Ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών

ΕΡΩΤΗΣΗ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 .  ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΧΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΟΙΚ ΕΤΟΣ 2003,2004,2005  ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 14357,ΟΟ . ΤΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2006,2007,2008 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2009-2011  ΚΑΝΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΖΥ  ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ . ΤΟ ΟΙΚ ΕΤΟΣ 2012 ΚΑΙ 2013 ΧΩΡΙΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ .ΤΗΝ ΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ  ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚ,ΕΤΟΣ΄2013 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  -142,00.ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ 2009-2011 ΔΕΝ ΤΑ ΔΗΛΩΣΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΗ .ΤΙΣ 3000 ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΙΣ ΠΑΡΩ  ΑΠΟ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ2003,2004,2005 ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΑΒΩ ΥΠ ΟΨΗ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΤΗ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΠΟΤΕ ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.ΕΧΩ ΣΕ ΕΚΡΕΜΜΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4172/2013 σχετικά με την διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής, ορίζεται ότι: «2. Η Φορολογική Διοίκηση κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούται να λάβει υπόψη τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία. Ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης για τα ποσά που ιδίως είναι:… 

Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο

Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου αυτού ανά έτος, από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, από τα χρηματικά ποσά που ορίζονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου αυτής και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 31 και 32, ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται της εφαρμογής των άρθρων αυτών. Αν δεν υπάρχουν δαπάνες με βάση το άρθρο 31 ή αν το ποσό τους είναι μικρότερο από τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για άγαμο και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ προκειμένου για συζύγους, το ποσό που πρέπει να εκπέσει προσδιορίζεται με βάση την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων και τις αποδεδειγμένες δαπάνες διαβίωσής τους και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντίστοιχα. 

Περαιτέρω, οι σύζυγοι που υποβάλλουν χωριστά δήλωση φόρου εισοδήματος λόγω κατάστασης πτώχευσης του ενός από τους δύο συζύγους, σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 67 (Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολής του φόρου), του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., μπορούν να επικαλεστούν κεφάλαια προηγουμένων ετών για κάλυψη τεκμηρίου τους το οποίο θα προέρχεται μόνο από τα δικά τους εισοδήματα και όχι από το οικογενειακό εισόδημα που προέκυπτε κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης(Σχετ. έγγραφα Υπ. Οικονομικών 1020051/389/Α0012/12-3-2002 και 1048601/935/Α0012/8-6-2005). Τα παραπάνω θεωρούμε ότι ισχύουν και σε περίπτωση λύσης της έγγαμης σχέσης (σχετική η αναφορά που ακολουθεί). 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 σχετικά με τον «προσδιορισμό καθαρού φορολογητέου εισοδήματος» της ΠΟΛ. 1050/2014 εγκυκλίου διαταγής, αναφορικά με τις έμμεσες μεθόδους προσδιορισμού του εισοδήματος, ορίζεται ότι: «Αν σε κάποια φορολογική περίοδο, το φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου/ης και του/της συζύγου του προσδιορίστηκε τεκμαρτά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 19 του Ν.2238/1994 ή του Κεφαλαίου Δ΄ του Ν. 4172/2013, όπως αυτές ίσχυαν σε κάθε ελεγχόμενη/νο φορολογική περίοδο/διαχειριστικό έτος, ο τεκμαρτός προσδιορισμός θα λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του τελικού φορολογητέου εισοδήματος.» 

Οι διατάξεις που αναφέρονται στον εναλλακτικό προσδιορισμό (τεκμαρτό) προσδιορισμό του εισοδήματος με βάση τα άρθρα 30 έως 34 του Ν. 4172/2013, δεν διαφέρουν ιδιαίτερα σε σχέση με τις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 16 έως 19 του προηγούμενου ΚΦΕ (Ν 2238/94). Με το έγγραφο Δ12 1148627 ΕΞ 2013/27.9.2013, διευκρινίσθηκε ότι για το σχηματισμό του προς ανάλωση κεφαλαίου, τα έτη αυτά θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους (σχετικά και τα έγγραφα 1087172/1642/Α0012/25.10.2005, 1085447/1986/Α0012/24.10.2006)

Υπό το καθεστώς του προηγούμενου ΚΦΕ (Ν 2238/94), είχε γίνει δεκτό από τη διοίκηση ότι, εφόσον οι σύζυγοι είναι σε διάσταση και ο ένας εξ αυτών θέλει να επικαλεσθεί κεφάλαια προηγούμενων ετών, της έγγαμης συμβίωσής τους, προκειμένου να καλύψει το τεκμήριο αγοράς ακινήτων, θα επικαλεσθεί ο κάθε σύζυγος μόνο τα δικά του εισοδήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης. Από το εισόδημα του κάθε συζύγου θα εκπέσουν οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε ., όπως αυτές προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και σύμφωνα με τα στοιχεία ή και το ποσοστό αυτών που είχε ο κάθε σύζυγος στην κατοχή του. Ανάλογη εφαρμογή με τα ανωτέρω θα υπάρξει και στην περίπτωση διαζευγμένου που χρειάζεται ανάλωση κεφαλαίου σε μεταγενέστερο χρόνο από το διαζύγιο (εγγ. 1048601/935/Α0012/2.6.2005). 

Με βάση τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας: 

    • Για τον προσδιορισμό του προς ανάλωση κεφαλαίου στο οικ. Έτος 2014, θα ληφθούν υπόψη συνεχόμενα τα οικ. Έτη 2003 έως 2013. Για τα οικ. Έτη 2003, 2004 και 2005 θα συνυπολογίσει η ενδιαφερόμενη ως κεφάλαιο παρελθουσών χρήσεων τα πραγματικά της εισοδήματα μετά την αφαίρεση των δαπανών των άρθρων 16 και 17 του Ν. 2238/1994 περί Κ.Φ.Ε. που αντιστοιχούσαν στην ενδιαφερόμενη, η οποία τώρα τελεί σε διάζευξη Για τα οικ. Έτη 2006, 2007 και 2008 θα υπολογίσει τυχών τεκμαρτά εισοδήματα που της αντιστοιχούσαν και βάσει των οποίων φορολογήθηκε. Αν δεν υφίσταντο τέτοια (πχ. επειδή η τεκμαρτή της δαπάνη καλυπτόταν από πραγματικά εισοδήματα του τέως συζύγου), δεν λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα. 

Αν δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 

    , δεν λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό του κεφαλαίου των προηγουμένων ετών και τα οικ. Έτη 2003, 2004 και 2005. Για τα οικ. έτη 2009 – 2011 ισχύουν τα της πρώτης παραγράφου

Για τα οικ. Έτη 2012 – 2013 που ήταν σε διάζευξη και δεν είχε εισοδήματα, εφόσον υπέβαλε φορολογικές δηλώσεις και φορολογήθηκε βάσει τεκμηρίων, θα συνυπολογίσει το τεκμαρτό εισόδημα.