Πίνακας υπόχρεων υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης (ΠΟΛ.1162/2018)

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN
Μετά και τις τελευταίες αλλαγές στην υποβολή των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων με την ΠΟΛ.1162/2018 (σ.σ. η οποία κατήργησε την προηγούμενη ΠΟΛ.1013/7.1.2014), η επιστημονική ομάδα του κόμβου παρουσιάζει στους συνδρομητές του κόμβου δύο χρηστικούς πίνακες για την υποβολή στοιχείων εκμίσθωσης/υπεκμίσθωσης καθώς και για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης.
 
 
Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης σύμφωνα με την ΠΟΛ.1162/2018
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ / ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Εκμίσθωση / Υπεκμίσθωση ακινήτου Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έναρξης/τροποποίησης της μίσθωσης Σε περίπτωση συνιδιοκτητών η δήλωση υποβάλλεται μόνο από  έναν από τους συνιδιοκτήτες
Εκμίσθωση / Υπεκμίσθωση γαιών Όταν το μηνιαίο μίσθωμα υπερβαίνει τα 80 ευρώ,  μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έναρξης/τροποποίησης της μίσθωσης Σε περίπτωση συνιδιοκτητών η δήλωση υποβάλλεται μόνο από  έναν από τους συνιδιοκτήτες
Εκμίσθωση ακινήτων φορέων κεντρικής διοίκησης  (όπως ορίζονται στο αρθ. 14ν.4270/2014) Δεν υπάρχει υποχρέωση  
Εκμίσθωση / υπεκμίσθωση μέσω ψηφιακής πλατφόρμας από «διαχειριστή ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης» (όπως αυτός ορίζεται στην παρ.5 άρθρο 1 ΠΟΛ.1187/2017) Δεν υπάρχει υποχρέωση (υποβάλλεται δήλωση βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσω της εφαρμογής «μητρώο βραχυχρόνιας διαμονής») Σε περίπτωση συνιδιοκτητών, εφόσον ένας από αυτούς ορίζεται «διαχειριστής ακινήτου» δεν υπάρχει υποχρέωση ούτε για τους λοιπούς συνιδιοκτήτες 
Εκμίσθωση / υπεκμίσθωση με δικαίωμα υπεκμίσθωσης για σκοπούς βραχυχρόνιας διαμονής Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έναρξης/τροποποίησης της μίσθωσης Σε περίπτωση συνιδιοκτητών η δήλωση υποβάλλεται μόνο από  έναν από τους συνιδιοκτήτες
Εκμίσθωση / υπεκμίσθωση (βραχυχρόνια) εκτός ψηφιακής πλατφόρμας Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έναρξης/τροποποίησης της μίσθωσης Σε περίπτωση συνιδιοκτητών η δήλωση υποβάλλεται μόνο από  έναν από τους συνιδιοκτήτες
Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έναρξης/τροποποίησης της μίσθωσης Η δήλωση υποβάλλεται μόνο από  έναν από τους συνιδιοκτήτες
Εκμίσθωση από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστή κληρονομιάς διορισμένο από το δικαστήριο, εκτελεστή διαθήκης που διορίστηκε από το δικαστήριο ή από τη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων, σύνδικο πτώχευσης σε περίπτωση πτώχευσης, προσωρινό διαχειριστή σε περίπτωση επιδικίας, μεσεγγυούχο σε περίπτωση μεσεγγύησης, επίτροπο ή κηδεμόνα ή δικαστικό συμπαραστάτη σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτου είναι ανήλικο τέκνο ή άτομο σε δικαστική συμπαράσταση Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έναρξης/τροποποίησης της μίσθωσης Η δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. με το ειδικό έντυπο «Υπόδειγμα Ι» της ΠΟΛ.1162/2018
Λύση μίσθωσης  Δυνατότητα δήλωσης της λύσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λύση Αφορά μισθώσεις που λύνονται μετά την 1/10/2018
                   
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Δωρεάν παραχώρηση ακινήτου για κύρια κατοικία σε ανιόντες και κατιόντες έως 200 τ.μ. Δεν υπάρχει υποχρέωση  
Δωρεάν παραχώρηση ακινήτου για κύρια κατοικία σε ανιόντες και κατιόντες άνω των 200 τ.μ. Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έναρξης/τροποποίησης της δωρεάν παραχώρησης Σε περίπτωση συνιδιοκτητών η δήλωση υποβάλλεται μόνο από  έναν από τους συνιδιοκτήτες
Δωρεάν παραχώρηση ακινήτου για κύρια κατοικία σε τρίτους   Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έναρξης/τροποποίησης της δωρεάν παραχώρησης Σε περίπτωση συνιδιοκτητών η δήλωση υποβάλλεται μόνο από  έναν από τους συνιδιοκτήτες
Δωρεάν παραχώρηση ακινήτου εκτός κύριας κατοικίας   Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έναρξης/τροποποίησης της δωρεάν παραχώρησης  Σε περίπτωση συνιδιοκτητών η δήλωση υποβάλλεται μόνο από  έναν από τους συνιδιοκτήτες
Δωρεάν παραχώρηση ακινήτου σε φορείς κεντρικής διοίκησης ή ΝΠΔΔ Δεν υπάρχει υποχρέωση  
Δωρεάν παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων από αγρότη προς ανιόντες, κατιόντες και σύζυγο Δεν υπάρχει υποχρέωση  
Δωρεάν παραχώρηση γαιών από μη αγρότη Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έναρξης/τροποποίησης της δωρεάν παραχώρησης Σε περίπτωση συνιδιοκτητών η δήλωση υποβάλλεται μόνο από  έναν από τους συνιδιοκτήτες
Δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων   Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έναρξης/τροποποίησης της δωρεάν παραχώρησης  Η δήλωση υποβάλλεται μόνο από  έναν από τους συνιδιοκτήτες