Υποβολή φορολογικής δήλωσης συμπλοιοκτησίας αλιευτικού σκάφους

09/05/2017 – 17:57

Αλιείς ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ έχουν συστήσει συμπλοιοκτησία αλιευτικού σκάφους. Τα ερωτήματά μου είναι:
α) Πώς θα γίνει η δήλωση και το Ε3 της συμπλοιοκτησίας, (αφού σύμφωνα με όσα έχω διαβάσει η συμπλοιοκτησία δεν φορολογείται αλλά τα κέρδη μεταφέρονται στους συμπλοιοκτήτες για φορολόγηση)?
β) Οι συμπλοιοκτήτες θα υποβάλλουν Ε3? Αν ναι τότε το εισόδημα της συμπλοιοκτησίας θα μπεί στα λοιπά έσοδα αγροτικής δραστηριότητας?

1. Είναι γεγονός ότι κατά τα προηγούμενα έτη, μετά την εφαρμογή του Ν 4172/2013, υπήρξε έντονος προβληματισμός για τον τρόπο φορολογίας των αλιευτικών επιχειρήσεων.
Για το λόγο αυτό και κατόπιν ερωτήματος, εκδόθηκε η υπ΄αριθμό 1115073/26-7-2016 ατομική λύση για την φορολογική αντιμετώπιση των εσόδων από την παραγωγή αλιευτικών προϊόντων. Σύμφωνα με την σχετική οδηγία,   το άρθρο 21 του Ν 4172/2013δεν έχει υποστεί καμιά τροποποίηση/κατάργηση όσον αφορά στις δραστηριότητες που στοιχειοθετούν την αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα για τον Κ.Φ.Ε. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν κάνουν καμία διάκριση για τον αριθμό τον κόρων των αλιευτικών σκαφών. Συνεπώς, κάθε συναλλαγή που αποφέρει έσοδα από την παραγωγή αλιευτικών προϊόντων, προσδιορίζει εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 4172/2013. Δηλαδή, καταλήγει στο λογιστικό προσδιορισμό του εισοδήματος αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (αφορά ατομικές επιχειρήσεις) και κατ΄ επέκταση στη φορολογία με τις γενικές διατάξεις.
Σε σχέση με το παραπάνω έγγραφο αναπτύχθηκε η άποψη και ο προβληματισμός μας σε σχετικό ερώτημα «Τρόπος Φορολόγησης αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας ανεξαρτήτως κόρων».

 
2. Σύμφωνα με την περ. δ΄ του άρθρου  2 του ΚΦΕ, ως νομική οντότητα θεωρείται  κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης  και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα,  κάθε μορφής κοινή επιχείρηση , κάθε μορφής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς,  κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου .
Σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΦΕ, σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται, μεταξύ άλλων, οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 45.  Στην περίπτωση των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του άρθρου 47 του παρόντος Κώδικα.
Μάλιστα, με το άρθρο 47 ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων επιβάλλεται ετησίως στα κέρδη που πραγματοποιούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες.

Για την συμπλοιοκτησία, ως κοινωνία εκμετάλλευσης αλιευτικού σκάφους αλιέων, που ασκεί επιχείρηση,  υποβάλλεται δήλωση του άρθρου 45 Ν. 4172/2013 (έντυπο Ν) του υπόχρεου. Με αυτή δηλώνονται τα λογιστικά προσδιορισθέντα γεωργικά ποσά με περαιτέρω χορήγηση σε κάθε μέλος βεβαίωσης με τα αναλογούντα σε αυτό ποσά για να δηλωθούν στη φορολογική τους δήλωση (έντυπο Ε1). (Σχ.1027943/577/Α0012/29.5.2006 έγγραφο Υπ. Οικονομικών).
Με τη φορολόγηση των κερδών στο όνομα της συμπλοιοκτησίας, επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των κοινωνών συνεκμεταλλευτών.

Ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά σύμφωνα με τα αναφερόμενα οι συμπλοιοκτήτες στο Ε1 θα εμφανίζουν εισόδημα από μερίσματα (κωδ. 431 και 432) και όχι αγροτικό εισόδημα. Πώς αποδεικνύεται πως το συγκεκριμένο μέρισμα πρόκειται για αγροτικό εισόδημα, ώστε και στον ΕΦΚΑ να υπολογιστεί ως εισόδημα αγροτικής δραστηριότητας?

Προς επίρρωση των προαναφερομένων, σημειώνεται ότι στον Ν.4172/2013 δεν υφίσταται ανάλογη διάταξη με αυτή της παραγράφου 7 του άρθρου 64 του Ν.2238/94.
Σε σχέση με την επανερώτησή σας, δεν έχει υπάρξει πρόβλεψη για ιδιαίτερη αποτύπωση του συγκεκριμένου εισοδήματος στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.  
Εκτιμούμε ότι στο χρόνο που αναρτηθούν οι εισφορές και εφόσον υπάρξουν διαφορές,  ο φορολογούμενος θα πρέπει να απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΚΦΑ ώστε να προβεί στις ανάλογες διορθώσεις.