Πρακτική άσκηση φοιτητών – σπουδαστών

Πρακτική άσκηση φοιτητών – σπουδαστών

Αντιμετώπιση του θέματος από την πλευρά της επιχείρησης

 

Καταρχάς, σημειώνεται, ότι είναι διαφορετική η περίπτωση της πρακτικής άσκησης από την σύμβαση μαθητείας.

Τι ισχύει για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών:

 

  1. Από την άποψη της εργατικής νομοθεσίας.

Οι σπουδαστές και οι φοιτητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση, σύμφωνα με το πρόγραμμα των σπουδών τους, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μόνο για την περίπτωση του ατυχήματος (Ν 3232/2004, άρθρο 15, παρ. 10). Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης (όπως κάθε φορά ισχύει). Ωστόσο, στη ως άνω διάταξη αναφέρεται ότι σε περίπτωση που οι σπουδαστές – φοιτητές κατά το χρονικό διάστημα της πρακτικής τους άσκησης δεν καλύπτονται για ιατρική περίθαλψη (παροχές ασθένειας σε είδος, δηλαδή) από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό (πχ Δημόσιο, ΟΑΕΕ κ.λπ.), αμέσως (επειδή, πχ εξακολουθούν να έχουν την φοιτητική ιδιότητα), ή εμμέσως (πχ από τους γονείς τους), υπάγονται και για τον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αν συμβαίνουν τα παραπάνω, οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τόσο τον ασφαλισμένο φοιτητή – σπουδαστή, όσο και την επιχείρηση που τον απασχολεί στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, κατά την ισχύουσα αναλογία (συνολικό ποσοστό ασφάλισης: 1% + 6,45% = 7,45%, ήτοι: 5,30% βαρύνουν τον εργοδότη και 2,15% τον εργαζόμενο).  Η ασφάλιση πραγματοποιείται για 25 ημέρες τον μήνα.    

Οι αποδοχές του απασχολούμενου στον ιδιωτικό τομέα για την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης, ανέρχονται στο 80% των αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη της ΕΓΣΣΕ. Σε υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ κλπ. Ισχύουν διαφορετικές αποδοχές. Περαιτέρω, η πρακτική άσκηση δεν αποτελεί μορφή εξαρτημένης εργασίας, κατά την έννοια της Εργατικής Νομοθεσίας και έτσι ο πρακτικώς ασκούμενος, ή η πρακτικώς ασκούμενη, δεν δικαιούνται επιδομάτων (δώρα) εορτών, αλλά ούτε και επιδόματος αδείας. Το πακέτο κάλυψης, για την συμπλήρωση της ΑΠΔ, είναι το 210. Θα πρέπει να αναγραφεί και η ειδική περίπτωση ασφάλισης, κωδικός: 14. Σε ότι αφορά τον ΚΑΔ και τον κωδικό ειδικότητας, θα σημειωθεί αυτός που προκύπτει σύμφωνα με την εργασία που έχει αναλάβει να διεκπεραιώνει στην επιχείρηση.
Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, συνάπτεται ειδική σύμβαση μεταξύ του εργοδότη και του εκπαιδευτικού φορέα (ΑΕΙ – ΤΕΙ κ.λπ.).

Σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (βλέπε την Υ.Α. 29502/85/8-9-2014), σε σχέση με τους απασχολούμενους στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, σημειώνουμε τα παρακάτω:

Με το δεδομένο ότι η περίπτωση της πρακτικής άσκησης δεν αποτελεί εξαρτημένη εργασία, αφού ο σκοπός της απασχόλησης είναι η εκπαίδευση κυρίως και όχι η ανάθεση καθηκόντων σε παραγωγικές δραστηριότητες της επιχείρησης, κατά την γνώμη μας, δεν υφίσταται υποχρέωση για υποβολή πίνακα προσωπικού. Εξάλλου,   

εννοείται, ότι ο ασκούμενος σε κάθε περίπτωση, απασχολείται για την δική του τεχνική και επαγγελματική επιμόρφωση. Βέβαια, στην ως άνω Υ.Α. προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4 που όμως αφορούν την αναγγελία έναρξης ή μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα κ.λπ., τα οποία δεν έχουν τα χαρακτηριστικά του πίνακα προσωπικού, δηλαδή του εντύπου Ε4 και τα οποία δεν αφορούν σε πρακτική άσκηση.

 

  1. Από την άποψη της φορολογίας.

Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ΚΦΕ (Ν 4172/2013) προκύπτει ότι τα καταβαλλόμενα ποσά αποδοχών στους  πρακτικώς ασκούμενους φοιτητές – σπουδαστές δεν απαλλάσσονται της φορολογίας, συνεπώς και της παρακράτησης φόρου, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις για την διενέργειά της.

Καταρτίζεται κανονικά μισθοδοτική κατάσταση και καταχωρίζεται το έξοδο στα βιβλία κατά τα γνωστά.

 

  1. Η περίπτωσης της επιδότησης από τον ΟΑΕΔ.

(Οι παρακάτω πληροφορίες της παραγράφου αυτής – 3 –  έχουν ληφθεί από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ)

Ο ΟΑΕΔ δίνει κίνητρο στις επιχειρήσεις και γενικά στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, τις Τράπεζες και στους Φορείς, Οργανισμούς ή Υπηρεσίες που δεν υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα, να δέχονται σπουδαστές για την πραγματοποίηση της πρακτικής  άσκησης τους,  (ώστε να διευκολύνονται στη διαδικασία άσκησης απαραίτητης για την απόκτηση του πτυχίου τους).

 

Δικαιούχοι  και Ωφελούμενοι

Οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα, οι Τράπεζες και Φορείς που δεν  υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα   θα   απευθύνονται   στις  Υπηρεσίες  (ΚΠΑ 2) του  ΟΑΕΔ όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης  στο οποίο θα ασκηθεί ο σπουδαστής. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι  πρωτότυπα και τα υποβάλλουν μέχρι  έξι μήνες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης του σπουδαστή

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται αναγγελία πρόσληψης στο σύστημα ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών  ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ)

 

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι  (εργοδότες) στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης στο οποίο θα ασκηθεί ο σπουδαστής προκειμένου να επιχορηγηθούν είναι τα εξής: 

Η πρωτότυπη Βεβαίωση Σπουδών του ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ  – όπου αναφέρεται ότι  ο σπουδαστής βρίσκεται στο τέλος του θεωρητικού μέρους των σπουδών και έχει τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσει την εξάμηνη πρακτική άσκηση για την απόκτηση  του πτυχίου του.

Η Eιδική σύμβαση που έχει υπογραφεί και από τα τρία μέρη (ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ)  η οποία χορηγείται από το ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ.   Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη για Πρακτική ΄Ασκηση Σπουδαστών ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ (υποβάλλεται εις διπλούν) η οποία χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και συμπληρώνεται με τα στοιχεία των δικαιούχων (επιχειρήσεων κ.λπ.) και του σπουδαστή (μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης). Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, www.oaed.gr, Ενεργητικές Πολιτικές, Προγράμματα Απασχόλησης, Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών ΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), Σχετικά Αρχεία Προγράμματος.  

Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης του σπουδαστή με οριστικοποιημένες εγγραφές ή Α.Π.Δ. (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) του εξαμήνου της πρακτικής με αποδεικτικό κατάθεσης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και πληρωμές αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τον πρακτικά ασκούμενο κατά επαγγελματικού κινδύνου στην 12 ασφαλιστική κλάση για 1%  και  με πακέτο κάλυψης ΙΚΑ 210. 

Οι ΕΠΕ, ΙΚΕ & Α.Ε  χρειάζεται να προσκομίζουν πρόσφατη φωτοτυπία του ΦΕΚ που αφορά στην εκπροσώπηση και την διάρκειά τους. Οι Ο.Ε. χρειάζεται να προσκομίζουν φωτοτυπία του καταστατικού τους. Επίσης οι Α.Ε. απαιτείται να προσκομίζουν και φωτοτυπία του καταστατικού τους και απόφαση του Δ.Σ. για ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου.

Αντίγραφο του IBAN (τραπεζικού λογαριασμού) της επιχείρησης προκειμένου να πιστώσει ο ΟΑΕΔ το ποσό της επιχορήγησης.

Αθεώρητο Τιμολόγιο επιχορηγήσεων (παρ. 3 του άρθρου 6 Ν. 4093/2012).

Σημείωση της Επιστημονικής Ομάδας: Σύμφωνα με τα ΕΛΠ, Ν 4308/2014, δεν προβλέπεται πλέον η έκδοση αυτής της μορφής του τιμολογίου (βλέπε και την Πολ. 1003/31.12.2014, παρ. 8.1.2.

Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη ποσού  άνω του 1500 Ευρώ και  Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα για είσπραξη ποσού άνω των 3.000 Ευρώ.

 

Ποσό επιχορήγησης

Οι επιχειρήσεις ή οι  εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν κάθε μήνα στον σπουδαστή  το 80% του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (ΕΓΣΣΕ) που ισχύει κάθε φορά. Κατόπιν οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ το 50% του συνολικού ποσού που κατέβαλαν.

Επισημαίνεται ότι από 14.2.2012 το νέο κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται: 

  1. στο ποσό των 26,18 Ευρώ  για  άτομα άνω των 25 ετών  π.χ. 26,18χ80%=20,94χ25= 523,5 ευρώ και 
  2. στο ποσό των 22,82 ευρώ για νέους κάτω των 25 ετών π.χ. 22,82χ80%=18,26 χ25= 456,5 ευρώ.

 

Εξαιρέσεις επιχορήγησης

Ο ΟΑΕΔ δεν επιχορηγεί επιχειρήσεις ή εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα, Τράπεζες και  Φορείς, Οργανισμούς οι οποίοι έχουν δεχθεί ασκούμενους που επιχορηγούνται από οποιοδήποτε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικό. 

Ο ΟΑΕΔ δεν επιχορηγεί επιχειρήσεις ή εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα, κ.λπ. για ασκούμενους οι όποιοι έχουν απασχοληθεί σε αυτές κατά το παρελθόν.

Δεν επιχορηγεί Φορείς και Οργανισμούς που εντάσσονται στο Δημόσιο Τομέα. Στην περίπτωση αυτή οι σπουδαστές που ασκούνται πρακτικά  σε Υπηρεσίες του Δημοσίου αμείβονται με  το ποσό των 176,08 Ευρώ  από τον προϋπολογισμό του εκάστοτε Φορέα.

 

  1.  Λογιστική αντιμετώπιση της επιδότησης από τον ΟΑΕΔ.

Όπως, έχουμε επισημάνει σε προηγούμενες απαντήσεις, η επιδότηση ενός εξόδου δεν επηρεάζει την αρχική λογιστικοποίησή του. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4172/2013, οι επιδοτήσεις δεν εξαιρούνται από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές και περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα (Πολ. 1059/2015).

Εν συνεχεία, ως προς την λογιστική αντιμετώπιση των επιχορηγήσεων (απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία), έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4308/2014 (ισχύς από 1.1.2015): «Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα» (παρ. 2, άρθρο 23).

                         (Δείτε σχετικές απαντήσεις στο «Βήμα Λογιστών»)

 

Από την Επιστημονική Ομάδα