περίπτωση κατά την οποία, χορηγήθηκε το σύνολο της νομίμως δικαιούμενης άδειας εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, υφίσταται υποχρέωση συμπλήρωσης των αντίστοιχων στηλών του Εντύπου Ε11.

  • Σε περίπτωση, κατά την οποία, παρανόμως δεν χορηγήθηκε το σύνολο της νομίμως δικαιούμενης άδειας εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, συμπληρώνεται, μεταξύ των άλλων, ο αριθμός των χορηγηθεισών ημερών αδείας (εάν υφίστανται), καθώς και οι πραγματικώς καταβληθείσες αποδοχές αδείας και επιδόματος αδείας.

  • Τέλος, εάν ο λόγος μη χορήγησης του συνόλου ή μέρους της δικαιούμενης αδείας είναι η αντικειμενική αδυναμία χορήγησής της, εκ μέρους του εργοδότη, όπως ιδίως λόγω μακροχρόνιας ασθένειας, ειδικών αδειών που οφείλονται σε εγκυμοσύνη- μητρότητα, άδειας άνευ αποδοχών, στράτευσης κ.λ.π., του εργαζομένου, θα πρέπει, εκτός της συμπλήρωσης των σχετικών στηλών του εντύπου Ε11, να αναγράφεται στη στήλη των παρατηρήσεων η αιτία της μη χορήγησης του συνόλου της δικαιούμενης άδειας (Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης Πρόνοιας 3631/87/27.1.2015).

2. Λήξη σύμβασης (αποχώρηση, απόλυση εργαζόμενου)

Στις περιπτώσεις που λύεται η εργασιακή σχέση χωρίς να έχει λάβει τις δικαιούμενες ημέρες άδειας ο εργαζόμενος, στο Ε11 πρέπει να αναγραφούν οι ημέρες άδειας που χορηγήθηκαν με καταχώρηση σχετικής επεξήγησης στη στήλη παρατηρήσεις ότι λύθηκε η εργασιακή σχέση, γεγονός που δικαιολογεί εν προκειμένω τη μη χορήγηση του συνόλου των δικαιούμενων ημερών αδείας.

Σε περίπτωση, λύσης της σχέσης εργασίας μισθωτού (όπως ιδίως, καταγγελία σύμβασης ή οικειοθελή αποχώρηση) με οποιονδήποτε τρόπο πριν χορηγηθεί το σύνολο της αδείας, εκτός της συμπλήρωσης των σχετικών στηλών του εντύπου Ε11, θα πρέπει να αναγράφεται στη στήλη των παρατηρήσεων, ο λόγος της μη χορήγησης του συνόλου της δικαιούμενης άδειας (Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης Πρόνοιας 3631/87/27.1.2015). Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση λειτουργεί καθ’ όλα σύννομα.

Παράδειγμα

Υπαλλήλου που προσελήφθη το 2012 χωρίς προϋπηρεσία με πλήρη απασχόληση σε πενθήμερη βάση, καταγγέλθηκε από τον εργοδότη του η σχέση εργασίας του στις από 10.12.2018. Ο μικτός μηνιαίος μισθός του σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 850,00 € και δεν είχε κάνει χρήση αδείας κατά το διάστημα από 1.1.2018 έως και την ημέρα της απόλυσής του. Ο εργοδότης κατέβαλε ως όφειλε το ποσόν των (26/25)x 850,00 = 884,00€ ως αποζημίωση αδείας για το οποίο (ποσόν) δεν απέδωσε ορθώς ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης κατέβαλε ως όφειλε το ποσόν του επιδόματος αδείας ύψους 425,00 €. Στην περίπτωση αυτή στο Έντυπο Ε11 του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» θα αναγραφεί:

· Αριθμός ημερών δικαιούμενης κανονικής άδειας: 22

· Αριθμός ημερών κανονικής άδειας που χορηγήθηκε: 0

· Αποδοχές αδείας: 0,00 €

· Αποδοχές επιδόματος αδείας 425,00 €

· Στις Παρατηρήσεις αναγράφεται «Απόλυση μισθωτού. Καταβολή των (26/25) x 850,00 του μηνιαίου μισθού (884,00 €) ως αποζημίωσης αδείας».

3. Μη χορήγηση άδειας επί ενεργού εργασιακής σχέσης από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του

Πρόβλημα υφίσταται για την επιχείρηση στην περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί το σύνολο των δικαιούμενων ημερών αδείας σε εργαζόμενο, εντός του έτους 2018 και η εργασιακή σχέση αυτού παραμένει ενεργός. Είναι ευνόητο ότι το σύννομο πλαίσιο ορίζει ότι, στις περιπτώσεις αυτές, στο Έντυπο Ε11 αναγράφονται μόνο οι χορηγηθείσες ημέρες άδειας με αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένη η επιχείρηση σε πιθανό έλεγχο από το ΣΕΠΕαλλά και από το ΙΚΑ ( το οποίο θα ελέγξει αν και κατά πόσον αποδόθηκαν ασφαλιστικές εισφορές επί των αποδοχών μη ληφθείσας άδειας).

Ειδικότερα, σε περίπτωση, κατά την οποία, παρανόμως δεν χορηγήθηκε το σύνολο της νομίμως δικαιούμενης άδειας εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, συμπληρώνεται, μεταξύ των άλλων, ο αριθμός των χορηγηθεισών ημερών αδείας (εάν υφίστανται), καθώς και οι πραγματικώς καταβληθείσες αποδοχές αδείας και επιδόματος αδείας. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση είναι εκτεθειμένη σε τυχόν έλεγχο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, εκτός εάν ο λόγος μη χορήγησης του συνόλου ή μέρους της δικαιούμενης αδείας οφείλεται σε αντικειμενική αδυναμία χορήγησής της, εκ μέρους του εργοδότη, όπως ιδίως λόγω μακροχρόνιας ασθένειας, ειδικών αδειών που οφείλονται σε εγκυμοσύνη/μητρότητα, άδειας άνευ αποδοχών, στράτευσης κ.λ.π., του εργαζομένου, οπότε και θα πρέπει, εκτός της συμπλήρωσης των σχετικών στηλών του εντύπου Ε11, να αναγράφεται στη στήλη των παρατηρήσεων η αιτία της μη χορήγησης του συνόλου της δικαιούμενης άδειας (Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης Πρόνοιας 3631/87/27.1.2015).

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση μη χορήγησης από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια κ.λ.π.), της άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού έτους (ή εντός της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας συμβάσεως ορισμένου χρόνου), ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει σ’ αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100%. Το ίδιο ισχύει και επί συμβάσεων ορισμένου χρόνου των οποίων η διάρκεια έληξε χωρίς να έχει χορηγηθεί η νομίμως προβλεπόμενη άδεια. Εάν δε χορηγηθεί στον εργαζόμενο η άδεια μέχρι την λήξη του έτους που αφορά, ο εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή των αποδοχών αδείας αυξημένες κατά 100%. Για τη θεμελίωση του δικαιώματος αδείας του μισθωτού δεν απαιτείται η υποβολή σχετικής αιτήσεως. Όμως, για τη θεμελίωση της αξιώσεώς του προς λήψη της ανωτέρω κατά 100% προσαυξήσεως, που έχει το χαρακτήρα ποινής, απαιτείται υπαιτιότητα του εργοδότη, έστω και σε βαθμό ελαφράς αμέλειας, η οποία υπάρχει όταν ο μισθωτός ζήτησε την άδεια και ο εργοδότης δεν τη χορήγησε (Άρειος Πάγος 192/2011).

Παράδειγμα

Υπάλληλος που προσελήφθη το 2013 χωρίς προϋπηρεσία με πλήρη απασχόληση σε πενθήμερη βάση, η σχέση εργασίας του παραμένει ενεργός καθ όλη τη διάρκεια του έτους 2018 . Ο μικτός μηνιαίος μισθός του σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 762,00 € και δεν είχε κάνει χρήση αδείας κατά το διάστημα από 1.1.2018 έως την 31.12.2018. Απλώς ο εργοδότης κατέβαλε ως όφειλε το ποσόν των (26/25)x 762,00 = 792,48€ ως αποδοχές μη ληφθείσας άδειας για το οποίο (ποσόν) απέδωσε και ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης κατέβαλε ως όφειλε το ποσόν του επιδόματος αδείας ύψους 381,00 €. Στην περίπτωση αυτή στο Έντυπο Ε11 του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» θα αναγραφεί:

· Αριθμός ημερών δικαιούμενης κανονικής άδειας: 22

· Αριθμός ημερών κανονικής άδειας που χορηγήθηκε: 0

· Αποδοχές αδείας: 0 €

· Αποδοχές επιδόματος αδείας 381,00 €

· Στις Παρατηρήσεις αναγράφεται «Αποδοχές μη ληφθείσας αδείας 792,48 €».

Ευνόητο είναι ότι ο εργοδότης εν προκειμένω όφειλε να χορηγήσει την άδεια και αν το γεγονός αυτό εντοπισθεί σε τυχόν έλεγχο η παράβαση θα χαρακτηρισθεί ως πολύ υψηλή όσον αφορά το πλαίσιο κατηγοριοποίησης της, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2063/Δ1 632/2011 και θα ακολουθηθεί η διαδικασία για την επιβολή των σχετικών διοικητικών κυρώσεων.

4. Υπέρβαση ορίων βραχείας ασθενείας και άδεια

Επί απουσίας του μισθωτού από την εργασία του λόγω ασθενείας του πέρα από το νόμιμο όριο της βραχείας διαρκείας αυτής, που είναι:

· Ένας (1) μήνας για το μισθωτό με υπηρεσία μέχρι τεσσάρων ετών,

· Τρεις (3) μήνας για το μισθωτό με υπηρεσία πλέον των τεσσάρων ετών, όχι όμως και πλέον των δέκα ετών,

· Τέσσερις (4) για το μισθωτό με υπηρεσία πλέον των δέκα ετών, όχι όμως και πλέον των δεκαπέντε ετών, και

· Έξι μή­νες για το μισθωτό με υπηρεσία επί χρόνο ανώτερο των δεκαπέντε ετών,

δεν δικαιούται για το έτος που ασθένησε την ετήσια κανονική άδεια, καθόσον οι μέρες αδείας συμψηφίζονται εν προκειμένω με τις ημέρες υπέρβασης των ορίων της βραχείας διάρκειας ασθένειας. Επισημαίνεται ότι η αποχή του μισθωτού από την εργασία του για διάστημα που υπερβαίνει τα χρονικά όρια της «βραχείας ασθενείας» του άρθρου 3 του Ν. 4558/30 και το οποίο διάστημα θεωρείται, εξ αντιδιαστολής προς το άρθρο 2 παρ. 6 του ΑΝ 539/1945, ως χρόνος αδικαιολόγητης απουσίας συμψηφιζόμενος προς τις ημέρες της οφειλομένης αδείας, δεν του στερεί το δικαίωμα να απαιτήσει τις προεκτεθείσες αποδοχές (Πολυμελές Πρωτοδικείο Θηβών 12/2006).

Με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα αν ένας εργαζόμενος έχει υπερβεί τα όρια βραχείας ασθενείας νομιμοποιείται η επιχείρηση να μη του χορηγήσει τις ημέρες άδειας που δικαιούται βάσει του χρόνου υπηρεσίας που έχει διανύσει, οφείλει όμως να του καταβάλει αποζημίωση αδείας (χωρίς να καταλογισθούν εισφορές στο ποσό αυτό της αποζημίωσης αδείας) με τη λήξη του ημερολογιακού έτους. Το επίδομα αδείας θα του χορηγηθεί κανονικά. Το ποσόν αυτό του επιδόματος αδείας υπόκειται κανονικά σε ασφαλιστικές εισφορές.

Επισημαίνεται πάντως ότι επί του θέματος αυτού, στην πρόσφατα εκδοθείσα απόφαση του Άρειου Πάγου 1050/2018 ορίζονται τα εξής:

Το επίδομα αδείας, όπως και οι αποδοχές αδείας, αποτελεί παρακολούθημα των ημερών αδείας αναψυχής, τις οποίες ο εργαζόμενος δικαιούται σε συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος και καταβάλλεται «ομού» μετά των αποδοχών αδείας, κατά την έναρξη της κανονικής άδειας. Και εξ αντιδιαστολής, συνάγεται ότι εφ’ όσον ο μισθωτός δεν δικαιούται άδεια αναψυχής, ούτε αποδοχές αδείας ούτε επίδομα αδείας δικαιούται.

Παραπέμπεται ενώπιον της πλήρους Ολομελείας του Αρείου Πάγου προκειμένου αυτή να αποφανθεί εκ νέου επί του νομικού ζητήματος περί του εάν το δικαίωμα του εργαζόμενου να λάβει αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας, είτε λύεται η σύμβαση ή σχέση εργασίας είτε εξακολουθεί, προϋποθέτει ή δεν προϋποθέτει υφιστάμενο δικαίωμα του ιδίου να λάβει, εν όλω ή εν μέρει, κανονική άδεια (ή άδεια αναψυχής ή αναπαύσεως) εντός του κρισίμου ημερολογιακού έτους. Το ζήτημα συνιστά ζήτημα εξαιρετικής σημασίας, μετά από την συμπτωματική αντιμετώπισή του από την Ολ. ΑΠ 27/04 κατ’ αντίθεσιν προς την Ολ. ΑΠ 1139/74.

Παράδειγμα

Υπάλληλος που προσελήφθη το 2015 με 12 έτη συνολική προϋπηρεσία, με πλήρη απασχόληση σε εξαήμερη βάση, η σχέση εργασίας του παραμένει ενεργός καθ όλη τη διάρκεια του έτους 2018 . Ο μικτός μηνιαίος μισθός του σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 900,00 € και έχει κάνει χρήση 12 εργασίμων ημερών αδείας κατά το μήνα Ιούλιο 2018. Ο εργοδότης κατέβαλε ως όφειλε το ποσόν των (12/25)x 900,00 = 432,00€ ως αποδοχές ληφθείσας άδειας. Επίσης κατέβαλε ως όφειλε ακέραιο το ποσόν του επιδόματος αδείας ύψους 450,00 €. Ο υπόψη υπάλληλος ασθένησε από 1.10.2018 έως 16.12.2018. Δεδομένης,εν προκειμένω, της υπέρβασης των ορίων της βραχείας ασθενείας, είναι δυνατός ο συμψηφισμός των ημερών δικαιούμενης κανονικής άδειας με τις ημέρες υπέρβασης των ορίων της βραχείας διάρκειας ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή στο Έντυπο Ε11 του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» θα αναγραφεί:

Με δεδομένο ότι η επιχείρηση χορήγησε στον υπόψη εργαζόμενο κατά το έτος 2018, 12 ημέρες άδεια ενώ αυτός δικαιούτο συνολικά 30 ημέρες άδειας, θα πρέπει να του καταβάλει ως αποζημίωση αδείας (18/25) x 900,00 = 648,00 €. Στο ποσό αυτό, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, δεν υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές.

Στο Έντυπο Ε11 του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» θα αναγραφεί:

· Αριθμός ημερών δικαιούμενης κανονικής άδειας: 30

· Αριθμός ημερών κανονικής άδειας που χορηγήθηκε: 12

· Αποδοχές αδείας: (12/25) x 900,00 = 432,00 €

· Αποδοχές επιδόματος αδείας 450,00 €

· Στις Παρατηρήσεις αναγράφεται « υπέρβαση ορίων βραχείας ασθενείας & καταβολή του ποσού των 648,00€ ως αποζημίωσης αδείας».

5. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου & δικαίωμα λήψης άδειας

Οι Εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια. Πιο συγκεκριμένα,με το Προεδρικό Διάταγμα 81/2003, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 180/04 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 3986/2011 προβλέπονται προστατευτικές διατάξεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ειδικότερα όσον αφορά στους όρους εργασίας, το άρθρο 4 ορίζει ότι δεν επιτρέπεται οι εργαζόμενοι με σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζόμενους αορίστου χρόνου, εκ του λόγου και μόνο ότι η σύμβαση ή σχέση εργασίας τους είναι ορισμένου χρόνου.

Στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας 3392/2005 ορίζονται τα εξής:

«Με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004 αντικαθίσταται η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/1983και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 τον Ν. 3227/2004 και επαναφέρεται το «ημερολογιακό έτος» ως βάση χορήγησης της ετήσιας άδειας με αποδοχές των εργαζομένων. 
Παράλληλα, διευκρινίζεται πλήρως και συμπληρώνεται η διαδικασία λήψης της άδειας κατά τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη της εργασιακής σχέσης του μισθωτού.
Ειδικότερα, με τη νέα παράγραφο 1α στον Α.Ν.539/1945, προβλέπεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής τους σε συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικώς (ποσοστό) με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος στον εργοδότη αυτό. Η αναλογία της χορηγούμενης αδείας υπολογίζεται βάσει ετήσιας άδειας 20 εργάσιμων ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και 24 εργάσιμων ημερών, επί εξαημέρου, η οποία αντιστοιχεί σε 12 μήνες συνεχή απασχόληση.
Η εν λόγω διάταξη της παρ.1 α, όπως και η αντίστοιχη ρύθμιση του άρθρου 6 του Ν.3144/2003, καταργεί το βασικό χρόνο εργασίας-αναμονής (12 μήνες σύμφωνα με τον Α.Ν.539/1945 ή 10 μήνες κατά την ΕΣΣΕ του έτους 2002), τον οποίο έπρεπε να συμπληρώσει ο μισθωτός στον ίδιο εργοδότη για τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης άδειας.

Κατά συνέπεια και επί συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου πρέπει να χορηγείται η ετήσια κανονική άδεια υπολογιζόμενη κατ’ αναλογία του χρόνου υπηρεσίας του εργαζόμενου. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η μη χορήγηση της κανονικής άδειας στους εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου, συνιστά παράβαση σύμφωνα με την Υ.Α. 2063/Δ1 632/2011. Τα ως άνω εκτεθέντα επιβεβαιώνονται και στο Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης Πρόνοιας 3631/87/27.1.2015 στο οποίο αναφέρεται ότι οι διατάξεις περί αδείας ισχύουν για το σύνολο των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων ορισμένου χρόνου, καθώς δεν υφίσταται πλέον βασικός χρόνος αναμονής για τη θεμελίωση δικαιώματος ετήσιας άδειας με αποδοχές. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση μη χορήγησης από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια κ.λ.π.), της άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού έτους (ή εντός της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας συμβάσεως ορισμένου χρόνου), ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει σ’ αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100% (Α.Π. 1568/99,Α.Π. 581/99, Α.Π. 331/2003. Το ίδιο ισχύει και επί συμβάσεων ορισμένου χρόνου των οποίων η διάρκεια έληξε χωρίς να έχει χορηγηθεί η νομίμως προβλεπόμενη άδεια.»

Παράδειγμα

Εργατοτεχνίτης που προσελήφθη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας από 1.5.2018 έως 15.10.2018 με πλήρη απασχόληση σε εξαήμερη βάση, το ημερομίσθιο ανήρχετο σε 32,00 €.

Περίπτωση 1η

Ο ανωτέρω εργατοτεχνίτης έκανε χρήση των 11 ημερών αδείας που εδικαιούτο [(24/12)x 5,5μήνες = 11 ημέρες άδειας] κατά το διάστημα που ήταν ενεργός η εργασιακή σχέση. Επίσης του κατεβλήθη το ποσόν αποδοχών αδείας ύψους 352,00 € ( 11 x 32,00) και το ισόποσο ως επίδομα αδείας. Στην περίπτωση αυτή στο Έντυπο Ε11 του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» θα αναγραφεί:

· Αριθμός ημερών δικαιούμενης κανονικής άδειας: 11

· Αριθμός ημερών κανονικής άδειας που χορηγήθηκε: 11

· Αποδοχές αδείας: 352,00 €

· Αποδοχές επιδόματος αδείας 352,00 €

· Στις Παρατηρήσεις αναγράφεται «Σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 5,5 μηνών».

Περίπτωση 2η

Ο ανωτέρω εργατοτεχνίτης δεν έλαβε τις 11 ημέρες αδείας που εδικαιούτο κατά το διάστημα που ήταν ενεργός η εργασιακή σχέση και του κατεβλήθη το ποσόν αποδοχών μη ληφθείσας αδείας ύψους 352,00 € ( 11 x 32,00) και το ισόποσο ως επίδομα αδείας. Στην περίπτωση αυτή στο Έντυπο Ε11 του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» θα αναγραφεί:

· Αριθμός ημερών δικαιούμενης κανονικής άδειας: 11

· Αριθμός ημερών κανονικής άδειας που χορηγήθηκε: 0

· Αποδοχές αδείας: 0 €

· Αποδοχές επιδόματος αδείας 352,00 €

· Στις Παρατηρήσεις αναγράφεται «Αποδοχές μη ληφθείσας αδείας 352,00 €».

Ευνόητο είναι ότι ο εργοδότης εν προκειμένω όφειλε να χορηγήσει την άδεια και αν το γεγονός αυτό εντοπισθεί σε τυχόν έλεγχο η παράβαση θα χαρακτηρισθεί ως πολύ υψηλή όσον αφορά το πλαίσιο κατηγοριοποίησης της, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2063/Δ1 632/2011 και θα ακολουθηθεί η διαδικασία για την επιβολή των σχετικών διοικητικών κυρώσεων.

6. Μετατροπή πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση. Άδεια και επίδομα αδείας

Ως προς το χρονικό τμήμα του ημερολογιακού έτους στο οποίο ο εργαζόμενος απασχολείται με σύστημα εκ περιτροπής εργασίας ο αριθμός των ημερών θα υπολογισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, του Ν. 1346/1983 ενώ ως προς το υπόλοιπο διάστημα κατά το οποίο απασχολείται με πλήρη απασχόληση εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους ο αριθμός των ημερών αδείας θα υπολογισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, του Ν.3302/2004 (Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 15205/562/29.8.2012).

Παράδειγμα

Υπαλλήλου που προσελήφθη το 2013 χωρίς προϋπηρεσία με πλήρη απασχόληση, από 1/4/2018 η σχέση εργασίας μετατράπηκε από πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής (Οκτάωρη εργασία τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή). Ο μικτός μηνιαίος μισθός σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 1150,00 € και δεν έχει πάρει άδεια το 2018. Ημέρες Αδείας 2018 = ; Αποδοχές αδείας 2018 = ;

Για το 3μηνο της πλήρους απασχόλησης: Εργάσιμες ημέρες = 25 x 3 μήνες = 75. Για το 9μηνο της εκ περιτροπής απασχόλησης: Εργάσιμες ημέρες = 25 x 9μήνες x (3/5)= 135 ημέρες.

Σύνολο εργασίμων ημερών = 75+135 =210

Ημέρες Άδειας= (210/300) x 22= 15,4 που στρογγυλοποιούνται όπως είναι προφανές σε 15.

Αποδοχές αδείας = 15,4 x (1,2/25) x 1150,00 = 850,08 €

Περίπτωση 1η

Ο ανωτέρω υπάλληλος έκανε χρήση των 15 ημερών αδείας που εδικαιούτο κατά τα ανωτέρω. Επίσης του κατεβλήθη το ποσόν αποδοχών αδείας ύψους 850,08 € και το ποσόν των 575,00 ως επίδομα αδείας. Στην περίπτωση αυτή στο Έντυπο Ε11 του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» θα αναγραφεί:

· Αριθμός ημερών δικαιούμενης κανονικής άδειας: 15

· Αριθμός ημερών κανονικής άδειας που χορηγήθηκε: 15

· Αποδοχές αδείας: 850,08 €

· Αποδοχές επιδόματος αδείας 575,00 €

· Στις Παρατηρήσεις αναγράφεται « Μετατροπή της πλήρους πενθήμερης σε εκ περιτροπής τριήμερη εβδομαδιαίως απασχόληση από 1.4.2018 έως 31.12.2018».

Περίπτωση 2η

Ο ανωτέρω υπάλληλος δεν έκανε καθόλου χρήση των ημερών αδείας που εδικαιούτο κατά τα ανωτέρω εντός του έτους 2018. Όμως του κατεβλήθη το ποσόν αποδοχών αδείας μη ληφθείσας άδειας ύψους 850,08 € και το ποσόν των 575,00 ως επίδομα αδείας. Στην περίπτωση αυτή στο Έντυπο Ε11 του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» θα αναγραφεί:

· Αριθμός ημερών δικαιούμενης κανονικής άδειας: 15

· Αριθμός ημερών κανονικής άδειας που χορηγήθηκε: 0

· Αποδοχές αδείας: 0€

· Αποδοχές επιδόματος αδείας 575,00 €

· Στις Παρατηρήσεις αναγράφεται «Μετατροπή της πλήρους πενθήμερης σε εκ περιτροπής τριήμερη εβδομαδιαίως απασχόληση από 1.4.2018 έως 31.12.2018. Καταβολή Αποδοχών μη ληφθείσας αδείας 850,08 €».

Ευνόητο είναι ότι ο εργοδότης εν προκειμένω όφειλε να χορηγήσει την άδεια και αν το γεγονός αυτό εντοπισθεί σε τυχόν έλεγχο η παράβαση θα χαρακτηρισθεί ως πολύ υψηλή όσον αφορά το πλαίσιο κατηγοριοποίησης της, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2063/Δ1 632/2011 και θα ακολουθηθεί η διαδικασία για την επιβολή των σχετικών διοικητικών κυρώσεων.

7. Εκ περιτροπής – διαλείπουσα απασχόληση και άδεια

Σύμφωνα με το άρθρο 1, του Ν.1346/1983, για κάθε 25 ημέρες πραγματικής απασχόλησης δικαιούνται οι υπό καθεστώς διαλείπουσας απασχόλησης μισθωτοί το 1/12 της άδειας που θα ελάμβαναν υπό συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

Αποδοχές Άδειας = (Hμέρες πραγματικής εργασίας / 300) x 24 ημέρες = 0,08 του ημερομισθίου

Επίδομα αδείας = 0,08 του ημερομισθίου

Πίνακας υπολογισμού αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας στην εκ περιτροπής & διαλείπουσα απασχόληση

Χρόνος συνολικής προϋπηρεσίας

Άδεια υπολογιζόμενη στο σύνολο των ετήσιων αποδοχών 1.1.-31.12.

Επίδομα Άδειας υπολογιζόμενο στο σύνολο των ετήσιων αποδοχών 1.1. – 31.12.

· Μικρότερος των 12 ετών,

· Μικρότερος των 12 ετών & μη συμπληρωμένο ένα (1) εργασιακό έτος στην επιχείρηση προκειμένου για εκ περιτροπής εργασία

8% [(24 ημέρες άδειας /300)] x 100

8%

Μικρότερος των 12 ετών & συμπληρωμένο ένα (1) εργασιακό έτος με μη συμπληρωμένα δυο (2) εργασιακά έτη στην επιχείρηση προκειμένου για εκ περιτροπής εργασία

8,33% [(25 ημέρες άδειας /300)] x 100

Μικρότερος των 12 ετών & συμπληρωμένα δυο (2) εργασιακά έτη με μη συμπληρωμένα 10 έτη στην ίδια επιχείρηση προκειμένου για εκ περιτροπής εργασία

8,67% [(26 ημέρες άδειας /300)] x 100

· Μεγαλύτερος των 12 ετών,

· Μικρότερος των 12 ετών με συμπληρωμένα δέκα (10) έτη στην ίδια επιχείρηση προκειμένου για εκ περιτροπής εργασία

10% [(30 ημέρες άδειας /300)] x 100

Μεγαλύτερος των 25 ετών

10,333%% [(31 ημέρες άδειας /300)] x 100

 

Παράδειγμα

Απασχόληση εργαζόμενου με συνολική προϋπηρεσία μικρότερη των 12 ετών, με καθεστώς διαλείπουσας εργασίας για 16 εργάσιμες ημέρες για το διάστημα από 1.1.2018 – 31.12.2018 με μη σταθερό ημερήσιο ωράριο και μη σταθερό ημερομίσθιο. Σύνολο αποδοχών διαστήματος =640,00 €. Αποδοχές αδείας=; Επίδομα αδείας = ;

1ος τρόπος

Μέσο ημερομίσθιο =640,00/16 =40,00 €

Αποδοχές αδείας = (16/300) x 24 x 40,00 = 51,20 €

2ος τρόπος

Αποδοχές αδείας = 0,08 του συνόλου των αποδοχών = 640,00 x 0,08 = 51,20 €

Επίδομα αδείας = 51,20 €

Στην περίπτωση αυτή στο Έντυπο Ε11 του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» θα αναγραφεί:

· Αριθμός ημερών δικαιούμενης κανονικής άδειας: 0

· Αριθμός ημερών κανονικής άδειας που χορηγήθηκε: 0

· Αποδοχές αδείας: 0 €

· Αποδοχές επιδόματος αδείας 51,20 €

· Στις Παρατηρήσεις αναγράφεται «Διαλείπουσα απασχόληση, συνολικής διάρκειας 16 ημερών Καταβολή αποζημίωσης αδείας ύψους 51,20 €.

8. Μετατροπή της πλήρους σε μερική απασχόληση

Ο υπολογισμός των ημερών άδειας και κατ’ επέκταση των αποδοχών αδείας και του επιδόματος αδείας επί μετατροπής της πλήρους σε μερική απασχόληση δεν προβλέπεται να υπολογίζεται αναλογικά ως προς το χρόνο της μερικής και ως προς το χρόνο της πλήρους απασχόλησης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση της μετατροπής της πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση.

Παράδειγμα:

Υπαλλήλου που προσελήφθη το 2015 με 14 χρόνια συνολική προϋπηρεσία, με πλήρη απασχόληση επί εξαήμερον εβδομαδιαίως, από 1.7.2018 η σχέση εργασίας μετατρέπεται με συναίνεση από πλήρους απασχόλησης σε μερική ( 5ωρη εργασία τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη). Ο μικτός μηνιαίος μισθός σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 800,00 € και δεν πήρε άδεια το 1ο εξάμηνο 2018. Η σχέση εργασίας παρέμεινε ενεργός μέχρι την 31.12.2018. Ημέρες Άδειας που έπρεπε να χορηγηθούν το 2ο εξάμηνο 2018 = ; Αποδοχές αδείας 2018= ; Επίδομα αδείας 2018 = ;

Ωρομίσθιο = 800,00x 0,006 = 4,80 € Ημερομίσθιο 6ωρών & 40 λεπτών = 6,667 x 4,80 = 32,00 € Ημερομίσθιο 5ωρης εργασίας = 5 x 4,80 = 24,00 € Μικτός μηνιαίος μισθός μερικής απασχόλησης = 800,00 x (20/40) = 400,00 €.

Με δεδομένο ότι επί πλήρους απασχόλησης ο εργαζόμενος θα εδικαιούτο 30 ημέρες άδεια, επί μερικής απασχόλησης και με βάση το γεγονός ότι εργάζεται πλέον τις τέσσερις (4) από τις (6) εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, ο εργαζόμενος δικαιούται τις ίδιες ημέρες άδειας που αντιστοιχούν όμως σε 20 εργάσιμες ημέρες άδειας (30 x4/6).

Άρα, αποδοχές αδείας = 20 ημέρες x ημερομίσθιο μερικής απασχόλησης = 20 x 24,00 = 480,00 €.

Επίδομα αδείας = μισός μηνιαίος μισθός = 400,00 x (1/2)= 200,00 €.

Στην περίπτωση αυτή στο Έντυπο Ε11 θα αναγραφεί:

· Αριθμός ημερών δικαιούμενης κανονικής άδειας: 20

· Αριθμός ημερών κανονικής άδειας που χορηγήθηκε: 20 (αν όντως χορηγήθηκαν)

· Αποδοχές αδείας: 480,00 € (αν όντως χορηγήθηκαν)

· Αποδοχές επιδόματος αδείας 200,00 € (αν όντως χορηγήθηκαν)

· Στις Παρατηρήσεις αναγράφεται «Μετατροπή της πλήρους σε μερική απασχόληση από 1.7.2018 και χορήγηση του συνόλου των δικαιούμενων ημερών αδείας κατά το 2ο εξάμηνο 2018».

9. Διακοπή λειτουργίας εταιρείας

Δεδομένου ότι η εταιρεία έχει υποβάλει δήλωση διακοπής της λειτουργίας της στο ΙΚΑ εντός του έτους 2018, ο νόμιμος εκπρόσωπός της έχει απολέσει από την ημερομηνία διακοπής της την εν λόγω ιδιότητα με συνέπεια να μην του δίνεται η δυνατότητα να υποβάλει το Έντυπο Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη» το οποίο ως γνωστόν λαμβάνει ως δεδομένα τα στοιχεία του Ο.Π.Σ. ΙΚΑ. Σε αυτή την περίπτωση η υπόψη εταιρεία μπορεί να προβεί στην χειρόγραφη συμπλήρωση και κατάθεση του εντύπου αυτού στο οικείο ΣΕΠΕ λειτουργώντας στο πλαίσιο της άτυπης διαδικασίας. Επισημαίνεται πάντως ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, ούτε καν αναφέρεται σε ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας ότι υφίσταται υποχρέωση χειρόγραφης υποβολής του εντύπου Ε11 στις περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας μιας εταιρείας.

10. Συμπληρωματική υποβολή Ε11

Συμπληρωματική υποβολή μέσω του Π.Σ. «Εργάνη» του εντύπου Ε11 που αφορά εργαζόμενους που δεν δηλώθηκαν στην αρχικώς υποβληθέν έντυπο καθίσταται δυνατή αρκεί να μη συμπεριλαμβάνεται ο ίδιος εργαζόμενος σε περισσότερες της μιας υποβολές από μια επιχείρηση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής του εντύπου αυτού. Επισημαίνεται ότι δεν είναι παράβαση αν τυχόν ο εργαζόμενος έχει συμπεριληφθεί στο Έντυπο Ε11 που έχει υποβάλει το παράρτημα μια επιχείρησης ενώ αυτός απασχολείται στο κεντρικό κατάστημα αυτής.

11. Απασχόληση εργαζόμενου στον ίδιο εργοδότη με περισσότερες της μιας συμβάσεις εργασίας

Με το έντυπο Ε11 γνωστοποιούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο ΙΑ.5. παρ. 2, περ.3β του Ν.4254/2014 εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών». Συνεπώς, το έντυπο Ε11 στην περίπτωση σύναψης περισσότερων της μιας ατομικών συμβάσεων εργασίας για τον ίδιο εργαζόμενο κατά το έτος 2018, από μια επιχείρηση συμπληρώνεται με συγκεντρωτική άθροιση των περιόδων αυτών απασχόλησης όσον αφορά τις δικαιούμενες και ληφθείσες ημέρες άδειας καθώς και τις αποδοχές και το επίδομα αδείας. Αυτό ισχύει λόγω του γεγονότος ότι δεν μπορεί ένας εργαζόμενος να συμπεριληφθεί δυο ή και περισσότερες φορές στο Έντυπο Ε11 της ίδιας επιχείρησης. Επισημαίνεται ότι στη στήλη παρατηρήσεις πρέπει να αναγραφεί η σχετική επεξήγηση που θα αναφέρει τον ακριβή αριθμό των συναφθεισών ατομικών συμβάσεων εργασίας.

12. Τι ισχύει όταν η αναλογία ημερών αδείας είναι μικρότερη της ακέραιης μονάδας

Στην υπόψη περίπτωση, όπως για παράδειγμα όταν ένας έμμισθος εργαζόμενος προσλήφθηκε χωρίς προϋπηρεσία την 21η Δεκεμβρίου 2018, οπότε και η αναλογία ημερών αδείας που δικαιούται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1, του Ν.3302/2004, είναι μικρότερη της ακέραιης μονάδας, στο έντυπο Ε11 αναγράφονται τα εξής:

· Αριθμός ημερών δικαιούμενης κανονικής άδειας: 0

· Αριθμός ημερών κανονικής άδειας που χορηγήθηκε: 0

· Αποδοχές αδείας: 0

· Αποδοχές επιδόματος αδείας: (2/25) x (11/31) = 0,02839 του μηνιαίου του μισθού ή το 0,08 των αποδοχών του διαστήματος από 21.12.2018 έως 31.12.2018.

· Στις Παρατηρήσεις αναγράφεται «Έναρξη απασχόλησης την 21.12.2018, Καταβολή αποζημίωσης αδείας ύψους 0,02839 του μηνιαίου μισθού (ή το 0,08 των αποδοχών του διαστήματος από 21.12.2018 έως 31.12.2018).

Πηγή : e-forologia.gr