Δωρο Πάσχα

Όλοι οι μισθωτοί, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Επίδομα (Δώρο) Πάσχα. Για τον υπολογισμό του ποσού του Επιδόματος του Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με βάση το ημερομίσθιο ή αν αμείβονται με βάση τον μισθό. Αναφερόμαστε πάντα σε μικτές αποδοχές.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το επίδομα αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Περιλαμβάνει δηλαδή διάστημα 120  πραγματικών ημερολογιακών ημερών

Συνεπώς, αν η σύμβαση κάποιου εργαζόμενου διαρκεί και είναι ενεργός κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει Επίδομα Πάσχα, το οποίο ισούται με μισό (50%) μηνιαίο μισθό, εφόσον η αμοιβή του προσδιορίζεται με βάση τον μηνιαίο μισθό, ή με (15) ημερομίσθια, εφόσον η αμοιβή του προσδιορίζεται με βάση το ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως, που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με την επιχείρηση (εργοδότης) δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα των 120 ημερών, είτε γιατί απεχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί καταγγέλθηκε η σύμβασή του, δικαιούται να λάβει αναλογία Επιδόματος Πάσχα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο μισθωτός προσλήφθηκε στην εργασία του εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, οπότε η εργασιακή του σχέση αρχίζει από την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η αναλογία αυτή υπολογίζεται ως εξής:

Α. Για τον εργαζόμενο που αμείβεται με βάση τον μηνιαίο μισθό:

                        1 /  15  χ  50%  του μισθού για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες

Β. Για τον εργαζόμενο που αμείβεται με βάση το ημερομίσθιο:

                              Ένα (1) ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες

Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα. 

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη, εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.  Για φέτος, η ημέρα αυτή είναι η 4η Απριλίου 2018. Επί του ακαθάριστου ποσού του επιδόματος (δώρου) Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και Φόρου Μισθωτής Εργασίας (ΦΜΕ, Ν 4172/2013). Επισημαίνεται ότι το Επίδομα (δώρο) Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Επισημάνσεις:

1. Δεν αφαιρείται αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Επιδόματος (δώρου) Πάσχα ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό (ήτοι: 8 εβδομάδες πριν και  9 εβδομάδες μετά, άρθρο 9 του Ν 2224/1994). 

 2. Αν ο μισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό του φορέα (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Προσοχή! Δεν θα αφαιρεθούν οι ημέρες του τριημέρου αναμονής, διότι αυτές δεν επιδοτούνται. Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 17 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του Ταμείο μόνο για 14 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής του σχέσης (των 120 ημερών) μόνο οι 14 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 17 ημέρες, που ήταν ασθενής.
3. Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολογήτως, δηλαδή χωρίς να μπορεί να επικαλεστεί, βάσει στοιχείων, κάποιο κώλυμα,  ή εάν ζήτησε και έλαβε άδεια χωρίς αποδοχές.

4. Δεν λαμβάνεται υπόψη το διάστημα απουσίας των εργαζομένων λόγω συνδικαλιστικής άδειας, εφόσον το χρονικό διάστημα της άδειας χορηγήθηκε χωρίς αποδοχές.

5. Σχετικά με την απεργία, η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί ως δικαιολογημένη απουσία. Ομοίως, ισχύει και για τις στάσεις εργασίας, αφού και αυτές  εξομοιώνονται και συνιστούν στην πραγματικότητα απεργία, δηλαδή ηθελημένη αποχή του εργαζομένου από την εργασία.

6. Δεν υπολογίζεται το ειδικό διάστημα της εξάμηνης απουσίας λόγω της άδειας λοχείας του Ν 3655/2008, αφού κατά την διάρκειά του ο εργοδότης δεν καταβάλει αποδοχές
7. Βάση υπολογισμού του Επιδόματος Πάσχα αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα (ΑΠ 1485/2007).

Η ημέρα αυτή φέτος είναι η 24η Μαρτίου 2018. Ωστόσο,  κατά την περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Επίδομα Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

8. Ως καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται τόσο ο μισθός ή το ημερομίσθιο, όσο και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, επίδομα αδείας, επίδομα ισολογισμού, επιδόματα για τροφή, κατοικία, κ.λπ.), εφόσον όμως οι αποδοχές αυτές καταβάλλονται από τον εργοδότη ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

9. Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Υπό την έννοια αυτή, ο μισθωτός θα λάβει το Επίδομα (δώρο) Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,04166 ή 4,166%, ήτοι: 0,5 / 12 = 0,04166.

Για παράδειγμα: Εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 500 ευρώ μικτά, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας, το ποσό θα διαμορφωθεί σε 520,83  ευρώ (500,00 χ 1,04166).

10. Η δήλη ημέρα (δηλαδή το ανώτατο χρονικό σημείο) καταβολής του επιδόματος Πάσχα είναι η 30/4/2018.

11. Ο μισθωτός που απασχολείται με σύμβαση μερικής απασχόλησης, σε καθημερινή βάση, αλλά λιγότερες ώρες σε σχέση με την πλήρη απασχόληση (δηλαδή λιγότερες των 8 ωρών στο πενθήμερο, ή των 6,666 ωρών στο εξαήμερο), θα λάβει κανονικά το επίδομα Πάσχα, βάσει όμως των μειωμένων αποδοχών του. Οι μειωμένες αποδοχές του εξαρτώνται από τον χρόνο της ημερήσιας απασχόλησής του.

12. Ο μισθωτός που απασχολείται με σύμβαση εκ περιτροπής εργασίας (διαλείπουσα, δηλαδή όχι καθημερινή απασχόληση, αλλά με πλήρες ωράριο), θα λάβει ως επίδομα Πάσχα δύο (2) ημερομίσθια για κάθε 13 πραγματοποιηθέντα, εντός του διαστήματος από 1/1 μέχρι 30/4/2018.

               Πίνακας υπολογισμού του Επιδόματος Πάσχα από: 1/1 – 30/4 (120 ημέρες)

         (Η προσαύξηση λόγω επιδόματος άδειας 0,5 / 12 = 0,01466, δεν έχει υπολογιστεί)

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΜΙΣΘΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

ΗΜΕΡΕΣ

ΜΙΣΘΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

1

  0,00416

          0,125

61

  0,25416

          7,625

2

  0,00833

          0,25

62

  0,25832

          7,75

3

  0,0125

          0,375

63

  0,26249

          7,875

4

  0,01666

          0,5

64

  0,26666

          8,0

5

  0,02083

          0,625

65

  0,27082

          8,125

6

  0,025

          0,75

66

  0,275

          8,25

7

  0,02916

          0,875

67

  0,27916

          8,375

8

  0,03333

          1,0

68

  0,28332

          8,5

9

  0,0375

          1,125

69

  0,28749

          8,625

10

  0,04166

          1,25

70

  0,29166

          8,75

11

  0,04583

          1,375

71

  0,29582

          8,875

12

  0,05

          1,5

72

  0,3

          9,0

13

  0,05416

          1,625

73

  0,30416

          9,125

14

  0,05833

          1,75

74

  0,30832

          9,25

15

  0,0625

          1,875

75

  0,31249

          9,375

16

  0,06666

          2,0

76

  0,31666

          9,5

17

  0,07083

          2,125

77

  0,32082

          9,625

18

  0,075

          2,25

78

  0,325

          9,75

19

  0,07916

          2,375

79

  0,32916

          9,875

20

  0,083333

          2,5

80

  0,3333

          10,0

21

  0,08749

          2,625

81

  0,33749

          10,125

22

  0,09166

          2,75

82

  0,34166

          10,25

23

  0,09583

          2,875

83

  0,34582

          10,375

24

  0,1

          3,0

84

  0,35

          10,5

25

  0,10416

          3,125

85

  0,35416

          10,625

26

  0,10833

          3,25

86

  0,35832

          10,75

27

  0,11249

          3,375

87

  0,36249

          10,875

28

  0,11666

          3,5

88

  0,36666

          11,0

29

  0,12083

          3,625

89

  0,37082

          11,125

30

  0,125

          3,75

90

  0,375

          11,25

31

  0,12916

          3,875

91

  0,37916

          11,375

32

  0,13333

          4,0

92

  0,38332

          11,5

33

  0,13749

          4,125

93

  0,38749

          11,625

34

  0,14166

          4,25

94

  0,39166

          11,75

35

  0,14583

          4,375

95

  0,39582

          11,875

36

  0,15

          4,5

96

  0,4

          12,0

37

  0,15416

          4,625

97

  0,40416

          12,125

38

  0,15833

          4,75

98

  0,40832

          12,25

39

  0,16249

          4,875

99

  0,41249

          12,375

40

  0,16666

          5,0

100

  0,41666

          12,5

41

  0,17083

          5,125

101

  0,42082

          12,625

42

  0,175

          5,25

102

  0,425

          12,75

43

  0,17916

          5,375

103

  0,42915

          12,875

44

  0,18333

          5,5

104

  0,43332

          13,0

45

  0,18749

          5,625

105

  0,43749

          13,125

46

  0,19166

          5,75

106

  0,44165

          13,25

47

  0,19583

          5,875

107

  0,44582

          13,375

48

  0,2

          6,0

108

  0,45

          13,5

49

  0,20416

          6,125

109

  0,45415

          13,625

50

  0,20833

          6,25

110

  0,45832

          13,75

51

  0,21249

          6,375

111

  0,46249

          13,875

52

  0,21666

          6,5

112

  0,46665

          14,0

53

  0,22082

          6,625

113

  0,47082

          14,125

54

  0,225

          6,75

114

  0,475

          14,25

55

  0,22916

          6,875

115

  0,47915

          14,375

56

  0,23332

          7,0

116

  0,48332

          14,5

57

  0,23749

          7,125

117

  0,48749

          14,625

58

  0,24166

          7,25 

118

  0,49165

          14,75 

59

  0,24582

          7,375

119

  0,49582

          14,875 

60

  0,25

          7,5

120

  0,5

          15,0

Παραδείγματα:

1. Μισθωτός, του οποίου η εργασιακή σχέση  είχε διάρκεια  από 1/1 μέχρι 2/3/2018, εντός του διαστήματος από 1/1 – 30/4/2018, λαμβάνει μικτές αποδοχές 800 ευρώ. Το επίδομα Πάσχα θα είναι:

Από 1/1/ μέχρι 2/3 είναι 61 ημέρες. Ο συντελεστής του μισθού για το Επίδομα Πάσχα είναι: 0,25416. Συνεπώς, έχουμε:

                        800,00 χ  0,25416 = 203,33 χ 1,04166 = 211,80 ευρώ (μικτά)

2. Εάν ο παραπάνω μισθωτός είχε ως βάση της αμοιβής του το ημερομίσθιο, το οποίο έστω ότι ήταν 32 ευρώ, θα είχαμε:

                                  32,00 χ 7,625 = 244,00 χ 1,04166 = 254,17 ευρώ

3. Μισθωτός, του οποίου η εργασιακή σχέση  δεν διακόπηκε εντός του διαστήματος από 1/1 – 30/4/2018, λαμβάνει μικτές αποδοχές 1.000 ευρώ.  Ωστόσο, απουσίασε λόγω ασθένειας από 12/3 μέχρι 21/3, λαμβάνοντας επίδομα από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) για τις ημέρες από 15/3 μέχρι 21/3 (12/3, 13/3 και 14/3 είναι το τριήμερο αναμονής). Συνεπώς, επιδοτήθηκε για 7 ημέρες. Το επίδομα Πάσχα θα είναι:

120 – 7  = 113 ημέρες που αντιστοιχούν στον συντελεστή 0,47082. Συνεπώς είναι:

                   1.000,00 χ 0,47082 = 470,82 χ 1,04166 = 490,43 ευρώ μικτά

 

Για τον υπολογισμό και θέματα καταβολής του επιδόματος Πάσχα, ισχύει η Υπουργική Απόφαση 19040/1981, η οποία προβλεπόταν στον Ν 1082/1980

Επιστημονική Ομάδα του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»