Έλεγχος εμβασμάτων στο εξωτερικό, προσαύξηση εισοδήματος από διάφορες πηγές, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Έλεγχος εμβασμάτων στο εξωτερικό , λίστα Laqarde, προσαύξηση εισοδήματος από διάφορες πηγές, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Το υπουργείο Οικονομικών στη προσπάθεια ελέγχου των προαναφερόμενων αντικειμένων ίδρυσε μια ειδική ελεγκτική υπηρεσία.

Το κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, ( ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π) ΠΟΑ. 1124/2013 . Στο κέντρο αυτό έχει ανατεθεί και ο έλεγχος για τα εμβάσματα που στάλθηκαν στο εξωτερικό τη περίοδο 2009, 2010 και 2011 για ποσά που υπερβαίνουν τις 50.000 €.

Πέρα από τον παραπάνω αναφερόμενο έλεγχο, κάθε Έλληνας Φορολογούμενος μπορεί από τώρα και στο εξής σε οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο να κληθεί να συμπληρώσει το έντυπο που ακολουθεί τη παρούσα . Η άρνηση συμπλήρωσης συνεπάγεται πρόστιμο μέχρι 50.000 €.

Τα στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν τις φορολογικές αρχές με τη μέθοδο των « Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου » Έγγραφο ΔΕΣ A 1977357 ΕΞ 10.5.2013 να προσδιορίσουν το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα των Φυσικών προσώπων.

Οι τεχνικές αυτές είναι:
— Της ανάλυσης ρευστότητας ( source and application of funds method)
— Της καθαρής θέσης (net worth method)
— Των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά ( bank deposits and expenditure method) και εφαρμόζονται στη διαδικασία τακτικού ελέγχου για το προσδιορισμό του πραγματικού φορολογητέου εισοδήματος στις περιπτώσεις που

α) Υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός (περιουσιακά στοιχεία).
β) Πραγματοποιούνται δαπάνες οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα του Φ.Π. (ατομικά ή οικογενειακά).
γ) Υπάρχουν βάσιμες υποψίες ή πληροφορίες (πχ . καταγγελίες .διασταυρώσεις κλπ.) ότι το πραγματικό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν.

Το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π με βάση όλα τα έσοδα και τα έξοδα, τα περιουσιακά στοιχεία (κινητά και ακίνητα), τις τραπεζικές καταθέσεις θα προσδιορίσει το πραγματικό εισόδημα και αν υπολείπεται από το δηλωθέν, θα επιβάλλει φόρο εισοδήματος και θα αναζητήσει λοιπούς φόρους που τυχόν προκόψουν, όπως ΦΠΑ, χαρτόσημο, ειδική εισφορά, φόρο δωρεάς κλπ.

Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν:

1. – Τις 1789 εκκρεμείς υποθέσεις Φ.Π. μεγάλου πλούτου,
2. – Τον έλεγχο των εμβασμάτων στο εξωτερικό για τα έτη 2009,2010 και 2011 ,
3. – Έλεγχο της λίστας Lagarde
4. – Έλεγχο από διασταυρώσεις, τραπεζικών καταθέσεων, κίνησης λογαριασμών για τη μεταφορά κεφαλαίων, διασταυρώσεις ελέγχων του ΣΔΟΕ και λοιπών οργανισμών.

Ο έλεγχος ξεκινάει από το πρώτη μη παραγραφείσα χρήση 2000 μέχρι και τη χρήση 2011. Επαγγελματίες που έχουν τακτοποιήσει τις παλιές τους υποθέσεις με περαιώσεις δεν εξαιρούνται από τη διαδικασία του ελέγχου, γιατί ο αυτός επεκτείνεται στο σύνολο των εισοδημάτων, που δηλώνονται στο έντυπο Ε1, ενώ οι περαιώσεις περιορίζοντο στα εισοδήματα που προκύπτουν από την επαγγελματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3).

Ο έλεγχος για τα εμβάσματα δεν θα περιοριστεί μόνο σε αυτά. Θα ελέγξει πρώτα το πίνακα κάλυψης των εμβασμάτων, που προβλέπεται από την ΠΟΑ 1033/ 21 -2-2013 , τη γνησιότητα των εγγράφων που υποβλήθηκαν, αλλά παράλληλα θα επεκταθεί και σε όλα τα εισοδήματα και πως προέκυψαν (αν υπάρχουν επιπλέον) των δηλωθέντων, την ύπαρξη καταθέσεων στην Ελλάδα και πως σχηματίστηκαν αυτές.

Με τις τεχνικές που προαναφέραμε θα προσδιοριστεί το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα.

Προς κατανόηση αυτής της μεθόδου ελέγχου θα δώσουμε ένα υποθετικό παράδειγμα.

Φορολογούμενος Ελεύθερος Επαγγελματίας με σύζυγο μη εργαζόμενη και δύο παιδιά ελέγχεται γιατί το 2009 έστειλε 600.000 € στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους ο Φορολογούμενος υπέβαλλε το σχετικό πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου και κάνοντας χρήση φορολογηθέντων εισοδημάτων προέκυπταν ότι την 31.12.2008 είχε εισοδήματα προς ανάλωση 1.500.000 € . Ο έλεγχος όμως για τα έτη 2000 μέχρι 2011 θα χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνικές ελέγχου για να προσδιοριστεί το πραγματικό εισόδημα. Για την υπο εξέταση χρήση ο έλεγχος θα ακολουθήσει το ακόλουθο πρόγραμμα.

Θα κάνει απογραφή της περιουσιακής κατάστασης την 1.1.2009 σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία.

Στη κατοχή του υπήρχαν τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία.
Κατοικία 250 m2 αντικειμενικής αξίας 500.000 €
Εξοχική κατοικία 150m2 αντικειμενικής αξίας 250.000 €
Δύο ΙΧΕ αυτοκίνητα 50.000 €
Συμμετοχή στο κεφάλαιο Α.Ε. μη εισηγμένης ονομαστικής αξίας 300.000 €
Καταθέσεις σε Τράπεζα στην Ελλάδα 600.000 €
Ομόλογα Δημοσίου 700.000 €
Σύνολο περιουσίας την 1.1.2009 : 2.400.000 €

Κατά τη χρήση (1/1/2009 -31/12/2009) ο έλεγχος υπολόγισε τα πραγματικά εισοδήματα του φορολογούμενου.
Κέρδη ατομικής επιχείρησης (δηλωθέντα στο Ε3) 80.000 €
Τόκοι καταθέσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό 20.000 €
Τόκοι ομολόγων 30.000 €
Μερίσματα μετοχών από τις συμμετοχές στην ΑΕ 40.000 €
Σύνολο εισοδημάτων 170.000 €

Στη ίδια χρήση κατέβαλε για ατομικές δαπάνες διαβίωσης

 • Στη ΔΕΗ 5.000 €
 • Τηλεφωνία ( σταθερή και κινητή) 4.000 €
 • Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ 4.000 €
 • Αγορές μέσω πιστωτικών καρτών 20.000 €
 • Ασφάλιστρα Ι.Χ.Ε. Αυτοκινήτων 1.000 €
 • Ασφάλιστρα ζωής 5.000 €
 • Ασφάλιστρα ακινήτων 1.000 €
 • Δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων και φροντιστήρια 15.000 €
 • Φόρος εισοδήματος και ακινήτων 5.000 €

Σύνολο καταβληθέντων ποσών 59.000 €
Το υπόλοιπο που προκύπτει είναι 111.000 € (170.000 € – 59.000 €)

Ο Φορολογούμενος κατά το έτος αυτό:
α) Ίδρυσε μια νέα Ανώνυμη Εταιρεία και κατέθεσε ως κεφάλαιο το ποσό 150.000 €
β)Έκανε αγορά νέου Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 50.000 €
γ) Αγόρασε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 50.000 €


Σύνολο 250.000 €

Παράλληλα έστειλε σε τράπεζα του εξωτερικού 600.000 €.

Την 31.12.2009 ο έλεγχος κάνοντας απογραφή της περιουσίας διαπίστωσε ότι είχε στη κατοχή του.

 • Την ίδια κατοικία αξίας 500.000 €
 • Το ίδιο εξοχικό 250.000 €
 • Τα δύο παλιά αυτοκίνητα 50.000 €
 • Το αγορασθέν κατά το έτος 2009 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο 50.000 €
 • Τη παλιά συμμετοχή στο κεφάλαιο ΑΕ ίδιας αξίας με την 1.1.2009: 300.000 €
 • Τη συμμετοχή στη νέα ΑΕ εταιρεία 150.000 €
 • Τραπεζικές καταθέσεις στο εξωτερικό 600.000 €
 • Τραπεζικές καταθέσεις στην Ελλάδα 20.000 €
 • Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 750.000 €

Σύνολο περιουσίας 31.12.2009: 2.670.000 €

Κατά το έτος 2009 προκύπτει προσαύξηση περιουσίας κατά 270.000 € (2.670.000 € – 2.400.000 €) Αυτή δικαιολογείται κατά το ποσό των 111.000 € από τα δηλωθέντα πραγματικά εισοδήματα και το υπόλοιπο 159.000 € ( 270.000 € – 111.000 €) θα φορολογηθεί ως εισόδημα του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. ν.2238/94. Επιπλέον θα επιβαρυνθεί με έκτακτη εισφορά και παράλληλα θα αναζητηθούν και άλλες φορολογίες ,όπως ΦΠΑ ,για αποκρυβέντα έσοδα.

Όπως προκύπτει τα χρήματα που εστάλησαν στο εξωτερικό (600.000 €) δεν δημιουργούν φορολογητέα ύλη ,γιατί καλύπτονται από παλιά δηλωθέντα εισοδήματα.

Κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της χρήσης 2009 ,το έτος 2010 δεν ήταν υποχρεωμένος να αναγράψει τα χρήματα που έδωσε για συμμετοχή του στο κεφάλαιο της ΑΕ, ούτε για την αγορά ομολόγων, ούτε να δηλώσει το υπόλοιπο των καταθέσεων ,γιατί υπήρχε απαλλαγή από το « πόθεν έσχες».

Το έτος 2010 ο φορολογικός έλεγχος θα μπορούσε να ανατρέξει στις πηγές εισοδήματος και στο τρόπο απόκτησής του, με άλλους τρόπους και μεθόδους μέσω της φορολογίας κεφαλαίου και να επιβάλλει φόρο άτυπης δωρεάς ή και να κάνει χρήση του νόμου για τα ξέπλυμα βρώμικου χρήματος τακτική η οποία σπάνια ακολουθείτο.

Σήμερα καθυστερημένα (και στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας), με νέες τεχνικές αναζητεί εισοδήματα και επιβάλλει φόρους που στη πλειονότητά τους δεν θα μπορέσουν να εισπραχθούν, λόγω του ύψους της οφειλής η οποία θα προκύψει από φόρους και προσαυξήσεις.

Για να καλύψει αυτά τα εισοδήματα ο φορολογούμενος καλείται να αποδείξει ότι είχε χρήματα στο σεντούκι κατά την απογραφή, πράγμα δύσκολο να το αποδεχτεί ο φορολογικός ελεγκτής. Με κέρδη του ΟΠΑΠ, δωρεές, δάνεια από τρίτους, δάνεια από εταιρείες ιδίων συμφερόντων θα προσπαθήσουν οι φορολογούμενοι να δικαιολογήσουν τη προσαύξηση της περιουσίας.

Πιστεύω ότι με την επιλογή αυτού του τρόπου ελέγχου τίθεται σε ισχύ (έστω άτυπα) το περουσιολόγιο, το οποίο θα έρθει να κλείσει τρύπες του φορολογικού μας συστήματος, να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος, βρώμικου ή μη.

Συνοδευτικά έγγραφα:

Γιώργος Δαλιάνης
Διευθύνων Σύμβουλος Αρτιον ΑΕ