Παρακράτηση φόρου από προμήθειες εξωτερικού

Κύριοι παρακαλώ όπως με ενημερώσεται εάν οι αμοιβές που δίνονται σε προμηθευτή εξωτερικού (Βουλγαρία) και αφορούν προμήθεια του για προώθηση πωλήσεων εκεί έχουν παρακράτηση 20% σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1,  Ν.4172/2013.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με τις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ (Ν.4172/2013)

ορίζονται οι περιπτώσεις πληρωμών που αφορούν αμοιβές, οι οποίες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Σύμφωνα με αυτές, σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται οι πληρωμές αμοιβών για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο.

Βάσει της ανωτέρω διάταξης σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται μόνο οι αμοιβές που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και οι μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Φ.Α.Σ. που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα εάν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, τα οποία (φυσικά πρόσωπα), παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες τους σε υπόχρεους του άρθρου 61 του ως άνω ΚΦΕ, δηλαδή σε νομικά πρόσωπα ή σε νομικές οντότητες, σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και σε φορείς γενικής κυβέρνησης (δηλαδή, Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.).

Σημειώνεται ότι κατά την καταβολή των παραπάνω αμοιβών σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για υπηρεσίες που παρέχουν είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, διενεργείται παρακράτηση φόρου  με την οποία  όμως δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης   (παρ. 3 και 4 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013).  Ωστόσο, για τις αμοιβές που λαμβάνουν τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, τα ανωτέρω εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ).

Σύμφωνα με τα δεδομένα του ερωτήματος η πληρωμή αφορά αμοιβή σε αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, με κατοικία στην αλλοδαπή, για την προώθηση των πωλήσεων της Ελληνικής επιχείρησης εκεί. Απομένει να διαπιστωθεί αν οι συγκεκριμένες αμοιβές εντάσσονται στο πλαίσιο των ονομαζόμενων στον νόμο αμοιβών διοίκησης ή αμοιβών για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλων αμοιβών για παρόμοιες υπηρεσίες. 

(Α) Σύμφωνα με την Πολ. 1120/25-4-2014, με τον όρο αμοιβές διοίκησης νοούνται οι αμοιβές διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης, κ.λπ. στις οποίες, ενδεικτικά, περιλαμβάνονται:

(α) Οι αμοιβές που καταβάλλονται για την παρακολούθηση της οικονομικής πορείας και της θέσης στην αγορά της επιχείρησης.

(β) Οι αμοιβές που καταβάλλονται για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και γενικά την εποπτεία διαφόρων τμημάτων και λειτουργιών της επιχείρησης.

(γ) Οι αμοιβές που καταβάλλονται για την οργάνωση, κατασκευή ή προσαρμογή και λειτουργία του κατάλληλου «software» με σκοπό την καταγραφή, ανάλυση και γενικά παρακολούθηση των συναλλαγών.

(δ) Οι αμοιβές που καταβάλλονται για τη γενική και ειδική υποστήριξη σε έργα και λειτουργίες που δεν εξυπηρετούν την εκμετάλλευση της επιχείρησης ως αυτοτελούς μονάδας δραστηριότητας.

(Β) Στις αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι αμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που με τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 (παλαιός ΚΦΕ), χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα του άρθρου 48.

(Γ) Τέλος, όπως διευκρινίζεται από την Διοίκηση στην παραπάνω Πολ., δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί παρακράτησης οι παρακάτω αμοιβές:

Αμοιβές αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κ.λπ., αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού, μεταφορέων, μεσιτών, πρακτόρων, διαμεσολαβητών, εκτελωνιστών, φωτορεπόρτερ, διαφημιστών, επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο ασφαλιστικές δραστηριότητες, εφόσον αυτές εκδίδουν εκκαθαρίσεις με τις αμοιβές των συνεργατών τους, προς τους συνεργάτες τους (ασφαλιστικούς πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικούς συμβούλους κ.τ.λ.), αμοιβές για υπηρεσίες φασόν, προώθησης προϊόντων και γενικά οι αμοιβές που με τον Ν. 2238/1994 χαρακτηρίζονταν ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, οπότε στις περιπτώσεις  αυτή δεν απαιτείται η υποβολή μηδενικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στην προκειμένη περίπτωση του ερωτήματος που οι αμοιβές αφορούν προμήθειες προώθησης πωλήσεων, δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου.