Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με τη σύνταξη ισολογισμού σε περίπτωση που μια εταιρεία μετατράπηκε από ΟΕ σε ΑΕ.

ΣΛΟΤ 1685 ΕΞ

Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με τη σύνταξη ισολογισμού σε περίπτωση που μια εταιρεία μετατράπηκε από ΟΕ σε ΑΕ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΕΡΩΤΗΜΑ

Κατά τη χρήση 2016 εταιρεία ΟΕ με βιβλία Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ μετατράπηκε στις 30/12/2016 σε ΑΕ. Ποιες είναι οι λογιστικές εγγραφές που θα γίνουν για να συνταχθεί ο ισολογισμός για 2 μέρες που έγινε ΑΕ;

Ό,τι και να χω διαβάσει δεν είναι κατατοπιστικό και θέλω να ανεβάσω τις οικονομικές καταστάσεις στο ΓΕΜΗ. Παρακαλώ αν δεν είστε αρμόδιοι αλλά ξέρετε πού πρέπει να απευθυνθώ πείτε μου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο ισολογισμός έναρξης κατά τη μετατροπή περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία (περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και στοιχεία της καθαρής θέσης) της Ο.Ε. πριν τη μετατροπή, που πρέπει να μεταφερθούν και αναγνωρισθούν από την Α.Ε.. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από όλα τα διαθέσιμα, βάσει του ν. 4308/2014, λογιστικά αρχεία της Ο.Ε.. Με την αναγνώριση όλων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά τα ανωτέρω, θα προκύψει η διαφορά που συνιστά την καθαρή θέση, η οποία θα αναγνωρισθεί μέσω του, κατά το καταστατικό, μετοχικού κεφαλαίου, το δε τυχόν απομένον υπόλοιπο θα αναγνωρισθεί στο υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο. 

Για παράδειγμα, αν τα περιουσιακά στοιχεία (πάγια, απαιτήσεις, αποθέματα, ταμείο) είναι έστω 1.000.000, οι υποχρεώσεις (δάνεια, προμηθευτές, υποχρεώσεις σε δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς) είναι 700.000 και το μετοχικό κεφάλαιο βάσει καταστατικού 100.000, η εγγραφή θα είναι:

Για ενδεχόμενες φορολογικές πτυχές του ερωτήματος, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Αθήνα, 6/9/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ