Φορολόγηση περιστασιακά απασχολουμένων βάσει Ν. 4172/2013

Όπως είναι γνωστό ο Νόμος 4172/2013 είναι ο ισχύων από 01/01/2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και έχει αλλάξει άρδην τη λογική που αναγνωρίζεται και φορολογείται ένα εισόδημα.

Μια τέτοια αλλαγή έχουμε και για εισοδήματα όσων είναι στο ενδιάμεσο των δύο κύριων κατηγοριών ακαθάριστων εισοδημάτων, δηλαδή του «εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις» και του «εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα».

Στόχος της παρούσας ανάλυσης

είναι να παρουσιαστούν οι περιπτώσεις που βάσει του νέου νομοθετήματος ένα εισόδημα χαρακτηρίζεται ως «μισθωτή εργασία», σε αντιδιαστολή με τις περιπτώσεις εκείνες που το εισόδημα χαρακτηρίζεται ως «επιχειρηματική δραστηριότητα».

Ουσιαστικά, δηλαδή θα γίνει αναφορά στα εισοδήματα που βάσει της καταργηθείσας παραγράφου 3 του Νόμου 2238/1994 του άρθρου 48, θεωρούνταν ως «Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων» και δηλώνονταν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) στον κωδικό 507/508.

Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο

Νόμος 4172/2013:

 • Άρθρο 7§2 (Φορολογητέο εισόδημα)
 • Άρθρο 12 (Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις)
 • Άρθρο 15§§1 και 5 (Φορολογικός συντελεστής)
 • Άρθρο 16 (Μείωση φόρου εισοδήματος)
 • Άρθρο 17 (Πρόσθετες μειώσεις φόρου)
 • Άρθρο 18 (Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες)
 • Άρθρο 19 (Μειώσεις φόρου για δωρεές)
 • Άρθρο 21§§1 και 3 (Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα)
 • Άρθρο 29§§1 και 5 (Φορολογικός συντελεστής)
 • Άρθρο 60 (Φορολογικός συντελεστής)
 • Άρθρο 61 (Υπόχρεοι σε παρακράτηση)
 • Άρθρο 62 (Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση)
 • Άρθρο 64 (Συντελεστές παρακράτησης φόρου)
 • Άρθρο 69§1 (Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα)
 • Άρθρο 72§§25 και 35 (ορθή αρίθμηση 36) (Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος)

ΠΟΛ. 1120/25.04.2014 (Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες)

ΠΟΛ. 1042/26.01.2015 (Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)
Παράγραφοι 13 και 14

ΠΟΛ. 1051/19.02.2015 (Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2014) όπως ισχύει μετά την ΠΟΛ. 1091/09.04.2015.

Ανάλυση Νομοθεσίας

Από την ανωτέρω παράθεση της ισχύουσας νομοθεσίας εξάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι το υπό εξέταση εισόδημα εφόσον προέχει η πνευματική επιστημονική εργασία (εμπειρικά αναφερόταν στο καταργηθέν άρθρο 45 του Ν. 2238/1994) θεωρείται ως «εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα», ενώ αν είναι παροχή (οιονεί εξαρτημένων) υπηρεσιών θεωρείται ως «εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες».

Έτσι, έχουμε την ακόλουθη σχηματική απεικόνιση:

Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες Εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα(αμειβόμενοι με Απόδειξη Δαπάνης/Τίτλο Κτήσης Υπηρεσιών)
 • Ασκούμενοι δικηγόροι (υποχρεωτική απασχόληση για απόκτηση πτυχίου)
 • Περιστασιακά εργαζόμενοι (που δεν αμείβονται με εργόσημο αλλά με Απόδειξη Δαπάνης/Τίτλο Κτήσης Υπηρεσιών κ.λπ., π.χ. γραμματείες σεμιναρίων/εκδηλώσεων, φοιτητές που θα εκτελέσουν συγκεκριμένη εργασία χωρίς να γίνει πρόσληψη κ.λ.π.)
 • Πρακτική άσκηση φοιτητών Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. (υποχρεωτική απασχόληση για απόκτηση πτυχίου)
 • Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα μέσω Κ.Ε.Κ. κ.λπ. (υποχρεωτική απασχόληση βάσει προγράμματος κατάρτισης)
 • Διαιτητές
 • Διδάσκοντες/Εισηγητές σεμιναρίων
 • Εκτελεστές Διαθηκών/Εκκαθαριστές κληρονομιών
 • Ελεγκτές Α.Ε. (Ιδιωτικοί υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ο.Ε.Ε.)
 • Ζωγράφοι/Γλύπτες/Σκιτσογράφοι/Ηθοποιοί κ.λπ.
 • Μεταφραστές/Διερμηνείς
 • Μουσικοί
 • Ξεναγοί
 • Πραγματογνώμονες
 • Συγγραφείς

 

Οπότε η φορολόγηση γίνεται ως ακολούθως:

  Εισοδήματα από
μισθωτές υπηρεσίες
Εισοδήματα από
επιχειρηματική δραστηριότητα
Παρακράτηση φόρου ΟΧΙ (αν είναι μέχρι και 9.545,45€)
ΝΑΙ (αν είναι πάνω από 9.545,45€)
ΝΑΙ (γενικός κανόνας)
ΟΧΙ (βλ. Συντελεστή Παρακράτησης)
Συντελεστής
παρακράτησης
Άρθρο 15 Ν. 4172/2013
(κλίμακα μισθωτών, μείωση 2.100€,
μείωση λόγω αναπηρίας κ.λπ.)
20% (0% αν το ποσό είναι μέχρι και 300€)
Κωδικός
Βεβαίωσης Εργοδότη
4 (Έντυπο Φ-01.042) (Έντυπο Φ-01.043) [αν είναι άνω των 300€]
10 (Έντυπο Φ-01.043) [αν είναι μέχρι και 300€]
Κωδικοί Εντύπου Ε1 301/302 [εισόδημα (προσυμπληρωμένο)]
313/314 [αναλογών φόρος (προσυμπληρωμένο)]
315/316 [παρακρατηθείς φόρος (προσυμπληρωμένο)]
343/344 [εισόδημα (ΜΗ προσυμπληρωμένο)]
345/346 [αναλογών φόρος (ΜΗ προσυμπληρωμένο)]
347/348 [παρακρατηθείς φόρος (ΜΗ προσυμπληρωμένο)]
403/404 [εισόδημα (προσυμπληρωμένο)]
605/606 [παρακρατηθείς φόρος (προσυμπληρωμένο)]
409/410 [εισόδημα (ΜΗ προσυμπληρωμένο)]
611/612 [παρακρατηθείς φόρος (ΜΗ προσυμπληρωμένο)]
Φορολόγηση απόΓ.Γ.Δ.Ε./Γ.Γ.Π.Σ. Άρθρο 15 Ν. 4172/2013
(κλίμακα μισθωτών, μείωση 2.100€,
μείωση λόγω αναπηρίας κ.λπ.)
Άρθρα 29 & 69 Ν. 4172/2013* Βάσει ΠΟΛ. 1042/26.01.2015 αν είναι «Δικαίωμα» έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση με την παρακράτηση. Όμως, στην ΠΟΛ. 1051/19.02.2015 ΔΕΝ υπάρχει ειδικός κωδικός διαχωρισμού** Με τον Νόμο 4330/16.06.2015, Άρθρο 1§4 ορίζεται ότι
για το φορολογικό έτος 2014 (και μόνο για αυτό) αν:

 • πραγματικά εισοδήματα ≤ 6.000€ ΚΑΙ
 • τεκμαρτό εισόδημα ≤ 9.500€ ΚΑΙ
 • ΔΕΝ ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα (δεν υπάρχει έναρξη εργασιών)

ΤΟΤΕ τόσο το εν λόγω πραγματικό εισόδημα όσο και η τυχόν προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων φορολογούνται βάσει του Άρθρου 15 Ν. 4172/2013 (Κλίμακα μισθωτών υπηρεσιών) ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ τα ανωτέρω όρια, ενώ το υπερβάλλον βάσει των Άρθρων 29 και 69 Ν. 4172/2013 (Κλίμακα επιχειρηματικής δραστηριότητας).

Περαιτέρω πιθανοί«έλεγχοι» Θεωρητικά κανένας (φορολογικώς)
Πιθανότητα χαρακτηρισμού ως
Εξαρτημένη Σχέση Εργασίας από Ι.Κ.Α.–Ε.Τ.Α.Μ. και επιβολή εισφορών
Δυνατότητα διασταύρωσης με Μ.Υ.Φ. για
εφαρμογή ή μη του Άρθρου 21§3 Κ.Φ.Ε.(3+ ομοειδείς συναλλαγές ανά εξάμηνο ->
Άσκηση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
χωρίς έναρξη εργασιών -> σχετικά πρόστιμα κ.λπ.)

 

Από τον Αθανάσιο Γκόλιαρα Λογιστής – Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης