Διαδικασία παρακράτησης φόρου μισθωτής εργασίας & ΕΕΑ σε αποζημιώσεις εκτός έδρας και λοιπές έκτακτες αμοιβές

Το ερώτημα μου είναι εάν στις πρόσθετες αμοιβές που ορίζονται με την Πολ. 1152/2017, οι οποίες δεν συνεκκαθαρίζονται με τις τακτικές αποδοχές, συμπεριλαμβάνονται και τα ποσά των εκτός έδρας αποζημιώσεων και οι πάσης φύσεως έκτακτες αμοιβές που δίδονται στο προσωπικό της εταιρείας .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολ. 1072/2015 για τις μη τακτικές αμοιβές που καταβάλλονται στους μισθωτούς ως bonus, εφάπαξ παροχές ή πρόσθετες αμοιβές, η παρακράτηση φόρου υπολογίζεται με συντελεστή 20% επί του καταβαλλόμενου ποσού. Όσον αφορά την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (άρθρο 43Α, του Ν 4172/2013), η ως άνω απόφαση αναφέρει ότι αυτή δεν συντελείται κατ’ εφαρμογή των οδηγιών της παλαιότερης Πολ. 1010/2013 (παρ. 5, ενότητας ΙΙΙ).

Συγκεκριμένα, μετά την ενσωμάτωση των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν 3986/2011 στις διατάξεις του άρθρου 43Α του ΚΦΕ, επί του θέματος της παρακράτησης έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στις αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα καθώς και κάθε άλλου είδους, πρόσθετες αμοιβές ή εφάπαξ παροχές, που καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα, πέραν του μισθού, και δεν συνεντέλλονται (συνεκκαθαρίζονται) με τις τακτικές αποδοχές, εξακολουθούν, και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43Α του Ν 4172/2013 να ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1010/2013. Συνεπώς, στις αμοιβές αυτές δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στα εισοδήματα αυτά με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου των αμοιβών.      

Ωστόσο, κατά την άποψή μας η επιχείρηση – εργοδότης δύναται να προβεί σε παρακράτηση ποσού ΕΕΑ και για τις έκτακτες παροχές προς το προσωπικό στην περίπτωση που διενεργείται προαιρετικά τελική εκκαθάριση (φόρος και ΕΕΑ) στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου.

Εν συνεχεία, τα ποσά που καταβάλλονται στους εργαζόμενους ως αποζημίωση εξόδων διαμονής, σίτισης και κίνησης για υπηρεσιακούς λόγους και αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά, δεν εμπίπτουν στην έννοια του μισθού (παρ. 1, άρθρο 14, του ΚΦΕ). Οι δαπάνες αυτές καταχωρίζονται στα έξοδα της επιχείρησης βάσει των παραστατικών που προσκομίζονται από τον εργαζόμενο που λαμβάνει την εκάστοτε αποζημίωση. Αν τα έξοδα μετακίνησης και το ποσό της αποζημίωσης εκτός έδρας, δεν καλύπτονται με παραστατικά των ΕΛΠ (Ν 4308/2015), το συνολικό ποσό αυτών (ή το υπόλοιπο που απομένει ως ακάλυπτο από δικαιολογητικά), θα θεωρηθεί εισόδημα από μισθωτή εργασία και θα υπαχθεί σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%. Δε θα υπαχθεί, ωστόσο, σε παρακράτηση ΕΕΑ καθώς δεν αφορά τακτική αποδοχή του μισθωτού.

Εξάλλου, η ΕΕΑ θα υπολογιστεί επί των συνολικών εισοδημάτων, πλην εκείνων που ρητώς απαλλάσσονται, κατά την τελική εκκαθάριση, μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και την εν συνεχεία έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό).