ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ ΦΠΑ Κ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Ερώτηση

75AA.    ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ:

1 . ΕΧΕΙ ΕΣΟΔΑ  ΑΠΟ  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ( ΙΑΤΡΩΝ , ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ , ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π)

2 . ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ  ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ  ΚΑΙ  ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ   ΠΟΣΟ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΩΝ  ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ( ΚΥΡΙΩΣ  ΓΙΑΤΡΟΙ ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ  ΚΛΠ. )

3 . ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ  ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ   ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ

4. ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ  ΑΜΟΙΒΕΣ  ΑΠΟ ΤΙΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ .

5. ΔΙΝΕΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ –ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ  ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ   

1 .  ΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ  ΦΠΑ  ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ; 

2 .ΠΟΙΕΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ   ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ;

3 . ΤΙ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Κ.Β.Σ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ;

4. ΓΙΑ ΤΙΣ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ  ΔΑΠΑΝΩΝ  ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙ  20 % ;

Απάντηση

Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα, σύμφωνα με την περίπτωση η) της παρ.1 του άρθρου 22 του ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) :

Απαλλάσσονται από το φόρο: η) η παροχή υπηρεσιών από σωματεία ή ενώσεις προσώπων προς τα μέλη τους , τα οποία μέλη ασκούν δραστηριότητα απαλλασσόμενη από το φόρο ή μη υποκείμενη στο φόρο, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές είναι άμεσα αναγκαίες για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής και παρέχονται έναντι συνεισφοράς στα κοινά έξοδα.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις συνδρομές σύμφωνα με την Π.4336/3162/10/1987 Υπουργική Απόφαση:

Σωματεία ή ενώσεις προσώπων. Η περίπτωση αυτή αφορά την παροχή υπηρεσιών από σωματεία ή ενώσεις προσώπων προς τα μέλη τους, τα οποία ασκούν δραστηριότητα απαλλασσόμενη από το φόρο ή μη υποκείμενη στο φόρο, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές είναι άμεσα αναγκαίες για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής και παρέχονται έναντι συνεισφοράς στα κοινά έξοδα.
Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διάταξης αυτής είναι ότι τα σωματεία αυτά και οι ενώσεις προσώπων, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 1 του ΚΒΣ, παρέχουν υπηρεσίες προς τα μέλη τους, τα οποία ασκούν απαλλασσόμενη από το φόρο δραστηριότητα ή μη υποκείμενη στο φόρο, οι υπηρεσίες αυτές είναι άμεσα αναγκαίες για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας και παρέχονται έναντι συνεισφοράς των μελών στα κοινά έξοδα των υπηρεσιών αυτών.
Με άλλα λόγια, με τη διάταξη αυτή απαλλάσσονται από το φόρο οι υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν διάφορα σωματεία ή ενώσεις προσώπων στα μέλη τους, τα οποία έναντι συμμετοχής στα γενικά έξοδα (π.χ. συνδρομές) δέχονται τις υπηρεσίες αυτές για την εξυπηρέτηση απαλλασσόμενων από το φόρο δραστηριοτήτων τους.

Παράδειγμα : Ο «Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών» πραγματοποιεί ένα συνέδριο και μετακαλεί ξένους ειδικούς γιατρούς ομιλητές. Για τις συζητήσεις του συνεδρίου και τις απόψεις των ομιλητών, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκδίδει ένα σχετικό βιβλίο.
Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του σεμιναρίου και της έκδοσης του βιβλίου, επιβάλει δικαίωμα συμμετοχής (συνεισφορά στα κοινά έξοδα) σε κάθε γιατρό ένα χρηματικό ποσό. Οι υπηρεσίες ενημέρωσης των γιατρών που παρέχονται στη διάρκεια του συνεδρίου και η παράδοση του σχετικού βιβλίου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είναι αφορολόγητες πράξεις, έστω και αν γι’ αυτές ο γιατρός κατέβαλε κάποιο χρηματικό ποσό.

Όσον αφορά στα σεμινάρια σύμφωνα με την Π.4336/3162/10/1987 Υπουργική Απόφαση διευκρινίζεται ότι  στην έννοια της εκπαίδευσης περιλαμβάνεται και η επιμόρφωση. Συνεπώς απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης που παρέχεται με τη μορφή επιμόρφωσης, ανεξάρτητα με το πρόσωπο που την παρέχει. Έτσι, π.χ. απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα επιμορφωτικά σεμινάρια που οργανώνει το ΕΛΚΕΠΑ, ο ΕΟΜΜΕΧ, ο ΟΑΕΔ, η Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών, η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων κ.λπ.
 

Όσον αφορά στα συνέδρια, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1097/2005 Υπουργική Απόφαση ισχύουν τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιστημονικά συνέδρια έχουν μορφωτικό χαρακτήρα, καθώς στόχος τους είναι η διάδοση της γνώσης σε διάφορους τομείς, όπως συμβαίνει με τα ιατρικά συνέδρια, όπου ανακοινώνονται τα επιτεύγματα της έρευνας για την Προαγωγή των μεθόδων πρόληψης και Θεραπείας, γίνεται δεκτό ότι το δικαίωμα συμμετοχής σε συνέδρια επιστημονικού χαρακτήρα εμπίπτει στην απαλλακτική διάταξη της περίπτωσης ιστ) της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) τα συνέδρια οργανώνονται από οργανισμούς, ιδρύματα ή νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα εντός ή εκτός του εσωτερικού της χώρας.
β) το αντικείμενο των συνεδρίων έχει άμεση σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό τους.
γ) τα έσοδα από τα συνέδρια προορίζονται να καλύψουν κυρίως τα έξοδα της διοργάνωσης και δεν επιτρέπεται η με οιονδήποτε τρόπο διάθεσή τους στα μέλη τους.
Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω απαλλαγή εφαρμόζεται, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη μορφωτικών σκοπών στο καταστατικό των ανωτέρω προσώπων που πραγματοποιούν τα επιστημονικά συνέδρια.

Επισημαίνεται ότι τα συνέδρια εμπορικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα δεν απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., ακόμη και αν πραγματοποιούνται από τα πρόσωπα της περίπτ. ιστ) της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Όσον αφορά στις αμοιβές από εταιρείες που τοποθετούν  περίπτερα στο συνέδριο, όπως προαναφέραμε σύμφωνα με την περίπτωση η) της παρ.1 του άρθρου 22 του ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) :

Απαλλάσσονται από το φόρο: η) η παροχή υπηρεσιών από σωματεία ή ενώσεις προσώπων προς τα μέλη τους , τα οποία μέλη ασκούν δραστηριότητα απαλλασσόμενη από το φόρο ή μη υποκείμενη στο φόρο, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές είναι άμεσα αναγκαίες για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής και παρέχονται έναντι συνεισφοράς στα κοινά έξοδα.

Συνεπώς, η πράξη αυτή εφ όσον δεν αφορά στα μέλη του σωματείου σας, υπάγεται σε Φ.Π.Α. και μάλιστα με τον κανονικό συντελεστή 23% καθώς αποτελεί οικονομική δραστηριότητα κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 , 3 και 4 του ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.)

Όσον αφορά στις υποτροφίες – χρηματικά ποσά   σύμφωνα με την Π.4336/3162/10/1987 Υπουργική Απόφαση και συγκεκριμένα στο  Άρθρο 2 της απόφασης με θέμα Αντικείμενο του φόρου,   διευκρινίζεται ότι
στο φόρο υπόκεινται κατ’ αρχήν μόνο οι πράξεις που γίνονται με αντάλλαγμα και όχι από χαριστική αιτία (π.χ. δωρεά). Στην έννοια του ανταλλάγματος περιλαμβάνεται όχι μόνο το χρήμα αλλά και οποιαδήποτε άλλη μορφή αντιπαροχής (π.χ. είδος).

Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα το N.Σ.K. με την αριθμ. 383/1973 γνωμοδότησή του, ερμηνεύοντας τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 99 § 1ε’ του ν. 2238/94 γνωμοδότησε ότι τα εισοδήματα των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που προκύπτουν από δραστηριότητα, η οποία δεν συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής αυτών, δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος έστω κι αν διατίθενται προς εκπλήρωση του σκοπού τους, αφού ο νόμος θέτει ως προϋπόθεση ότι τα εισοδήματα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού αυτών και όχι απλώς ότι διατίθενται προς εκπλήρωση του σκοπού αυτών.

Kατά συνέπεια, τα εισοδήματα που αποκτούν νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από την άσκηση εμπορικής εκμετάλλευσης, δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, εφόσον τα εισοδήματα αυτά δεν πραγματοποιήθηκαν κατά την άσκηση της μη κερδοσκοπικής δραστηριότητάς των.

Συνεπώς για τις αμοιβές που λαμβάνετε από τις εταιρείες για την τοποθέτηση των περιπτέρων θα φορολογηθείτε.

Αναφορικά με το τρίτο ερώτημα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) ισχύουν τα ακόλουθα:

Το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον Κώδικα αυτόν. Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δημόσιο όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήματος θεωρούνται επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, αναφερόμενοι στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο

μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα, για τις συνδρομές εκδίδονται απλές αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης (Σχετ. Εγγ. 1097546/782/15-10-1992 ενώ

για τα έσοδα που έχετε από την παροχή χώρου σε εταιρίες στα συνέδρια σας, υποχρεούστε να θεωρήσατε Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών  και βιβλίο εσόδων εξόδων.

Αναφορικά με το  τέταρτο ερώτημα, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 15 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού για κάθε δαπάνη που αφορά την άσκηση της επιχείρησής του ή την εκτέλεση του σκοπού τους, αντίστοιχα, για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου του Κώδικα αυτού, εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 1  του άρθρου 58 του ν.2238/1994 στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. Ο φόρος παρακρατείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, κατά την καταβολή των αμοιβών. Επίσης, οι υπόχρεοι του προηγούμενου εδαφίου, όταν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992, προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από το π.δ. 186/1992 η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των αμοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της αμοιβής φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό αυτής.

Ωστόσο σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 2238/1994 απαλλάσσονται από το φόρο

 γ) Τα ποσά των υποτροφιών που καταβάλλονται σε όσους νόμιμα έλαβαν την υποτροφία από το Δημόσιο ή από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή από τα ιδρύματα και από περιουσίες του α.ν.2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α’), εφόσον από αυτά αποδεδειγμένα επιδιώκονται σκοποί εθνωφελείς ή θρησκευτικοί ή φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς, ως και τα ποσά των υποτροφιών που παρέχονται σε Έλληνες υποτρόφους από ξένα κράτη ή αλλοδαπά ιδρύματα και οργανισμούς.”

Έτσι αν ανήκετε σε κάποιο από τα παραπάνω ιδρύματα, δεν θα κάνετε παρακράτηση φόρου εισοδήματος γιατί οι συγκεκριμένες υποτροφίες απαλλάσσονται από το φόρο.