ΕΒΕΑ – Λύση και Διακοπή Ο.Ε. –

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Ποιά είναι τα αποτελέσματα της καταγγελίας των προσωπικών εταιρειών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο νεος Νόμος 4072/2013 (άρθρο 259) προβλέπει ότι η ομόρρυθμη εταιρεία λύεται:

Α. με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της. 
Β. με απόφαση των εταίρων της. 
Γ. με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση. 
Δ. με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Η αίτηση εκδικάζεται από το Ειρηνοδικείο – πλέον – της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης της εταιρείας. 

Οι λόγοι λύσης που αφορούν το νομικό πρόσωπο της εταιρείας και αναφέρονται στον Αστικό Κώδικα είναι οι παρακάτω με την ακόλουθη σειρά:

1. Λύση της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της
 

Το άρθρο 765 Α. Κ. ορίζει ότι η εταιρεία που έχει συσταθεί για ορισμένο χρόνο λύεται αυτοδίκαι μόλις περάσει ο χρόνος αυτής, χωρίς να είναι αναγκαία κάποια ιδιαίτερη ενέργεια από την πλευρά των εταίρων (λήψη απόφασης, σύνταξη εγγράφου, δημοσίευση). Την λύση της εταιρείας θα ακολουθήσει το στάδιο της εκκαθάρισης κατά το οποίο η εταιρεία λογίζεται ενεργή μόνο για τις ανάγκες και τον σκοπό της εκκαθάρισης. 

Η λύση της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της δεν επέρχεται εάν αυτή συνεχίζεται σιωπηρά και ύστερα από την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της. Στην περίπτωση αυτή έχουμε σιωπηρή ανανέωσή της για αόριστο χρόνο (άρθρο 769 Α. Κ.). 

2. Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση
 
Τα άρθρα 766 – 767 Α. Κ. προβλέπουν την λύση της εταιρείας με καταγγελία ενός ή περισσότερων μελών της ανεξάρτητα εάν είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου διάρκειας. Στην περίπτωση αυτή εάν ο εταίρος κατήγγειλε αυτή άκαιρα και χωρίς σπουδαίο λόγο ενέχεται για την ζημιά που προκάλεσε η λύση της εταιρείας στους άλλους εταίρους. 

Ο ΝΟΜΟΣ 4072/2012 ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΛΑΒΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 259 ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΝ ΑΥΤΗ. 

ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΕΙΣΑΓΕΙ ΝΕΟ ΛΟΓΟ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ Η ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΑΡΘΡΟ 259 & 1). 

ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΗ – Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΑΠΟΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Η ΥΠΑΡΞΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ: 

Η ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΟΥ, Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, Η ΚΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΟΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ, Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ Η ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. λ. π.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ. 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΜΗ

Στο ΓΕΜΗ καταχωρείται κάθε μεταβολή του νομικού προσώπου της εταιρείας συνεπώς και η επιτρεπόμενη από το καταστατικό καταγγελία εταίρου για σπουδαίο λόγο, η αίτηση για την λύση αυτής, η δικαστική απόφαση λύσης αυτής μα και η διαδικασία (αίτηση – απόφαση) διορισμού εκκαθαριστή. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν. 4072/2012 

Δεν υπάρχει πλέον δικαίωμα του εταίρου για καταγγελία της εταιρικής σύμβασης με άμεση διαπλαστική ισχύ (λύση) ανεξάρτητα της ύπαρξης σπουδαίου λόγου, εκτός αν ρητά προβλέπεται στο καταστατικό (άρθρο 259 & 1 εδάφιο β). 

Η εταιρεία λύεται με δικαστική απόφαση, κατόπιν αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου της έδρας της εταιρείας (εκούσια δικαιοδοσία) για σπουδαίο λόγο (άρθρο 259 & 1 εδάφιο δ).

Με αίτησή του επίσης, ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου)  ο εταίρος μπορεί να ζητήσει την με δικαστική απόφαση έξοδο ή αποκλεισμό εταίρου (άρθρα 262 και 263 αντίστοιχα). 

Ο εταίρος, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος, μπορεί με δήλωσή του προς την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους να εξέλθει της εταιρείας οποτεδήποτε, ανεξάρτητα της διάρκειας αυτής. 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΜΗ:

Οι κοινοποιούμενες αιτήσεις για λύση της εταιρείας θα καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ και θα εκδίδεται (αναρτάται) περιληπτική ανακοίνωση, πλην όμως μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης δεν αλλάζει η πραγματική και νομική κατάσταση της εταιρείας. 

Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για θέματα εξόδου του εταίρου (άρθρο 262) αποκλεισμού εταίρου (άρθρο 263) λύση της εταιρείας (άρθρο 259) θα καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ και θα εκδίδεται (αναρτάται) περιληπτική ανακοίνωση και εφόσον η απόφαση αφορά την λύση της εταιρείας θα αλλάζει και η πραγματική και νομική κατάσταση της εταιρείας. Αντίστοιχα εφόσον η απόφαση αφορά έξοδο ή αποκλεισμό εταίρου θα μεταβάλλεται η εταιρική σύνθεση και θα καταχωρίζεται η ημερομηνία της δικαστικής απόφασης εξόδου ή αποκλεισμού στα στοιχεία του εταίρου. 

Οι δηλώσεις εξόδου εταίρου – (εξώδικες δηλώσεις συνήθως) – προς την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους θα καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ και θα εκδίδεται (αναρτάται) περιληπτική ανακοίνωση πλην όμως δεν θα αλλάζει η πραγματική και νομική κατάσταση της εταιρείας.

Ταυτόχρονα στα στοιχεία του εξερχόμενου εταίρου θα καταχωρείται σαν ημερομηνία εξόδου του η ημερομηνία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και απόδοσης του ΚΑΚ της δήλωσης εξόδου. 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ: Η αποχώρηση ενός των εταίρων δεν επιφέρει την λύση της εταιρείας ακόμη και στην περίπτωση της διμελούς – ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης – εταιρείας. Η εταιρεία λύεται εφόσον εντός δύο μηνών από την αποχώρηση του εταίρου δεν καταχωρισθεί στο ΓΕΜΗ τροποποίηση του καταστατικού με είσοδο νέου εταίρου. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί και καταχωρισθεί τροποποίηση του καταστατικού για είσοδο εταίρου τότε οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ θα αλλάζουν αυτεπάγγελτα την πραγματική και νομική κατάσταση της εταιρείας (π. χ. λύση).

Ο αποχωρών εταίρος εξακολουθεί να ευθύνεται για τις εταιρικές υποχρεώσεις που έχουν γεννηθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της αποχώρησής του στο ΓΕΜΗ.                    

3. Λύση της εταιρείας με την κήρυξη αυτής σε πτώχευση

Στο άρθρο 259 & 1 προβλέπεται ρητά ότι η ομόρρυθμη εταιρεία λύεται με την κήρυξή της σε πτώχευση. Από την θεωρία και την νομολογία γίνεται δεκτό ότι η κήρυξη αυτής σε πτώχευση έχει σαν συνέπεια την αυτόθροη πτώχευση των ομόρρυθμων εταίρων αυτής, χωρίς μάλιστα να διαλαμβάνεται αυτό στην δικαστική απόφαση και ο σύνδικος της πτώχευσης είναι σύνδικος πτώχευσης και των ομόρρυθμων εταίρων της. 

4. Λύση της εταιρείας με απόφαση των εταίρων
 
Πριν από το πέρας του χρόνου διάρκειας αυτής η εταιρεία μπορεί να λυθεί με απόφαση των εταίρων (άρθρο 259 & 1 Ν. 4072/2012). Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την πλειοψηφία των εταίρων για την λήψη απόφασης ή και ενός μόνο εταίρου κατάλληλα εξουσιοδοτημένου από τους λοιπούς εταίρους. Η συμφωνία απαιτεί έγγραφο τύπο και την δημοσιότητα του ΓΕΜΗ. (Ν. 3419/2005).

Η συγκέντρωση των μεριδίων σε ένα εταίρο

Στην επιστήμη του Εμπορικού Δικαίου υποστηρίζεται ότι με την συγκέντρωση των μεριδίων σε ένα μονο εταίρο επέρχεται η λύση της εταιρείας – σωστότερα η μετατροπή αυτής σε ατομική επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται εκκαθάριση και διανομή. Όλες οι πράξεις με τις οποίες έγινε η συγκέντρωση των μεριδίων σε ένα εταίρο απαιτούν δημοσίευση στο ΓΕΜΗ. 

Η αποχώρηση ενός η περισσότερων εταίρων και η παραμονή ενός εταίρου προκαλεί την λύση της εταιρείας εφόσον δεν δημοσιευθεί μέσα σε δύο μήνες από την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ της αποχώρησης του η των εταίρων η είσοδος νεου εταίρου (άρθρο 267 Ν. 4972/2012).

Δικαιολογητικός λόγος αυτής της διάταξης η ανάγκη διατήρησης της εταιρικής επιχείρησης. 

Η μετατροπή και η συγχώνευση προσωπικών εταιρειών
 
Η μετατροπή και η συγχώνευση προσωπικών εταιρειών σε άλλο τύπο ή μορφής εταιρεία δεν συνιστά νέο νομικό πρόσωπο. Οι μετρεπόμενες ή συγχωνευόμενες εταιρείες δεν μπαίνουν στο στάδιο της εκκαθάρισης και διανομής και συνεπώς δεν επέρχεται λύση αυτών. 

Λόγοι λύσης της εταιρείας που αφορούν τους εταίρους
 
Τα άρθρα 773, 774 και 775 Α. Κ. αναφέρουν ότι με τον θάνατο, την απαγόρευση και την πτώχευση ενός εταίρου η εταιρεία λύεται εκτός αν συμφωνήθηκε διαφορετικά στο καταστατικό. Επίσης μπορεί να αναφέρονται και άλλοι σπουδαίοι λόγοι λύσης της εταιρείας. 

Στο ίδιο πνεύμα κινούννται και οι διατάξεις του Ν. 4072/2012

α. Λύση της εταιρείας λόγω θανάτου του εταίρου

Η εταιρεία λύεται με τον θάνατο ενός από τους εταίρους. Μπορεί όμως να συμφωνηθεί ότι η εταιρεία θα συνεχιστεί είτε μεταξύ των λοιπών εταίρων είτε με την συμμετοχή και των κληρονόμων του αποωιώσαντα εταίρου. Η ανηλικότητα των κληρονόμων δεν παραβλάπτει το κύρος της συμφωνίας. Αν η εταιρεία λυθεί με τον θάνατο ενός των εταίρων, ο κληρονόμος του έχει υποχρέωση άμεσης γνωστοποίησής του στους λοιπούς εταίρους και αν επίκειται κίνδυνος από την αναβολή να συνεχίσει την διαχείριση που είχε ανατεθεί στον αποβιώσαντα έως ότου ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. Το αυτό ισχύει και για τους λοιπούς διαχειριστές εταίρους με την εταιρεία σε κάθε περίπτωση να λογίζεται ότι υπάρχει στο διάστημα αυτό (άρθρα 773 – 774 Α. Κ.).

Στον Ν. 4072/2012 – άρθρο 265 & 1 – ορίζεται ότι σε περίπτωση συνέχισης της εταιρείας με τους κληρονόμους του θανόντα εταίρου κάθε κληρονόμος μπορεί να εξαρτήσει την παραμονή του στην εταιρεία από τον εάν οι λοιποί εταίροι θα δεχθούν να του δώσουν θέση ετερόρρυθμου εταίρου. Σε άρνησή τους μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία. Αλλά και εάν συνεχίζεται η εταιρεία μεταξύ των επιζώντων εταίρων ή μεταξύ αυτών και των κληρονόμων του θανόντα πρέπει να συνταχθεί τροποποιητικό του καταστατικού έγγραφο στο οποίο αναγράφονται οι τυχόν μεταβολές. Το έγγραφο ευτό υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ΓΕΜΗ. 

Τα παραπάνω ισχύουν και για την περίπτωση λύσης εταιρείας (που είναι μέλος προσωπικής εταιρείας) η οποία ισοδυναμεί με τον θάνατο φυσικού προσώπου. 

β. Λύση εταιρείας λόγω απαγόρευσης εταίρου
 
Η εταιρεία λύεται μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης νόμιμης η δικαστικής απαγόρευσης εταίρου εκτός αν συμφωνήθηκε καταστατικά διαφορετικά. Τα παραπάνω ισχύουν για ομόρρυθμο και ετερόρρυθμο εταίρο καθώς επίσης κατά την κρατούσα άποψη και για τον εταίρο που τέθηκε σε δικαστική αντίληψη. 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 260 & 1 ΤΟΥ Ν. 4072/2012 ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ.
 
γ. Λύση της εταιρείας λόγω πτώχευσης εταίρου
 
Η εταιρεία λύεται με την κύρυξη εταίρου (ομόρρυθμου η ετερόρρυθμου) σε πτώχευση εκτος αν καταστατικα προβλέπεται διαφορετικα.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 260 & 1 ΤΟΥ Ν. 4072/2012 ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η λύση της εταιρείας δεν συνεπάγεται και την λύση των υφιστάμενων συμβάσεων. Οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται σε ολόκληρο καθένας τους για την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων της εταιρείας και οι δανειστές της δικαιούνται να απαιτήσουν το χρέος της απο οιονδήποτε των εταίρων επιθυμούν. Η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων συνεχίζεται και μετά την λύση της εταιρείας μέχρι την πλήρη ικανοποίηση των δανειστών της. Η ευθύνη αυτή παραγράφεται μετά την παρέλευση 5 ετών από την καταχώρηση της λύσης της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, κατά το άρθρο 269 Ν. 4072/2012, εκτός αν προβλέπεται για την συγκεκριμένη αξίωση βραχύτερη παραγραφή. Αν η αξίωση του δανειστή κατά της εταιρείας καταστεί ληξιπρόθεσμη μετά την καταχώριση της λύσης της εταιρείας στο ΓΕΜΗ η πενταετής παραγραφή αρχίζει από το χρονικό σημείο κατά το οποίο καθίσταται η απαίτηση ληξιπρόθεσμη.