ΠΟΛ.145/11.5.1987 ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΟΛ.145/11.5.1987
ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Οφειλή ή μη φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων στην αύξηση κεφαλαίου, που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών στην περίπτωση, που η κεφαλαιοποίηση πραγματοποιείται με την πράξη της μετατροπής ή της συγχώνευσης εταιρείας σε Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.

ΠΟΛ.145/11.05.87 ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Οφειλή ή μη φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων στην αύξηση κεφαλαίου, που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών στην περίπτωση, που η κεφαλαιοποίηση πραγματοποιείται με την πράξη της μετατροπής ή της συγχώνευσης εταιρείας σε Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. .

(Υπ. Οικ. Σ. 1467/11.5.1987, ΠΟΛ.145 )

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, σχετι­κά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 α’ του άρθρου 18 του Ν. 1676/1986 , η αύξηση του κεφαλαίου των προσώπων του άρθρου 17, ως πράξη συγκέντρωσης κεφαλαίων, υπόκειται στο φόρο του νόμου αυτού (1%).

2. Εξάλλου, με τη διάταξη της παραγράφου 2β’ του άρθρου 22 του ίδιου ως άνω Ν. 1676/1986 , ορίζεται ότι η αύξηση του κεφα­λαίου των προσώπων του άρθρου 17, που γίνε­ται με κεφαλαιοποίηση κερδών, αποθεμα­τικών ή προβλέψεων, απαλλάσσεται α­πό το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων.

3. Με τη διαταγή μας Σ. 3657/442/ΠΟΛ.349/1986 διευκρινίστηκε, ότι σε περίπτωση με­τατροπής ή συγχώνευσης εταιρείας σε ΕΠΕ ή ΑΕ, η εγγραφή στα βιβλία της ΕΠΕ ή της ΑΕ ως κεφάλαιο ποσού μεγαλύτερου από το ποσό του κεφαλαίου της μετα­τρεπόμενης ή συγχωνευόμενης εταιρείας, λόγω αναπροσαρμογής της α­ξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρε­πόμενης ή συγχωνευόμενης εταιρείας από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 δη­μιουργεί υποχρέωση καταβολής φόρου γ ι α τ η διαφορά αυτή, επειδή και στην περίπτωση αυτή έχουμε αύξηση κεφαλαίου.

Σύμφωνα λοιπόν με τ’ ανωτέρω, ο φόρος θα επιβληθεί στη διαφορά, που θα προκύψει, όταν από το κεφάλαιο, που προσδιόρισε η επι­τροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 , αφαιρε­θεί το κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ή συγχω­νευόμενης εταιρείας.

4. Στην πράξη δημιουργήθηκε αμφισβήτηση, εάν οφείλεται ή όχι φόρος συγκέντρωσης κεφα­λαίων στην αύξηση του κεφαλαίου, που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στην περίπτωση που η κεφαλαιοποίη­ση αυτή πραγματοποιείται με την πράξη της μετατροπής ή της συγχώνευ­σης εταιρείας σε ΕΠΕ ή σε ΑΕ.

Επί του ανωτέρω θέματος σας γνωρίζουμε, ότι η αύξηση του κεφαλαίου, κατά το μέ­ρος που προέρχεται από κεφα­λαιοποίηση αποθεματικών, η οποία (αύξηση) γίνε πράξη της μετατροπής συγχώνευσης εταίρε σε ΑΕ, απάλλασσε το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη της παραγράφου 2β του άρθρου 22 του Ν. 1676/1986 .

Σημειώνεται, ότι η κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών θα απαλλασσόταν από το φόρο, σύμφωνα με την ίδια ως άνω διάταξη και στην περίπτωση που η κεφαλαιοποίηση γίνονται πριν από τη μετατροπή ή τη συγχώνευση στο όνομα της μετατρεπόμενης ή συγχωνευόμενης εταιρείας.

Παράδειγμα 1ο

Ο ισολογισμός της ομόρρυθμης εταιρίας «Α», η οποία πρόκειται να μετατραπεί σε ΕΠΕ, έχει, κατά το χρόνο της μετατροπής, ως εξής:

 

Ενεργητικό

Παθητικό

Ταμείο

1.300.000

Κεφάλαιο

3.000.000

Μηχανήματα

3.000.000

Δάνεια

2.000.000

Χρεώστες

1.200.000

Πιστωτές

1.500.000

Έπιπλα

1.000.000

   

Σύνολο

6.500.000

Σύνολο

6.500.000

Μετά την εκτίμηση και αναπροσαρμογή των περιουσιακών στοιχείων της ομόρρυθμης εται­ρείας από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 , η ΕΠΕ, που προήλθε από την ομόρ­ρυθμη εταιρεία, ενέγραψε στα βιβλία της ως κε­φάλαιο ποσό 7.000.000 δραχμών.

Στην προκειμένη περίπτωση ο οφειλόμενος φόρος θα είναι:

Κεφάλαιο ΕΠΕ

δρχ.

7.000.000

Μείον Κεφάλαιο Ο.Ε.

»

3.000.000

Διαφορά

»

4.000.000

και 4.000.000 Χ 1% = 40.000 δρχ. φόρος

Παράδειγμα 2ο

Ο ισολογισμός της ΕΠΕ «Β», η οποία πρόκειται να μετατραπεί σε Α.Ε., έχει της μετατροπής ως εξής:

Ενεργητικό

Παθητικό

Ταμείο
Εμπορεύματα

4.000.000
2.000.000

Κεφάλαιο
Πιστωτές

5.000.000

1.000.000

Σύνολο

6.000.000

Σύνολο

6.000.000

Μετά την εκτίμηση των περιουσιακών στοι­χείων της ΕΠΕ από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 , η Α.Ε., που προήλθε από την ΕΠΕ, ενέγραψε στα βιβλία της ως κεφάλαιο ποσό 5.000.000 δραχμών.

Στην προκειμένη περίπτωση θα έχουμε·:

Κεφάλαιο Α.Ε.

Μείον Κεφάλαιο ΕΠΕ

δρχ.

»

5.000.000
5.000.000

Διαφορά

»

0

και συνεπώς φόρος μηδέν.

Παράδειγμα 3ο

Ο ισολογισμός της ΕΠΕ «Γ», η οποία πρόκειται να μετατραπεί σε Α.Ε., έχει κατά το χρόνο της μετατροπής ως εξής:

Ενεργητικό

Παθητικό

Ταμείο

3.000.000

Κεφάλαιο

4.000.000

Ακίνητο

6.000.000

Αποθεματικά

5.000.000

Μηχανήματα

5.000.000

Δάνεια

2.000.000

Χρεώστες

1.000.000

Πιστωτές

4.000.000

Σύνολο

15.000.000

Σύνολο

15.000.000

Μετά την εκτίμηση και αναπροσαρμογή των περιουσιακών στοιχείων της ΕΠΕ από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 , η Α.Ε., που προήλθε από την ΕΠΕ, ενέγραψε στα βιβλία της ως κεφάλαιο ποσό 12.000.000 δραχμών.

Στην προκειμένη περίπτωση ο οφειλόμενος ίδρος θα είναι:

Κεφάλαιο Α.Ε.

δρχ.

12.000.000

Μείον Κεφάλαιο Ο.Ε.+

   

Αποθεματικά ΕΠΕ

»

9.000.000

Διαφορά

»

3.000.000

και 3.000.000 Χ 1% = 30.000 δρχ. φόρος.

6. Ως αποθεματικά, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά την κατά τ’ ανωτέρω κεφαλαιοποίηση, νοούνται:

α.- Τα αποθεματικά, που εμφανίζονται στον ισολογισμό της μετατρεπόμενης ή συγχωνευόμενης εταιρείας. Τέτοια αποθεματικά είναι τα τακτικά, τα έκτακτα και τα ειδικά.

β.- Τα αφορολόγητα αποθεματικά της μετατρεπόμενης ή συγχωνευόμενης εταιρείας, που έχουν σχηματιστεί κατά καιρούς από διάφορους αναπτυξιακούς νόμους για παραγωγικές επενδύσεις.

7. Τα προαναφερόμενα ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση, που με την πράξη της μετατροπής ή της συγχώνευσης κεφαλαιοποιούνται τα κέρδη της μετατρεπόμενης ή συγχωνευόμενης εταιρείας.

Ως κέρδη τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά την κατά τα’ ανωτέρω κεφαλαιοποίηση, νοούνται:

Α.- Τα κέρδη της μετατρεπόμενης ή συγχωνευόμενης εταιρείας, που έχουν παραμείνει αδιανέμητα στον ισολογισμό της. Δηλαδή τα κέρδη που έχουν δεν έχουν διανεμηθεί στους εταίρους.

Β.- Τα κέρδη της μετατρεπόμενης ή συγχωνευόμενης εταιρείας, τα οποία, αντί να διανεμηθούν στους εταίρους, έχουν αχθεί σε πίστωση των λογαριασμών των εταίρων.