Ανάλωση κεφαλαίου σε περίπτωση διαζυγίου

Σε περίπτωση που κάποιος διαζευγμένος χρειάζεται να κάνει ανάλωση κεφαλαίου σε μεταγενέστερο χρόνο από το διαζύγιο, πώς αντιμετωπίζονται τα έτη όπου γινότανε κοινή φορολογική δήλωση? 

1. Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι, εφόσον οι σύζυγοι είναι σε διάσταση και ο ένας εξ αυτών θέλει να επικαλεσθεί κεφάλαια προηγούμενων ετών, της έγγαμης συμβίωσής τους, προκειμένου να καλύψει το τεκμήριο αγοράς ακινήτων, θα επικαλεσθεί ο κάθε σύζυγος μόνο τα δικά του εισοδήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης. Από το εισόδημα του κάθε συζύγου θα εκπέσουν οι δαπάνες τωνάρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., όπως αυτές προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και σύμφωνα με τα στοιχεία ή και το ποσοστό αυτών που είχε ο κάθε σύζυγος στην κατοχή του. 
Τέλος, η με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από την αστυνομία, εξουσιοδότηση του ενός συζύγου από τον άλλο, προκειμένου να κάνει χρήση του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, ενώ είναι σε διάσταση, δε γίνεται δεκτή. 
(Σχετ.: 1048601/935/Α0012/2.6.2005 έγγραφο) 
2. Ανάλογη εφαρμογή με τα ανωτέρω θα υπάρξει και στην περίπτωση διαζευγμένου που χρειάζεται ανάλωση κεφαλαίου σε μεταγενέστερο χρόνο από το διαζύγιο.