Λογιστικά: Φορολογική μεταχείριση των ΑΜΚΕ

1. Ποια είναι η φορολογική μεταχείριση των Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών;

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1059/2015, στις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, ως ακαθάριστο εισόδημά τους, υποκείμενο σε φόρο, θεωρείται μόνο αυτό που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. τέλεση δημόσιων θεαμάτων, έκδοση εφημερίδων, προβολή κινηματογραφικών ταινιών, ενοίκια, τόκοι καταθέσεων, κ.λπ.).

Αντίθετα, οι συνδρομές και εγγραφές των μελών, καθώς και οι χορηγίες ή δωρεές προς αυτές, επειδή αποτελούν εισροές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, δηλαδή στερούνται τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, δεν εμπίπτουν στην έννοια των ακαθάριστων εσόδων για να φορολογηθούν. Τέλος, τα ποσά των χορηγιών που τους παρέχονται για την τέλεση δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τους υπόψη φορείς, μειώνουν το κόστος αυτών.

Οι αστικές εταιρείες (κερδοσκοπικές ή μη), δεν εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος στο τέλος του οικονομικού έτους ίδρυσής τους καθώς και όλων των επομένων.

Μέχρι τώρα με τον ν. 4172/2013 που ίσχυε για εισοδήματα από 1.1.2014, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.), που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, καθώς και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 26% για εισοδήματα μέχρι 50.000€ και με συντελεστή 33% για εισοδήματα άνω των 50.000€.

Παράδειγμα

Capture

Πηγή: Taxheaven

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με απλογραφικά βιβλία απέκτησε μέσα στο 2015 κέρδη 23.000€. Ο φόρος που οφείλεται ανέρχεται στο ποσό των 5.980€ το οποίο προκύπτει ως εξής: 23.000€ x 26%= 5.980€

Σε περίπτωση που είχε αποκτήσει κέρδη 51.000€ ο φόρος που οφείλεται ανέρχεται στο ποσό των  13.330€ το οποίο προκύπτει ως εξής:

50.000€ x 26%=13.000€

51.000€-50.000€=1.000€ υπερβάλλον

1000€ x 33%= 330€

Συνολικός φόρος = 13.000€+330€ =13.330€

Με τις νέες διατάξεις του ν. 4387/2016 που εφαρμόζονται από 1.1.2016 και μετά, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.), που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, καθώς και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%)και όχι με δύο συντελεστές όπως εφαρμοζόταν με την προϊσχύουσα διάταξη.

Παράδειγμα

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με απλογραφικά βιβλία απέκτησε μέσα στο 2015 κέρδη 23.000€. Ο φόρος που οφείλεται ανέρχεται στο ποσό των 5.980€ το οποίο προκύπτει ως εξής: 23.000€ x 29%= 6.670€

Πηγή: ν. 4387/2016, άρθρο 29 παράγραφος 1. 

Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που εφαρμόζεται σε όλα τα νομικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένου και των ΜΚΟ και αφορά στις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.

2. Ποιες θεωρούνται μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

α) Οι τόκοι από δάνεια που λαμβάνει μία επιχείρηση (πάσης φύσεως νομικό πρόσωπο) από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά, διατραπεζικά και ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες.

β) Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

γ) Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές για την ημερολογιακή χρήση που διανύει το νομικό πρόσωπο.

δ) Οι κάθε είδους προβλέψεις, δηλαδή μια εκτίμηση, αναφορικά με την πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων. Δηλαδή επισφαλής κρίνεται η απαίτηση της οποίας η είσπραξη αξιολογείται από την επιχείρηση μερικά ή ολικά αμφίβολη με βάση τις πληροφορίες και τα έγγραφα που διαθέτει.

ε) Τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων (πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής), που επιβάλλονται εξαιτίας αθετήσεως συμβατικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ή παραβάσεων διατάξεων νόμου, κ.λπ.

στ) Η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα.

ζ) Ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ.Π.Α. εισροών. Για παράδειγμα, μια καταναλωτική δαπάνη που δεν έχει σχέση με την δραστηριότητα της επιχείρησης θεωρείται μη εκπιπτόμενη δαπάνη. Άρα ο Φ.Π.Α της δεν εκπίπτει από τα έξοδα της. Έστω ότι η αξία της δαπάνης είναι 100€ συν τον Φ.Π.Α., τα 24€ είναι Φ.Π.Α. μη εκπεστέος.

η) Το τεκμαρτό μίσθωμα σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

θ) Οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης.

ι) Οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης.

ια) Οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής.

ιβ) Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες.