Σε τι συντελεστή ΦΠΑ ανέρχεται το ναυλοσύμφωνο των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής; Παραστατικα που Εκδίδονται

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ ΣΕ ΝΕΠΑ ΑΠΟ 01/01/2017?
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ?ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΠΕΙ ΚΑΙ ΑΛΠ? Η ΑΡΚΕΙ ΤΟ ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ ΩΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ?

Στο υπόδειγμα του ναυλοσυμφώνου που καθορίστηκε με την «Αριθμ. 3133. 1- 10229-2016/4-2-2016 Καθορισμός Υποδείγματος Ναυλοσυμφώνου»,δεν προβλέπεται διακεκριμένη αναγραφή του συντελεστή ΦΠΑ. Σύμφωνα με την παρ. 5.13.1 της ΠΟΛ 1003/2015 και σε συνδυασμό με την ευρεία έννοια των λογιστικών αρχείων (σχετ. παρ. 3.1.2 της ΠΟΛ.1003/31-12-2014, όπου ενδεικτικά αναφέρονται και «οι παντός είδους συμβάσεις στις οποίες υπεισέρχεται η οντότητα στα πλαίσια της λειτουργίας της», θεωρούμε πως συνάγεται ότι είναι η δυνατή η συνένωση του ναυλοσύμφωνου με την ΑΠΥ από απόψεως Ε.Λ.Π., εφόσον περιέχει τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν 4308/2014 στοιχεία/πληροφορίες, εκτός και αν άλλως θεωρεί/προβλέπει ο εποπτεύων φορέας της επιχείρησης για τα ναυλοσύμφωνα

1. Ο συντελεστής ΦΠΑ στο ναυλοσύμφωνο των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής ανέρχεται σε 24% και με το πρόσφατο νομοθέτημα Ν.4472/2017, δεν προβλέπεται τροποποίηση. Για τις ειδικές απαλλαγές δείτε την ΠΟΛ.1156/1997.

 

Να σημειωθεί ότι η ολική μίσθωση απαλλάσσεται του ΦΠΑ σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ΦΠΑ, εφόσον ο μισθωτής είναι   υποκείμενος στο φόρο που ασχολείται με τη μεταφορά προσώπων (δηλαδή να προορίζονται για τη διενέργεια περαιτέρω φορολογητέων πράξεων ή πράξεων απαλλασσομένων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών, ε­κτός από τη ναύλωση ή μίσθωση σκαφών   ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται για α­ναψυχή ή αθλητισμό).

Η  ολική ναύλωση   θα αποδεικνύο­νται με σχετικά ναυλοσύμφωνα που θα κατατίθενται στην αρμόδιο Λιμενική αρχή και στην αρμόδια ΔΟΥ του εκναυλωτή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται από το άρθρο 36 της αριθμ. Π. 8271/4879/ΠΟΛ. 366/18-12-87 ΑΥΟ. (Σχετικές είναι α) η αριθμ. Φ. 3122-1/10/97/28/31-3-1997 απόφαση Υπουργού του ΥΕΝ και β) η αριθμ. Φ. 3122-1/11/97/4-4-97 εγκύκλιος του ιδίου Υπουργεί­ου και Αριθμ. 3133. 1- 10229- 2016/4-2-2016).

Η μη ολική ναύλωση επαγγελματικών τουριστικών σκαφών γενικά, συμπεριλαμβανομένων και του Ν.438/1976, (ΦΕΚ 256Α), απαλλάσσεται από Φ.Π.Α, με την προϋπόθεση ότι τα σκάφη αυτά προσεγγίζουν κατά την πραγματοποίηση των πλόων τους εκτός των ελληνικών λιμένων και σε λιμένες άλλων χωρών (ΠΟΛ.1156/1997).

 

Δεν απαλλάσσεται του ΦΠΑ η ολική ναύλωση σε πρόσωπα που δεν προορίζουν τα σκάφη για τη διενέργεια περαιτέρω φορολογητέων πράξεων (π.χ. αναψυχή, αθλητισμό).  Ο συντελεστής φόρου ανέρχεται σε   24%, ενώ για τον περιορισμό της φορολογητέας βάσης οδηγίες θα βρείτε στην ΠΟΛ.1156/1997.

 

2. Ναυλοσύμφωνο

Τα επαγγελματικά και τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, εφόσον είναι ναυλωμένα, υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα με αντίγραφα των αντίστοιχων  ναυλοσυμφώνων  και με καταστάσεις επιβαινόντων. Αντίγραφα των  ναυλοσυμφώνων  υποβάλλονται από τον εκναυλωτή, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 3, στις υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (παρ. 1 άρθρου 7 Ν.4256/2014).

 

Το ναυλοσύμφωνο καταρτίζεται και υπογράφεται σε πέντε (5) αντίγραφα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, τα οποία θεωρούνται κατά τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Αριθμ. 3133. 1- 10229- 2016/4-2-2016 του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Από τα αντίγραφα αυτά ένα λαμβάνει ο Πλοιοκτήτης / Εφοπλιστής, ένα ο Ναυλομεσίτης / Ναυτικός Πράκτορας/Τουριστικό Γραφείο (αν υπάρχει), ένα ο Ναυλωτής και ένα παραμένει στη Λιμενική Αρχή θεώρησης του. Ο κατά περίπτωση εκναυλωτής, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του Ν.4256/2014    ως εκάστοτε ισχύει, λαμβάνει ένα επιπλέον αντίγραφο το οποίο υποχρεούται να καταθέσει στις υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.

 

Στο υπόδειγμα του ναυλοσυμφώνου που καθορίστηκε με την «Αριθμ. 3133. 1- 10229- 2016/4-2-2016 Καθορισμός Υποδείγματος Ναυλοσυμφώνου»,  δεν προβλέπεται διακεκριμένη αναγραφή του συντελεστή ΦΠΑ.

 

3. Έκδοση Α.Π.Υ.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.4308/2014, για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8.  Συνεπώς, ανεξάρτητα της σύνταξης ναυλοσυμφώνου, η πλοιοκτήτρια εταιρία υποχρεούται σε έκδοση φορολογικού στοιχείου (ΑΠΥ για ιδιώτες).

 

4. Ναυλοσύμφωνο ως φορολογικό στοιχείο

Σύμφωνα με την παρ. 3.1.2 της ΠΟΛ.1003/2015, ενδεικτικά παραδείγματα λογιστικών αρχείων, πέραν των τιμολογίων, αποδείξεων λιανικής κ.α, είναι και  οι παντός είδους συμβάσεις στις οποίες υπεισέρχεται η οντότητα στα πλαίσια της λειτουργίας της, καθώς και  τα έγγραφα συντασσόμενα για κάλυψη υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη φορολογική (π.χ. δηλώσεις Φ.Π.Α) ή άλλη νομοθεσία.

 

Ακόμη, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.4308/2014,    κάθε έγγραφο που περιέχει τα οριζόμενα στοιχεία (πληροφορίες) του παραστατικού λιανικής πώλησης εξομοιώνεται με παραστατικό λιανικής πώλησης (π.χ. συμβόλαια μεταβίβασης αγαθών, λογαριασμοί, εισιτήρια, τραπεζικά παραστατικά, ασφαλιστήρια συμβόλαια κ.λπ.). Δεν απαιτείται η έκδοση ξεχωριστού στοιχείου λιανικής για την είσπραξη αμοιβής από συμβολαιογράφους, εφόσον η αμοιβή αναγράφεται στο σχετικό συμβόλαιο, δεδομένου ότι το συμβόλαιο εξομοιώνεται στην περίπτωση αυτή με στοιχείο λιανικής βάσει των στοιχείων που περιέχει. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και με τις ίδιες προϋποθέσεις για κάθε άλλο υπόχρεο (π.χ. δικαστικοί επιμελητές).

Επίσης, υπό Ε.Λ.Π., σύμφωνα με την παρ. 5.13.1 της ΠΟΛ.1003/31-12-2014  «Η οντότητα μπορεί να συγχωνεύει ή να συνενώνει λογιστικά αρχεία με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ασφαλής πρόσβαση στις υποκείμενες πληροφορίες πριν τη συγχώνευση ή συνένωσή τους. Η διάταξη αυτή ορίζει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την συνένωση ή συγχώνευση λογιστικών αρχείων είναι ότι από το λογιστικό αρχείο που προκύπτει από την ενέργεια αυτή, πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον τα δεδομένα των συγχωνευομένων ή συνενωμένων αρχείων, δηλαδή πρέπει να είναι διαθέσιμες όλες οι ενδείξεις και οι πληροφορίες των λογιστικών αρχείων που συνενώθηκαν ή συγχωνεύθηκαν». 

  

Σε συνδυασμό με την ευρεία έννοια των λογιστικών αρχείων (σχετ. παρ. 3.1.2 της ΠΟΛ.1003/31-12-2014, όπου ενδεικτικά αναφέρονται και «οι παντός είδους συμβάσεις στις οποίες υπεισέρχεται η οντότητα στα πλαίσια της λειτουργίας της», θεωρούμε πως συνάγεται ότι είναι η δυνατή η συνένωση του ναυλοσύμφωνου με την ΑΠΥ από απόψεως Ε.Λ.Π.,  εφόσον περιέχει τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4308/2014 στοιχεία/πληροφορίες, εκτός και αν άλλως θεωρεί/προβλέπει ο εποπτεύων φορέας της επιχείρησης για τα ναυλοσύμφωνα.

 

Σημείωση – Παράκληση: Τα κεφαλαία και η απουσία σημείων στίξης δυσκολεύουν την ανάγνωση – κατανόηση των ερωτήσεων.