ΠΟΛ 1037 – Συμπληρωματικές οδηγίες του εντύπου Ε9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΘΗΝΑ, 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1013730/32/Γ0013

 

ΠΟΛ. 1037

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες του εντύπου Ε9.

Με αφορμή προφορικά ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9, πέραν των οδηγιών που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου αυτού, σας παρέχουμε συμπληρωματικά και τις ακόλουθες διευκρινήσεις:

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Το έντυπο Ε9 υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα μόνο από φορολογουμένους φυσικά πρόσωπα. Οι σύζυγοι εφόσον υποβάλλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα συμπληρώσουν ένα έντυπο Ε9 και σε ξεχωριστή σειρά του εντύπου αυτού θα αναγράφονται τα ακίνητα του κάθε συζύγου σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου και των παραδειγμάτων που αναφέρονται συνημμένα στη διαταγή μας αυτή. Τα νομικά πρόσωπα (προσωπικές εταιρίες, ανώνυμες εταιρίες, Ε.Π.Ε. κ.λ.π.) καίτοι είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης ακίνητης περιουσίας, ανεξάρτητα εάν έχουν ή όχι ακίνητα δεν υποβάλλουν σε καμία περίπτωση το έντυπο Ε9.

Τα ακίνητα των ανήλικων άγαμων τέκνων, δηλαδή των τέκνων που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν περιέλθει σε αυτά λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς των γονέων τους, δηλώνονται από τους γονείς τους. Η αξία των ακινήτων αυτών προστίθεται κατά ίσα μέρη στην ακίνητη περιουσία του πατέρα και της μητέρας τους, εφόσον αυτοί ασκούν από κοινού την γονική μέριμνα ή μόνο στην περιουσία του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα.

Αντίθετα, τα ακίνητα των ανήλικων άγαμων τέκνων που έχουν περιέλθει σε αυτά από κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά αιτία θανάτου με εξαίρεση αυτή των γονέων τους, δηλώνονται στο όνομα τους και υποβάλλουν το έντυπο Ε9, εφόσον έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Τα φυσικά πρόσωπα καίτοι είναι υποχρεωμένα να συνυποβάλλουν με την ετήσια φορολογική τους δήλωση το έντυπο Ε9 και μάλιστα ανεξάρτητα από τον αριθμό των ακινήτων – που διαθέτουν και της αξίας αυτών, σε υποβολή δήλωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται μόνο όταν τους αποσταλεί σχετική πρόσκληση από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που ανήκουν.

Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είχε μέσα στη χρήση 1996 στην κυριότητα του ακίνητα, πλην όμως αυτά δεν υπάρχουν στην 1η Ιανουαρίου 1997 γιατί μεταβιβάστηκαν με οριστικά συμβόλαια, θα υποβάλλει το έντυπο Ε9 χωρίς όμως να αναγράψει σε αυτό τα ακίνητα που μεταβιβάστηκαν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο φυλλάδιο οδηγιών για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 1997 και συγκεκριμένα στη σελίδα 6 αυτού αναγράφεται ότι το έντυπο Ε9 υποβάλλεται από το φορολογούμενο μαζί με τη δήλωση, εφόσον υπάρχουν ακίνητα την 1η Ιανουαρίου 1997. Η πληροφόρηση αυτή πρέπει να αγνοηθεί γιατί όπως ρητά αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε9 υπόχρεοι σε υποβολή αυτού είναι όλοι οι φορολογούμενοι, όταν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο ΕΙ), ανεξάρτητα αν διαθέτουν ή όχι ακίνητα και του γεγονότος εάν αποφέρουν ή όχι εισόδημα.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος απεβίωσε μέσα στη χρήση 1996 με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβληθεί από τους κληρονόμους της δεν θα συνυποβληθεί και το έντυπο Ε9 έστω και αν ο αποβιώσας κατά το χρόνο που ζούσε είχε στην κυριότητα του ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά θα συμπεριληφθούν στο έντυπο Ε9 που θα υποβληθεί από τους κληρονόμους του αποβιώσαντος εφόσον αυτοί έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1).

Επίσης, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η επικαρπία ακινήτου έχει αποχωρισθεί από την κυριότητα, ο φορολογούμενος έχει υποχρέωση να αναγράφει στο έντυπο Ε9 ό,τι του ανήκει κατά περίπτωση·

Αν ο φορολογούμενος έχει τη χρήση διαμερίσματος που περιήλθε σ΄ αυτόν από εργολάβο με προσύμφωνο χωρίς να έχει παραδοθεί το διαμέρισμα αυτό με συμβολαιογραφική πράξη μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το νόμο, υπόχρεος για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9 είναι ο εργολάβος·

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι οδηγίες για την κωδικογράφηση του εντύπου αυτού, καθώς και για τη διαδικασία αποστολής τους στο ΚΕΠΥΟ θα σας δοθούν με νεότερη διαταγή μας.

II. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

1) Στη θέση της οικογενειακής κατάστασης υπόχρεου του πίνακα αυτού και ειδικότερα στην ένδειξη “Σε Χηρεία- θα περιλαμβάνεται και η κατηγορία των συζύγων που είναι διαζευγμένοι.

2) Στην ένδειξη: «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ» του πίνακα αυτού συμπληρώνει ο δηλών οποιαδήποτε παρατήρηση ή διευκρίνηση που αφορά τη δήλωση.

III. ΠΙΝΑΚΕΣ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ
Γενικές Πληροφορίες:

1) Στον πίνακα 1 αναγράφονται τα στοιχεία των κτισμάτων οπουδήποτε κι αν βρίσκονται (εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές).

Επίσης στον ίδιο πίνακα αναγράφονται τα στοιχεία των εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού οικοπέδων είτε έχουν κτίσματα είτε όχι.

2) Στον πίνακα 2 στις έννοιες του αγροτεμαχίου ή αγρού, που είναι συνώνυμες περιλαμβάνονται όλα τα γήπεδα – εκτάσεις που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού και έχουν δοθεί με διαφορετικό κωδικό γιατί στους τίτλους αναφέρονται και με τις δύο ονομασίες.

3) Τα κτίσματα, όλων των κατηγοριών των εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού ακινήτων, καταχωρούνται στον πίνακα 1 και αναγράφονται με τον αντίστοιχο κωδικό της κατηγορίας που ανήκουν (στήλη 10) ενώ τα γήπεδα – εκτάσεις αυτών των ακινήτων στον πίνακα 2 ανάλογα με τη κατηγορία στην οποία υπάγονται δηλαδή μονοετής καλλιέργεια, πολυετής καλλιέργεια (αρδευόμενη ή μη αρδευόμενη), μη καλλιεργήσιμη, δασική έκταση, ορυχείο κ.λ.π.

IV. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ
Ειδικές πληροφορίες:

1) Στις στήλες 5 και 6 του πίνακα αυτού ως διεύθυνση οικοπέδου με κτίσμα θεωρείται ο δρόμος στον οποίο βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτίσματος.

2) Όταν το ακίνητο δεν έχει πρόσοψη σε δρόμο αλλά βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο ή σε στοά ή σε αίθριο, δεν συμπληρώνονται οι στήλες 7.

Προσόψεις ακινήτου θεωρούνται οι πλευρές του που έχουν άνοιγμα (παράθυρο, πόρτα ή προθήκη) σε δρόμο, στοά ή στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Προκειμένου για οικόπεδο, προσόψεις θεωρούνται οι πλευρές του που συνορεύουν με κοινόχρηστους χώρους.

3) Στις στήλες 8 αναγράφονται οι ονομασίες των δρόμων που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο και δεν συμπληρώνονται υποχρεωτικά για τα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού ακίνητα (κτίσματα ή οικόπεδα)·

4) Στη στήλη 9 σημειώνεται ο αριθμός του οικοδομικού τετραγώνου στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο (οικόπεδο ή οικόπεδο με κτίσμα) μόνο σε περίπτωση που αυτό είναι εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού και δεν είναι γνωστές οι ονομασίες των δρόμων που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο.

Ο αριθμός του οικοδομικού τετραγώνου αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς ή γονικής παροχής, στους χάρτες του Υπουργείου Οικονομικών που βρίσκονται στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. ή στους πολεοδομικούς χάρτες των κατά τόπους πολεοδομικών γραφείων, δήμων και κοινοτήτων.

5) Στη στήλη 10 του πίνακα αυτού αναφέρονται οι κατηγορίες των ακινήτων όπως αναγράφονται στους κωδικούς των οδηγιών· Ειδικότερα στον κωδικό 4 περιλαμβάνεται είτε ολόκληρο το οικόπεδο που έχει στην κυριότητα του ο δηλών είτε ποσοστό αυτού (αέρας – δικαίωμα υψούν) ·

Στην ίδια στήλη σημειώνεται με τον κωδικό αριθμό 13 ο τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης και με τον κωδικό 14 τα κτίσματα που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριωτέα καθώς και τα κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης ή πρωτόκολλο κατεδάφισης.

6) Σε περίπτωση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης, στη στήλη 11, για την επιφάνεια όλων των ορόφων πλην του ισογείου που έχει τον κωδικό Ο, σημειώνεται ο κωδικός 1.

Επίσης, με τον κωδικό 1 στην ίδια στήλη αναγράφεται και ο ημιόροφος.

7) Στην στήλη 12 του πίνακα αυτού, ως επιφάνεια των κύριων χώρων θεωρείται η καθαρή επιφάνεια μετά των εξωτερικών τοίχων, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοχρήστων (κλιμακοστάσια, πλατύσκαλα, λεβητοστάσια κ.λ.π.).

Στην ίδια στήλη αναγράφεται και η μεταφερόμενη δομήσιμη επιφάνεια και σε χωριστές σειρές αν αφορά ισόγειο και ορόφους.

8) Στην στήλη 13 του πίνακα αυτού ως βοηθητικοί χώροι θεωρούνται τα πάσης φύσεως ανεξάρτητα κτίσματα που βρίσκονται στον ακάλυπτο ή στον υπόγειο χώρο π.χ. αποθήκες, πλυσταριά, στεγασμένα γκαράζ κ.λ.π.

9) Στην στήλη 14, σε περίπτωση μεταφοράς συντελεστή δόμησης αναγράφεται η επιφάνεια του βαρύναμε νου οικοπέδου·

10) Στην στήλη 15 του πίνακα αυτού, αναγράφεται η επιφάνεια όλων των κτισμάτων που βρίσκονται στο οικόπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των κοινοχρήστων χώρων, εκτός των βοηθητικών χώρων·

11) Σε περίπτωση που το δηλούμενο είναι κτίσμα που αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στις στήλες 17,18 και 19 αναγράφεται στην ίδια σειρά μέσα σε παρένθεση εκτός από το ποσοστό συνιδιοκτησίας (πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας) και το ποσοστό επί του οικοπέδου, που αναλογεί στη συγκεκριμένη ιδιοκτησία.

12) Στις οδηγίες της στήλης 21 του πίνακα αυτού στον κωδικό 2 εκ παραδρομής γράφτηκε “σύζυγοι” ενώ το ορθό είναι “σύζυγος”

V. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

1) Στη στήλη 11 του πίνακα 2, ως μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις θεωρούνται οι κατηγορίες πετρωδών και επικλινών γηπέδων -εκτάσεων.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο (Α/Α 1,2,3 , Πίνακα 1)

Διαμέρισμα με προσόψεις επί των οδών Μητσάκη και Ηρακλείου σε πολυκατοικία που βρίσκεται στην οδό Ηρακλείου 5, επιφανείας 167 τ«μ. με ποσοστό επί του οικοπέδου 5? (5 χιλιοστά) στον 5ο όροφο με αποθήκη στον ακάλυπτο 30τ.μ. και κλειστή θέση στάθμευσης στο υπόγειο 25 τ.μ., έχει άδεια οικοδομής που εκδόθηκε το 1972.

Η πολυκατοικία βρίσκεται σε οικόπεδο 550 τ.μ. Το διαμέρισμα με τους βοηθητικούς χώρους ανήκουν κατά ψιλή κυριότητα στο ανήλικο άγαμο παιδί που είναι προστατευόμενο μέλος και η επικαρπία κατά 50% στον πατέρα ηλικίας 59 ετών και κατά 50% στη μητέρα ηλικίας 49 ετών.

Οι βοηθητικοί χώροι είναι 30μ2 (αποθήκη) + 25μ2 (θέση στάθμευσης)= 55μ2.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο (Α/Α 4,5 , Πίνακα 1)

Κατοικία που αποτελείται από ισόγειο επιφανείας 70τ.μ. στην κοινότητα Φηρών της Σαντορίνης, έχει παλαιότητα 30 χρόνων και βρίσκεται σε οικόπεδο εντός οικισμού επιφανείας 200 τ.μ. στο οποίο έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία. Το κτίσμα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον υπόχρεο με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 25%. Ο υπόχρεος έχει επιπλέον ποσοστό 15% στο δικαίωμα υψούν του αέρα του οικοπέδου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3ο (Α/Α 6 Πίνακα 1 & Α/Α 1 Πίνακα 2)

Μονοκατοικία με ισόγειο πυλωτή, βρίσκεται σε αγροτεμάχιο με πορτοκαλιές επιφάνειας 2.000 τ.μ. στην κοινότητα Λουτρακίου της επαρχίας Κυδωνιάς του νομού Χανίων. Στο υπόγειο υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι επιφανείας 80 τ.μ. και στον 1ο όροφο υπάρχει χώρος κύριας χρήσης (κατοικία) 100 τ.μ·, όλα κτισμένα το 1905.

Η Μονοκατοικία ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στη σύζυγο με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο αγροτεμάχιο 50%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4ο (Α/Α 7,8,9 , Πίνακα 1)

Σε οικόπεδο επιφανείας 350 τ.μ. που βρίσκεται στην Γλυφάδα και επί των οδών Λαζαράκη, Λαμπράκη και Δούσμανη υπάρχει κτίσμα αποτελούμενο : α) Από ισόγειο κατάστημα επιφανείας 70 τ.μ. και ποσοστού συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 50% με πρόσοψη στην οδό Δαζαράκη 6. Στο κατάστημα ανήκει και υπόγεια αποθήκη επιφανείας 40τ.μ. β) Από τον 1ο όροφο, στον οποίο υπάρχουν δύο διαμερίσματα, το μεν ένα επιφανείας 100 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 30% και το άλλο επιφανείας 50τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 20% .

Στο διαμέρισμα των 50 τ.μ. ανήκει και ισόγεια, κλειστή θέση στάθμευσης επιφανείας 25 τ.μ.

Το ισόγειο κατάστημα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον υπόχρεο, ενώ τα διαμερίσματα του 1ου ορόφου ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στην σύζυγο του.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5ο (Α/Α 10, Πίνακα 1)

Οικόπεδο ακάλυπτο στην Γλυφάδα επί των οδών Σύμης και Καλαβρύτων 11. Επιφάνεια οικοπέδου 420 τ.μ· Η ψιλή κυριότητα ανήκει στον υπόχρεο και η επικαρπία στον πατέρα του, ηλικίας 60 ετών, που υποβάλλει ξεχωριστή δήλωση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6ο (Α/Α 11,12 Πίνακα 1)

Έχει εκδοθεί τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης για βαρυνόμενο οικόπεδο εμβαδού 180 τ«μ. Η μεταφερόμενη δομήσιμη επιφάνεια είναι 100 τ.μ. στο ισόγειο και 200 τ.μ. στους ορόφους. Ο τίτλος ανήκει στον υπόχρεο. Το βαρυνόμενο είναι επί των οδών Καλαμών 50 και Αλωνισταίνης 1 στην Τρίπολη στο Ν.Αρκαδίας και στο Ο.Τ. 216.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 7ο (Α/Α 13, Πίνακα 1)

Βιομηχανικός χώρος επιφανείας 1.200 τ.μ. στο ισόγειο βρίσκεται σε οικόπεδο 5.000 τ.μ. με αριθμό Οικοδομικού Τετραγώνου 210 στο Δήμο Νιγρίτας Σερρών. Ολόκληρο το κτίσμα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στη σύζυγο και το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου είναι 50%

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 8ο (Α/Α 14, Πίνακα 1 και Α/Α 2, Πίνακα 2)

Γεωργική αποθήκη ισόγεια 800 τ.μ σε αγρό επιφανείας 4.000 τ. μ. στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου του Νομού Αργολίδας. Το κτίσμα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον υπόχρεο με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% επί του αγρού που έχει αρδευόμενη μονοετή καλλιέργεια.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 9 (Α/Α 15, Πίνακα 1 και Α/Α 3\ Πίνακα 2)

Ξενοδοχείο που καταλαμβάνει ισόγειο και 2 ορόφους με επιφάνεια κάθε ορόφου 400 τ.μ., βρίσκεται σε αγρό επιφανείας 10 στρεμμάτων με ελιές. Το 50% του ακινήτου ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον υπόχρεο.

Το ακίνητο βρίσκεται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου (Ακτή Νηρέως) στην Εύβοια.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 10 (Α/Α 16,17 , Πίνακα 1)

Μονοκατοικία ισόγεια στην Εκάλη επί των οδών Θησέως 5 και Σεμέλης επιφανείας 280 τ.μ. σε οικόπεδο 2.000 τ.μ. Στην μονοκατοικία ανήκει ισόγεια θέση στάθμευσης 30 τ.μ. και αποθηκευτικός χώρος στο υπόγειο 50τ.μ. Για τα πρώτα 130 τ.μ. κτίσματος με τους βοηθητικούς χώρους εκδόθηκε η άδεια οικοδομής το 1980 ενώ για τα υπόλοιπα 150 τ.μ. εκδόθηκε η άδεια οικοδομής το 1993. Το κτίσμα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον υπόχρεο με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 50% . Στο οικόπεδο επίσης υπάρχει και άλλο ισόγειο κτίσμα κύριας χρήσης επιφανείας 130 τ.μ., που ανήκει σε άλλο ιδιοκτήτη.

Βοηθητικοί χώροι 50μ2 (αποθηκευτικοί χώροι) + 30μ2 (χώροι στάθμευσης) = 80μ2.

Συνολική επιφάνεια υφισταμένων κτισμάτων (κύριας χρήσης) = 280μ2 + 130μ2= 410μ2.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 11 (Α/Α 18,19,20, Πίνακα 1)

Οικόπεδο στο Δήμο Δάφνης με πρόσοψη στην οδό Λήμνου 35 επιφανείας 120 τ.μ. έχει ισόγεια μονοκατοικία 80 τ.μ·, αποθηκευτικό χώρο στο υπόγειο 80 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 80% και ανήκει στον υπόχρεο και τη σύζυγο του εξ αδιαιρέτου με ποσοστό 50% ο καθένας. Η άδεια οικοδομής εκδόθηκε το 1970. Ο μελλοντικός 1ος όροφος επιφάνειας 90 τ.μ. ανήκει στο παιδί που είναι προστατευόμενο μέλος με ποσοστό συνιδιοκτησίας 20% στο οικόπεδο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 12 (Α/Α 21, Πίνακα 1)

Απαλλοτριωτέο οικόπεδο επιφανείας 400 τ.μ. με ισόγεια μονοκατοικία επιφανείας 120 τ.μ. στο οικοδομικό τετράγωνο 1121α του δήμου Βάρης. Το κτίσμα νομιμοποιήθηκε το 1989. Οικόπεδο και κτίσμα ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στον υπόχρεο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 13 (Α/Α 22,23, Πίνακα 1)

Διπλοκατοικία με πρόσοψη στην οδό Βασ. Παύλου 30 στη Βούλα αποτελούμενη από ισόγειο διαμέρισμα επιφανείας 130 τ.μ. παλαιότητας 10 ετών και διαμέρισμα 1ου ορόφου ημιτελές επιφανείας 130 τ.μ., βρίσκεται σε οικόπεδο επιφανείας 500 τ.μ. Στο υπόγειο υπάρχει θέση στάθμευσης επιφανείας 30 τ.μ., αποθηκευτικός χώρος 40 τ.μ, και χώρος λεβητοστασίων και διαδρόμων κυκλοφορίας 20 τ.μ.

Συνολική επιφάνεια βοηθητικών χώρων: 90τ.μ. (30τ.μ. θέση στάθμευσης + 40 τ.μ. αποθηκευτικός χώρος + 20 τ,μ. λεβητοστάσια και διάδρομοι κυκλοφορίας).

Συνολική επιφάνεια υφισταμένων κτισμάτων (κυρίας χρήσης):

260τ.μ. (130 τ.μ. ισόγειο + 130 τ.μ. 1ος όροφος).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 14 (Α/Α 24, Πίνακα 1 και Α/Α 4, Πίνακα 2)

Αγρός σε απόκρημνο περιοχή που δεν καλλιεργείται, επιφανείας 5 στρεμμάτων στη κοινότητα Βάθειας στο νομό Λακωνίας με συγκρότημα ενοικιαζομένων διαμερισμάτων στο ισόγειο και συνολικής επιφανείας 400 τ.μ. Πλήρης κυριότητα 100% στη σύζυγο.