ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Πηγη: Ευαγγελία Ι. Ράμμου  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ


Δημοσιεύθηκε στις 07-04-2014 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [ΦΕΚ Α΄85/07.04.2014] ο Νόμος 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις», o οποίος μεταξύ των πολλών σημαντικών διατάξεων που περιλαμβάνει [λ.χ. για τον βαρύνοντα τους μεταβιβάζοντες με επαχθή αιτία ακίνητη περιουσία Φόρο Υπεραξίας, τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και το αντίστοιχο Πιστοποιητικό του κλπ],  περιέχει επίσης – στο Άρθρο Πρώτο: ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»:

την Υποπαράγραφο ΣΤ.22: «ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ», δυνάμει της οποίας καταργείται από 07.04.2014 η επιβολή του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων (1%) κατά την Σύσταση των Εταιρειών, ήτοι ειδικότερα ορίζεται αυτολεξεί ότι:  

«Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17 επ. του ν.1676/1986 (Α΄ 204) δεν επιβάλλεται κατά τη σύσταση των υποκειμένων στο φόρο αυτόν».

Σημειώνεται ότι ο Νόμος 1676/1986 «Καθορισμός των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων» [ΦΕΚ Α΄204/24-29.12.1986], στα Άρθρα 17 επ. ορίζει αυτολεξεί:

« ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ –

Αρθρο 17: Επιβολή φόρου.

Επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, φόρος με την ονομασία “φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων”, από: 

α) εμπορικές εταιρείες και κοινοπραξίες επιτηδευματιών

β) συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού, οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή κοινωνία, εφ` όσον ο σκοπός που επιδιώκουν τα πρόσωπα αυτά είναι κερδοσκοπικός, 

γ) υποκατάστημα ξένης εταιρείας.

___________________________

Αρθρο 18. Φορολογούμενες πράξεις.

1. Αποτελούν συγκέντρωση κεφαλαίων και υπάγονται στο φόρο οι κατωτέρω πράξεις:

α) η σύσταση των προσώπων, που προβλέπονται από το άρθρο 17 και η αύξηση του κεφαλαίου τους, που γίνεται με την εισφορά περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε είδους,

β) η μετατροπή προσώπου, που δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 17, σε πρόσωπο του άρθρου αυτού, καθώς και η συγχώνευση προσώπου που δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 17 με πρόσωπο του άρθρου αυτού,

γ) η αύξηση του ενεργητικού των προσώπων του άρθρου 17, που γίνεται με την εισφορά περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε είδους, όχι για συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο ή την εταιρική πειρουσία, αλλά για χορήγηση δικαιωμάτων ίδιας φύσης με εκείνα που έχουν οι έταιροι, όπως το δικαίωμα ψήφου ή το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ή στο προϊόν της εκκαθάρισης.

δ) η αύξηση του ενεργητικού των προσώπων του άρθρου 17, που γίνεται με την παροχή υπηρεσιών από μέλος αυτών, οι οποίες δεν αυξάνουν το κεφάλαιο, αλλά διαφοροποιούν τα δικαιώματα ή αυξάνουν την αξία των μεριδίων,

ε) το δάνειο, που συνάπτει πρόσωπο του άρθρου 17, εφ` όσον ο δανειστής έχει δικαίωμα σε ποσοστό στα εταιρικά κέρδη,

στ) το δάνειο, που συνάπτει πρόσωπο του άρθρου 17 με εταίρο, τη σύζυγο ή τέκνο, καθώς και το δάνειο, που συνάπτει με τρίτο πρόσωπο, εάν για το δάνειο τούτο έχει εγγυηθεί κάποιος εταίρος, με την προϋπόθεση ότι το δάνεια αυτά έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, που έχει και η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου,

ζ) η διάθεση παγίων κεφαλαίων ή κεφαλαίων κίνησης σε υποκατάστημα στην Ελλάδα από ξένη εταιρεία, στην οποία ανήκει.

2. Ως σύσταση προσώπου του άρθρου 17 για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρείται και:

α) η μεταφορά στην Ελλάδα από τρίτο κράτος, που δεν είναι μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της έδρας της πραγματικής διεύθυνσης προσώπου του άρθρου 17, του οποίου η καταστατική έδρα βρίσκεται στο τρίτο κράτος.

β) η μεταφορά στην Ελλάδα από τρίτο κράτος, που δεν είναι μέλος των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, της καταστατικής έδρας προσώπου του άρθου 17, του οποίου η καταστατική έδρα βρίσκεται στο τρίτο κράτος,

(γ) η μεταφορά στην Ελλάδα, από κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της έδρας της πραγματικής διεύθυνσης προσώπου του άρθρου 17, το οποίο δεν υπάγεται σε φόρο στο κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,)

(δ) η μεταφορά στην Ελλάδα, από κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της καταστατικής έδρας προσώπου του άρθρου 17, του οποίου η έδρα της πραγματικής διεύθυνσης βρίσκεται σε τρίτο κράτος, που δεν είναι μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δεν θεωρείται ότι υπάγεται στο φόρο στο κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

*** Οι περ.γ΄και δ΄ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με την παρ.1 άρθροτ 24 Ν.3763/2009,ΦΕΚ Α 80/27.5.2009.

3. Για την εφαρμογή του νόμου τούτου, οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 πράξεις υπάγονται στην Ελλάδα στο φόρο, ανεξάρτητα από τον τόπο, στον οποίο πραγματοποιούνται ή τον τόπο στον οποίο βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται, εφ` όσον κατά το χρόνο που πραγματοποιούνται:

α) τόσο η έδρα της πραγματικής διεύθυνσης των προσώπων του άρθρου 17, όσο και η καταστατική έδρα τους βρίσκονται στην Ελλάδα ή

β) μόνο η έδρα της πραγματικής διεύθυνσης των προσώπων του άρθρου 17 βρίσκεται στην Ελλάδα ή

γ) μόνο η καταστατική έδρα των προσώπων του άρθρου 17 βρίσκεται στην Ελλάδα, η δε πραγματική έδρα της διεύθυνσής τους βρίσκεται σε τρίτο κράτος που δεν είναι μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

δ) το υποκατάστημα, που αναφέρεται στην περίπτωση ζ` της παραγράφου 1 του άρθρου τούτου, βρίσκεται ή ιδρύεται στην Ελλάδα, η δε έδρα της πραγματικής διεύθυνσης και η καταστατική έδρα της εταιρείας, στην οποία ανήκει το υποκατάστημα, βρίσκονται σε τρίτο κράτος, που δεν είναι μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων”.

4. Δεν υπάγονται στο φόρο, κατά το μέρος που δεν αποτελούν συγκέντρωση κεφαλαίων, οι κατωτέρω πράξεις:

α) η μετατροπή προσώπου του άρθρου 17 σε πρόσωπο οποιουδήποτε άλλου τύπου,

β) η συγχώνευση των προσώπων του άρθρου 17 και η παράταση του χρόνου διάρκειάς τους,

γ) η μεταβολή του σκοπού των προσώπων του άρθρου 17 και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή της συστατικής πράξης ή του καταστατικού τους, “Εξαιρετικά, υπάγεται στο φόρο η μεταβολή του σκοπού προσώπου του άρθρου 17, στο οποίο, βάσει του προηγούμενου σκοπού του, είχε χορηγηθεί απαλλαγή από το φόρο, ενώ δεν προβλέπεται τέτοια απαλλαγή και βάσει του νέου σκοπού”.

δ) η εκχώρηση ή η απόληψη μερίδας των προσώπων του άρθρου 17, καθώς και η λόγω διάλυσης των προσώπων αυτών διανομή των περιουσιακών τους στοιχείων,

ε) κάθε σύμβαση ή πράξη που είναι παρεπόμενη των πράξεων του άρθρου τούτου. 5. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ως έδρα πραγματικής διεύθυνσης των προσώπων του άρθρου 17 θεωρείται ο τόπος, στον οποίο βρίσκεται το κέντρο λήψης των αποφάσεων των προσώπων αυτών.»

*****************************************

Σε εφαρμογή της άνω διάταξης εκδόθηκε η ΠΟΛ.1133/08.05.2014 με θέμα: «Μη επιβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων κατά την σύσταση των εταιρειών», όπου ορίζεται  αυτολεξεί ότι:

«Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, οι οποίες ισχύουν από 7-4-2014 δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του ν.1676/1986 (Α’ 204) κατά την σύσταση των υποκειμένων προσώπων στο φόρο αυτό. 

Ειδικότερα, η μη επιβολή του φόρου εφαρμόζεται στις πράξεις σύστασης των προσώπων που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ως άνω νόμου, ήτοι εμπορικές εταιρείες και κοινοπραξίες επιτηδευματιών, συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού, οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή κοινωνία, εφόσον ο σκοπός που επιδιώκουν τα πρόσωπα αυτά είναι κερδοσκοπικός. Η μη επιβολή φόρου δεν συνεπάγεται επιβολή τελών χαρτοσήμου, οι διατάξεις για την επιβολή των οποίων, καταργήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου νόμου, μετά την επιβολή του φόρου συγκέντρωσης.
Η μη επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων ισχύει, όπως προαναφέρθηκε, από 7-4-2014 και καταλαμβάνει τις πράξεις σύστασης των προσώπων του άρθρου 17 για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται και το οικείο έγγραφο συντάσσεται από την ημερομηνία αυτή.»

*****************************************

Αυτονόητο είναι ότι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, πλήν της Σύστασης των Εταιρειών και των ανωτέρω συσσωματώσεων που αναφέρονται ανωτέρω, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που συνιστούν Συγκέντρωση Κεφαλαίων, επιβάλλεται κανονικά ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων, ο οποίος με βάσει το Άρθρο 21 του  ως άνω Ν. 1676/1986, έχει συντελεστή ένα τοις εκατό [1%] στην φορολογούμενη αξία.


Διαβάστε το πλήρες κείμενο του άνω Νόμου 4254/2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις»  [ΦΕΚ Α΄85/07.04.2014] εδώ.  

Το πλήρες κείμενο της άνω ΠΟΛ.1133/08.05.2014: «Μη επιβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων κατά την σύσταση των εταιρειών»  

Υπ. Οικ. Πολ. 1133/08.05.2014

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΣΤ.22 της Παραγράφου ΣΤ. του ‘Αρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α’ του νόμου 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως ΦΕΚ Α 85/07.04.2014 και παρέχομε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους..

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, οι οποίες ισχύουν από 7-4-2014 δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του ν. 1676/1986 (Α’ 204) κατά την σύσταση των υποκειμένων προσώπων στο φόρο αυτό.

Ειδικότερα, η μη επιβολή του φόρου εφαρμόζεται στις πράξεις σύστασης των προσώπων που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ως άνω νόμου, ήτοι εμπορικές εταιρείες και κοινοπραξίες επιτηδευματιών, συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού, οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή κοινωνία, εφόσον ο σκοπός που επιδιώκουν τα πρόσωπα αυτά είναι κερδοσκοπικός. Η μη επιβολή φόρου δεν συνεπάγεται επιβολή τελών χαρτοσήμου, οι διατάξεις για την επιβολή των οποίων, καταργήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου νόμου, μετά την επιβολή του φόρου συγκέντρωσης.

Η μη επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων ισχύει, όπως προαναφέρθηκε, από 7-4-2014 και καταλαμβάνει τις πράξεις σύστασης των προσώπων του άρθρου 17 για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται και το οικείο έγγραφο συντάσσεται από την ημερομηνία αυτή.