(Upd) Αμειβόμενοι με «μπλοκάκι»: Βεβαίωση αμοιβών, Ε.Φ.Κ.Α. και Ε3

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς    Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά  Λογιστής – φοροτεχνικόςΗμερομηνία ανανέωσης: 16.5.2018Περιεχόμενα
1. Αμειβόμενος με «μπλοκάκι» από πλευράς φορολογίας εισοδήματος και Ε.Φ.Κ.Α.
1.1. Παρακράτηση φόρου και ασφαλιστικών εισφορών
1.2. Καθαρό εισόδημα που φορολογείται 
1.3. Ετήσια βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα 
1.4. Καταχώριση εισφορών και εισοδήματος στο Ε3 


1.5. Συχνές ερωτήσεις
2. Αμειβόμενος με 
«μπλοκάκι» (φορολογικά) που δεν ασφαλίζεται βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016

1. Αμειβόμενος με «μπλοκάκι» από πλευράς φορολογίας εισοδήματος και Ε.Φ.Κ.Α.

Μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 αναφορικά με ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. όσων αμείβονται με «μπλοκάκι» δημιουργήθηκαν πολλές απορίες μερικές από τις οποίες παραμένουν ακόμη και σήμερα (σ.σ. οι σχετικές οδηγίες δόθηκαν με την Αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 5547/248/ 2017 Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016, την Αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 17002/739/ 2017 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 και την Εγκύκλιο Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 17/2017 Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων, που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών – Δ.Π.Υ.).

Θυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι, αναφορικά με τις λεπτομέρειες για τον τρόπο φορολόγησης των αμειβόμενων με «μπλοκάκι», αλλά και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, μπορείτε να ανατρέξετε σε παλαιότερο άρθρο του έγκριτου συναδέλφου και συνεργάτη του κόμβου μας κ. Γ. Χριστόπουλου με τίτλο Μίλα μου για τα «μπλοκάκια». Πως θέλεις φορολογικά ή ασφαλιστικά;

Στην παρούσα ανάλυση θα δούμε μέσω παραδειγμάτων και πινάκων τον πρακτικό χειρισμό της συμπλήρωσης της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, της αναγραφής των ασφαλιστικών εισφορών και του καθαρού εισοδήματος στο έντυπο Ε3, καθώς και άλλα θέματα. 

  Σχετικά με τον Ε.Φ.Κ.Α. για τις εν λόγω περιπτώσεις: Ως προς την διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών που συγχρόνως παρέχουν μισθωτή εργασία (εφαρμογή άρθρου 36 παρ. 1 του ν.4387/2016) ή ασφαλισμένων που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016, θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες (δείτε σχετικά εδώ)

 

1.1. Παρακράτηση φόρου και ασφαλιστικών εισφορών

Έστω αμειβόμενος με «μπλοκάκι» (μηνιαία αμοιβή 1.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24%). Από πλευράς φορολογίας εισοδήματος πληρούσε το έτος 2017 τις προϋποθέσεις που ορίζονται ώστε να φορολογηθεί σύμφωνα με την περ. στ΄της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013. Από 1.1.2017 (σ.σ. για χάρη ευκολίας του παραδείγματος) ο εν λόγω φορολογούμενος εντάχθηκε στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (σ.σ. μέχρι 31.12.2016 ήταν ασφαλισμένος στον Ο.Α.Ε.Ε.1), οπότε ο εργοδότης του υπέβαλε την Α.Π.Δ. μηνιαίως στην οποία αναγραφόταν και ο ανωτέρω ασφαλισμένος/αμειβόμενος με μπλοκάκι. 

■ Βάσει του Τ.Π.Υ. που εξέδιδε κάθε μήνα έγιναν οι ακόλουθοι υπολογισμοί:

I Καθαρό ποσό Τ.Π.Υ. 1.000,00
II Φ.Π.Α. 24% [ I X 24% ] 240,00
III Παρακράτηση φ.ε. 20% [ I X 20% ] 200,00
IV Εισφορές Ε.Φ.Κ.Α. (9,22%) [ Ι Χ 9,22% ] 92,20
V Τελικό πληρωτέο ποσό [ Ι + ΙΙ – ΙΙΙ – ΙV ] 947,80

Σημείωση: Αναφορικά με την παρακράτηση του φόρου 20% θυμίζουμε ότι, στην ΠΟΛ.1120/25.4.2014 αναφέρονται τα ακόλουθα:
«1. Με τις διατάξεις της περ. δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ΚΦΕ, όπως ισχύει, ορίζεται ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στην περίπτωση πληρωμών αμοιβών για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%), ο οποίος επιβάλλεται στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α.».  

Οι αμειβόμενοι με «μπλοκάκι» αναφορικά με την παρακράτηση φόρου θεωρούνται (σ.σ. και είναι) επαγγελματίες, παρόλο που φορολογούνται ως μισθωτοί βάσει της περ. στ΄της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013

■ Σε ετήσια βάση εκδόθηκαν δώδεκα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. Ο ανωτέρω πίνακας θα διαμορφωθεί ως ακολούθως:

I Καθαρό ποσό Τ.Π.Υ. 12.000,00
II Φ.Π.Α. 24% [ I X 24% ] 2.880,00
III Παρακράτηση φ.ε. 20% [ I X 20% ] 2.400,00
IV Εισφορές Ε.Φ.Κ.Α. (9,22%) [ Ι Χ 9,22% ] 1.106,40
V Τελικό πληρωτέο ποσό [ Ι + ΙΙ – ΙΙΙ – ΙV ] 11.373,60

Σημείωση: Στους ανωτέρω πίνακες εμφανίζονται μόνο οι κρατήσεις του ασφαλισμένου. Ευνόητο είναι ότι στον Ε.Φ.Κ.Α. —μέσω της Α.Π.Δ. — κατεβλήθησαν και οι αντίστοιχες κρατήσεις που βάρυναν τον εργοδότη. Επίσης, στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν υπάρχουν κρατήσεις για επικουρικό και εφάπαξ2.

1.2. Καθαρό εισόδημα που φορολογείται

Το ακαθάριστο εισόδημα του εν λόγω φορολογούμενου ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00. Από το ποσό αυτό —όπως είναι γνωστό βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας— μπορεί να εκπέσει μόνο το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών (σ.σ. δεν μπορεί δηλαδή να εκπέσει καμία άλλη δαπάνη). Τις ασφαλιστικές εισφορές όμως εν προκειμένω τις επιβαρύνονται κατ΄ αναλογία ο εργοδότης με τον εργαζόμενο (αμειβόμενο με «μπλοκάκι»). Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω φορολογούμενος μπορεί να αφαιρέσει από το ακαθάριστο φορολογητέο εισόδημά του μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές που του παρακράτησε ο εργοδότης του, ήτοι το ποσό των 1.106,40 (σ.σ. δείτε τον παραπάνω πίνακα που απεικονίζει τα ποσά σε ετήσια βάση). Συνεπώς το καθαρό φορολογητέο εισόδημά του για το έτος 2017 είναι  10.893,60 (12.000,00 – 1.106,40). 

 

1.3. Ετήσια βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα

Ο εργοδότης θα υποβάλει το αρχείο των βεβαιώσεων αποδοχών και θα συμπεριλάβει και τον ανωτέρω φορολογούμενο. Η βεβαίωση θα έχει ως εξής:

 

Σημειώσεις: Α) Στη χειρόγραφη βεβαίωση που υποχρεούται να δώσει ο εργοδότης στον αμειβόμενο με «μπλοκάκι» θα μπορούσε για λόγους διευκόλυνσης του τελευταίου να αναφέρει με τη μορφή σημειώσεως το εξής «Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που παρακρατήθηκε βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 από τον εργαζόμενο και αποδόθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α. κατά την περίοδο από 1.1.2017 έως 31.12.2017, ανήλθε στα 1.106,40 ευρώ». Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει ένα επιπλέον αποδεικτικό στοιχείο για τον αμειβόμενο με «μπλοκάκι» ώστε να είναι κατοχυρωμένος αναφορικά με την έκπτωση της δαπάνης (σ.σ. βέβαια οι εν λόγω κρατήσεις αναφέρονταν και στα εκδοθέντα τιμολόγια, αλλά θεωρούμε ότι είναι ένα επιπλέον στοιχείο). 

Β) Στο ανανεωμένο αρχείο (σ.σ. ημερομηνία ανανέωσης 23.3.2018) με τις ερωτήσεις-απαντήσεις για την υποβολή του αρχείου των βεβαιώσεων προστέθηκε και η ακόλουθη ερώτηση που ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτά που αναφέρονται στο άρθρο μας: 

  1. Απασχόλησα πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προέκυπτε υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) και απέδωσα τις ασφαλιστικές εισφορές στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). Οι αμοιβές τους θα αποσταλούν ως αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα ή ως αποδοχές από μισθωτή εργασία;

    Η κατηγορία – πηγή προέλευσης του εισοδήματος φυσικού προσώπου που έχει κάνει έναρξη και εκδίδει Δ.Π.Υ. εξακολουθεί να είναι από επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 (ΠΟΛ.1072/2015) και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο ΕΦΚΑ ορίζει για τις ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν το φυσικό αυτό πρόσωπο να παρακρατούνται και να αποδίδονται από τον πελάτη – εργοδότη του.
    Για την παρακράτηση φόρου έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1120/2014 και στην περίπτωση αμοιβών συμβουλών, διοίκησης ορίζεται συντελεστής παρακράτησης 20%. Ο φόρος παρακρατείται στο ακαθάριστο – μικτό ποσό (προ των ασφαλιστικών κρατήσεων που βαρύνουν το φυσικό πρόσωπο). Το φυσικό πρόσωπο υποβάλλει Ε3 και οι ασφαλιστικές κρατήσεις που αφορούν τον ίδιο και οι οποίες έγιναν από τον πελάτη του, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά του. Οι αμοιβές αυτές του φυσικού προσώπου αποστέλλονται σύμφωνα με το αρχείο βεβαιώσεων από επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

1.4. Καταχώριση εισφορών και εισοδήματος στο Ε3 

Αρχικά πρέπει να συμπληρωθεί η σχετική ένδειξη (κωδ. 007) στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3 

 

Προσοχή στον κωδ. 007: Φέτος υπάρχει ζήτημα αναφορικά με τον κωδικό 007 του εντύπου Ε3 (σ.σ. ο κωδικός αυτός αφορά τους αμειβόμενους με μπλοκάκι. Φέτος υπάρχει ένας νέος έλεγχος σχετικά με τον κωδικό αυτόν που δεν υπήρχε τα προηγούμενα έτη. Αν ο φορολογούμενος διαθέτει Κ.Α.Δ. που δεν εμπίπτει στα επαγγέλματα που αναφέρονται στην ΠΟΛ. 1047/2015 (πρώην ελευθέρια) ή διαθέτει μεν έναν τέτοιο Κ.Α.Δ., αλλά έχει και κάποιον δευτερεύοντα κωδικό που δεν εμπίπτει (π.χ. αφορά σε εμπορική δραστηριότητα), τότε το σύστημα βγάζει μήνυμα ότι δε μπορεί να υπαχθεί στις εν λόγω διατάξεις. Ουσιαστικά φαίνεται ότι φέτος το υπουργείο ακολούθησε όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ. 1047/2015 και δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρχει κάποια αλλαγή στην πορεία. Ενδεχομένως μια λύση —για τις περιπτώσεις εκείνες όπου έχουν ξεμείνει κάποιοι Κ.Α.Δ. που ουσιαστικά δεν χρησιμοποιούνται από τους φορολογούμενους— είναι η επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ. για τη διαγραφή τους, προκειμένου να μείνουν οι Κ.Α.Δ. που πρέπει ώστε να φορολογηθούν με τις ευνοϊκές διατάξεις.

 

Ο εν λόγω φορολογούμενος είχε και κάποιες άλλες δαπάνες μέσα στο έτος 2017 (δείτε τον παρακάτω πίνακα): 

Σημείωση: Οι ασφαλιστικές εισφορές που αναγράφηκαν στον ανωτέρω υποπίνακα είναι αυτές που επιβάρυναν τον αμειβόμενο με μπλοκάκι, ήτοι οι κρατήσεις 9,22 % επί των ακαθάριστων αμοιβών (σ.σ. δείτε ανωτέρω. Το ποσό για χάρη του παραδείγματος στρογγυλοποιήθηκε σε 1.200,00 αντί του 1.106,40 που αναφέρεται στην ενότητα 1.1.).

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1072/2018 έγιναν γνωστά τα εξής: 

«Τέλος, το ποσό του κωδικού 453 «Καθαρό εισόδημα περ. στ’ παραγρ. 2 άρθρου 12 ν.4172/2013», μεταφέρεται στους κωδικούς 307 – 308 του υποπίνακα 4Α του Ε1 για να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Για τα πρόσωπα αυτά η μοναδική δαπάνη που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους είναι οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν και εκπίπτουν με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιο. Η δαπάνη αυτή που περιλαμβάνεται στον κωδικό 423 του πίνακα Δ'(Δ5) έχει μεταφερθεί από τον κωδικό 485 «Διάφορα λειτουργικά έξοδα» του πίνακα Ζ’ (υποπίνακας Ζ’2 – Σύνολο Εξόδων – Ασφαλιστικές Εισφορές Αυτοαπασχολουμένων επιλογή 7). Επισημαίνεται ότι όταν για τον παρέχοντα υπηρεσίες με «μπλοκάκι» ένα μέρος των ασφαλιστικών εισφορών αποδίδεται ως εργοδοτική εισφορά και ένα μέρος παρακρατείται από αυτόν ως εισφορά εργαζόμενου μαζί με Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), τότε αφαιρείται μόνο η εισφορά εργαζόμενου για την εύρεση του φορολογητέου εισοδήματος».

Στη συνέχεια συμπληρώνουμε τον υποπίνακα Ζ1 με τα ακαθάριστα έσοδα


Σημείωση: Αναφορικά με την έκπτωση των ασφαλιστικών από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης που απασχολεί τον αμειβόμενο με «μπλοκάκι», ισχύουν οι γνωστές διατάξεις του ν. 4172/2013. Για τις μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές μπορείτε να ανατρέξετε στην ΠΟΛ. 1113/2015, όπου γίνεται και σχετική ανάλυση.  

1.5.  Συχνές ερωτήσεις
■ Συχνή ερώτηση: Ασκώ επιχειρηματική δραστηριότητα και στη χρήση 2017 έχω εισόδημα και από μισθωτή εργασία, μπορώ να φορολογηθώ σύμφωνα με της διατάξεις της περ. στ’ παρ. 2 άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε.;Θα υποβάλετε ηλεκτρονικά την αρχική της δήλωση δηλώνοντας τα εισοδήματά της ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα και στη συνέχεια θα υποβάλετε τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και κατόπιν ελέγχου όλων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος θα καθοριστεί ο τρόπος φορολόγησης του εισοδήματός της.
■ Συχνή ερώτηση: Αμειβόμενοι με μπλοκάκι από ιδιώτες ή και από ιδιώτες μπορούν να φορολογηθούν βάσει των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 (χαρακτηρισμός εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες); 

Στην ΠΟΛ 1109/2017 αναφέρονται τα εξής :

1. Σύμφωνα με της διατάξεις της περ. στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνεται και αυτό που προκύπτει βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του.

2. Από την γραμματική διατύπωση των ως άνω διατάξεων δεν προκύπτει ότι οι αντισυμβαλλόμενοι που ορίζει η περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12του ν.4172/2013 (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία ….) πρέπει να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και συνεπώς, οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ιδιώτες).


■ Συχνή ερώτηση: Αμειβόμενοι με μπλοκάκι με αντισυμβαλλόμενα πρόσωπα στην αλλοδαπή μπορούν να φορολογηθούν βάσει των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013; Δεδομένου ότι με τις διατάξεις της περ. στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 δεν επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την έδρα των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες, οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που τα ως άνω αντισυμβαλλόμενα πρόσωπα ή οντότητες έχουν φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην αλλοδαπή (ΠΟΛ. 1029/2018).

ΠΟΛ.1087/2018 Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, στην περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη


«[…] Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι οι αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες που υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης στ’ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, δεν έχουν ευκαιριακό και παρεπόμενο χαρακτήρα καθόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου και συνεπώς η υπαγωγή τους στις εν λόγω διατάξεις προϋποθέτει, πέραν των προϋποθέσεων που ορίζουν οι διατάξεις αυτές, και την προηγούμενη έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας για τις ως άνω υπηρεσίες. Επομένως, στις περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια της έγγραφης σύμβασης ένα μέρος των εν λόγω υπηρεσιών που παρέχονται, δεν καλύπτεται από προηγούμενη έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, τότε οι αμοιβές που αντιστοιχούν στις υπηρεσίες αυτές που παρέχονται χωρίς έναρξη, δεν υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης στ’ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, ενώ αντίθετα, και υπό την επιφύλαξη των υπόλοιπων προϋποθέσεων που ορίζουν οι εν λόγω διατάξεις, υπάγονται σε αυτές μόνο οι υπόλοιπες αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνο το διάστημα της έγγραφης σύμβασης κατά το οποίο οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτονται από προηγούμενη έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

5. Η απόκτηση, κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, τυχόν ευκαιριακού εισοδήματος που δεν εντάσσεται στις αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, δεν επηρεάζει την υπαγωγή στις διατάξεις της περίπτωσης στ’ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 υπό τη συνδρομή των προϋποθέσεων που εκτέθηκαν πιο πάνω.

6. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε και τα ακόλουθα παραδείγματα:

α) Έστω ότι φυσικό πρόσωπο συνάπτει με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα έγγραφη σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών διερμηνέα από 1.1.2017 μέχρι και 31.12.2017. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο παρέχει τις υπηρεσίες αυτές χωρίς έναρξη για τους πρώτους πέντε (5) μήνες του 2017, ενώ για τους υπόλοιπους μήνες του ιδίου έτους συνεχίζει να παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες έχοντας πραγματοποιήσει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ως διερμηνέας από 1.6.2017. Στην περίπτωση αυτή, και υπό την επιφύλαξη της τήρησης και των υπόλοιπων προϋποθέσεων που ορίζουν οι διατάξεις της περίπτωσης στ’ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, μόνο οι αμοιβές για τους τελευταίους επτά (7) μήνες του 2017 μπορούν να υπαχθούν στις εν λόγω διατάξεις και όχι και οι αμοιβές για τους πρώτους πέντε (5) μήνες του 2017.

β) Έστω ότι το φυσικό πρόσωπο του ανωτέρω παραδείγματος αποκτά μέσα στους δύο (2) πρώτους μήνες του 2017 ευκαιριακό εισόδημα που δεν εντάσσεται στις αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, πραγματοποιεί έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ως διερμηνέας από 1.6.2017 και εν συνεχεία υπογράφει έγγραφη σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών διερμηνέα από 1.7.2017 μέχρι και 31.12.2017. Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον τηρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις της περίπτωσης στ’ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, οι αμοιβές για τους τελευταίους έξι (6) μήνες του 2017 μπορούν να υπαχθούν στις εν λόγω διατάξεις».2. Αμειβόμενος με «μπλοκάκι» (φορολογικά) που δεν ασφαλίζεται βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016


Στις περιπτώσεις αυτές εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης στ’ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν, ενώ δεν εντάχθηκε στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016θα ισχύουν όσα ίσχυαν και πέρυσι, δηλαδή το μόνο ποσό που δύναται να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά του είναι οι ασφαλιστικές εισφορές που εν προκειμένω τον επιβαρύνουν εις ολόκληρο.

Θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1072/2018το ποσό του κωδικού 453 «Καθαρό εισόδημα περ. στ’ παραγρ. 2 άρθρου 12 ν.4172/2013», μεταφέρεται στους κωδικούς 307 – 308 του υποπίνακα 4Α του Ε1 για να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Για τα πρόσωπα αυτά η μοναδική δαπάνη που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους είναι οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν και εκπίπτουν με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιο. Η δαπάνη αυτή που περιλαμβάνεται στον κωδικό 423 του πίνακα Δ'(Δ5) έχει μεταφερθεί από τον κωδικό 485 «Διάφορα λειτουργικά έξοδα» του πίνακα Ζ’ (υποπίνακας Ζ’2 – Σύνολο Εξόδων – Ασφαλιστικές Εισφορές Αυτοαπασχολουμένων επιλογή 7). 

 

Για το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών και την έκπτωσή τους στην εν λόγω περίπτωση οι χειρισμοί στο Ε3 είναι οι ίδιοι που αφορούν και τους λοιπούς φορολογούμενους και περιγράφονται αναλυτικά στο κάτωθι άρθρο (Upd) Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών για το 2017 – Συμπλήρωση πίνακα Ε – Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση

__________________

[1] Συνεπώς δεν ενέπιπτε στις περιπτώσεις ασφάλισης με επικουρικό ταμείο.

[2] Πίνακας κρατήσεων για μπλοκάκια (σ.σ. δείτε τα Π.Κ. στην εγκύκλιο Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 17/2017 Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων, που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών – Δ.Π.Υ.). 

Ε.Φ.Κ.Α.

ΑΣΦ

ΕΡΓ

ΣΥΝ

Σύνταξη

6.67

13.33

20

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

2.55

4.55

7.10

Σύνολο για απασχολούμενους χωρίς επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ

9.22

17.88

27.10

ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΕΤΕΑ) 

3.50

3.50

7

Σύνολο για ασφαλισμένους με επικουρικό

12.72

21.38

34.10

Εφάπαξ

4.00

0.00

4

Σύνολο για απασχολούμενους με επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ

16.72

21.38

38.10
[3] Ορίζεται ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α’ έως ε’ του άρθρου αυτού.https://www.taxheaven.gr