ΠΟΛ.1089/24.3.2014 Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1113/23.5.2013 : Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. ΣΕ υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ε Έ

ΠΟΛ.1089/24.3.2014
Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1113/23.5.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Αθήνα, 24.3.2014

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(ΦΕΚ Β’ 961/16-04-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄
II. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
III. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
IV. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ν. Σαϊτάνης
Τηλέφωνο : 210 3647202-5
Fax : 210 3645413
E-mail : d fpa. a 1 @1992.syzefxis.gov.gr

ΠΟΛ 1089/2014

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1113/23.5.2013 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών, «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. ΠΟΛ.1113/22.5.2013 (ΦΕΚ 1252/13) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζεται διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ./έναρξης εργασιών και η διαδικασία υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου, για υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και αιτούνται τη χορήγησή του, για την καταβολή του φόρου που οφείλεται για πράξεις που φορολογούνται στο εσωτερικό της Χώρας, χωρίς να ορίσουν φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000 − ΦΕΚ 248Α΄/7.11.2000).

3. Την υπ’ αριθ. 07927 ΕΞ 2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574 Β΄/24.9.2012).

4. Την υπ’ αριθμ. 1/16.1.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

5. Την υπ’ αριθμ Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130 Β΄ και 372 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013 (ΦΕΚ 2003 Β΄) και Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (ΦΕΚ 3317 Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών.

6. Την ανάγκη τροποποίησης της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1113/22.5.2013, ύστερα από αλλαγή στο TaxisNet που αφορά στην αποδέσμευση της δήλωσης ΦΠΑ από την πληρωμή, προκειμένου να κατατίθενται τα ποσά στο σωστό αριθμό λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και να μην απορρίπτονται.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ο αναφερόμενος στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της με της με αριθ. ΠΟΛ.1113/22.5.2013 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών IBAN: GR8801000230000000481090500, αντικαθίσταται από τον IBAN: GR3901000230000000481090509.

Η απόφαση αυτή που ισχύει από την έκδοσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ


http://lloydharrisoncooper.gr/archives/1558