Ο χειρισμός των τελών κυκλοφορίας του 2017, σύμφωνα με την αρχή του δεδουλευμένου

Πλησιάζει η ημέρα που θα αναρτηθούν τα σημειώματα για τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων στη βάση του taxis, για το 2017. Όπως είναι γνωστό, τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται από 1ης Νοεμβρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, το οποίο αφορούν (Ν 2367/1953, «Περί τίτλων κυριότητας, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων», άρθρα 14 κ.ε.), διάταξη που δεν έχει τροποποιηθεί. Δηλαδή προκαταβάλλονται έναντι του έτους που αφορούν.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την περ. ε΄, της παρ. 1, του άρθρου 31 του ισχύσαντος μέχρι 31/12/2013 και ήδη καταργηθέντος «παλαιού» ΚΦΕ, Ν 2238/1994, κατά τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων, με λογιστικό τρόπο, αφαιρούνταν από τα ακαθάριστα έσοδα και τα ποσά των κάθε είδους φόρων, τελών και δικαιωμάτων, που βάρυναν την επιχείρηση. Ως χρόνος έκπτωσης, λογιζόταν ο χρόνος της καταβολής αυτών υπέρ του Δημοσίου.

Στην έννοια των ως άνω φόρων και τελών ανήκουν και τα τέλη κυκλοφορίας των κάθε είδους μεταφορικών μέσων της επιχείρησης. Συνεπώς, νομίμως μεν, ωστόσο κατά παρέκκλιση της βασικής αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων, δαπάνη που αφορούσε το επόμενο έτος, καταχωριζόταν στην κλειόμενη χρήση. Η πρακτική αυτή, ορθώς χαρακτηρίζεται ως παρέκκλιση, εκ του γεγονότος ότι πάντα είναι ισχυρό το ενδεχόμενο η οντότητα, κατά το επόμενο έτος να χρησιμοποιήσει μικρότερο ή μεγαλύτερο αριθμό μεταφορικών μέσων, άρα να επιβαρύνει δυσαναλόγως τις λογιστικές χρήσεις με το συγκεκριμένο έξοδο. Υπό την έννοια αυτή, η παραπάνω πρακτική, προκαλούσε σχετική στρέβλωση.

Ήδη, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ, Ν 4308/2014, ισχύς από 1/1/2015), στο άρθρο 17, παρ. 1, με αναφορά στις γενικές αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, υιοθετούν την θεμελιώδη αρχή του δεδουλευμένου, χωρίς εξαιρέσεις στην εφαρμογή της και ανεξαρτήτως του τηρούμενου λογιστικού συστήματος από την οντότητα, ήτοι και σε απλογραφικά και σε διπλογραφικά βιβλία. Περαιτέρω, επισημαίνεται (βλέπε: Λογιστική Οδηγία ΕΛΤΕ) «ότι η θεμελιώδης αρχή του δεδουλευμένου επιτάσσει την αναγνώριση των επιπτώσεων των συναλλαγών και γεγονότων της οντότητας και την συμπερίληψή τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, στον χρόνο που προκύπτουν και όχι στο χρόνο που διακανονίζονται ταμειακά (εισπράττονται ή πληρώνονται)».

Συνεπώς, από τα παραπάνω προκύπτει ότι εξορθολογίζεται το ζήτημα της λογιστικής (αλλά και φορολογικής) αντιμετώπισης των εξόδων και των εσόδων, τα οποία προπληρώνονται ή είναι πληρωτέα, ή προεισπράττονται ή είναι εισπρακτέα, κατά περίπτωση, αναφορικώς με την περίοδο – λογιστική χρήση που αφορούν (βαρύνουν ως έξοδα, ή ενισχύουν, ως έσοδα).

Επομένως, για την λογιστική απεικόνιση της καταβολής, μέχρι 31/12/2016, των τελών κυκλοφορίας του έτους 2017, θα χρησιμοποιηθούν οι μεταβατικοί λογαριασμοί που προβλέπονται από το τηρούμενο σχέδιο λογαριασμών της οντότητας.

Σε κάθε περίπτωση, βάσει του Σχεδίου Λογαριασμών των ΕΛΠ (Παράρτημα Γ), η λογιστική εγγραφή θα είναι η εξής (με ελεύθερη την σχετική ανάλυση σε υπολογαριασμούς):

————————————————–2016————————————————-

37.01 Προπληρωμένα έξοδα………………………500,00

 

Χ

 

               38.02 Καταθέσεις όψης…………………………………….500,00

 

 

Χ

Καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2017 κ.λπ.

—————————————————-//—————————————————

 Στο 2017:

—————————————————-//————————————————–

64.11 Φόροι και τέλη

 

Χ

 

           37.01 Προπληρωμένα έξοδα

 

 

Χ

Χρονική τακτοποίηση τελών κυκλοφορίας 2017

—————————————————-//—————————————————

Ο λογαριασμός 37.01 «Προπληρωμένα έξοδα», θα μεταφερθεί στην επόμενη χρήση μέσω του ισολογισμού, όπου θα εμφανιστεί στην κατηγορία: «Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προπληρωμές».

Τέλος, επισημαίνεται ότι η αρχή του δεδουλευμένου αφορά τις συνδεόμενες καταστάσεις, ήτοι τον Ισολογισμό, την Κατάσταση αποτελεσμάτων και την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, ενώ δεν αφορά την Κατάσταση χρηματοροών, η οποία εκφράζει την ταμειακή βάση της λογιστικής.

Νίκος Σγουρινάκης