Τρόπος τηρήσεως Γ.Λ.Σ. από υποκατάστημα αλλοδαπής Α.Ε. που πραγματοποιεί μόνο δαπάνες

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 172/2084/1993 Τρόπος τηρήσεως Γ.Λ.Σ. από υποκατάστημα αλλοδαπής Α.Ε. που πραγματοποιεί μόνο δαπάνες

(Τρόπος τηρήσεως Γ.Λ.Σ. από υποκατάστημα αλλοδαπής Α.Ε. που πραγματοποιεί μόνο δαπάνες)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Τρόπος τηρήσεως Γ.Λ.Σ. από υποκατάστημα αλλοδαπής Α.Ε. που πραγματοποιεί μόνο δαπάνες 

Νο 172. Γνωμ. 2084/1993 

Με την επιστολή σας μας γνωρίζετε ότι: – είστε πρακτορείο αμερικάνικης Α.Ε. και έχετε εγκατασταθεί στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 50 κωδ. Ν.2190/1920, – παρέχετε μόνο γραμματειακή κ.λπ. υποστήριξη στο Κεντρικό σας και δεν ασκείτε καμία απολύτως δραστηριότητα και έτσι δεν αποκτάται κανένα έσοδο, – τα έξοδα λειτουργίας του πρακτορείου καλύπτονται από εμβάσματα του Κεντρικού, και μας ερωτάτε εάν θα τηρήσετε ή όχι το λογαριασμό του Γ.Λ.Σ. 86 «αποτελέσματα χρήσεως». Η απάντησή μας είναι η ακόλουθη: 

α) Τα λαμβανόμενα εμβάσματα από το Κεντρικό σας θα τα καταχωρείτε στην πίστωση του λογαριασμού 48 «Λογ/σμός συνδέσμου με τα υποκαταστήματα», τον οποίο δύνασθε (για λόγους σαφήνειας) να τον τιτλοφορήσετε «λογ/σμός συνδέσμου με Κεντρικό» και να τον αναλύσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας (π.χ. 48.00 «Εμβάσματα Κεντρικού» κ.λπ.). 

β) Τα πραγματοποιούμενα έξοδα για τη λειτουργία του πρακτορείου θα καταχωρούνται στους αρμόδιους λογαριασμούς της Ομάδας 6. Τα τυχόν έκτακτα, ανόργανα κ.λπ. έξοδα θα καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς των πρωτοβάθμιων 81-85. 

γ) Τα πραγματοποιούμενα έξοδα (προηγούμενα περίπτ. β’) θα μεταφέρονται, στο τέλος της χρήσεως στο λογαριασμό 86 «αποτελέσματα χρήσεως», το συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο του οποίου θα μεταφέρεται, στη συνέχεια, στη χρέωση του λογαριασμού 48 (με την αιτιολογία «μεταφορά εξόδων σε χρέωση του Κεντρικού για την κάλυψή τους με τα αντίστοιχα εμβάσματα» κ.λπ.).