Επισημάνσεις για τα έντυπα των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2016

Εντός του Απριλίου όπως είναι ήδη γνωστό, αναμένεται να ξεκινήσει η περίοδος υποβολής των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2016 τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα. Ήδη με τις Πολ.1034, 1043 και 1047/2017 κοινοποιήθηκαν τα έντυπα και δόθηκαν οι οδηγίες για τη συμπλήρωση των φετινών δηλώσεων. Στο σημείωμα αυτό θα ασχοληθούμε με τις βασικότερες επισημάνσεις, όσον αφορά τα νέα έντυπα και με σημεία που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα.

 1. Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού θα συναντήσουν φέτος πριν εισέλθουν στην εφαρμογή, στη φόρμα επιβεβαίωσης των στοιχείων τους ένα νέο δεδομένο. Συγκεκριμένα θα κληθούν να επιβεβαιώσουν τη χώρα της φορολογικής τους κατοικίας, όπως αυτή είναι καταχωρημένη στα Στοιχεία Μητρώου/Φυσικού Προσώπου. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν συμφωνεί με τη χώρα φορολογικής κατοικίας που εμφανίζεται στην επιβεβαίωση στοιχείων ή το πεδίο της χώρας φορολογικής κατοικίας είναι συμπληρωμένο με <999>, θα πρέπει να τροποποιήσει το σχετικό πεδίο. Οι παραπάνω φορολογούμενοι υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση, εφόσον κληθούν, να προσκομίσουν το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (tax residence certificate) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να αποδείξουν τη Χώρα της φορολογικής τους κατοικίας. Η επιβεβαίωση της φορολογικής κατοικίας θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας φορολογικής κατοικίας, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

   

 2. Στον πίνακα 2 του Ε1 θα συναντήσουμε κάποιους νέους κωδικούς. Αυτοί είναι:

Ο κωδ. 320 που συμπληρώνεται στην περίπτωση που η σύζυγος ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής.
Ο κωδ. 037-038 στον οποίο δηλώνεται εάν ο ασκών αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης σύμφωνα με την επίσημη ταυτοποίηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο κωδ. 021-022 που συμπληρώνεται όταν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα και ο φορολογούμενος είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ. Οι συμπλήρωση των δύο κωδικών είναι απαραίτητη προκειμένου να κριθεί κατά πόσο ο φορολογούμενος δικαιούται της μείωσης του φόρου.

 1. Στα εισοδήματα από κεφάλαιο, όπως και σε όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων είναι υποχρεωτική, όπως άλλωστε κάθε χρόνο, η συμπλήρωση και των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή και ανεξάρτητα από το αν τα χρηματικά ποσά παρέμειναν στην αλλοδαπή. Φέτος είναι πιστοποιημένη η δυνατότητα ελέγχου και διασταύρωσης των εισοδημάτων αυτών από τη φορολογική διοίκηση. Κατά συνέπεια οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιμελείς στην ορθή συμπλήρωση των σχετικών ποσών.

   

 2. Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης διαφοράς τεκμηρίων μέσω επιστροφής καταβεβλημένων κεφαλαίων/ δανείων κ.λπ. μπορεί να συμπληρωθεί ο κωδικός 781(782) μόνο εφόσον κατά το έτος που χορηγήθηκαν τα ποσά, υπάγονταν σε τεκμήριο. Συγκεκριμένα, μπορεί να δηλωθεί επιστροφή εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου ή χρηματικού ποσού δανείου που επιστρέφεται από τον δανειολήπτη, μόνο εφόσον τα έτη που χορηγήθηκαν αυτά τα ποσά (ως καταβεβλημένο κεφάλαιο για αγορά επιχείρησης, σύσταση ή συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου, για αγορά χρεογράφων, για χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε), αποτελούσαν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και είχαν δηλωθεί ορθά και συνεπώς είχαν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση, κάθε ποσό που καταβλήθηκε μειώνει τα ποσά αυτά και αναγράφεται μόνο η τυχόν διαφορά που προκύπτει.

   

 3. Στο Ε3 θα πρέπει να προσεχθεί ο τρόπος συμπλήρωσης των αγροτικών επιδοτήσεων, ενισχύσεων κλπ. Σύμφωνα με τις οδηγίες κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/ενίσχυσης φέρει υποχρέωση αναγραφής στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3, αρχικά, για πληροφοριακούς σκοπούς (Πίνακας Ε’, κωδικοί 901, 902, 903, 907, 908, 910, 911, 912, 913 και 914). Το ποσό της βασικής ενίσχυσης (κωδ.901) από το πρώτο ευρώ καθώς και το άθροισμα των πράσινων (κωδ.902) και συνδεδεμένων ενισχύσεων (κωδ.903) για το μέρος άνω των 12.000 ευρώ, μεταφέρεται στη δεύτερη σελίδα του εντύπου για να προσμετρηθούν στη διαμόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (Πίνακας ΣΤ’ κωδικός 644). Σημειώνεται ότι οι τρεις αυτές κατηγορίες αποτελούν εισοδηματικές ενισχύσεις ενώ όλες οι περιπτώσεις των επενδυτικών επιδοτήσεων (κωδικοί 907, 910 και 913) καθώς και οι λοιπές περιπτώσεις των εισοδηματικών ενισχύσεων (κωδικοί 908, 911 και 914) δεν λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (σχετικό το 175019/01.12.2016 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ). Οι υπόλοιπες κατηγορίες των εισοδηματικών αγροτικών επιδοτήσεων (λοιπές περιπτώσεις επιδοτήσεων/ενισχύσεων, κωδικοί 908, 911 και 914) καθώς και το μέρος των πρασίνων και συνδεδεμένων που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (αθροιζόμενες δηλαδή μέχρι τις 12.000 ευρώ), δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια, κατ’ εφαρμογή της ΠΟΛ.1116/10.6.2015 εγκυκλίου. Για αυτό τον λόγο, τα ποσά αυτά, αναγράφονται στους κωδ. 659/660 του Εντύπου Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήματος.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τα ποσά των επενδυτικών ενισχύσεων/επιδοτήσεων (κωδικοί 907, 910 και 913) τα οποία συμπληρώνονται για πληροφοριακούς λόγους. Η κατηγορία της πρόωρης συνταξιοδότησης (κωδικός 912), αν και δεν προσμετράται στον προσδιορισμό του κέρδους, αντιμετωπίζεται φορολογικά όπως οι εισοδηματικές ενισχύσεις/επιδοτήσεις, δύναται δηλαδή να καλύπτει τεκμήρια και ως εκ τούτου αναγράφεται στους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1. Κατ’ ανάλογη εφαρμογή με όσα ισχύουν για την επιχειρηματική δραστηριότητα γενικά, οι αγροτικές αποζημιώσεις (κωδικός 909) δεν δύνανται να καλύπτουν τεκμήριο (σχετ. η Πολ. 1116/10.6.2015).

 1. Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Στο φετινό σχεδιασμό του εντύπου Ε3 λήφθηκε υπόψη ο τρόπος λειτουργίας των καταστάσεων των ΕΛΠ και των διαφορών λογιστικής  – φορολογικής βάσης και από τις ατομικές επιχειρήσεις. Έτσι ο τρόπος απεικόνισης θα είναι ο εξής:

6.Α. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Οι μόνιμες διαφορές λογιστικής – φορολογικής βάσης θα απεικονίζονται στους κωδικούς 564 έως 567 (μεταφορά από την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης). Τυχόν αφορολόγητα έσοδα που έχουν περιληφθεί στις λογιστικές καταστάσεις θα απεικονίζονται και θα αφαιρούνται στους κωδικούς 572 έως 575.

Οι προσωρινές διαφορές λογιστικής – φορολογικής βάσης (π.χ. λόγω μη καταβλημένων ασφαλιστικών εισφορών ή ασφαλιστικών εισφορών προηγουμένων χρήσεων που καταβλήθηκαν μέσα στη χρήση κλπ.) θα καταχωρούνται κατ’ αρχήν στον πίνακα Κ στους κωδικούς 771-779-772-780. Η τελική διαφορά η οποία θα απεικονίζεται στον κωδικό 797 ή 798 κατά περίπτωση θα μεταφέρεται στον πίνακα Ζ.

Συγκεκριμένα οι θετικές διαφορές του κωδικού 797 του Πίνακα Κ’ θα μεταφέρονται στον κωδικό 320 και θα προστίθενται στα λογιστικά κέρδη ενώ οι αρνητικές διαφορές του κωδικού 798 του Πίνακα Κ’ θα μεταφέρονται στον κωδικό 321 και θα αφαιρούνται από τα καθαρά κέρδη που έχουν προσδιοριστεί λογιστικά. Το τελικό αποτέλεσμα θα διαμορφώνει τα φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα από επιχειρηματική δραστηριότητα (κωδ. 346).

6.Β. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Οι ατομικές επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία που συμπληρώνουν τον πίνακα Θ επίσης διαχωρίζουν τις μόνιμες διαφορές λογιστικής  – φορολογικής βάσης, που απεικονίζονται στον κωδικό 196 από τις προσωρινές διαφορές που μεταφέρονται στους κωδικούς 489 και 490 από τον Πίνακα Κ’ όπου έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά. Οι θετικές διαφορές του κωδικού 797 του Πίνακα Κ’ θα μεταφέρονται στον κωδικό 489 και θα προστίθενται στα λογιστικά κέρδη ενώ οι αρνητικές διαφορές του κωδικού 798 του Πίνακα Κ’ θα μεταφέρονται στον κωδικό 490 και θα αφαιρούνται από τα καθαρά κέρδη που έχουν προσδιοριστεί λογιστικά. Το τελικό αποτέλεσμα θα μεταφέρεται στον κωδικό 481 (καθαρά κέρδη που φορολογούνται), αφού συμπεριληφθεί το ποσό του κωδικού 196 που αφορά στη φορολογική αναμόρφωση και στο τέλος θα μεταφερθεί στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1).

 


 

Ασφαλώς στα έντυπα των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2016 θα συναντήσουμε και άλλες επιμέρους αλλαγές. Στο σημείωμα αυτό παρουσιάσαμε τις σημαντικότερες από αυτές. Ασφαλώς το προσεχές χρονικό διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία μέσα από τις σελίδες του περιοδικού και τις σχετικές εκδόσεις μας, να προβούμε σε μία αναλυτικότερη παρουσίαση τόσο του τρόπου συμπλήρωσης των δηλώσεων, όσο και των επιπτώσεων στον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος και του φόρου.
 

Βαγγέλης Μιχελινάκης,

Σύμβουλος επιχειρήσεων,

Λογιστής Φοροτεχνικός