Η διακοπή εργασιών φορολογουμένων βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών τους

Σύμφωνα με την με αριθμό ΠΟΛ.1163/22.11.2016 εγκύκλιο του Γ.Γ.Δ.Ε. (νυν ΑΑΔΕ), με θέμα «Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους», ορίζεται ότι:

«1. Φορολογούμενοι (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες), που:
α. δε διαθέτουν αποθέματα, πάγια ή εμπορεύσιμα,
β. δεν έχουν, εφόσον πρόκειται για εταιρείες ή λοιπά νομικά πρόσωπα για τα οποία προβλέπεται εκ του νόμου στάδιο εκκαθάρισης, χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών της επιχείρησης τους, δύνανται να υποβάλουν, στον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, δήλωση διακοπής εργασιών (έντυπο Μ4 ) με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.
Ως ημερομηνία διακοπής, στην εν λόγω δήλωση, θα αναγράφεται ο πραγματικός χρόνος παύσης των εργασιών τους.
Όταν η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται πέραν της ως άνω προθεσμίας, είναι εκπρόθεσμη και επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54, παρ. 2, περ. α΄ του Ν. 4174/2013 (εκατό ευρώ)».

Με την με αριθμό ΠΟΛ.1019/3.2.2017 εγκύκλιο, δίνονται περαιτέρω οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της ΠΟΛ.1163/2016 (Β΄3779/23-11-2016) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. Σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο, αναφέρεται ότι:

 • Τα φυσικά πρόσωπα που δε διαθέτουν αποθέματα, πάγια ή εμπορεύσιμα θα προβαίνουν στη διακοπή των εργασιών τους με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις της ΠΟΛ.1163/2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. και στις περιπτώσεις που η ημερομηνία διακοπής τους είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης (22/11/2016)
 • Για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ, που σκοπεύουν να προβούν σε παύση εργασιών με ημερομηνία διακοπής προγενέστερη της 22/11/2016, η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται χωρίς την προσκόμιση σχετικού δικαιολογητικού ( αποδεικτικού λύσης) από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
 • Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που εξαιρούνται της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και το έγγραφο σύστασής τους καταχωρείται σε άλλο Μητρώο ή Βιβλίο εκτός Γ.Ε.ΜΗ. (σωματείο, αγροτικός συνεταιρισμός, αστική εταιρεία που δεν επιδιώκει οικονομικό σκοπό, κοινοπραξία που δεν ασκεί εμπορική δραστηριότητα, κ.λπ.) θα συνυποβάλλουν με τη δήλωση διακοπής εργασιών το έγγραφο λύσης τους νομίμως δημοσιευμένο, χωρίς η ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης να είναι δεσμευτική για τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης διακοπής εργασιών επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 2 περ. α΄ του άρθρου 54 του Ν.4174/2013. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.4446/2016 (Α΄ 240) δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής στις δηλώσεις διακοπής εργασιών που υποβάλλονται από 22-12-2016 μέχρι και 31-5-2017, εφόσον η προθεσμία για την υποβολή τους είχε λήξει μέχρι τις 30-9-2016.
 • Στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι έχουν υποβάλει δήλωση μεταβολής εργασιών ως προς τα στοιχεία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., η ημερομηνία διακοπής της επιχείρησης δεν μπορεί να ανατρέξει σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας μεταβολής της τελευταίας καταχωρηθείσας δήλωσης μεταβολής εργασιών. (Τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο χρησιμοποιεί ως έδρα το σπίτι του και αλλάξει έδρα λόγω π.χ. μετακόμισης σε νέα οικία).
 • Ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών, δεν επηρεάζεται αν προηγουμένως έχουν υποβληθεί δηλώσεις για τη μεταβολή μη επαγγελματικών στοιχείων, όπως διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή άλλα προσωπικά στοιχεία. Ακολουθείται εσωτερική διαδικασία της Δ.Ο.Υ για την τακτοποίηση της ημερομηνίας των συγκεκριμένων δηλώσεων.
 • Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλλουν δήλωση διακοπής εργασιών με ημερομηνία μετά την 1-12-2008 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της Απόφασης – Κ.Α.Δ. 2008) και δεν έχουν προβεί στην αντιστοίχιση των Κ.Α.Δ. οφείλουν πριν την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών στη Δ.Ο.Υ. να προβούν στην αντιστοίχιση αυτών.
 • Φορολογούμενοι που θα υποβάλουν δήλωση διακοπής εργασιών με ημερομηνία προγενέστερη της 1-12-2008 δεν έχουν υποχρέωση αντιστοίχισης ΚΑΔ.
 • Σε κάθε περίπτωση, η αντιστοίχιση των Κ.Α.Δ. δεν επηρεάζει την ημερομηνία διακοπής βάσει πραγματικού χρόνου. Δηλαδή, μπορεί να υποβληθεί δήλωση διακοπής εργασιών με ημερομηνία διακοπής προγενέστερης της ημερομηνίας που υποβλήθηκε η δήλωση αντιστοίχισης των ΚΑΔ. Σε αυτή την περίπτωση η Δ.Ο.Υ ακολουθεί εσωτερική διαδικασία τακτοποίησης της ημερομηνίας αντιστοίχησης των ΚΑΔ με την αιτούμενη πραγματική ημερομηνία διακοπής εργασιών.
 • Στις περιπτώσεις που έχουν επέλθει μεταβολές στα στοιχεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φορολογουμένων όπως αλλαγή μελών, εταίρων, διαχειριστών, υποχρεωτική αλλαγή καθεστώτων Φ.Π.Α. κ.λπ. χωρίς να έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις στη Δ.Ο.Υ., οι φορολογούμενοι οφείλουν πριν την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών τους, να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Η επαλήθευση περί μη ύπαρξης επαγγελματικού οχήματος ιδιωτικής χρήσεως, πρέπει να αφορά την ημερομηνία μέχρι την προσέλευση στη Δ.Ο.Υ. για τη διακοπή χωρίς να κωλύεται η διακοπή βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.
 • Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που προβαίνουν σε παύση των εργασιών τους με ημερομηνία διακοπής προγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της ΠΟΛ.1163/2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (ήτοι, ημερομηνία διακοπής μέχρι και 22-11-2016), ως ημερομηνία λήξης της εκκαθάρισης ή διάλυσης, κατά περίπτωση, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 68 του Ν.4172/2013 (προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος εκκαθάρισης) , λογίζεται η ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών.
 • Για τη διακοπή των εργασιών των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις των φορολογικών ετών μέχρι και τον πραγματικό χρόνο της παύσης εργασιών.
 • Κατά τη δηλούμενη ημερομηνία παύσης εργασιών δεν θα πρέπει να υπάρχουν ακίνητα.
 • Η ημερομηνία διακοπής εργασιών επιχείρησης, είναι μία και μοναδική (καταληκτική), δεν τροποποιείται και οι φορολογούμενοι δεν δύνανται να την αντικαταστήσουν με άλλη προγενέστερη.

Δείτε το σύνολο της ΠΟΛ. 1019/3.2.2017 εγκυκλίου διαταγής, στην online τράπεζα